دسته
کار در ارتفاع
خرما
لینک ها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 7241
تعداد نوشته ها : 111
تعداد نظرات : 6
Rss
طراح قالب
GraphistThem259

 وکیل در اصفهان وکیل خوب در اصفهان وکیل پایه یک دادگستری اصفهان

موسسه حقوقی سازش گستران ایرانیان با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری به شما کمک می نماید که مناسبات اجتماعیتان به درستی تنظیم و در امور حقوقی ، خانوادگی ، تجاری ، ارثی ، اداری بهترین مشاوره ها را اخذ نمایید 

قبول کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
دعاوی املاک :سرقفلی، خلع ید، تخلیه، مشارکت در ساخت، فسخ مبایعنامه، مطالبه اجاره بها کمیسیون ماده 100 شهرداری، الزام به تنظیم سند، حق کسب و پیشه و ...
دعاوی خانواده :طلاق توافقی بدون حضور زوجین در دفترخانه و دادگاه، طلاق از ناحیهزوج و زوجه، مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزند، سلب حضانت و ...
دعاوی کیفری :کلاهبرداری ، فروش مال غیر ، تصرف عدوانی ،سرقت، مواد مخدر و ...
دعاوی حقوقی :مطالبه وجه چک ، سفته ، ارث و وصیت ، وقف

برای حل مشکلات حقوقی خود و برای داشتن یک وکیل خوب در اصفهان با ما تماس بگیرید

وکیل در اصفهان تلفن وکیل در اصفهان

ایمیل: sazeshgostaran@gmail.com    

تلفن:09134744185

 وب سایت:http://ayineedalat.com


دسته ها :
جمعه یازدهم 12 1396
قفل های هوشمند رو زب هروز در حال ب هروزشدن هستند، و هر روز
نمون ههایی بهتر و سازگارتر از آن وارد بازار م یشود.نمون ههایی که م یتوانید با
ریموت آن را کنترل نمایید، یا با یک سنسور ساده در جاسویچی خودتان درب را
Wi- این توانایی را ب هشما م یدهد تا با کمک Genie باز نمایید. حالا در ببازکن
و استفاده از اسمارت فون خودتان درب منزلتان را باز کنید. این در ببازکن Fi
م یتواند از هر دو ویژگی اینترنت و بلوتوث برای باز نمودن درب خانه اقدام
نماید.این ویژگی م یتواند ب هشما کمک نماید تا حتی برای افراد مهمان در خانه
و یا پیشخدمت خانه کلید الکترونیکی بسازید و اجازه دهید زمان خاصی که شما
تعیین کرد هاید وارد منزلتان شوند.

قف لهای هوشمند را بشناسیم
دوا ندوان مسیر محل کار تا خانه را طی کرد هاید تا هر چه زودتر، سریال
مورد علاق های را که ما هها پیگیرش بود هاید تماشا کنید. اما ناگهان متوجه
م یشوید کسی خانه نیست و پشت دری ماند هاید که کلید آن را اتفاقا هما نروز

انقلاب دیجیتال ب هنحو چشمگیری جنب ههای مختلف زندگی روزمر همان را
دچار تغییر و تحول کرده، و هر روز شاهد ظهور اخترا عها و دستاوردهای جدیدی
هستیم که رو شهای سنتی را ب هکلی محو یا دستخوش تغییری شگرف م یکند.
تلویزیون، تلفن و حتی یخچال و لبا سشویی هوشمند، پدید ههایی است که در
همین چند سال اخی، یکباره خبر هوشمند شد نشان را شنید هایم.
با توجه به این نکته که وسایل مختلف زندگی پیرامو نمان در حال هوشمند
شدن و تعامل تنگاتنگ با اینترنت است، نم یتوان آیند های را تصور کرد که در
چش مانداز آن، خان هها ب ههمی نشکل سنتی امروز باقی بمانند. شاید اگر در آینده
زندگی م یکردید، کافی بود به یکی از اهالی خانه تلفن بزنید تا او از راه دور در را
برای شما باز کند، یا حتی خان هها فاقد قفل و کلید بودند و کامپیوتری مرکزی با
تشخیص چهره شما، در را برایتان باز م یکرد.
اگرچه مد تزمان زیادی است نظری هها و طر حهای مختلفی را درباره
خان ههای هوشمند م یشنویم، ولی هنوز به را هحل جامعی نرسید هایم که بتواند
با قیمت ارزان و معقول، خان های را که در آن زندگی م یکنیم با وسایل هوشمند
درون آن همسو کند. هنوز قف لهای درشت و دسته کلی دهای جاگیر، وظیفه
محافظت از خانه و کاشان همان را ب هعهده دارند که در صورت گم شدن یا صدمه
دیدن، م یتواند ما را پشت در خانه نگاه دارد. با همه ویژگ یهایی که قف لهای
مکانیکی سنتی از قبیل ضد آت شسوزی و انفجار برای خود دس ت وپا کرد هاند،
نم یتوانند در صورت شکسته شدن و سرقت، صاح بخان هی از هم هجا ب یخبر را
آگاه کنند. با توجه به همین موارد است که نیاز به خان ههای هوشمند ب هخصوص
قف لهای هوشمند ب هشدت احساس م یشود، و این روزها مهندسان زیادی در
سراسر دنیا م یکوشند حفاظ خان هها را با دنیای دیجیتال پیوند دهند، و آ نها را
هوشمند کنند.
ویژگی مشترک تمام قف لهای هوشمندی که تا ب هحال ساخته شده، این
است که م یتوان به کمک یک تلفن هوشمند و برنامک مخصوص آ نها را
کنترل و مدیریت کرد. برخی از این سیست مهای ابداعی که تاکنون معرفی شده
است، ب هکلی جایگزین قفل و کلید سنتی م یشوند، د رحال یکه برخی دیگر تنها
با افزودن یک دستگاه جم ع وجور کوچک، در و قفل آن را به یک نمونه دیجیتال
تبدیل م یکنند. کلید برخی تنها نزدیک کردن تلفن هوشمند یا یک اشاره انگشت
دست است و برخی دیگر نیاز به شناسایی چهره دارند. ب هه رحال این قف لها
هر چه باشد، نوید تغییری بنیادین را در یکی از وسایلی م یدهد که قر نهاست
ب ههمان ساختار اولیه باقی مانده، و تنها ظاهر آن تغییر کرده است. در ادامه پنج
نمونه قفل هوشمند را که توانست هاند با موفقیت مرحله طراحی و ساخت را پشت
سر بگذارند و به محبوبیت برسند، معرفی کرد هایم. ذکر این نکته ضروری است
که قف لهای هوشمند تا فراگیر شدن و رسیدن به نقط های که عاری از هرگونه

(August) ۱- قفل هوشمند آگوست
قفل هوشمند آگوست، بدون شک یکی از بهترین نمون ههای موجود
است که با ظرافت خاصی طراحی و ساخته شده است. این قفل دایر هشکل
که از آلومینیوم صیقل یافته ساخت هشده، ب هکلی جایگزین قفل قدیمی روی در
منزلتان م یشود که م یتوان آن را با سیست معام لهای رایج تلف نهای هوشمند
همچون آی.او.اس و اندروید یا یک برنامک تحت وب کنترل کرد. این قفل
لیست افرادی را که کلید دیجیتالش را دارند و بازش کرد هاند ارائه م یدهد، و
این اختیار را به صاحبش م یدهد تا به هر تعداد که مایل است کلید دیجیتال در
اختیار اعضای خانواده و دوستان و آشنایانش قرار دهد. علاوه بر امکان تعریف
افراد مختلف، آگوست این امکان را دارد تا مد تزمان  روز یا ساعت  برای کلید
افراد غریبه معین کند. سیستم این قفل هوشمند ب هکمک تکنولوژی بلوتوث و
نزدیک کردن تلفن به آن کار م یکند. فرد برای باز کردن در نیازی به لمس در یا
نمایشگر تلفنش ندارد. لازم به ذکر است که این قفل، فقط ۲۰۰ دلار قیمت دارد و
با باتر یهایی که درون آن قرار م یگیرد، کار م یکند.
(Schlage) ۲- قفل هوشمند شِلیج
این قفل در عوض استفاده از یک سیستم کاملا هوشمند، هنوز همان
اصالت و ویژگ یهای یک قفل قدیمی را یدک م یکشد. شلیج با قفل موجود روی
در ب هکلی تعویض م یشود و علاوه بر آن که کلید معمولی به داخلش م یرود، یک
صفحه کلید پوشانده شده با ارقام را نیز در اختیار صاحبش قرار م یدهد. با این
قفل م یتوان تا ۱۹ کد مختلف با بازه زمانی تعری فشده برای افراد گوناگون تنظیم
کرد که در صورت نیاز امکان بازتنظیم و پاک کردن هر کدام از کد های تعری فشده
وجود دارد.
نکته مهم درباره قفل این است که م یتوان آن را از راه دور نیز باز و بسته کرد.
ولی استفاده از این قابلیت، مستلزم پرداخت هزین های ماهانه به شرکت سازنده
آن است.
(Goji) ۳- قفل هوشمند گوجی
این قفل که نام جالبی هم دارد، یکی از جدیدترین نمون ههای تولی دشده
است که از دل یک ایده دانش بنیان بیرون آمده است. همچون قفل آگوست،
گوجی ب هشکل یک دیسک است که ب هآسانی پشت در روی قفل قدیمی نصب
 روی دیسکی که پشت در نصب م یشود، نمایشگری وجود دارد که
پیام خوشامدگویی برای فرد داخ لشونده به نمایش م یگذارد. اما غیر از این
نمایشگر جال بترین ویژگی گوجی دوربین کوچکی است که روی آن نصب شده
تا هنگام ورود هر فرد، از چهره وی عکس بگیرد، و این امکان را دارد تا تصویر
را برای صاحبش ارسال کند. همچنین گوجی با اتصال به اینترنت م یتواند از
هرجایی توسط صاحبش باز یا بسته شود. زمانی که صاحب قفل به در نزدیک
شود، گوجی ب هصورت خودکار با ایجاد یک ارتباط ایمن از طریق بلوتوث با تلفن
هوشمند فرد بدون نیاز به هیچ لمسی در را باز م یکند. این قفل ب هگون های ساخته
شده که اگر صاحب آن پس از باز کردن قفل از وارد شدن به خانه منصرف شود،
در بسته شود. گوجی با چهار عدد باتری قلمی کار م یکند که انرژی مورد نیاز آن را
برای مدت یک سال فراهم می کند.
(Lockitron) ۴- قفل هوشمند لاکیتران
این قفل نمونه هوشمند نسبتا ساده ای است که کاملا روی قفل در پشت
در خانه نصب م یشود. لاکیتران ب هکمک یک برنامک تحت وب  که م یتوان
از آن روی همه تلف نهای هوشمند استفاده کرد  تنها با یک ضربه انگشت در را
با ز وبسته م یکند.
با این قفل نیز ب هکمک برنامک آن م یتوان دسترسی به اعضای خانواده و
دوستان داد. از آنجا که این قفل فرستنده شبکه ب یسیم (وای فای) در دل خود
دارد، م یتواند اخطارها و اعلاناتی را مبنی بر باز و بسته شدن قفل در هر جایی
که باشید برایتان ارسال کند. اگرچه پلاستیکی بودن جنس این قفل ۱۷۹ دلاری
یکی از معایبش ب هشمار م یرود؛ ولی شیوه نصب آسانی دارد.
(Kevo) ۵- قفل هوشمند کیوو
این قفل هوشمند ب هصورت کامل صاحبش را از شر قفل قدیمی نجات
م یدهد و ب هکمک بلوتوث کار م یکند و فقط با تلف نهای هوشمند آیفون
سازگاری دارد.
برای باز کردن قفل تنها کافی است با آیفون خود نزدیک در شوید و قفل را
با انگشت خود لمس کوتاه کنید، تا حلقه دور آن به رنگ سبز دربیاید و باز شود.
همانند قف لهای دیگر م یتوان برای کیوو کلی دهای دیجیتال مختص افراد
مختلف ایجاد کرد و آ نها را از طریق برنامک مخصوص روی تلفن هوشمند
ارسال و همچنین کنترل کرد.
مترجم: رامین فتوت / Wired

دسته ها :
يکشنبه بیست و نهم 11 1396
افتتاح سیستم ثبت تخلف چراغ قرمز با اولین دوربین ایرانی
سیستم ثبت تخلف چراغ قرمز که در آن از دوربی نهای کاملا ایرانی
استفاده شده است، در مقر فرماندهی پلیس راهور یکی از شهرستا نهای استان
کردستان افتتاح شد.
سرهنگ سید عارف قادرزاده، رئی سپلیس راهنمایی و رانندگی استان
کردستان، با اشاره به سیست مهای ثبت تخلف نصب شده، گفت: این دوربی نها
خبرهایی در مورد نصب و اجرای دوربین مداربسته
با توجه به لزوم کاهش تصادفات و نیاز ما به نظ مبخشی معابر شهری، و همچنین
پیشگیری از وقوع برخی تخلفات که منجر به تصادفات م یشوند، در محل نصب
گردید هاند.
وی همچنین با ذکر بومی بودن سیست مهای مورد استفاده، افزود:
مجموع های که در این پروژه فعالیت کردند از کارشناسان و متخصصان داخلی
بود هاند و بر اساس اعلام آ نها گویا از دانشی کاملا بومی نیز در این سیست مها
استفاده شده است.
انجام کلیه امور چاپی (چاپ و نشر یزدا)
ماهنامه ی
تلفن: ۲۲۸۸۵۶۴۷
ماهنامه ی
تلفن: ۲۲۸۸۵۶۴۷
ماهنامه ی
راهنمای جامع صنعت
تهویه و تاسیسات
منتشر شد.
ماهنامه ی
تلفن: ۲۲۸۸۵۶۴۷
جاده ابریشم
www.jadeabrisham.com
تلفن: ۲۶۴۰۴۲۰۷
ایمن گستر ساعی
www.igs.co.ir
۶۶۹۰۸۸۸۲- تلفن: ۴
جهانبان پایدار ایلیا
مرکز پخش محصولات
Silex حفاظتی
تلفن: ۶۶۷۶۰۳۹۶
۱۵
www.khanetasisat.ir www.hvac.ir www.yazdapub.ir www.hvachousemag.ir www.khanetasisatmag.ir
۲۲۸۸۵۶۴۷- جهت تهیه کتا بهای جدید با ما تماس بگیرید ۵۰ « نشر یزدا و گروه نشریات » تاز ههای
حسین پروندی شهردار قروه نیز اظهار کرد: این سیستم تمامی تخل فهای
شرق به غرب و غرب به شرق چهارراه را ثبت م یکند که شامل تخلف عبور از خط
عابر پیاده، و همچنین عبور مستقیم از چراغ قرمز م یشود. دوربی نهای نظارتی
نیز در این چهار راه نصب شده که دارای قابلیت زوم با متراژ بالا م یباشند. این
دوربی نها تا تقاطع چهارراه بوعلی را پوشش م یدهند و زاوی هی دید آ نها ۳۶۰
درجه است. نحو هی اجرای این پروژه نیز ب هصورت پیمانی بود که شرکت تاجران
جاده ابریشم اجرای آن را بر عهده داشت.
سپهر سرپرست فرمانداری قروه اظهار داشت: این امر که سیست مهای
نصب شده بومی هستند، مای هی خوشحالی ماست. به هر حال این امر به
ما کمک م یکند تا با استفاده از کارشناسان متخصص در این زمین هها، از
وابستگ یها رهایی پیدا کنیم. نکت ه بعدی نیز امنیت این روند است که از درج هی
اهمیت بالایی برخوردار است.
انجام کلیه امور چاپی (چاپ و نشر یزدا)
۱۶
آریا دژنت
www.ariadezh.org
تلفن: ۸۸۲۱۵۴۸۵
دوره های آموزشی خانه تاسیسات
تلفن: ۲۲۸۸۵۶۴۷
ماهنامه
تاسیسات
بهداشتی
به زودی...
پویا
www.pouyacctv.com
تلفن: ۲۲۳۵۲۴۱۹
بلوط نت
www.networkcamer.com
تلفن: ۲۲۲۱۱۱۴۶
ماهنامه ی
تلفن: ۲۲۸۸۵۶۴۷
آب و آتش
www.waf-co.com
تلفن: ۲۲۸۷۷۲۰۷
www.khanetasisat.ir www.hvac.ir www.yazdapub.ir www.hvachousemag.ir www.khanetasisatmag.ir
۲۲۸۸۵۶۴۷- جهت تهیه کتا بهای جدید با ما تماس بگیرید ۵۰ « نشر یزدا و گروه نشریات » تاز ههای
اولین سامانه « کارابین » با نام تجاری embedded دوربین پلا کخوان
کاملا بومی در نوع خود است که تمامی مراحل طراحی سخ تافزاری و
نر مافزاری، سیست مسازی و همچنین هسته پردازشی آن توسط جمعی از
نخبگان علمی رشته فیزیک و مخابرات دانشگا ههای تهران و شریف و متناسب
با نیاز بومی ایران طراحی شده است.
منبع : خبرگزاری مهر
عملیات اجرایی طرح فیبر نوری و نصب دوربی نهای چندمنظوره
آغاز شد
فریدون وکیلی رئیس کمیسیون شه رسازی شورای شهر،نصب
دوربی نهای چندمنظوره در میادین و تقاط عهای شهر شهریار را در راستای
ارتقای ضریب امنیت و رفع مشکلات ترافیکی دانست.
در غرب تهران فریدون وکیلی، رئیس کمیسیون شه رسازی شورای
شهر شهریار، در گفتگویی با برنا ، نصب دوربی نهای چندمنظوره در میادین و
تقاط عهای شهر شهریار را در راستای ارتقای ضریب امنیت و رفع مشکلات
ترافیکی دانست، ودر ادامه افزود : در این راستا عملیات زیرسازی، کاب لگذاری
فیبر نوری و نصب دوربی نها در شهر شهریار آغاز شده است.
وی اظهار داشت:با نصب و را هاندازی دوربی نهای چن دمنظوره ، میادین و
تقاط عها و ساختما نهای اصلی شهر شهریار زیر پوشش قرار گرفته، که این امر
نقش مهمی در پیشگیری ترافیک و سرقت خواهد داشت.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر شهریار در بخش دیگری از
شهر شهریار، ایجاد یک ITS سخنان خود خاطرنشان کرد : با توجه به مطالعات
بستر مخابراتی استاندارد بر پایه شبکه فیبر نوری برای انتقال تصاویر دوربی نها
و اطلاعات چرا غهای راهنمایی به مرکز کنترل ترافیک شهرداری، ب هعنوان
شبکه فیبر نوری در دستور کار معاونت حم ل ونقل و ترافیک شهرداری شهریار
قرار گرفت.
وی در خاتمه افزود : این شبکه در دو فاز ( مرکز شهر شهریار ، اندیشه و
وائین در فاز یک) و (منطقه کهنز و امیریه در فاز دوم )ب هطول تقریبی ۳۷ کیلومتر

و در دو رینگ (ب هشکل لوپ) برای پوشش دادن به ۳۲ نقطه و همچنین پوشش
۱۱ ساختمان اصلی شهر شهریار، بر اساس اولویت در مدت یکسال با اعتباری
بالغ بر سه و نی ممیلیارد تومان از سوی شهرداری شهریار در حال انجام است .
منبع : خبرگزاری برنا
نصب یک دوربین در هر ۲۰ کیلومتر جاد ه
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هر ۲۰ کیلومتر یک دوربین در جاد ههای
کشور نصب م یشود گفت: سرعت متوسط خودروها بین دو دوربین انداز هگیری
م یشود.
عباس آخوندی گفت : حدود ۱۲۱ کیلومتر بزرگراه در استان اصفهان به
مناسبت دهه فجر آماده بهر هبرداری است، که حدود ۶۵ میلیارد تومان هزینه
شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از تعیی نتکلیف پروژه کنارگذر شرقی
اصفهان خبر داد و گفت: طول کنارگذر شرقی اصفهان حدود ۹۴ کیلومتر است،
که ساخت این پروژه هم برای مردم اصفهان و هم برای عابران محور شمال -
جنوب بسیار مهم است.
عضو کابینه دولت یازدهم درباره آخرین وضعیت پروژه خط
آهن سری عالسیر تهران - قم - اصفهان گفت: رئی سجمهور بر آغاز
عملیات اجرایی این خط آهن تاکید کرد که ب هزودی اجرایی م یشود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: ۱۲ میلیارد تومان برای ایمنی علائم و سیست مهای
آشکارسازی ب همنظور افزایش ایمنی تردد اعتبار هزینه شده است.
وی گفت: ایمنی یک موضوع نسبی است و عامل انسانی نقش بسیار
مهمی در بروز حوادث جاد های دارد، و حدود ۲۰ میلیون نفر در جاد ههای کشور
رانندگی م یکنند و رفتار انسانی در جاد هها بسیار مهم است.
آخوندی تاکید کرد : اقدامی که باید انجام دهیم این است که با علائم
آشکارساز، سطح ایمنی در جاد هها را افزایش دهیم، و باید نظام کنترل مدیریت
جاد هها را هم اجرایی کنیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در هماهنگی بسیار خوبی که با پلیس صورت
گرفته، وضعیت ایمنی جاد هها بهبود م ییابد و اطلاعات ثب تشده ۲۴۰ دوربین
که پیش از این تخلفات را ثبت م یکرد، اما در اختیار پلیس قرار نم یگرفت ، به
پلیس راهور ارائه م یشود.
وی ادامه داد: البته بر اساس طرح بسیار بزرگی که در دست انجام است
حدود هزار و ۸۰۰ دوربین دیگر برای تمام را ههای شریانی کشور در نظر گرفته
شده تا در هر ۲۰ کیلومتر در جاد ههای کشور یک دوربین نصب و سرعت متوسط
خودروها میان دو دوربین انداز هگیری شود، که این طرح ب هزودی اجرایی
م یشود. اما مه مترین موضوع علاوه بر مباحث فنی و مهندسی در جهت
بهبود ایمنی را هها، تغییر رفتار رانندگان است که باید این موضوع در کل جامعه
فرهن گسازی شود.
آخوندی درباره پروژ ههای مسکن مهر استان اصفهان نیز گفت: در دهه
فجر امسال بیش از ۱۲ هزار واحد مسکن مهر واگذار شد و خوشبختانه در استان
اصفهان پیشرفت پروژ هها بسیار خوب بود، ب هطور یکه از حدود ۲۱۱ هزار
مسکن مهر در این استان، ۲۴ هزار پروژه باقی مانده است که تلاش م یکنیم تا
پایان سال ۹۴ تکمیل شود.

بهزاد جلیلیان در دهگلان با اشاره به موقعیت خاص این شهرستان
ب هعنوان یکی از مسیرهای ورودی و خروجی به استان کردستان اظهار کرد:
باتوجه به در پیش بودن مسافر تهای نوروزی و تردد در مسیر دهگلان، قرارگاه
نوروزی پلیس راهور در دهگلان تشکیل م یشود. وی با تشریح برنام ههای
پی شبین یشده پلیس راهور دهگلان در ایام نوروز، بیان داشت: اقدامات خاصی
در این راستا در دستور کار قرار گرفته و با هماهنگ یها که با سایر ادارات متولی در
امر ترافیک صور تگرفته، امیدواریم نوروزی بدون دغدغه و مشکلی را داشته
باشیم. فرمانده پلیس راهور دهگلان از نصب دوربین ثبت تخلفات در سطح
معابر شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام برای ثبت تخلفات در اماکنی که
ماموران پلیس راهور حضور ندارند انجام م یشود، و قطعا امنیت و نظم ترافیکی
بیشتری را ب هدنبال خواهد داشت. جلیلیان نصب بنر حاوی پیا مهای ترافیکی در
معابر ورودی و خروجی شهر را از دیگر اقدامات پلیس راهور دهگلان در راستای
ارتقای فرهنگ ترافیکی در این شهرستان نام برد و اظهار کرد: ایجاد بسترهای
لازم در راستای ارتقای سطح فرهنگ ترافیک از اولوی تهای پلیس راهور در این
شهرستان است. به گفته وی، دفاتر پلیس + ۱۰ و همچنین مرکز تعویض پلاک
این شهرستان در ایام نوروز نیز برای رفاه حال همشهریان و مسافرین فعال
هستند. فرمانده پلیس راهور دهگلان همچنین به هماهنگی بین پلیس راهور
و هلال احمر شهرستان اشاره کرد و افزود: با همکاری هلال احمر شهرستان
و ارائه آموز شهای کامل راهنمایی و رانندگی تعدادی پلیس یار جوان را فعال که
اقدام به روانسازی ترافیکی خواهند کرد. جلیلیان با اشاره به دیگ راقدامات پلیس
راهور دهگلان برای تامین امنیت مسافران گفت: با هماهنگی فرمانداری تعداد
خودروی دولتی نیز در راستای کنترل نامحسوس درسطح شهر فعال خواهد
شد. وی در پایان ضمن آرزوی سفری خوش و ایمن برای مسافران خواستار
رعایت قوانین و مقررات رانندگی از سوی آنان شد، و بیان داشت: تمام تلاش
پلیس راهور ایجاد بستری برای ارتقای امنیت مسافران و مردم در زمان تردد در
مسیرها بوده و تحقق اهداف ما نیاز به همکاری بیش از پیش خود مردم دارد.
منبع : واحد خبری سنندج
نصب ۶ دوربین کنترل سرعت در جاده ساحلی گناوه
مدیرکل حم ل ونقل و پایانه های استان بوشهر گفت: با توجه به حادث هخیز
بودن برخی نقاط جاده ساحلی گناوه به بوشهر، نصب شش دوربین کنترل
سرعت در این محور در دست اجراست.
حمیدرضا علم درگف ت وگو با ایرنا افزود: این دوربی نها نقش بسیار

تاثیرگذاری در کاهش تصادفات و حوادث و تلفات ناشی از آ نها در این راه
ارتباطی دارد، که تلاش م یکنیم نصب آ نها تا پیش از نوروز انجام شود.
وی یادآورشد: سال گذشته بزرگراه برازجان – بوشهر بیشترین تصادفات
جاد های را در این استان داشت، که پس از نصب دوربی نهای کنترل سرعت
ه ماکنون این محور در این زمینه رتبه پنجم را دارد، که نشا ندهنده نقش
دوربی نهای هوشمند در کاهش چشمگیر تصادفات جاد های است.
علم یادآورشد: در ۱۰ ماه اول امسال ۱۹۲ نفر در اثر تصادفات رانندگی در
جاد ههای برو نشهری و را ههای روستایی استان بوشهر جان خود را از دست
داد هاند که این تعداد تلفات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۸٫۷
درصدی در جاد ههای برو نشهری و با کاهش ۷٫۱ درصدی تلفات در را ههای
روستایی همراه بوده است.
وی اضافه کرد: جاد ههای گناوه – دیلم، ساحلی دلوار- دیر و برازجان به
گناوه ب هترتیب محورهایی هستند که در مدت یا دشده بیشترین تلفات را ب هخود
اختصاص داد هاند.
مدیرکل حم ل ونقل و پایان ههای استان بوشهر گفت: آمارها نشان م یدهد
که در ۱۰ ماه اول امسال بزرگرا هها ۲۴ درصد، را ههای اصلی ۵۶ درصد و را ههای
فرعی - روستایی ۲۰ درصد تلفات جاده ای استان بوشهر را ب هخود اختصاص
داد هاند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بزرگراه ها ۳۲ درصد کاهش،
را ههای اصلی ۳۴ درصد افزایش و را ههای فرعی – روستایی ۸ درصد کاهش
تلفات داشت هاند.
علم ادامه داد: با توجه به اینکه در تعطیلات آستانه نوروز قرار داریم، و
ب یشک میزبان مسافران زیادی در این ایام خواهیم بود، ایم نسازی محورها با
همکاری دستگا ههای متولی و مرتبط ب هجد در دستور کار قرار گرفته است.
منبع : خلیج فارس
نصب دوربین مداربسته برای حفاظت هوشمند محیط زیست
در حال حاضر دو هزارو ۸۰۰ محیط بان در سطح کشور داریم که با وجود
۱۷ میلیون هکتار عرصه محی طزیست و این تعداد نیرو، حفاظت آن امکا نپذیر
نیست.
فرمانده یگان حفاظت سازمان محی طزیست گفت: عرص ههای حفاظتی
محی طزیست کشور از طریق نصب دوربین مداربسته هوشمندسازی م یشوند،
و عزم سازمان برای حفاظت هوشمند مناطق جدی است.
سرهنگ حمیدرضا خی لدار روز سه شنبه در حاشیه نامگذاری پاسگاه

در جمع « عبدالله یاری » محی طبانی روستای زناوله شهرستان ملایر به نام شهید
خبرنگاران افزود: سال آینده طرح حفاظت مناطق اجرایی خواهد شد، و مناطق
حفاظ تشده محی طزیست ب هصورت پایلوت هوشمند م یشوند.
وی اظهار داشت: حفاظت هوشمند مناطق از قبل در دستور کار سازمان
حفاظت محی طزیست بود، اما ب هدلیل عدم تامین اعتبار این امر اجرایی نشد،
که در حال حاضر دستور رییس سازمان بر اجرای این طرح است و باید ب هسمت
حفاظت نوین پیش برویم.
وی سلا حهای شکاری را تهدید جدی برای محی طبانان دانست و افزود:
پیگیر هستیم تا محدودی تهای قانونی لازم را تصویب کنیم، تا از این طریق
بتوانیم محی طبانان را حمایت کنیم.
خی لدار ادامه داد: یکی از معضلات موجود این است که محی طبانان
در مناطقی دور مشغول فعالیت هستن، و شکارچیان متخلف به امید اینکه
م یتوانند فرار کنند، با محی طبانان درگیر م یشوند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون، دولت موظف است تعداد سلاح شکاری
را با تشخیص محی طزیست به تعداد قابل برداشت حیات وحش برساند، اظهار
کرد: در این رابطه پیشنهاد دادیم مجوزهای حمل و نگهداری سلا حهای
شکاری به مجوز نگهداری تبدیل شود و ب هعنوان لایحه در مجلس به تصویب
برسد.
سرهنگ خی لدار در عین حال کمبود نیرو را یکی از دیگر مشکلات این
حوزه برشمرد و گفت: در حال حاضر در کل کشور ۱۷ میلیون هکتار عرصه
محی طزیست در حفاظت یگان است و ۵۸۰ پاسگاه فعال محی طبانی داریم، در
حال یکه برخی محی طبان یهای ما یک یا دو نیرو بیشتر ندارند.
وی از هیا تدولت و نمایندگان مجلس درخواست کرد: مجوز استخدام
ساختار سازمانی یگان حفاظتی که بالغ بر ۱۰ هزار نفر است را صادر کنند، تا
این سازمان هر سال بخشی از نیروی خود را جذب کند و بتوانیم در عرصه
محی طزیست بیشتر فعال باشیم.
خی لدار یادآور شد: در حال حاضر دو هزارو ۸۰۰ محیط بان در سطح کشور
داریم که با وجود ۱۷ میلیون هکتار عرصه محی طزیست و این تعداد نیرو، حفاظت
آن امکا نپذیر نیست.
وی همچنین از تصویب نظام آموزشی و دستورالعمل خدمتی محی طبانان
خبر داد و اذعان داشت: شیفت خدمتی محی طبانان یک نقیصه بزرگ است که
با هیچ قانون استخدامی کشور همخوانی ندارد، ب هطور یکه محی طبانان هر ماه
۱۸ شبانه روز خدمت و ۱۲ شبانه روز استراحت دارند.
خی لدار گفت: در این راستا دستورالعمل خدمتی آ نها همانند نیروهای
مسلح یعنی در ماه ۱۷۶ ساعت موظفی است که در حال نهایی شدن است و بر
اساس آن، محی طبانان ۲۰ شبانه روز استراحت و ۱۰ روز خدمت م یکنند و مازاد
کار آ نها هم پس از تامین اعتبارات، پرداخت خواهد شد.
وی در خصوص نظام آموزشی توام با درجات محی طبانان نیز بیان داشت:
همانند نیروهای مسلح، آموز شهای طولی را در پنج دوره برای محی طبانان
درنظر گرفت هایم که ه ماکنون، ۸۰۰ نفر آموزش دید هاند و حدود ۴۵۰ نفر باقی
ماند هاند که بعد از آموزش، پایا ننامه دوره به آ نها اعطا م یشود که بر اساس آن
درجات آ نها نیز ارتقا پیدا م یکند.
فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محی طزیست همچنین محی طبانی،
محی طداری، افسر محی طداری و ارشد محی طداری را از درجات محی طبانان
برشمرد و افزود: این درجات توسط معاون توسعه مدیریت سازمان ابلاغ شده و
مهم دستورالعمل خدمتی است که اگر در ستاد کل نیروهای مسلح تصویب شود،
ساعت کار و اعتبارات مورد نیاز در خصوص کمبود دریافتی به آ نها را تامین
م یکنیم.

در دهمین روز از ایام دهه فجر، با حضور فرمانده یگان حفاظت محی طزیست
کشور، معاون استاندار همدان و جمعی از مسوولان استانی و شهرستانی،
پاسگاه محی طبانی روستای ازناوله ملایر در منطقه حفاظ تشده لشگردر به نام
نامگذاری شد. « عبدالله یاری » شهید
شهید عبدالله یاری دارای آخرین درجه محی طبانی یعنی ارشد محی طدار
است که برای حفظ عرص ههای محی طزیست کشور و جلوگیری از ورود
شکارچیان متجاوز در منطقه لشگردر ملایر در مرداد ماه سال ۹۱ به مقام والای
شهادت نایل شد.
شهرستان ملایر با دارا بودن جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر در جنوب شرقی
استان و ۷۵ کیلومتری شهر همدان واقع شده است.
منبع : ایرنا
جرائم رانندگی هزینه نصب دوربی نهای کنترل ترافیک سقز را
تامین می کند
فرماندار ویژه شهرستان سقز گفت: مبلغ سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از
محل درآمد جرائم رانندگی برای نصب دوربی نهای مداربسته کنترل ترافیک در
۲۱ نقطه شهر در سال جاری اختصاص یافت.
عل یاکبر ورمقانی در نشست شورای ترافیک سقز با بیان اهمیت موضوع
کنترل و کاهش ترافیک، افزود: سال گذشته نیز سه میلیارد ریال از محل
اعتبارات تملک دارایی به این موضوع اختصاص داده شده بود.
وی در این جلسه خواستار را هاندازی کارت پارک الترونیکی برای استفاده
بهینه از مکا نهای پارک در تعدادی از خیابا نهای سطح شهر و همچنین
خ طکشی خیابا نها شد.
وی با عنوان اینکه شهرداری با همکاری بخش خصوصی پارکینگ طبقاتی
مناسبی در مرکز شهر ساخته است، یادآور شد: باید مسافران و گردشگران در ایام
نوروز ب هسمت این پارکینگ هدایت شوند، تا هم شاهد ترافیک کمتر باشیم، وهم
آ نها بتوانند از بازار خرید کنند.
سرگرد غلامرضا صدفی فرمانده پلی سراه سقز هم با عنوان اینکه را هاندازی
کارت پارک الترونیکی در قانون راهنمایی نیز آمده است، بیان کرد: در تعدادی
از شهرهای بزرگ سیستم سنتی اخذ وجه در برابر پارک نمودن خودرو مورد
سو ءاستفاده قرار گرفته است.
صابر زارعی معاون فنی وعمرانی فرمانداری سقز هم خواستار بهسازی،
ترمیم و لک هگیری خیابا نهای سطح شهر و ب هویژه ورود یهای منتهی به سقز
شد.
در این جلسه ضیا ءالدین نعمانی شهردار سقز و باقی رحما نپور، رئیس
شورای اسلامی سقز نیز خبر دادند که الکترونیکی کردن کارت پارک در دستور
کار شهرداری قرار دارد و این اداره از طریق بخش خصوصی در این زمینه اقدام
خواهد کرد.

نصب دوربین های هوشمند برای کاهش تخلفات در قم
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم، از نصب دوربی نهای
هوشمند برای کاهش تخلفات در قم خبر داد.
سرهنگ احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل شورای
معتمد پلیس گفت: شورای معتمد پلیس ب هصورت پایلوت در مناطق تولید دارو،
شهید بهشتی، خیام و ۳۰ متری کیوانفر تشکیل شده است که این شوراها با
حضور ائمه جماعت، بازنشستگان نیروهای مسلح و معتمدین محل و همچنین
مدیران مدارس فعالیت م یکند.
وی گفت: از جمله فعالی تهای شورای معتمد پلیس م یتوان به نصب
دوربی نهای هوشمند و رصد فعالی تها توسط دوربی نها اشاره کرد که این
امر موجب کاهش سرقت و آسی بهای اجتماعی م یشود. همچنین مسایل
ترافیکی و تخلفات راهنمایی و رانندگی نیز با این دوربی نها قابل کنترل است.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم با بیان اینکه دوربی نهای
هوشمند در سطح شهر قم برای نظارت بیشتر فعال م یشوند، افزود: رویکرد
جدید پلیس فعا لتر شدن پلیس هوشمند در سطح شهر خواهد بود.
وی با اشاره به ثب تنام پلیس افتخاری در استان قم افزود: علاقمندان به
همکاری با پلیس، م یتوانند ثب تنام کرده و پس از انجام اقدامات مقدماتی با
پلیس همکاری کنند.
صادقی ادامه داد: تاکنون بیش از ۲۰۰ پلیس افتخاری از آموز شهای لازم
بهر همند شد هاند، و تا ۲ هزار نفر پلیس افتخاری ثب تنام م یشوند.
نصب دوربین در تمام جاد هها تا ۲ سال آینده
در حال حاضر ۴۰۰ دوربین در سراسر کشور فعال هستند که برای رسیدن
امکانات نظارتی به تمام جاد هها نیاز به یک بودجه قطعی وجود دارد.
کشاورزیان از نصب دوربی نهای نظارتی و ثبت تخلف در تمام جاد ههای

شریانی کشور تا ۲ سال آینده خبر داد و گفت: در حال حاضر ۴۰۰ دوربین در
سراسر کشور فعال هستند که برای رسیدن امکانات نظارتی به تمام جاد هها نیاز
به یک بودجه قطعی وجود دارد.
داود کشاورزیان در نشست هفته حم ل ونقل با بیان اینکه عملیات راهداری
زمستانی امسال از ۱۹ آذر آغاز ب هکار کرده و تا فروردین ماه ادامه خواهد داشت،
اظهار کرد: با توجه به افزایش صددرصدی اعتبارات امیدواریم راهداری امسال
نسبت به سا لهای قبل از استاندارد مطلوبی برخوردار شود.
وی افزود: امیدواریم با ادامه یافتن همین روند تا سال آینده راهداری ایران
نسبت به استاندار دها و قوانین بالادستی نظام نزدی کتر شود
کشاورزیان از نصب دوربی نهای نظارتی و ثبت تخلف در تمام جاد ههای
شریانی کشور تا ۲ سال آینده خبر داد و گفت: در حال حاضر ۴۰۰ دوربین در
سراسر کشور فعال هستند که برای رسیدن امکانات نظارتی به تمام جاد هها نیاز
به یک بودجه قطعی وجود دارد.
وی ادامه داد: با توجه به نیاز کشور به این ارگا نهای نظارتی در طرحی با
ارزش ۹۰۰ میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی تمام ۳۴ هزار راه شریانی
کشور دارای دوربین ثبت تخلف شوند. همچنین نگهداری و بهر هبرداری از این
دوربی نها نیز تا ۵ سال در اختیار بخش خصوصی خواهد بود.
رییس سازمان راهداری کشور با اشاره به کاهش ۶ درصدی تلفات جاد های
در ۷ ماهه نخست امسال، ابراز امیدواری کرد با تامین بودجه موردنیاز برای
بهبود راهداری این آمار طبق برنام ههای بلندمدت روند کاهشی خود را حفظ
کند.
کشاورزیان همچنین از نهایی شدن طرح اختصاص اعتبار متمرکز برای
راهداری جاد ههای غیرشریانی خبر داد و گفت: با توجه به مذاکرات انجا مشده
با معاونت برنام هریزی و نظارت راهبردی ریی سجمهور بودجه موردنیاز برای
راهداری تامین شده، و با تخصیص منابع موردنیاز را ههای غیرشریانی ما نیز از
یک راهداری مناسب برخوردار شوند.
منبع : باشگاه خبرنگاران
نصب دوربین روی لباس پلیس آمریکا
ماموران پلیس امریکا موظف شدند هنگام ماموریت و گش تزنی دوربینی
کوچک بر روی یقه خود نصب کنند، تا اقداماتی که انجام می دهند فیل مبرداری
شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه خبری فرانس ۲۴ ، باراک اوباما
رئی سجمهور آمریکا درپی تشدید ناآرام یها اعلام کرد از این بعد بر ماموران

پلیس دوربین نصب خواهد شد.
در ل سآنجلس، ماموران پلیس این وسیله جدید را آزمایش کردند.
بدی نترتیب که از این زمان به بعد، ماموران پلیس هنگام ماموریت و گش تزنی
موظفند یک دوربین کوچک بر روی یقه گردن خود نصب کنند، تا اقداماتی که
پلیس حامل دوربین در ماموریت انجام م یدهد فیل مبرداری کند.با کمک این
دوربین ، م یتوان ب یگناه بودن یا خلافکار بودن مظنونان تشخیص داد.
منبع : خلاصه خبر از واحد مرکزی خبر
نصب دوربین های نظارتی درمحور یزد – ابرکوه
مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان یزد از نصب دوربی نهای
نظارت تصویری در محور یزد – ابرکوه خبر داد.
ITS جواد ذاکر با بیان این خبر اظهار داشت : در راستای گسترش تجهیزات
که ب هتدریج جزء لاینفک امور راهداری و حم ل ونقل جاد های محسوب م یشود،
دو دوربین نظارت تصویری به جمع دوربی نهای نظارتی مرکز مدیریت را هها
اضافه شد.
وی افزود : پس از شناسایی نقاط پرحادثه، نصب این دوربی نها در نقاط
مذکور در مسیر تفت - ابرکوه در محدوده عقا بکوه و گردنه برفگیر عل یآباد در
اولویت قرار گرفت و نصب شد.
ذاکر خاطرنشان ساخت : از مانیتورینگ تصاویر حاصل در مرکز مدیریت
را ههای راهداری ب همنظور عملیات راهداری زمستانی و حفاظت حریم را هها
و مدیریت اکی پهای امداد و نجات وقایع جاد های و کنترل آنلاین ترافیک و
همچنین مدیریت گش تهای راهداری و بررسی ایمنی کارگا ههای جاد های و
غیره استفاده م یشود.
این مقام مسوول ادامه : در حال حاضر تصاویر ۱۲ عدد دوربین در این مرکز
مورد بهر هبرداری است.
منبع : قدس آنلاین یزد
نصب دوربین کنترل سرعت در ۲۰۰ کیلومتر از محورهای
ارتباطی چهارمحال و بختیاری
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: برای
نصب دوربین کنترل سرعت در ۲۰۰ کیلومتر از محورهای ارتباطی این استان،
برنام هریزی شده است.
گودرز امیری امروز در گف ت وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، اظهار کرد:
ب همنظور افزایش ایمنی در جاد ههای استان چهارمحا ل وبختیاری، برنام هریزی
برای نصب دوربی نهای کنترل سرعت در ۲۰۰ کیلومتر از محورهای ارتباطی این
استان در سال جاری صورت گرفته است.
وی گفت: اداره کل حم ل ونقل و پایان ههای استان چهارمحا ل وبختیاری،
باید در سری عترین زمان ممکن، نسبت به نصب دوربی نهای نظارت تصویری
در ۲۰۰ کیلومتر از محورهای ارتباطی این استان، اقدامات لازم را اجرایی و
عملیاتی کند.

امیری تاکید کرد: ب ههمی نمنظور، بایستی مسوولان دستگا ههای اجرایی
مرتبط در استان چهارمحا ل وبختیاری، نسبت به جذب سری عتر اعتبارات لازم
در این زمینه و جلوگیری از بازگشت آن به خزانه، اقدامات لازم را انجام دهند.
این مسوول افزود: استانداری چهارمحا ل وبختیاری نیز، ب همنظور نصب
جایگاه رادیویی دوربی نهای کنترل سرعت در محورهای ارتباطی این استان، ۲
میلیارد ریال اختصاص داده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحا ل وبختیاری تصریح کرد:
اداره کل حم ل ونقل و پایان ههای این استان، مجری نصب دوربی نهای نظارت
تصویری در محورهای ارتباطی استان است.
وی اظهار داشت: نصب دوربی نهای نظارت تصویری در محورهای
ارتباطی کشور و استان چهارمحا ل وبختیاری، امکان پخش زنده تصاویر و
وضعیت جوی جاد هها و همچنین اطلا عرسانی ب هموقع و سریع وضعیت جوی
را ههای ارتباطی را فراهم م یکند.
امیری خاطرنشان کرد: روان شدن عبور و مرور در محورهای ارتباط،
مه مترین دستاورد نصب دوربی نهای نظارت تصویری در محورهای ارتباطی
کشور و استان چهارمحا ل وبختیاری ب هشمار م یرود.
وی بیان داشت: نصب دوربی نهای نظارت تصویری در محورهای ارتباطی
کشور و استان چهارمحا ل وبختیاری، افزایش ایمنی حم ل ونقل در سفرهای
ه موطنان و گردشگران داخلی و خارجی را ب هدنبال دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحا ل وبختیاری اضافه
کرد: با نصب دوربی نهای نظارت تصویری در محورهای ارتباطی، م یتوان
زمینه کاهش تصادفات، افزایش ایمنی در حم ل ونقل جاد های و ارتقای آسایش
ه موطنان و گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کرد.
وی عنوان داشت: مسوولان استان چهارمحا ل وبختیاری نیز، در یک سال
گذشته با برنام هریز یهای علمی و کارشناسی و استفاده از توان مهندسی موجود
در این استان، زمینه اختصاص اعتبارات ملی و استانی، به پروژ ههای جاد های
مختلف، با هدف ارتقای کمی و کیفی ایمنی حم ل ونقل در را ههای ارتباطی را
فراهم کرد هاند.
امیری اظهار کرد: دولت تدبیر و امید در زمان فعالیت خود، برای
ارتقای کیفی و کمی محورهای ارتباطی و افزایش ایمنی در را هها، اقدامات
علمی و کارشناسی فراوانی را در نقاط مختلف کشور، ب هویژه در استان
چهارمحا لوبختیاری انجام داده است.

وی گفت: تمامی مردم و مسوولان بایستی برای افزایش ایمنی در
محورهای ارتباطی و ب همنظور جلوگیری از تصادفات جاد های، نسبت به رعایت
قوانین راهنمایی و رانندگی، اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحا ل وبختیاری تاکید کرد:
افزایش اختصاص اعتبارات ملی، نقش مهمی در ارتقای محورهای ارتباطی و
کاهش تصادفات جاد های دارد.
وی افزود: ب ههمی نمنظور، مسوولان استان چهارمحا ل وبختیاری،
تمامی تلاش خود را برای جذب بیشتر اعتبارات ملی و ارتقای کمی و کیفی
محورهای ارتباطی در نقاط مختلف این استان، انجام م یدهند.
امیری تصریح کرد: مسوولان ملی نیز، توجه ویژ های برای ارتقای
را ههای کشور، ب هویژه در مناطق کمترتوسعه یافته و غیربرخوردار مانند استان
چهارمحا ل وبختیاری دارند.
منبع : فارس نیوز
نصب بیش از ۱۵۰۰ دوربین در مجتم عهای تجاری و بازارهای
دوبی
پلیس دوبی از نصب و فعالیت بیش از ۱۵۰۰ دوربین مداربسته در مراکز و
مجتمع های تجاری و بازارهای شی خنشین دوبی خبر داد.
پلیس دوبی در گزارشی اعلام کرد که مرکز پلیس دوبی با همکاری
شهرداری دوبی به نصب و کنترل دوربی نهای مداربسته در تمامی مراکز و
مجتم عهای تجاری و بازارهای شی خنشین دوبی اقدام کرده است.
براساس این گزارش، بیش از ۱۵۰۰ دوربین مداربسته در این مکا نها
ب هصورت ۲۴ ساعته فعالیت م یکنند که در مرک زپلیس دوبی تحت کنترل
م یباشند.
پلیس دوبی هدف از نصب دوربی نهای مداربسته را کنترل این مکا نها
برای امنیت و سلامت شهروندان اعلام کرده است.
منبع : ایسنا
نصب دوربی نهای کنترل سرعت در جاده بوشهر - گناوه
مدیرکل حم لونقل و پایان ههای استان بوشهر گفت: قرارداد نصب
دوربی نهای کنترل سرعت در جاده ارتباطی بوشهر به گناوه منعقد شده، وتا پیش
از پایان سال جاری این سیستم در این محور نصب و را هاندازی م یشود.
سید حمیدرضا علم روزیکشنبه درگف ت وگو با ایرنا، افزود: امسال محور
دالکی ب هعنوان راه پرترافیک ارتباطی استان بوشهر به فارس ب همنظور
ایم نسازی به دوربی نهای کنترل سرعت مجهز شد.
وی در بخش دیگری از این گف توگو بیان کرد: پشتیبانی و اعزام کاروان
راهیان نور استان بوشهر و آمادگی ناوگان حم ل ونقل این استان برای اعزام
این زائران به مناطق عملیاتی جنوب کشور، یکی از مه مترین برنام ههای این
سازمان است.
وی یادآور شد: ناوگان حم ل ونقل عمومی استان بوشهر یکی از جوا نترین
ناوگا نهای حم ل ونقل کشور است.
ایشان بیان داشت: آمادگی سروی سدهی عمومی به مردم در ایام تعطیلات
و نوروز در دستور کار جدی این سازمان است، و با برنام هریز یهای صور تگرفته
سروی سدهی به مردم استان بدون هیچ مشکلی انجام خواهد گرفت.
علم در باره حم ل ونقل در حوزه روستایی گفت: با انعقاد تفاه منام های با
کمیته امداد امام خمینی (ره)، این سازمان تسهیلاتی را به میزان ۱۵۰ میلیون
ریال با بهره چهار درصد برای خرید خودرو سواری بین شهری و روستایی برای
جاب هجایی مسافران قرار داده است.
وی افزود: پیگیر هستیم شرایطی را برای دریافت تسهیلات با نرخ پایین
برای متقاضیان جاب هجایی مسافران در محورهای « ون » برای خرید خودرو
استان فراهم کنیم.

علم بیان کرد: سازمان حم ل ونقل استان بوشهر هیچ مشکلی در زمینه
جاب هجایی مسافران ندارد، و آنان می توانند برای خرید بلی تهای اتوبوس از
طریق اینترنت نیز اقدام کنند.
منبع : استا ننیوز
دو دوربین مدار بسته در سطح شهر عنبرآباد
به همت شهردار محترم عنبرآباد، دو دوربین در چهاراه مسجد وس هراه
امیرآباد در حال نصب م یباشد.
حسی نزاده در ای نخصوص گفت:برای نصب این ۲دوربین در سطح شهر
بیش از ۹۵ میلیون تومان هزینه خواهد شد، تا نیروی انتظامی از این دوربی نها
جهت ضبط تخلفات وامنیت شهرستان استفاده نماید.
منبع : شهروند جنوبی

نصب دوربین در ایستگا ههای راه آهن
گروه ناجا- فرمانده پلیس را هآهن کشور اعلام کرد: تعدادی از نواحی
را هآهن مجهز به دوربین مداربسته در ایستگا هها شدند، و ایستگا ههای دیگر
اولوی تبندی و نصب دوربین در آنجا انجام خواهد شد.
امروز ،« امیر رحمت اللهی » به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سردار
در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در پن جماهه نخست امسال ۲۲۵ کیلوگرم
مواد مخدر در شبکه ریلی کشور کشف شد، که نسبت به مدت مشابه در سال
گذشته ۴ درصد رشد داشته و در این رابطه ۹۳۱ نفر دستگیر شدند. براساس
آمارها بیشترین کشفیات در یگا نهای پلیس را هآهن تهران، یزد، هرمزگان و
آذربایجان ب هدست آمده است.
وی با اشاره به شناسایی باند ترانزیت موادمخدر به ترکیه در قطار بی نالمللی
تهران - آنکارا، گفت: در این عملیات، پلیس موفق به کشف ۵ کیلو و ۶۰۰ گرم
حشیش و ۴ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک شد.
۲۶ میلیارد ریال ارزش ریالی کالاهای مکشوفه قاچاق
فرمانده پلیس را هآهن کشور، همچنین ارزش ریالی کالاهای قاچاق
مکشوفه را بیش از ۲۶ میلیارد ریال طی این مدت اعلام و خاطرنشان کرد: ۲۵۹
نفر در این رابطه دستگیر شدند. این میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال
قبل ۲۲۸ درصد افزایش داشته، در حال یکه اکثر کالاهای قاچاق کش فشده
شامل گوشی تلفن همراه، سیگار، لوازم جانبی رایانه، لوازم آرایشی و بهداشتی
است.
به گفته وی، طی این مدت، مقادیر قابل توجهی سیگار، دارو و تلفن همراه
قاچاق از قطارهای بی نالمللی کشف شده است.
کشف ۱۲۵ هزار لیتر نفت سفید در راه آهن اصفهان
این مقام ارشد انتظامی همچنین به کشف ۱۲۵ هزار لیتر سوخت از نوع نفت
سفید توسط پلیس آگاهی را هآهن اصفهان اشاره کرد.
کاهش ۱۶ درصدی سرقت در شبکه ریلی کشور
سردار رحم تالهی با اشاره به توسعه شبکه ریلی در بیش از د وسوم جغرافیای
کشور و نیز وجود ۱۱ هزار کیلومتر خط راه آهن، از کاهش ۱۶ درصدی سرقت در
داخل قطارها و تجهیزات را هآهن طی این مدت، خبر داد و گفت: امیدواریم با
را هاندازی قرارگاه مبارزه با سرقت در پلیس را هآهن با استفاده از نگاه کارشناسی
پلیس و شناخت جغرافیای جرم، هد فگذاری کاهش ۲۰ درصدی سرق تها

محقق شود.
وی به اقدامات فرهنگی پلیس اعم از آموزش همگانی با هدف ارتقاء سطح
آگاهی مسافران در ایستگا ههای را هآهن و نیز در داخل قطارها اشاره کرد، و
افزود: بر اساس آمارها با سالی ۳۰ میلیون تردد مسافر در را هآهن، میزان سرقت
از مسافران بسیار کاهش یافته است، و عمدتا مجرمان از ک متوجهی و غفلت
مسافران برای سرقت وسایل همراه استفاده م یکنند.
پروند ههای شاخص پلیس راه آهن
وی همچنین از دستگیری یکی از اوباش تحت تعقیب و سارقان حرف های
در قطار گرگان- تهران خبر داد و گفت: این فرد مدتی تحت تعقیب مراجع قضایی
بود که خوشبختانه با درایت ماموران قطار شناسایی و دستگیر شد.
رحم تالهی در ادامه از جلوگیری از سرقت ۱۰۰ تن آه نآلات را هآهن
خبر داد و گفت: چندی پیش، افرادی قصد داشتند ۱۳ تن آه نآلات ریلی را با
مجوز جعلی شرکت رجا برشکاری و انتقال دهندکه با هوشیاری ماموران پلیس
شناسایی و دستگیر شدند. در بررس یهای صور تگرفته مشخص شد این افراد
قصد داشتند ۱۰۰ تن آه نآلات دپو شده در منطقه را سرقت کنند.
فرمانده پلیس را هآهن کشور به دستگیری سارق حرف های توسط پلیس
را هآهن تهران - اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: این متهم با استفاده از قر صهای
خوا بآور و متادون و به روش تعارف آبمیوه مسموم، از مسافران سرقت م یکرد
که با هوشیاری پلیس در کاشان شناسایی و دستگیر و در بازجوی یها به سرقت در
قطار شیراز - تهران با همین روش اعتراف کرد.
کشف ۱۴۵ تن آهن الات و ادوات ریلی مسروقه
این مقام ارشد انتظامی از کشف ۱۴۵ تن آه نآلات و ادوات ریلی مسروقه
در پنج ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: نسبت به مدت مشابه سال قبل، این
میزان ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده است.
به گفته وی، طی این مدت، ۱۷ دستگاه اتومبیل مسروقه، ۶۱ دستگاه
اتومبیل دارای دستور توقیف و ۱۸ دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد.
رحم تالهی با اعلام افزایش ۱۰ درصدی دستگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز
و رشد ۹۵ درصدی دستگیری اتباع بیگانه دارای مدارک جعلی، خاطرنشان کرد:
در سال جاری، ۱۳۱ هزار نفر تبعه بیگانه شامل زائر، توریست و کارشناسان طرف
قرارداد را هآهن تحت پوشش امنیتی و انتظامی پلیس را هآهن مسافرت کردند.

کاهش ۴۷ درصدی تصادف عابر با قطار
فرمانده پلیس را هآهن کشور در ادامه به ارائه پیشنهادات پلیس برای کاهش
تصادفات عابر و قطار اشاره کرد و افزود: اکثر تصادفات در حوزه را هآهن تهران،
شمال، شمال غرب و اراک رخ م یدهد، لذا پلیس آمادگی خود را برای استقرار
نیرو در نقاط حادث هخیز و ارائه آموزش به ساکنان اعلام کرده است. با اقدامات
صور تگرفته و نیز نصب علایم هشداردهنده، میزان تصادفات عابر با قطار ۴۷
درصد کاهش یافته که فقط ۱۱ نفر در اثر برخورد با قطار جان خود را از دست دادند.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: در بحث برخورد قطار با عابران
پیاده، پلیس نقش چندانی ندارد، لکن با توجه به ظرفیت و پتانسیل نیروی
انسانی که در طول شبکه ریلی وجود دارد، پیشنهاداتی در این خصوص به
مدیرعامل را هآهن ارائه دادیم و تصمیمات خوبی نیز اتخاذ شد.
به گفته وی، کاهش ۲۷ درصدی برخورد قطار با وسایل نقلیه نتیجه تبدیل
گذرگا ههای همسطح به غیر همسطح، احداث زیرگذر و... است.
سامان دهی اماکن متروکه و ابنیه قدیمی راه آهن در دستور کار پلیس
فرمانده پلیس را هآهن کشور با اشاره به وجود ابنیه قدیمی را هآهن که بعضا
شرایط را برای تجمع معتادان و افراد ولگرد فراهم م یکند، گفت: بنا به پیشنهاد
پلیس، طرح ساما ندهی این اماکن آغاز و تغییر کاربری و بهبود وضعیت آ نها در
دستور کار قرار گرفته است.
رحم تالهی گفت: در پنج ماهه امسال ۱۸ مرحله طرح انضباط اجتماعی
اجرا که ۹۰ نفر از افراد معتاد و ولگرد در این طرح دستگیر شدند.
وی تصریح کرد: ب هدلیل ورود بخش خصوصی به را هآهن و تصدی
بسیاری از مشاغل خدماتی و وجود شرک تهای پیمانکاری متعدد ب همنظور
حصول اطمینان از تردد کلیه افراد به محیط را هآهن پیشنهاد استفاده از لباس
متحدالشکل و الصاق کارت شناسایی به را هآهن ارائه گردید، که این موضوع نیز
ساما ندهی خواهد شد.
نصب دوربین در ایستگا ههای راه آهن
این مقام ارشد انتظامی درباره نصب دوربین در ایستگا ههای را هآهن،
تصریح کرد: کنترل الکترونیکی و استفاده از ف نآور یهای نوین در دستور کار
قرار دارد. تعدادی از نواحی را هآهن مجهز به دوربین مداربسته در ایستگا هها
شدند، و در ایستگا ههای دیگر اولوی تبندی شده و نصب دوربین در آنجا انجام
خواهد شد.
وی درباره نصب دوربین در واگ نهای قطار، نیز گفت: پس از بررسی
صور تگرفته به این نتیجه رسیدیم که اولویت چندانی برای اینکار وجود ندارد.
علاوه بر این کوپ هها نیز حکم حریم خصوصی را دارد، و در داخل راهرو نیز با
توجه به حضور ماموران نیازی به نصب دوربین نیست.
هنجارمند سازی رفتارها و تذکر اولویت پلیس راه آهن در برخورد با افراد
بدحجاب
رحم تالهی درباره طرح امنیت اخلاقی نیز گفت: در این طرح، رویکرد
پلیس را هآهن مبتنی بر دستورالعمل ناجاست، و افرادی که از طریق را هآهن
مسافرت م یکنند از جامعه جدا نیستند. هنجارمن دسازی رفتارها و تذکر اولویت
اول پلیس را هآهن است، و د رصورت یکه افراد وضعیت خود را اصلاح نکنند،
براساس قانون با آ نها برخورد م یشود. خوشبختانه مواردی که در را هآهن پیش
م یآید اکثرا با تذکر حل م یشود و نیازی به برخورد پلیس نیست.
فرمانده پلیس را هآهن کشور در خاتمه با اشاره به حضور نیروهای پلیس
زن در ۱۸ یگان انتظامی، گفت: مسلما یکی از وظایف پلیس برخورد با
ناهنجار یهاست، و پلیس در صورت مشاهده از سفر این افراد جلوگیری
م یکند.
منبع : پایگاه خبری پلیس
دسته ها :
يکشنبه بیست و نهم 11 1396
آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (از صفحه 73 تا 91)
URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1016939
فرهنگ و باورها بر سر در ورودی های خانه ها (19 صفحه)
نویسنده : اکبری،طاهره
فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (صفحه 73)


‫∗‬‬‬

‫ﻃﺎﻫﺮه اکﺒﺮی‬‬‬

‫در ﻣکﺘﺐ یﻮﻧﮓ »ﻧﻤﺎی ﺑیﺮوﻧی‌ ﺧﺎﻧﻪ‌، ﺟﻠـﻮه‌ ﺑیﺮوﻧـی ﺷﺨـﺼیﺖ و ﻧﻘـﺎب و ﭘﻮﺷـﺶ‬‬‬

‫اﻧﺴﺎن«1 ﻗﻠﻤﺪاد ﻣیﺷﻮد. از ایﻦ رو ﺳﺮ در ﺧﺎﻧـﻪ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ‌ ایﺮاﻧـی دروﻧﮕـﺮا در ﺑـﺎﻻی‬‬‬

‫ﻣکﺎن اذن دﺧﻮل ﺑﻪ ﺣﺮیﻢ ﺧﺎﻧﻪ، در، ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕیﺰ‌ اﺳﺖ، ﭼﺮا کﻪ ﻧﺨﺴﺘیﻦ‌ ﭘﺮده‌ ﺑﺮاﻓﺘﺎده از‬‬‬

‫اﻧﺪیﺸﻪ ﭘﻨﻬﺎن ایﺮاﻧی در ﭘﺲ دیﻮارﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ )ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘی( اﺳﺖ.‬‬‬

‫ﺳﺮدر‬‬‬

‫ﺳﺮدر ﺑﻪ ﻣکﺎﻧی در ﺑﺎﻻی در ورودی )ﺧﺎﻧﻪ( از ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗی ﭼﺎرﭼﻮب در، ﺗﺎ ارﺗﻔﺎﻋی‬‬‬

‫در ﺣﺪود‌ 2/1 در، )در ﺑﺮﺧی ﻣﻮارد ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﻗﺮﻧیﺰﺑﻨﺎ( اﻃﻼق ﻣیﺷﻮد. اﻏﻠـﺐ ﺗﺰﺋیﻨـﺎت ایـﻦ‬‬‬

‫ﻣﺤﻞ در دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه، ﺳﺮ در کﺘیﺒﻪ، ﺳﺮ در ﻧﻘﺶ و ﻧﻤﺎ ﻗـﺮار ﻣـیﮔیـﺮد کـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس‬‬‬

‫یﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی‌ از‌ اﺑﺰار ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی زیﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔکیـک‬‬‬

‫اﺳﺖ:‬‬‬

‫1. ﺳﺮدرﻫﺎی کﺘیﺒﻪای‬‬‬

‫اﻟﻒ( کﺘیﺒﻪﻫﺎی ﻣﺰیﻦ ﺑﻪ اﺳﻤﺎ و ﺻﻔﺎت ﺧﺪا‬‬‬

‫ب( کﺘیﺒﻪﻫﺎی ﻣﺰیﻦ ﺑﻪ آیﺎت ﻗﺮآﻧی‬‬‬

‫ج( کﺘیﺒﻪﻫﺎی ﻣﺰیﻦ ﺑﻪ‌ اﺣﺎدیﺚ‌ ﻣﺬﻫﺒی‬‬‬

‫∗ کﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳی‬‬‬

‫1. ﻣﻘﺎﻟﻪ ایﻨﺘﺮﻧﺘی ‪ARCHETYPES SACRED SIGNS TO PROTECT A SHELTER‬‬‬‬‬‬

فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (صفحه 74)

‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺮدم ایﺮان ﺷﻤﺎرهﻫﺎی 7 و 8، زﻣﺴﺘﺎن 58 و ﺑﻬﺎر 68‬ ‫47‬‬‬‬‬

‫د( کﺘیﺒﻪﻫﺎی ﻣﺰیﻦ ﺑﻪ‌ اﺷﻌﺎر‌ اﻧﺪرزی‬‬‬

‫ﮔﻔﺘﻨی اﺳﺖ در ایﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدر، ﺧﻂ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن، ﺧﻮﺷﻨﻮیﺴی ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎرزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر‬‬‬

‫ﻣیآیﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﻮپ ﻣﺒﻨی ﺑﺮ آﻧکﻪ ﺧﻂ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ایﺮاﻧی‌ دارای‌ »ﺧﻮاص‌ ﺑﺎﻃﻨی«‬‬‬

‫اﺳﺖ )ﭘﻮپ، 3731‌:951‌( ﻧﻤیﺗﻮانـ‌ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟیﻞ زیﺒﺎیی، آن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و دﻗـﺖ ﻗـﺮار‬‬‬

‫داد، ﺑﻠکﻪ ایﻦ ﺧﻂ ﺣکﺎیﺖ از ﺟﻬﺎنـﺑیﻨی و ﺑﺎور ایﺮاﻧیﺎن ﺑـﻪ ﻗـﺪرتـ‌ ﻣﺎﻧـﺎیی‌ ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫـﺎی‬‬‬‌

‫زیﻨﺖﺑﺨﺶ کﺘیﺒﻪﻫﺎ دارد. ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﺷﺎیﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ کﻪ‌ ﭘﺲ‌ از ﮔﺮویﺪن ایﺮاﻧیﺎن ﺑﻪ دیـﻦ‬‬‬

‫اﺳﻼم و ﺗﻐییﺮ ﺷیﻮه زیﺴﺖ و زﻧﺪﮔی ﺷﻬﺮی، اﺑﺘﺪا در ﺳﺮدر ﻣـﺴﺎﺟﺪ و در ﭘـی روﻧـﺪ رو‬‬‬‌

‫ﺑﻪ‌ رﺷﺪ‌ ﺷﻬﺮﻧﺸیﻨی و آﺷﻨﺎیی ایﺮاﻧیﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﻞ از زﻣﺎن ﺻﻔﻮیﻪ ﺑﻪ‌ ﺑﻌـﺪ و رو آوردن‬‬‬

‫ﺑﻪ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ دیﻨی و ﻣﺬﻫﺒی ﺷﺎﻫﺪ رواج اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺮدرﻫﺎی کﺘیﺒـﻪای ﻫـﺴﺘیﻢ. از‬‬‬

‫ایﻦرو اﻫﻞ‌ ﻓﻦ‌ از‌ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠی ﻣﺮزی، اﺳﺘﺎد ﺧﻮﺷﻨﻮیﺴی، ﺷیﻮه ﻧﮕـﺎرش ﺧـﻂ و ﺗﺰﺋیﻨـﺎت‬‬‬

‫ایﻦ ﻧﻮع‌ ﺳﺮدرﻫﺎ‌ را ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و کﻠیﺪ رﻣﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﺗﺎریﺨی ﺑﻨﺎ ﻣیداﻧﺪ.‬‬‬

‫کﺎرکﺮد ﻣﺎﻧﺎیی ﺳﺮدرﻫﺎی کﺘیﺒﻪای‬‬‬

‫کﺘیﺒﻪ ﺳﺮدر ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ‌ ﻋﻼوه‌ ﺑﺮ‌ داﺷﺘﻦ کﺎرکﺮدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋی ـ ﻓﺮﻫﻨﮕی، ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪن‬‬‬

‫ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎریﺨی ـ ﻫﻨﺮی و ﻧﺸﺎن دادن ﻫﻮیـﺖ‌ اﺟﺘﻤـﺎﻋی‌ ـ اﻗﺘـﺼﺎدی‌ ﺳـﺎکﻨﺎن ﺧﺎﻧـﻪ از‬‬‬

‫ﻗﺪرت و ﻧیﺮوی ﻣﺎﻧﺎیی ﻧیﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.‬‬‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎدات و ﺑﺎورﻫﺎی ﻋﺎﻣﻪ‌، ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی‌ کﺘیﺒﻪ‌، اﻫﺎﻟی ﺧﺎﻧﻪ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮ،‬‬‬

‫ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار، ﺑیﻤﺎری و ﭼﺸﻢ زﺧﻢ و ﺑﺪﺧﻮاﻫی‌ ﻣﺤﻔﻮظ‌ ﻣـیدارد. ﻋﺒـﻮر از زیـﺮ ایـﻦ‬‬‬

‫آیﺎت و اﺳﻤﺎء ﮔﻮﻫﺮﺑﺎر کﻪ ﻧﻤﺎدی از کﻼم ﺧﺪا‌ و ﺑیﺎﻧﺎت‌ ﭘیﺎﻣﺒﺮ‌ و اﺋﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ رد‬‬‬

‫ﺷﺪن از زیﺮ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ یﺎ ﺷﺮوع ﻫﺮ‌ ﻣﻬﻤی‌، آﻧﺎن را در ﭘﻨﺎه ﺧـﻮد ﻣﺤﻔـﻮظ ﻧﮕـﻪ‬‬‬

‫ﻣیدارد و ﺑﺮ ﺑﺮکﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣیاﻓﺰایﺪ.‬‬‬‌

‫ﺣکﺎیﺖ‌ اﻓﺰایﺶ‌ ﺑﺮکﺖ ﺧﺎﻧﻪ از ایﻦ ﺑﺎور ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ کﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﻧـﺎنآور ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ‬‬‬

‫ﻋﺒﻮر از زیﺮ‌ ایﻦ‌ آیﺎت و اوراد ﺗﺄﻣیﻦ ﻣیﺷﻮد و ﺑﺎ یﺎد ﺧﺪا ﺑـﺮای کـﺴﺐ رزق و روزی و‬‬‬‌

‫آوردن‌ ﻧﺎن‌ ﺣﻼل رﻓﺘﻦ، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰایﺶ روزی ﻣیﺷﻮد. ﻧﮕﺎه واردﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧیﺰ ﺑﺮ‬‬‬

‫ایﻦ آیﺎت و اﺳﻤﺎء‌ ﻣیاﻓﺘﺪ‌ و ﻧﺎمـ‌ ﺧﺪا را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣیآورﻧﺪ کﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣیﺷﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻦ‬‬‬

فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (صفحه 75)

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻓﺮﻫﻨﮓ‌ و ﺑﺎورﻫﺎ‌ ﺑﺮ ﺳﺮدر ورودیﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ 57‬‬‬

‫و ﺷیﻄﺎن از آن ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮیﺰان ﺷﻮد، ﺿﻤﻦ ایﻨکﻪ وارد‌ ﺷﺪن‌ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ذکﺮ ﻧﺎم ﺧـﺪا‬‬‬

‫ﺧیﺮ و ﺑﺮکﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد‌. ﺑﺎ‌ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ یﻮﻧﮓ، ﺑﺎ ایﻦ آیﺎت‌ و اﻓکﺎر‌ اﻣﻨیـﺖ‌ ﺧﺎﻧـﻪ و‬‬‬

‫ﺳﺎکﻨﺎن آن ﺗﻀﻤیﻦ ﻣیﺷﻮد.‬‬‬‌

‫اﻣﺎ‌ ﭼﮕﻮﻧﻪ کﺘیﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮدر ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎزل ﻣﺴکﻮﻧی ایﺮاﻧی راه یﺎﻓﺘﻨﺪ؟‬‬‬

‫در ﺳیﺮ ﺗﺤﻮل ﻣﻌﻤﺎری‌ ایﺮاﻧی‌ از دروﻧﮕﺮایی ﺑﻪ ﺑیﺮونﮔﺮایی و ﺗﻮﺟﻪ‌ ﺑﻪ‌ ﺗـﺰﺋیﻦ ﻧﻤـﺎی‬‬‬‌

‫ﺑیﺮوﻧی‌، ﻣﺴﻠﻤﺎً‌ یکی از ﺷیﻮهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی‌ از‌ کﺘیﺒﻪ ﻫﺎی ﻣـﺰیﻦ ﺑـﻪ آیـﺎت‬‬‬

‫ﻗﺮآﻧی، ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗی ﻣـﺬﻫﺒی، اﺳـﻤﺎء اﻋﻈـﻢ و ﺗﻮﺳـﻞ‌ ﺑـﻪ‌ ﻋﻠـی )ع( و ﺧﺎﻧـﺪان آن‬‬‬

‫ﺣﻀﺮت اﺳﺖ1. ﭼﻨﺎﻧکﻪ‌ در ﻃﻮل ﺗﺎریﺦ ﻧیﺰ‌ ﻣـﺸﺎﻫﺪه‌ ﻣـیﺷـﻮد، ﻫﻨـﺮ در اﺧﺘیـﺎر اﻏﻨیـﺎ‌ و‬‬‬‌

‫ﺧﺎﺻﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑیﺷک ایﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﻧﺼﺐ کﺘیﺒـﻪ ﺑـﺮ ﺳـﺮدر‌ ﺧﺎﻧـﻪ‌ اﻣـﺮا،‬‬‬

‫ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن، اﻏﻨیﺎ‌، اﻃﺒﺎء‌ و ﻋﻠﻤﺎ‌ ﻧیﺰ ﺻﺪق ﻣیکﻨﺪ‌. اﻗﺸﺎر‌ کـﻢ ﺑـﻀﺎﻋﺖ و کـﻢ ﺗـﻮان‌،‬‬‬‌

‫ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟی کﻤی ﺑﺮای ﺻﺮف ﭼﻨیﻦ ﻫﺰیﻨﻪﻫﺎیی را داﺷﺘﻨﺪ. از ﺳﻮی دیﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر‌ کﻪ‬‬‬‌

‫در کﺎرکﺮد ورودیـﻫﺎ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ‌، ورودی‌ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ‌ ﻧـﻮﻋی‌ ﺑیـﺎﻧﮕﺮ‌ ﻃﺒﻘـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋی،‬‬‬

‫اﻗﺘﺼﺎدی‌ و ﺳیﺎﺳی ﺳﺎکﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌـﺮوف »آﻧﻬـﺎیی کـﻪ دﺳﺘـﺸﺎن ﺑـﻪ‬‬‬

‫دﻫﺎﻧﺸﺎن ﻣیرﺳیﺪ«، ﺗﻮان‌ ﺑﻬﺮهـ‌ ﮔﺮﻓﺘﻦ از کﺘیﺒﻪ و ﻫﻨﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را‌ داﺷﺘﻨﺪ‌.‬‬‬‌

‫اوﻟیﻦ‌ ﺑﺮداﺷﺖ‌ از کﺎرکﺮد کﺘیﺒﻪﻫﺎ‌، ﻧﻘﺶ‌ آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺮﻓی ﺟﺎیﮕـﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋی و ﻃﺒﻘـﺎﺗی‬‬‬

‫اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ کﻪ در ﺗﻬﺮان ﻗﺪیﻢ رو ﺑﻪ رﺷﺪ‌، ﻫﻨﻮز‌ ﺑﻪ‌ واﺳﻄﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻓﻘیﺮ ﺑﻮدن، اﻓﺮاد‬‬‬

‫در دو‌ ﺳﻮیـ‌ ﺟﻐﺮاﻓیﺎی‌ ﺷﻬﺮی‌ ﺷﻤﺎل‌ و ﺟﻨﻮب‌ یﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎییﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺎی ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ،‬‬‬

‫ﺑﻠکﻪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﻻیﻞ دیﮕﺮی ﻧﻈیﺮ ﻗﻮﻣیﺖﻫﺎ، ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ در ورود ﺑﻪ ﺗﻬﺮان، ﻣﻨﺘﺴﺐ‬‬‬

‫ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒی‌ یﺎ ﺧـﻮش ﺧـﺪﻣﺘی ﺑـﻪ ﺷـﺎﻫﺎن در ﻣﺤﻠـﻪﻫـﺎی ﺗﻬـﺮان اﺳـﺘﻘﺮار‬‬‬

‫ﻣییﺎﻓﺘﻨﺪ، ﮔﺎه ﺷﺎﻫﺪ کﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﻏﻨیﺎ در کﻨﺎر ﺧﺎﻧـﻪ ﻓﻘـﺮا ﻫـﺴﺘیﻢ2. ﺑـﺪیﻦ‬‬‬

‫ﺗﺮﺗیﺐ یکی از کﺎرکﺮدﻫﺎی کﺘیﺒﻪﻫﺎی ﺳﺮدر‌ ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ‌، ﻣـﺸﺨﺺ کـﺮدن ﺟﺎیﮕـﺎه و ﭘﺎیﮕـﺎه‬‬‬

‫1. یکی دیﮕﺮ از روﻧﺪﻫﺎی اوجﮔیﺮی و ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از دوران ﺻﻔﻮی اﺳﺖ کﻪ ﺗﺮویﺞ ﺷیﻌﻪ و ﺷـیﻌﻪﮔـﺮی در‬‬‬

‫ایﺮان را ﺗﻘﻮیﺖ کﺮد.‬‬‬

‫2. ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ دو ﺧﺎﻧﻪ‌ واﻗﻊ‌ در ﺧیﺎﺑﺎن ﻣﻮﻟﻮی، کﻮﭼﻪ ﻋﺒﺎس کﻔﺎیی ﻣﺤﻤﺪیﺎن ﭘﻼک 9 و ﭘﻼک 12 اﺳﺖ کﻪ ﻫﺮ‬‬‬

‫دوی ایﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪکی از ﻫﻢ در دو‌ ﻃﺮف‌ ﺷﺮق و ﻏﺮب کﻮﭼﻪ ﺑﺎ ﺳﺮدرﻫﺎ‌ و ورودیﻫـﺎی‌ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻗـﺮار‬‬‬

‫دارﻧﺪ. ﺳﺮدر یکی ﭘﺮ از ﺗﺰﺋیﻦ ﺑﺎ در ﺑﺰرگ و دیﮕﺮی ﺑﺎ در و ﺳﺮدر ﺳﺎده اﺳﺖ.‬‬‬

فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (صفحه 76)

‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺮدم ایﺮان ﺷﻤﺎرهﻫﺎی 7 و 8، زﻣﺴﺘﺎن‌ 58‌ و ﺑﻬﺎر 68‬ ‫67‬‬‬‬‬‌

‫اﺟﺘﻤﺎﻋی‌ ـ ﻃﺒﻘﺎﺗی اﻓﺮاد اﺳﺖ. ﻧکﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤیﺖ در ﺑﺮرﺳی کﺘیﺒﻪﻫﺎ اﺷﺎﻋﻪ ﻫﻨﺮ ﺧـﻮاص‬‬‬

‫ﺑﻪ ﻋﻮام اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺎریﺦ ﻫﻨﺮ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘیﻢ کﻪ ﻫﻨﺮ ﻋﻮام ﺑﻪ ﻣﻮازت ﻫﻨـﺮ ﺧـﻮاص‬‬‬

‫اﻟﺒﺘﻪ‌ در‌ ﺳﺎدﮔی و ﺑیآﻻیﺸی و کﻮﺗﺎه و ﺻﺮیﺢ ﺑﻮدن )ﺑﻪ ﻋکﺲ ﻫﻨﺮ ﺧﻮاص کﻪ ﭘﺮ ﭘیﺮایـﻪ‬‬‬

‫اﺳﺖ( رخ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. کﺘیﺒﻪﻫﺎی ﺳﺎدهای کﻪ در کﻨﺎر کﺘیﺒﻪﻫﺎی ﭘﺮ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر در کﻮﭼﻪ‬‬‬

‫ﭘﺲ کﻮﭼﻪﻫﺎی ﺗﻬﺮان‌ ﺑﻪ‌ ﭼﺸﻢ ﻣیﺧﻮرد‌، ﺷﺎﻫﺪی ﺑـﺮ ایـﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳـﺖ. ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫـﺎی ایـﻦ‬‬‬

‫کﺘیﺒﻪﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر کﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:‬‬‬

‫1ـ آیﺎت ﻗﺮآﻧی‌:‬‬‬

‫»و ان یکﺎد...«‬‬‬

‫»آیﻪ اﻟکﺮﺳی...«‬‬‬

‫»ﻧﺼﺮ ﻣﻦ اﷲ و ﻓﺘﺢ‌ ﻗﺮیﺐ‌«‬‬‬‌

‫»اﻧﺎ ﻓﺘﺤﻨﺎ ﻟک ﻓﺘﺤﺎ ﻣﺒیﻨﺎ«‬‬‬

‫»ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣیﻢ«‬‬‬

‫2ـ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧﺪا:‬‬‬

‫ﻫﻮاﻟﺮزاق‬‬‬

‫ﻫﻮاﻟﻄیﻒ‌،‌‌‬‬‬‌

‫اﻟﻌﺰه ﷲ‬‬‬

‫یﺎﻗﺎﺿی اﻟﺤﺎﺟﺎت‬‬‬

‫یﺎ رﻓیﻊ اﻟﺪرﺟﺎت‬‬‬

‫یﺪاﷲ ﻓﻮق ایﺪیﻬﻢ‬‬‬

فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (صفحه 77)

‫ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺑﺎورﻫﺎ ﺑﺮ‌ ﺳﺮدر‌ ورودیﻫﺎی‌ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ 77‬‬‬

‫3ـ اﺣﺎدیﺚ:‬‬‬

‫ﻗﺎل اﷲ ﺗﺒﺎرک ﺗﻌﺎﻟی ﻋﺰوﺟﻞ وﻻیﺖ ﻋﻠی ﺑـﻦ اﺑیﻄﺎﻟـﺐ ﺣـﺼﻨی‌ ﻓﻤـﻦ دﺧـﻞ‬‬‬

‫ﺣﺼﻨی اﻣﻦ ﻣﻦ ﻋﺬاﺑی‬‬‬

‫اﻟﺴﻼم ﻗﻮل ﻣﻦ رب اﻟﺮﺣیﻢ‬‬‬

‫3. ﻋﺒﺎرات ﻣﺬﻫﺒی‌: اﺳﺎﻣی ﭘﻨﺞ ﺗﻦ )ﻣﺤﻤﺪ‌، ﻋﻠی‌، ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﺣﺴﻦ و ﺣﺴیﻦ(،‬‬‬

‫ﻧﻤﻮﻧﻪای از کﺘیﺒﻪ و ان یکﺎد و ﺣﺪیﺚ ﺣﺼﻦ‬‬‬

‫2. ﺳﺮدرﻫﺎی ﻧﻘﺶ و ﻧﻤﺎ‬‬‬

‫اﻟﻒ( کﺎﺷیکﺎری‬‬‬

‫آرایﺶ ﺷﻤﺴﻪ / کﺘیﺒﻪ ﺧﻄی‬‬‬

‫ب( ﮔﭻﺑﺮی / ﻧﻘﻮش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ‬‬‬

‫ﻧﻘﺶﻫﺎی ﮔیﺎﻫی / ﺣیﻮاﻧﺎت / ﻓﺮﺷﺘﻪ و...‬‬‬

‫ج( آﺟﺮﭼیﻨی‬‬‬‌

‫ﻃﺮحﻫﺎی ﮔیﺎﻫی / اﺳﻠیﻤی / ﻫﻨﺪﺳی / ﺣیﻮاﻧی‬‬‬

‫ﻧﻘﻮش و ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮدرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻬﺮان )ﻣﻨﻄﻘﻪ 21 ﺷﻬﺮداری(، ﻧﻘﻮش‬‬‬

فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (صفحه 78)

‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺮدم ایﺮان ﺷﻤﺎرهﻫﺎی 7 و 8، زﻣﺴﺘﺎن 58 و ﺑﻬﺎر 68‬ ‫87‬‬‬‬‬

‫ﮔیﺎﻫی و ﻃﺮحﻫﺎی اﺳﻠیﻤی ـ ﮔیﺎﻫی‌ ﺣکﺎیﺖ‌ از ﺑﺎور ﻃﺒیﻌﺖ ﻣﺤﻮر و ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑـﺎ‬‬‬

‫ﻃﺒیﻌﺖ دارد. ﺑﺮﺧی از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ ایﻦ ﺑﺎورﻧﺪ کﻪ ایﻦ ﻧﻘﻮش ﺣﺎﺻﻞ ذﻫﻨیﺖ ﺷکﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ‬‬‬

‫در ﻃﺒیﻌﺖ کﻮیﺮی اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧکﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤیﺖ‌ اﺳﺘﻤﺮار‌، ﺗﺪاوم و ﺗﻐییﺮ ﺷکﻞ ایﻦ ﻧﻘـﻮش‬‬‬

‫اﺳﺖ کﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺷکﻞ ﺣﻘیﻘی ﺧﻮد، ﮔﻞ ﻧیﻠﻮﻓﺮ، ﺳﭙﺲ ﺷﺎه ﻋﺒﺎﺳی و ﺻـﺪﺑﺮگ ﺑـﻪ ﺷـکﻞ‬‬‬

‫ﮔﻞ ﺳﺮخ و ﻣﺤﻤﺪی رخ ﻣیﻧﻤﺎیﺪ. ﺑﻪ دﻟیﻞ ﻫﻤیﻦ ﺣﻀﻮر‌ ﻣکﺮر‌ و ﺗﺪاوم و ﺗکـﺮار اﺳـﺖ‬‬‬

‫کﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣیﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻣیﮔﺬارد. از ایﻨﺮو ﺷﺎیـﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ﻗﺒـﻞ از ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ‬‬‬

‫ﻧﻤﺎدیﻦ در ﺳﺮدرﻫﺎ، اﺷﺎره کﻮﺗﺎﻫی ﺑﻪ ﻧﻤﺎد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـیﻢ ﺗـﺎ ﺣـﻀﻮر‌ و ﺑﺮرﺳـی‌ آﻧﻬـﺎ‌ در‬‬‬

‫ﺳﺮدرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد‌ ﻗﺎﺑﻞ‌ ﺗﺄﻣﻞﺗﺮ‌ ﺷﻮد.‬‬‬

‫ﻧﻤﺎد‬‬‬

‫اﻧﺴﺎن ﻏﺎرﻧﺸیﻦ ﺑﺮای ﺑیﺎن ﺷﻮر ﻋﺎﻃﻔی در ﻋﺼﺮ ﺧﺎﻣﻮﺷی ﺧﻮد از ﻧﺨﺴﺘیﻦ زﺑﺎن؛ زﺑﺎن‬‬‬

‫ﻣﺠﺎزی کﻪ ﻣﺘﺸکﻞ از‌ ﺳﺎدهﺗﺮیﻦ‌ اﺷکﺎل‌ ﺗﺮﺳیﻤی اﺳﺖ، ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓـﺖ کـﻪ آن را ﻧﺨـﺴﺘیﻦ‬‬‬‌

‫ﺧﻠﻖ‌ ﻧﻤﺎدیﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ. از ایﻦرو ﻧﻤﺎد اﺑﺰار ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺪیﺸﻪ و ذﻫﻨیـﺎت ﺑـﺸﺮ اﺳـﺖ کـﻪ در‬‬‬

‫ﺗﺒﺎدل ﺟﻬﺎنﺑیﻨی، آﻧﭽﻪ اﻧﺴﺎن از ﻣﺤیﻂ‌ ﭘیﺮاﻣﻮن‌ ﺧﻮد‌ دریﺎﻓﺖ ﻣیکﻨﺪ، ﻧﻘﺶ ﺑـﺴﺰایی ایﻔـﺎ‬‬‬

‫ﻣیکﻨﺪ. از ﺳﻮی دیﮕﺮ، ﺑﺎور‌ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ »ﻧیﺮوی ﻣﻘﺪس«1 در ﺗﺼﻮیﺮ ﻧﮕﺎرﻫﺎ، ﻧﻘﻮش ﺗﺮﺳیﻤی،‬‬‬

‫ﺳﭙﺲ ﻧﻘﻮش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺮ روی ﺳﻨﮓ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺳـﭙﺲ‌ وﺟـﻮد‌ ﻣﺠـﺴﻤﻪ‌، ﺗﻤﺜـﺎل و ﻧﻘﺎﺷـی‬‬‬

‫ایﺰدان، اﻟﻬﻪﻫﺎ، ﺧﺪایﮕﺎن و اﺳﺎﻃیﺮ در ﺟﺎی ﺟﺎی زیﺴﺘﮕﺎه اﻧﺴﺎن‌ )ﻏﺎر‌، ﻣﻌﺎﺑﺪ، ﺧﺎﻧـﻪ و...(‬‬‬

‫ﺑﺎ ﺑﺎور اﻧﺘﻘﺎل ﻧیﺮوی ﻣﺎوراﻟﻄﺒیﻌﻪ ﺑﻪ ایﻦ ﺧﻠﻖ ﺷﺪهﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺟﺎدویی‌ و ﻣﺎﻧﺎیی‬‬‬‌

‫ﺧﻮد‌ ﺑﻪ ﻧﻤﺎد ﻣیاﻧﺠﺎﻣﺪ.‬‬‬

‫ﺑﺪیﻦ ﺗﺮﺗیﺐ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻔیﺮ اﻧﺪیﺸﻪ و اﻟﻔﺒﺎیـ‌ ﻓﺮﻫﻨﮓ‌ ﺑﺸﺮی‌، ﻓﺼﻞ دیﮕـﺮی از‬‬‬

‫ﺗﺎریﺦ ﺑﺎورﻫﺎ و ﺟﻬﺎنﺑیﻨی را ﮔﺸﻮده و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻏﻨﭽﻪای ﺳﺮ زده از ﻫﻤﺎن‌ ﺑﺎورﻫﺎ‌، اﻋﺼﺎر‌ و‬‬‬

‫ﻗﺮون را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬارده اﺳﺖ و در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ اﺷکﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ )ادﺑیﺎت‌ ﺷـﻔﺎﻫی‌ و‬‬‬

‫1. دورکیﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ایﻦ ﻧیﺮو ﻧﻪ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﺑیﻢ ﻧیﺎکﺎن ﺑﻮد ﻧﻪ‌ از‌ ﺗﺠﺴﻢ‌ ﻃﺒیﻌﺖ، ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧیﺮویی ﺑﻮد ﭘﻨﻬﺎن در‬‬‬

‫ﺗﻮﺗﻢ یﺎ اﺷیﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺗﻢ کﻪ‌ ﻧﺸﺎﻧﻪای‌ از ﺧﻮد اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺒیﻠﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣیﺷﺪ. )یﻮﺳﻔیزاده، 2831:301(‬‬‬

فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (صفحه 79)

‫ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺑﺎورﻫﺎ ﺑﺮ‌ ﺳﺮدر‌ ورودیﻫﺎی‌ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ 97‬‬‬

‫ﻏیﺮﺷﻔﺎﻫی )ﺗﺼﻮیﺮ، ﻧﻮﺷﺘﻪ، کﻼم و...( از ﻧﺴﻠی ﺑﻪ ﻧﺴﻠی دیﮕﺮ و از ﺳـیﻨﻪای ﺑـﻪ‌ ﺳـیﻨﻪای‬‬‬‌

‫دیﮕﺮ رخ ﻣیﻧﻤﺎیﺪ.‬‬‬

‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳیﻨﻪ ﺑﻪ ﺳیﻨﻪ ایﺮان زﻣیﻦ ﺑﻪ ﺷکﻞ‌ ﻧﻤﺎد‌ ﺑﺮ‌ ﺳﺮدر ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎی ﺗﻬـﺮان، ﺣکﺎیـﺖ‬‬‬

‫دوران اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر کﻪ در آﻏﺎز اﺷﺎره ﺷﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ‌ ﻧﻤﺎدﻫﺎی‌ ﻧﺸﺴﺘﻪ‌ ﺑﺮ ﺳﺮدر ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ‬‬‬

‫ﻣ ـیﺗ ـﻮان ﺑ ـﻪ ﻋﻨﺎﺻ ـﺮ ﻗﺎﻟ ـﺐ ﮔ ـﻞ‌ ﻧیﻠ‌ ـﻮﻓﺮ )ﻧﻘ ـﻮش کﺎﺷ ـی(، ﺷﻤ ـﺴﻪ / ﺧﻮرﺷ ـیﺪی )در‬‬‬

‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـــ‬‌ ‫ـ‬‌ ‫ــ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫کﺎﺷیکﺎریﻫﺎ(، اژدﻫﺎ، ﻃﺮحﻫـﺎی اﺳـﻠیﻤی و آﺟـﺮ ﭼیﻨـی، ﻫﻤﭽﻨـیﻦ ﻧﻘـﻮش ﺑﺮﺟـﺴﺘﻪ و‬‬‬

‫ﮔﭻﺑﺮی‌ ﺷیﺮ‌، ﻣﻼﺋک و ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن اﺷﺎره کﺮد. ﻧکﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ‌ اﻫﻤیﺖ‌ اﺳﺘﻤﺮار‌، ﺗکﺮار و وﺟـﻪ‬‬‬

‫اﺷﺘﺮاک ﺑﺎورﻫﺎی اﺳﻄﻮرهای و دیﻨی ﻧﻤﺎدﻫﺎی‌ ﻧیﻠﻮﻓﺮ‌، ﺷﻤﺴﻪ )ﺧﻮرﺷیﺪی(، ﺷـیﺮ و ﻧﻘـﺶ‬‬‬

‫اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﮔﻠی در ﻣیﺎن دﺳﺘﺎن اوﺳﺖ.‬‬‬

‫ﻧیﻠﻮﻓﺮ‌ )کﺎﺷی‌ کﺎری(: در روﻧﺪ ﺗکﺎﻣﻠی ﺧﻮد‌ ﺑﻪ‌ اﺷـکﺎل ﻣﺨﺘﻠـﻒ‌ در‌ ﻫﻨـﺮ‌ ایﺮاﻧـی رخ‬‬‬

‫ﻧﻤﻮده و از ﮔﻞ ﻧیﻠﻮﻓﺮ‌ در‌ ﻧﻘﻮش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸیﺪ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺷـﺎهﻋﺒﺎﺳـی در ﻓـﺮش و‬‬‬

‫کﺎﺷیکﺎری از‌ آن‌ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺻﺪﺑﺮگ در ﻧﻘﺎﺷی ﺳﭙﺲ‌ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺳﺮخ یﺎ‌ ﻣﺤﻤﺪی‌ ﺗﻐییـﺮ ﺷـکﻞ‬‬‬

‫داده اﺳﺖ. ﮔﻞ‌ ﻧیﻠﻮﻓﺮ‌ ﻧﻤﺎد آﻓـﺮیﻨﺶ، زایـﺶ، زن، زﻧـﺪﮔی، زﻣـﺎن، ﭘـﺎکی و ﻧـﻮر اﺳـﺖ.‬‬‬

‫ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ آن در‌ ﻃﻠﻮع‌ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن آن در ﻏﺮوب‌ ﺣکﺎیﺖ‌ از‌ رﺳﺘﺎﺧیﺰ دارد.‬‬‬‌

‫ﻃﺮح‌ و ﻧﻘﺶ ﮔﻞ ﺷﺎهﻋﺒﺎﺳی کﻪ‬‬‬‌

‫در‌ ﻧﻘﻮش ﻓﺮش و کﺎﺷی اﺳﺘﻔﺎده‬‬‬

‫ﻣیﺷﻮد‬‬‬

‫اﺳﺘﻤﺮار و ﺣﻀﻮر ﺑیﭘﺎیﺎن ایﻦ ﻧﻘﺶ در ﻫﻨﺮ ایﺮاﻧـی کـﻪ‌ اکﻨـﻮن‌ ﺑـﺮ ﺳـکﻪ 52ﺗﻮﻣـﺎﻧی‬‬‬

‫)ﭘﺸﺖ ﺳکﻪ‌( ﻧﺸﺴﺘﻪ‌ اﺳﺖ، ﺟﺎی‌ ﺗﻌﻤﻖ‌ و ﺗﻔﺤﺺ‌ ﺑیﺸﺘﺮی دارد. در اﺳـﺎﻃیﺮ‌ ایـﺮان آﻣـﺪه‬‬‬

‫اﺳﺖ کﻪ ﻓﺮ ﻣﻬﺮ )ﻧﻤﺎیﻨﺪه ﺧﻮرﺷیﺪ( و ﻓﺮ زرﺗﺸﺖ )ﭘیﺎمآور ﻧﻮر و ﭘﺎکی( در ﻣیﺎن‌ ایﻦ‌ ﮔﻞ‬‬‬

‫در ﺣﺮیﻢ اﻣﻦ ﻏﻨﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ‌ در‌ زﻣﺎن‌ ﺧﻮد‌ ﺳﺮ‌ ﺑﺮ آورﻧﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس‌ ﺣکﺎیﺖﻫـﺎیـ‌ اﺳـﻄﻮرهـای‬‬‬

‫آﻧﺎﻫیﺘﺎ، ﻓﺮ ﻣﻬﺮ را از ﮔﻞ ﻧیﻠﻮﻓﺮ ﺑﺎردار ﺷﺪ و در ﺷﺐ ﭼﻠﻪ، ﺷﺒی کﻪ ﻧﻮر‌ ﺑﺮ‌ ﺗـﺎریکی‌ ﻏﻠﺒـﻪ‬‬‬

فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (صفحه 80)

‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺮدم ایﺮان ﺷﻤﺎرهﻫﺎی 7 و 8، زﻣﺴﺘﺎن‌ 58‌ و ﺑﻬﺎر‌ 68‌‬ ‫08‌‬‬‬‬‬‌

‫ﻣیکﻨﺪ، او را ﺑﻪ دﻧیﺎ آورد. از ایﻦ رو ﻧیﻠﻮﻓﺮ را ﻧﻤﺎد آﻧﺎﻫیﺘـﺎ، اﻟﻬـﻪ آب، در ایـﺮان ﺑﺎﺳـﺘﺎن‬‬‬

‫ﻣیداﻧﻨﺪ. ﮔﻞ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﻣﻬﺮ در ﺑﺮﺧی‌ ﻣﻮارد ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻧیﻠﻮﻓﺮ و ﮔـﺎه ﺑـﻪ‬‬‬

‫ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸیﻦ او ﻇﺎﻫﺮ ﻣیﺷﻮد.‬‬‬

‫ﮔﻞ ﻧیﻠﻮﻓﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻌﻤﺎری )کﺎش و ﻧﻘﻮش ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ( ﺑﻠکﻪ در ﺳﺎیﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎی دﺳﺘی‬‬‬

‫ایﺮاﻧیﺎن از ﺟﻤﻠﻪ‌: ﻓﺮش‌، ﮔﻠیﻢ و ﻧﻘﺶ ﺳﻔﺎل ﺑﺴیﺎر ﺟﻠﻮه ﻣیﻧﻤﺎیﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤیﻦ دﻟیﻞ ﺑﺮ اریکﻪ‬‬‬

‫ﻧﻤﺎد ﺗکیﻪ ﻣیزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎور ﭘﺪران ﺧﻮد را در ﻣیﺎن ﻧﻘﺶﻫﺎ ﭘﺬیﺮا ﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬

‫ﻧﻘﺶ ﮔﻞ ﻧیﻠﻮﻓﺮ ﺑﺮ‌ روی‌ کﺎﺷی‬‬‬

‫ﺑﺨﺸی از ﺳﺮدرﺧﺎﻧﻪای در‬‬‬

‫ﻣﺤﻠﺔ آﺑﺸﺎر‬‬‬

‫ﺑﺮﺧی از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﺮ ایﻦ ﺑﺎورﻧﺪ کﻪ ﻧیﻠﻮﻓﺮ یﺎ ﻟﻮﺗﻮس از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺶﻫـﺎیی اﺳـﺖ‬‬‬

‫کﻪ از‌ ﻣﺼﺮ‌ وارد ﺑیﻦاﻟﻨﻬﺮیﻦ ﺷﺪه و از آﻧﺠﺎ‌ ﺑﻪ‌ ایﺮان رﺳیﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻈﺮیﻪﻫـﺎی‬‬‬

‫ﺗﻄﻮرﮔﺮایی وﺟﻮد ﻧﻤﺎدﻫﺎ، ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و آیـیﻦ ﺑﺎورﻫـﺎی ﻣـﺸﺎﺑﻪ، ﻣـیﺗـﻮان آن را در »اﺻـﻞ‬‬‬

‫وﺣﺪت رواﻧی« یﺎ ﻫﻤﺎن آﮔﺎﻫی‌ ﺟﻤﻌی‌ دورکیﻢ؛ یﻌﻨی ﺣﻀﻮر اﺷﺘﺮاکﺎت‌ در‌ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠـﻞ‬‬‬

‫ﺗﻮﺟیﻪ کﺮد. ﻧکﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤیﺖ در وﺟﻮد ﮔﻞ ﻧیﻠـﻮﻓﺮ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺗـﺼﻮیﺮی ایﺮاﻧـی ﻧـﻮع‬‬‬

‫ﻧﮕﺮش و ﺑﺎور آن اﺳﺖ. در ﻣﺼﺮ آن را ﻧﻤﺎد زﻧﺪﮔی و ﺗﻮﻟﺪ، در ﻫﻨﺪ ﻧﻤﺎد‌ ﻫﺮ‌ ﮔﻮﻧـﻪ ﺳـیﺮ‬‬‬

‫ﺗکﺎﻣﻠی و ﻧﺸﺎﻧی ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از زﻧﺪﮔی زﻣیﻨی ﺑﻪ دﻧیﺎی دیﮕﺮ و در ایﺮان از آﻧﺠﺎ کـﻪ ایـﻦ‬‬‬

‫ﮔﻞ ﺑﺎ ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷیﺪ ﺷکﻔﺘﻪ ﻣیﺷﻮد و ﺑﺎ ﻏﺮوب، ﮔﻠﺒﺮگﻫﺎی آن ﺑﺴﺘﻪ ﻣیﺷﻮد‌ ﻧﻤﺎد‌ ﻧﻮر،‬‬‬‌

‫ﭘﺎکی و ﻣﺎدر اﺳﺖ. ﺑﺴﺘﺮ رﺷﺪ آن در ﻣیﺎن ﺗﺎﻻب و ﮔﻞ ﺳیﺎه، آن را ﺑﻪ ﺟﺎیﮕﺎه ﻧﻤـﺎدیﻨی از‬‬‬‌

‫آﻓﺮیﻨﺶ ـ از ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﺴﺖ و از ذره ﺑﻪ اوج ـ و ﺟﻠﻮه و ﻧﻤﺎدی‌ از‌ آﻓﺮیﻨﺶ‌ در ﻣیﺎن ﻧﻮر‬‬‬

‫و ﺑیﺶ از ﻫﻤﻪ، ﻧﻤﺎد ﻃﺒیﻌﺖ از رﺳـﺘﺎﺧیﺰ و ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻦ در ﭘـی ﻣـﺮگ رﺳـﺎﻧﺪه اﺳـﺖ‌. ‌‌در‬‬‬‌

‫ﺳﺮآﻏﺎز اﺳﻄﻮره، ﺑﻪ اﻟﻬﻪ آب ﻣﻨﺘﺴﺐ و ﺳﭙﺲ یﺎدﻣﺎﻧی از ﻣﻬﺮ ﻣیﺷﻮد. ﺑﻪ ﻣـﺮور‌ در‌ دوران‬‬‬‌

فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (صفحه 81)

‫ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺑﺎورﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮدر ورودیﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ 18‬‬‬

‫اوج ﺷیﻌﻪﮔﺮی ﻧﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﻗﻄﺐ، ﺷﺎه ﻋﺒﺎس‌، زیﻨﺖﺑﺨﺶ آن ﻣیﺷﻮد. ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔـﺰاردن‬‬‬

‫ﺗﻌﺼﺒﺎت دیﻨی و ﺑﺎورﻫﺎی دیﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن، ﺑﺎ‌ ﮔﻠی ﻫﻢﻧﺸیﻦ ﻣیﺷﻮد کﻪ‌ ﻋﻄﺮ‌، ﺑﻮ و ﻧﻤﻮد ﻋیﻨی‬‬‬

‫دارد، ﮔﻞ ﺳﺮخ یﺎ ﻣﺤﻤﺪی. ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎیی از ایﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ یﺎ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ در‬‬‬

‫ﻧﻘﻮش ﺳﺮدر ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣیﺧﻮرد.‬‬‬

‫ﻧکﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ‌ ﻧﻘﺶ ﮔـﻞ ﻧیﻠـﻮﻓﺮ در ﺳـﺎیﺮ ﻧﻤﺎدﻫـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ کﺎﺷـی کـﺎری ﺷﻤـﺴﻪ‬‬‬

‫)ﺧﻮرﺷیﺪی( ﺑﺎ ﺷﻌﺎع ﻋﺪد 21 ﻣیﺑﺎﺷﺪ. ایﻦ ﻋﺪد ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧکﻪ ﮔﻠﺒﺮگﻫﺎی ﮔﻞ ﻧیﻠﻮﻓﺮ را‬‬‬

‫ﺗﺪاﻋی ﻣیکﻨﺪ، ﻧﻤﺎدی از زﻣـﺎن‌، ﮔـﺮدش‌ ﺣیـﺎت در یـک ﺳـﺎل اﺳـﺖ. از ﺳـﻮی دیﮕـﺮ،‬‬‬

‫ﻫﻤﻨﺸیﻨی و ارﺗﺒﺎط ﺷﻤﺴﻪ )ﺧﻮرﺷیﺪی( ﺑﺎ ﻧﻮر و ﮔﻞ ﻧیﻠﻮﻓﺮ ﺑﺎر دیﮕﺮ ﺣﻀﻮر و ﻫﻢﻧﺸیﻨی‬‬‬

‫آب و ﻧﻮر، اﺳـﺎس ﻫـﺴﺘی، را یـﺎدآوری ﻣـیکﻨـﺪ کـﻪ آن‌ ﻧیـﺰ‌ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ از ﺟﻬـﺎنﺑیﻨـی‬‬‬

‫)یکﺘﺎﭘﺮﺳﺘی( ایﺮاﻧیﺎن دارد.‬‬‬

‫ﻃﺮح اژدﻫﺎ )آﺟﺮﭼیﻨی. ﮔﭻﺑﺮی(: از ﺗﺼﻮیﺮ یـﺎ ﻃـﺮح اژدﻫـﺎ در ﻃـﺮحﻫـﺎی ﺳـﺮدر‬‬‬

‫ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻬﺮان کﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺗﻨﻬـﺎ یـک ﻣـﻮرد آﺟﺮکـﺎری ﻣـﺸﺎﻫﺪه‌ ﻣـیﺷـﻮد‌، اﻣـﺎ‬‬‬

‫ﻃﺮحﻫﺎی دﻫﺎن اژدری از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮحﻫﺎی اﺳﻠیﻤی اﺳﺖ کﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﺳـﻠیﻤی و ﺗﺮکیﺒـی‬‬‬

‫ﮔﻞ و ﮔیﺎه در ﻃﺮحﻫﺎی ﮔﭻﺑﺮی وﺟﻮد دارد.‬‬‬

‫آﺟﺮکﺎری ﻃﺮح اژدﻫﺎ، ﻧﺒﺶ کﻮﭼﻪ‬‬‬

‫اﻧﺒﺎر ﻣﻌیﺮ‌، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‌ 4831‌‬‬‬

‫اژدﻫﺎ یﺎ ﻣﺎر در‌ ﻓﺮﻫﻨﮓ‌ ایﺮاﻧی‌ ﻧﻤﺎد ﺧﺸکی، کﻮیﺮ، ﺑیﻤـﺎری و ﺷـﺮ اﺳـﺖ و ﻏﺎﻟﺒـﺎً در‬‬‬

‫ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺧیﺮ ﻗﺮار ﻣیﮔیﺮد کﻪ در ﻃﺮحﻫﺎی ایﺮاﻧی ﻧیﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻠیﻤی‌ ﺑﻪ‌ ﺷکﻞ‌ اژدری‬‬‬

‫ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﮔیﺎﻫی آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‌.‬‬‬‌

فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (صفحه 82)

‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺮدم ایﺮان ﺷﻤﺎرهﻫﺎی 7 و 8، زﻣﺴﺘﺎن 58 و ﺑﻬﺎر 68‬ ‫28‬‬‬‬‬

‫در ﻓﺮﻫﻨﮓ ایﺮاﻧی، اژدﻫﺎ ﺑیﺸﺘﺮ ﺑﺎر ﻣﻨﻔی دارد‌ و در‌ اوﺳﺘﺎ‌ از آن ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺧَﺮَﻓِـﺴﺘﺮانـ‬‬‬

‫ﺣیﻮاﻧﺎت اﻫﺮیﻤﻨی یﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‌1. اﻏﻠﺐ در ﺣﻤﺎﺳﻪﻫﺎی اﺳﺎﻃیﺮی ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺒﺎرزه و ﺟﻨـﮓ‬‬‬

‫و ﺟﺪال ﺑیﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ایﺰدی و اژدﻫﺎ ﻫﺴﺘیﻢ و ﻣﻌﻤﻮﻻ یکی از ﻣﺮاﺣﻞ‌ ﺟﻨﮓ‌ ایﻦ‌ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎنـ‬‬‬

‫ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اژدﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارد کﻪ ﺧﻮد ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻤﺎدیﻦ‌ ﮔﺬر‌ ﺳیﺮ و ﺳﻠﻮک و ﻧﺎﺑﻮد کﺮدن‬‬‬

‫اﻣیﺎل و ﻧیﺖﻫﺎی ﺷیﻄﺎﻧی اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ایﻦ ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن ﺑیﺷـﻤﺎر ﻣـیﺗـﻮان ﺑـﻪ ﮔﺮﺷﺎﺳـﺐ‬‬‬‌

‫ﺑﻬﺮام‌ ﮔﻮر‌ )ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ اژدﻫﺎکﺶ(، ﻓﺮیﺪون، رﺳﺘﻢ و درﻓﺶ اﺷﺎره کﺮد.‬‬‬

‫اژدﻫﺎ در اﻏﻠﺐ‌ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ‌ ﺑﻪ‌ ﺟﺰ ﭼیﻦ، ﻧﻤﺎد ﻧﺎﭘﺎکی، ﭘﻠیﺪی، ﻇﻠـﻢ، اﺳـﺘﺒﺪاد، ﺟﻬـﻞ و‬‬‬

‫ﺑﺖﭘﺮﺳﺘی و در ایﺮان ﻧﻤﺎد ﺧﺸکـﺴﺎﻟی‌ اﺳـﺖ‌. اژدﻫـﺎ‌ آب را از ﺑـﺎروری ﺑـﺎز ﻣـیدارد و‬‬‬

‫ﺑیﻤﺎری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. در اﻓﺴﺎﻧﻪﻫـﺎی ایﺮاﻧـی‌، ﻣـﺎر‌ ﻧﻤـﺎد ﺧﻮﻧﺨـﻮاﻫی، دﺷـﻤﻨی و ﻫﺪیـﻪ‬‬‬

‫اﻫﺮیﻤﻦ ﺑﻪ ﺿﺤﺎک ﻣﺎر ﺑﻪ دوش اﺳﺖ. ﺿﺤﺎک ﺑﺎ‌ ﺻﻔﺎت‌ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ‌ ﺧﻮدﺧﻮاﻫی، زیﺎدهﻃﻠﺒی‬‬‬

‫و... ﺗﺴﻠیﻢ اﻫﺮیﻤﻦ ﻣیﺷﻮد و ﻫﺪیﻪ او اﻓکﺎر ﺧﻮد ﺿـﺤﺎک ﻫﻤـﺎن ﻣﺎرﻫـﺎی زیـﺎده‌ ﺧـﻮاه‬‬‬‌

‫ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬‬‬

‫ﺑﺎ ﻇﻬﻮر اﺳﻼم، اژدﻫﺎ و ﻣﺎر دارای دو ﺟﻨﺒﻪ ﻧیک و ﺑﺪ ﻣیﺷﻮد‌ و در‌ روایﺎت‌ اﺳـﻼﻣی‬‬‬

‫ﺑﻪ ﻣﺎر ﺑﻬﺸﺘی، ﺗﺒﺪیﻞ ﺷﺪن ﻋﺼﺎی ﻣﻮﺳی ﺑﻪ اژدﻫـﺎ و ﻧـﺎﺑﻮد کـﺮدن ﻣﺎرﻫـﺎی ﺟـﺎدوﮔﺮان‬‬‬

‫اﺷﺎره‌ ﺷﺪه‌ اﺳﺖ، اﻣﺎ اژدﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣیﻮاﻧﺎت ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻠی )ع( اﺳـﺖ و ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ‬‬‬‌

‫ﺑﺎورﻫﺎی‌ ایﺮاﻧی‌ و ﺣﻀﻮر اژدﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮی اﻫﺮیﻤﻨی و ﻣﻘﺒﻮﻟیـﺖ ﭼﻬـﺮه ﻋﻠـی )ع(‬‬‬

‫داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑیﺷﻤﺎری در ایﻦ ﺑـﺎره‌ ﺳـﺎﺧﺘﻪ‌ و ﭘﺮداﺧﺘـﻪ‌ ﺷـﺪه اﺳـﺖ2. ﺣـﻀﻮر آن ﻣیـﺎن‬‬‬

‫ﻧﻤﺎدﻫﺎی ایﺮاﻧی ﭘﺲ از اﺳﻼم، ﻧﻤﺎدی اﺳﺖ‌ از‌ رﻋﺐاﻧﮕیﺰﺗﺮیﻦ ﻫﺮاسﻫﺎ کﻪ ﺗﺤـﺖ ﺳـﻠﻄﻪ‬‬‬

‫ﻋﻠی )ع( درآﻣﺪه اﺳﺖ، از ایﻦرو ﺑﺎ ﻧﺎم و یﺎد ﻋﻠی از ﺷﺮ‌ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ‌ ﭘﻠیـﺪی و ﺷـﺮ در اﻣـﺎن‬‬‬

‫ﺧﻮاﻫیﻢ ﻣﺎﻧﺪ. ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﻧیﺰ اژدﻫﺎ ﻧﻤﺎد‌ کﺎرﻫﺎی‌ ﺻﻌﺐ و ﻧﺎﺷﺪﻧی ﺑﻮده کـﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ‬‬‬

‫1. در‌ اﺳﻄﻮرهﻫﺎی‌ ایﺮاﻧی‌ یکی از اﺷکﺎﻟی کﻪ اﻧکﺮه ﻣیﻨﻮ ﺑﻪ‌ آن‌ ﺷکﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣیﺷﻮد، ﻣﺎر اﺳـﺖ، ﻫﻤﭽﻨـیﻦ اژدی‬‬‬

‫ﻫﺎک یﺎ ﺿﺤﺎک کﻪ ﻣﺎر ﺑﺮ‌ دوش‌ دارد یکی از دیﻮاﻧی اﺳـﺖ‌ کـﻪ‌ در اﺧﺘیـﺎر‌ اﻧکـﺮه‌ ﻣیﻨـﻮ‌ اﺳـﺖ و ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻣﻮﺟـﻮدات‬‬‬

‫ﻧﺎﺧﻮﺷﺎیﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ‌ ﻣﻮﺟﻮداﺗی‌ ﻧﻈیﺮ ﻣﺎر و اژدﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ایـﺰدان و اﺳـﺎﻃیﺮ ﻇـﺎﻫﺮ ﻣـیﺷـﻮﻧﺪ و ﻫﻤـﻮاره ایـﺰدان و‬‬‬‌

‫ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن‌ ﺑﺮ ایﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘیﺮوز ﻣیﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻤﺎن‌ ﻃﻮر کﻪ در ﭘﺎیﺎن‌ ﺟﻬﺎن‌ اﻫﻮرا ﺑﺮ اﻧکﺮه ﻣیﻨﻮ ﭼﻬﺮه‌ ﺧﻮاﻫﺪ‌ ﺷﺪ.‬‬‬

‫2. ﻓﺴﺎیی در کﺘﺎب ﺧﻮد »اژدﻫﺎ در اﺳﺎﻃیﺮ ایﺮان« ﺑﻪ ﻃﻮر کﺎﻣﻞ‌ ﺑﻪ‌ ایﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.‬‬‬‌

فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (صفحه 83)

‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‌ و ﺑﺎورﻫﺎ‌ ﺑﺮ ﺳﺮدر ورودیـﻫﺎی‌ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ‌ 38‬‬‬

‫ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن و اﺑﺮﻣﺮداﻧی‌ کﻪ‌ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن ﺧیﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺎﺑﻮد ﻣیﺷﻮد. در دیﻦ زرﺗﺸﺖ ﻧیﺰ ﻧـﺎﺑﻮد‬‬‬

‫کﺮدن ﻫﺮ یک از‌ ﻣﻮﺟﻮداتـ‌ ﺧﺮﻓﺴﺘﺮایی و ﭘﻠیﺪ، ﺻﻮاب ﻣﺤﺴﻮب ﻣیﺷﻮد.‬‬‬‌

‫وﺟﻮد‌ اژدﻫﺎ در‌ ﻧﻤﺎدﻫﺎی‌ ﻣﻌﻤﺎری‌ یﺎدآور ﺗﻘﺎﺑـﻞ ﺧیـﺮ و ﺷـﺮ‌ و ﻣﺮﺣﻠـﻪای از ﮔـﺬر و‬‬‬

‫»ﺧﻮان«ﻫﺎیی اﺳﺖ کﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻬیﺮ و رﺳیﺪن ﺑﻪ‌ ﻧیکـی‌، ﺑﺎیـﺪ آن را ﻧـﺎﺑﻮد‬‬‬

‫کﺮد و ﭘﺸﺖ‌ ﺳﺮ‌ ﮔﺬارد‌. ﺣﻀﻮر‌ آن‌ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد‌ ﺑﺮ‌ ﺳﺮ در ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ ﻧیـﺰ ریـﺸﻪ در ﺑـﺎور‬‬‬

‫ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﺮ دارد.‬‬‬

‫ﻃﺮح ﺑﺘﻪ ﺟﻘﻪ )ﮔﭻﺑﺮی‌(: از‌ ﺟﻤﻠﻪ‌ ﻃﺮحﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ در ﮔﭻﺑﺮی و کﺎﺷیکـﺎری اﺳـﺖ‬‬‬

‫کﻪ‌ ﺑﻨﺎﺑﺮ‌ ﺣکﺎیﺎت‌ و روایﺎت‌ ﺑﺴیﺎری‌ ﻧﻤﺎد‌ ﺳﺮو، ﺳـﺮو ﺧﻤیـﺪه، آﺗـﺶ ﻣﻘـﺪس ﭘﺎرﺳـی و‬‬‬

‫ﻣﺸﺖ ﮔﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺘﻪ ﺟﻘﻪ ﻧﻘﺸی زﻧﺪه و ﭘﻮیﺎﺳﺖ کﻪ در ﻃﻮل ﺣیﺎت ﺧﻮد در اﻋﺼﺎر‬‬‬

‫و ﻗﺮون ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﺮﺣﺴﺐ‌ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔی و ﻧﻮع ﮔﻮیﺶ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷکﻞ و ﺣﺎﻟﺘی ﻧﻤﺎیﺎن ﺷﺪه‬‬‬

‫اﺳﺖ.‬‬‬

‫ﻃﺮح ﺑﺘﻪ ﺟﻘﻪ از کﺘﺎب ﻃﺮحﻫﺎ و ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺗﺰﺋیﻨی ایﺮاﻧی‬‬‬

فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (صفحه 84)

‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺮدم ایﺮان ﺷﻤﺎرهﻫﺎی 7 و 8، زﻣﺴﺘﺎن 58 و ﺑﻬﺎر 68‌‬ ‫48‌‬‬‬‬‬

‫ﺳﺮدر ﻧﻘﺶ و ﻧﻤﺎ )کﺎﺷیکﺎری و ﮔﭻﺑﺮی، ﻃﺮح ﺑﺘﻪﺟﻘﻪ(‬‬‬

‫خﺧیﺎم، ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎرراه ﮔﻠﻮﺑﻨﺪک، ﭘﻼک 839، ﻣﻨﻄﻘﻪ 21 ﺷﻬﺮداری، ﺑﻬﺎر 4831‬‬‬

‫ﻋکﺲ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ‬‬‬

‫ایﻦ ﻃﺮح در ﺳﺎیﺮ‌ ﻫﻨﺮﻫﺎی‌ ﻇﺮیﻒ ﻧﻈیﺮ: ﺗﺮﻣـﻪدوزی، ﭘﺘـﻪ، ﻓـﺮش، ﺳـﻮزندوزی و...‬‬‬

‫دارای ﺟﺎیﮕﺎه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای اﺳﺖ کﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺶ ﻃﺮح، اﺳﺎﻣی ﻣﺨﺘﻠﻔی دارد:‬‬‬

‫»ﮔﺮوﻫی دیﮕﺮ ﺑﺘﻪﻫﺎ را‌ ﺑﺮ‌ اﺳﺎس ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻤﺎدیﻦ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی‌ ﻧﻤﻮدهاﻧـﺪ‌؛ ﻣﺎﻧﻨـﺪ: ﺑﺘـﻪ‬‬‬

‫ﻗﻬﺮ و آﺷﺘی، ﺑﺘﻪ درﺧﺖ زﻧﺪﮔی، ﺑﺘﻪ ﻣﺎدر و ﺑﭽﻪ و...« )‪(www.rugart.org‬‬‬‬‬‬

‫ﺑﺘﻪ و ﺑﺘﻪ ﺟﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ‌، ﻫﻤـﺎن‌ ﻃـﻮر کـﻪ در ﻓـﺼﻞ‬‬‬‌

‫ﻧﻤﺎدﻫﺎ‌ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﺳﺮو در ایﺮان زﻣیﻦ درﺧﺖ ﻣﻘـﺪس و دارای ﭘیـﺸیﻨﻪ و ﺑـﺎور ﭼﻨـﺪیﻦ‬‬‬

‫ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮری کﻪ ﻧﻘﻞ ﻣیﺷﻮد:‬‬‬

‫»ایﻦ ﺳﺮو ریﺸﻪ در ﺗﺎریﺦ دارد و ﻧﺰد ایﺮاﻧیﺎن ﺑﺴیﺎر‌ ﻣﻘﺪس‌ اﺳـﺖ. ﺗـﻮرج ژوﻟـﻪ ﻧﻘـﻞ‬‬‬

‫ﻣیکﻨﺪ کﻪ زرﺗﺸﺖ ﭘیﺎﻣﺒﺮ دو ﻃﺎﻟﻊ اﺧﺘیﺎر کﺮد و ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﺪان دو ﻃﺎﻟﻊ دو درﺧﺖ ﺳـﺮو‬‬‬

‫ﺑکﺎرﻧﺪ، یکی در روﺳﺘﺎی کﺸﻤیﺮ و یکی در روﺳﺘﺎی ﻓﺮیﻤﻨـﺪ از‌ ﺗﻮاﺑـﻊ‌ ﺗـﻮس. اﻧـﺪازه‌ و‬‬‬

‫ﺳﺎﻗﻪ درﺧﺖ کﺸﻤیﺮ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺰرگ ﺷﺪ کﻪ در ﺣﺪود دهﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ﺳﺎیﻪ آن ﻗـﺮار‬‬‬‌

‫ﻣیﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺣﺘی ﺣیﻮاﻧﺎت وﺣﺸی و زﻧﺪه ﻫﻢ در زیﺮ ایـﻦ درﺧـﺖ آرام‌ و ﻗـﺮار‌ داﺷـﺘﻨﺪ‌.‬‬‬

‫ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﻫﺰاران ﭘﺮﻧﺪه در ﻣیﺎن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آن ﻣﺄوی داﺷﺘﻨﺪ. وﺻﻒ ایﻦ درﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮکﻞ‬‬‬

فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (صفحه 85)

‫ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺑﺎورﻫﺎ ‌‌ﺑﺮ‌ ﺳﺮدر ورودیﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ 58‬‬‬

‫رﺳیﺪ و دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧیﺸﺎﺑﻮر کﻪ آن‌ درﺧﺖ‌ را‌ ﻗﻄﻊ کﺮده ﺑﻪ ﺑﻐـﺪاد ﻓﺮﺳـﺘﻨﺪ ﺗـﺎ در‬‬‬

‫ﻋﻤﺎرت ﺟﻌﻔﺮیﻪ کﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺖ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ‌ کﺎر رود. ﻣﻮﻣﻨـﺎن و ﭘیـﺸﻮایﺎن زرﺗـﺸﺘی‬‬‬

‫ﮔﻔﺘﻨﺪ کﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار دیﻨﺎر ﺑﻪ ﺧﻠیﻔﻪ ﻣیدﻫیﻢ‌ ﺗﺎ از ایﻦ کﺎر‌ در‌ ﮔﺬرد، اﻣﺎ ﻣﻮﻓـﻖ ﻧـﺸﺪﻧﺪ و‬‬‬

‫ﺳﺮاﻧﺠﺎم درﺧﺖ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدیﺪ و ﺑﺎ ﻫﺰارودویﺴﺖ ﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺷـﺪ و ﻫﻨـﻮز ﺑـﻪ‬‬‬

‫دروازهﻫﺎی ﺑﻐﺪاد ﻧﺮﺳیﺪه ﻣﺘﻮکﻞ کﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫیﭽﮕﺎه درﺧﺖ را ﻧﺪیﺪ...!.« )ﻫﻤﺎن(‬‬‬

‫درﺧﺖ‌ ﺳﺮو در ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸیﺪ‬‬‬

‫ﻫﻤﭽﻨیﻦ در ﺑﺎورﻫﺎی ﻣیﺘﺮاﺋیﺴﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ کﻪ ﻣﻬﺮ1 از کﺎج زاده ﻣیﺷﻮد. درﺧﺖ کﺎج‬‬‬

‫یﺎ ﺳﺮو درﺧﺘی ویﮋه ﺧﻮرﺷیﺪ اﺳﺖ. درﺧﺘی کﻪ ﻫﻤیﺸﻪ ﺳﺒﺰ و ﺑﺎ‌ ﻃﺮاوت‌ ﻣیﻣﺎﻧﺪ.‬‬‬

‫ﭘﺮﻫﺎم ﻣﺮاﺣﻞ وﺟﻮد ﺳﺮو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﺧﺖ ﻣﻘﺪس و ﻧﻤﺎدیﻦ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ایـﺮان را در‬‬‬

‫ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳی ﻗﺮار ﻣیدﻫﺪ و ﺑﺮ ایﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ کﻪ ﻧﺨﺴﺘیﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آن‌ ﺑﻪ‌ ﭘـیﺶ‬‬‬

‫1. در ﺑﺮرﺳی دیﻦﻫﺎی ایﺮاﻧی، ﻫﺎﺷﻢ رﺿی ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ایﺮاﻧیﺎن و دیﻦ ﻣﺰدیﺴﻨی کﻪ دیﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﻗﻮم ﻫﻨﺪو ایﺮاﻧی‬‬‬

‫اﺳﺖ، اﺷﺎره ﻣیکﻨﺪ. در ایﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ایﺮاﻧیﺎن ﺑﻪ یکﺘﺎﭘﺮﺳﺘی و ﭘﺮﺳﺘﺶ اﻫﻮراﻣﺰدا‌ ﺷـﻬﺮهـ‌ ﻫـﺴﺘﻨﺪ، اﻣـﺎ از ﻣیـﺎن ایـﺰدانـ‬‬‬

‫ﻫﻤﺮاه اﻫﻮراﻣﺰدا کﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻗﻮای ﻃﺒیﻌی و ﻋﻨﺎﺻﺮ آﺗﺶ، آب، ﺧﻮرﺷیﺪ، ﻣﺎه، آﺳﻤﺎن، زﻣیﻦ، ﺑﺎد و... ﻫـﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺨـﺴﺘیﻦ‬‬‬

‫ایﺰد )ﻣﻬﺮ( ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ اﺳﺖ. »او ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮ‌ و ﭘیﻮﻧﺪ‌ و ﺻﺎﺣﺐ‌ ﭼﺮاﮔﺎهـﻫﺎ و ﺣﺎﻓﻆ و ﻧﮕﻬﺒـﺎن ﺧـﺴﺘﮕیﻧﺎﭘـﺬیﺮ و‬‬‬‌

‫ﺣﺎﻣی‌ راﺳﺘی‌ و درﺳﺘی اﺳﺖ و ﻫیﭻ ﭼیﺰ از ﻧﻈﺮ او ﻣﺤﻮ ﻧﻤیﺷﻮد، زیﺮا او ﭼـﺸﻢ روز و ﺧﻮرﺷـیﺪ ﺑـیزوال اﺳـﺖ.‬‬‬

‫ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ و ﻫﺰار‌ ﭼﺸﻢ‌ دارد‌. ﻣﺮدم ﺑﺪ ﻧﻬﺎد و ﺑﺪ ﻋﻬﺪ را ﻧﻤیﺑﺨﺸﺪ و ﺑﻪ‌ کﺴﺎﻧی‌ کﻪ او را ﻣیﭘﺮﺳﺘﻨﺪ، ﻓﺮاواﻧی و‬‬‬

‫ﻧیﻢﺑﺨﺘی ﻋﻄﺎ ﻣیﻓﺮﻣﺎیﺪ. ﺑﺎرانﻫﺎ را او ﻣیﻓﺮﺳﺘﺪ و ﭼﻬﺎرﭘﺎیﺎن و ﮔیﺎﻫﺎن را او ﻣیﭘﺮوراﻧﺪ و ﻣـیرویﺎﻧـﺪ‌...« . )ﻫﺎﺷـﻢ‬‬‬‌

‫رﺿی‌، 1731:43(‬‬‬

فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (صفحه 86)

‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺮدم ایﺮان ﺷﻤﺎرهﻫﺎی 7 و 8، زﻣﺴﺘﺎن 58‌ و ﺑﻬﺎر 68‬ ‫68‬‬‬‬‬

‫از اﺳﻼم و ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸیﺪ ﺑـﺎزﻣیﮔـﺮدد. ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم، ﺗﻄـﻮر ﺳـﺮو‬‬‬

‫ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ‌ ﻧﻔﻮذ‌ ﺗﻤﺪن‌ اﺳﻼﻣی و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن ﺟﺪا ﺷﺪن ﺳﺮو از ریﺸﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧی ﺧﻮد‌ اﺳـﺖ‬‬‬‌

‫کﻪ در ایﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح اﺳﻠیﻤی ﺗﺒﺪیﻞ و در ﻧﻘﺶﻫﺎی آن ﻇﺎﻫﺮ ﻣیﺷـﻮد و در ﻣﺮﺣﻠـﻪ‬‬‬

‫ﺳﻮم‌ وارد‌ دﻧیﺎیـ‌ ﻧﻘﺎﺷی و ﻃﺮاﺣی ﻣیﺷﻮد1. در ﺳﺮدر ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧیـﺰ‬‬‬

‫ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر‌ آنـ‌ ﺑﻪ‌ ﺷکﻞ ﺑﺘﻪ ﺟﻘﻪ در ﻃﺮحـﻫﺎی ﮔﭻﺑﺮی ﻫﺴﺘیﻢ.‬‬‬

‫ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺴﻪ )ﺧﻮرﺷیﺪی(‬‬‬

‫ﻫﺎﻟﻪ ﭘﺸﺖ‌ ﺳﺮ‌ ایﺰدان‌، ﺑﻪ دیﻨﺎن و ﻣﺮدان ﺧﺪا‬‬‬

‫در کﺎﺷیکﺎری‬‬‬

‫)ﻧﻤﺎدی از ﺧﻮرﺷیﺪ(‬‬‬

‫ﺑﺨﺸی از ﺗﺰﺋیﻨﺎت ﺷیﺸﻪای‌ ﺑﻪ‌ کﺎر رﻓﺘﻪ در‬ ‫ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﺑﻪ کﺎر رﻓﺘﻪ در‬‬‬‬‬

‫ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ارﺳی‬ ‫روزن ﻣﺤﺮاب‌ ﻣﺴﺠﺪ‬‬‬‬‬‌

‫1. ﭘﺮﻫﺎم‌ ﺑﻪ ایﻦ ﻧکﺘﻪ در کﺘﺎب دﺳﺘﺒﺎفﻫﺎی ﻋﺸﺎیﺮی و روﺳﺘﺎیی ﻓﺎرس اﺷﺎره کﺮده اﺳﺖ.‬‬‬

فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (صفحه 87)

‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‌ و ﺑﺎورﻫﺎ‌ ﺑﺮ ﺳﺮدر ورودیﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ 78‬‬‬

‫ﻃﺮحﻫﺎیی کﻪ در ﺗﺼﺎویﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣیﺷﻮد از‌ ﺟﻤﻠﻪ‌ ﻃﺮحﻫﺎی‌ ﻏﺎﻟـﺐ و ﻫﻤیـﺸﮕی در‬‬‬

‫ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺼﻮیﺮی ایﺮاﻧی ﻫﺴﺘﻨﺪ کﻪ آﻧﻬﺎ را از ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺧﻮرﺷیﺪ ﻣیداﻧﻨﺪ، ﺑﺪیﻦ‌ ﻣﻌﻨـﺎ‌ کـﻪ‬‬‬

‫اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺧﻮرﺷیﺪ اﺳﺖ. ایﻦ ﻃﺮح ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در کﺎﺷی‌، ﺗﺬﻫیﺐ‌، ﻣﻌﺮق‌ و ﺳـﻮزندوزی‬‬‬

‫ﺑﻪ کﺎر رﻓﺘﻪ، ﺑﻠکﻪ در ﻃﺮحﻫﺎی ﺑیﻣﺎﻧﻨﺪی در ﺳﺎﺧﺖ در و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ارﺳی کﻪ ﺑﺎ‌ ﺗﺮکیﺐ‬‬‬‌

‫ﺷیﺸﻪﻫﺎی‌ رﻧﮕی ﻫﺰاران ﺧﻮرﺷیﺪ رﻧﮕﺎرﻧﮓ را در دل ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﻣـیزﻧـﺪ ﻧیـﺰ ﻣـﺸﺎﻫﺪه‬‬‬‌

‫ﻣیﺷﻮد‌.‬‬‬

‫در ﻃﺮحﻫﺎی »کﻠﻪ دری« ﻧیﺰ ﺑﺎ ﻧﻘﺸی ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﻮرﺷیﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘیﻢ، اﮔﺮ ﭼﻪ از‌ ﻧﻈـﺮ‬‬‬‌

‫ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺒﺎﻫﺘی ﺑﺎ ﺷﻤﺴﻪ ﻧﺪارد، وﺟﻪ ﺗﺴﻤیﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺧﻮرﺷـیﺪ‌ در‌ ﺑﺤـﺚ‬‬‬

‫ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ.‬‬‬

‫ﺑﺮﺧی‌ از‌ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان‌ آن را ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻫﺎﻟـﻪ ﻧـﻮری‌ ﻣـیداﻧﻨـﺪ‌ کـﻪ در ﭘـﺸﺖ ﺳـﺮ‬‬‬

‫زرﺗﺸﺖ و ﺳﺎیﺮ ﭘﺎکﺎن ﺗﺮﺳیﻢ ﻣیﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد »دیـﺴک ﻧـﻮری‌«1 ﻧیـﺰ‌ اﻟﻬـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ از‬‬‬

‫ﺧﻮرﺷیﺪ دیﺪﮔﺎنـ‌ ایﺰد‌ اﺳﺖ2، از‌ ﻫﻤیﻦ‌ رو‌ آن را ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣیدﻫﻨﺪ‌3.‬‬‬‌

‫دایﺮه ﺧﻮرﺷیﺪی را ﻧﻤﺎد ﻣﻬﺮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و یکی از ﻧﺎﻣیﺗﺮیﻦ ﻧﻤﺎدﻫـﺎی ﻣﻬـﺮ »ﮔﺮدوﻧـﻪ‬‬‬‌

‫آﻓﺘﺎبـ‌4« اﺳﺖ کﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم »ﺻﻠیﺐ‌ ﺷکﺴﺘﻪ« ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻓـﺮاوانـ‌ ﻗـﺮار‌ ﮔﺮﻓـﺖ.‬‬‬

‫)آﻣیﺰهای از ﻫﻨﺮ‌ و زﻧﺪﮔی‌(‬‬‬

‫1. ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎن ﻫﺎﻟﻪ ﻧﻮر اﺳﺖ کﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ و دایﺮه ﻣیﺑﺎﺷﺪ.‬‬‬

‫2. دکﺘﺮ‌ کﺎﻣﺮان‌ اﺣﻤﺪی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮔﺰﻧﻔﻮن‌ آورده‌ اﺳﺖ‌: کﻮروش ﺑﻪ ﻣیﺘﺮا‌ ﻗـﺴﻢ‌ ﻣـیﺧـﻮرد و آﻓﺘـﺎب را اﺣﺘـﺮام‬‬‬‌

‫ﻧﻤﻮد‌. )‪(http:/www.sharghnewspaper.com/830231/idea.htm‬‬‬‬‬‬

‫3. ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﺧﺎﻧﻢ ریﺎﺣی در ﺧﻼﺻﻪ ﭘﮋوﻫﺶ‌ ﺧﻮد‌ در ﺧﺼﻮص ﺟﺎیﮕﺎه ﻟﻮﺗﻮس در دیﻦ‌ و ﻫﻨـﺮ‌ ﺑـﻪ اﻟﻬـﺎم‌ ایـﻦ‬‬‬‌

‫ﻃﺮح‌ از ﮔﻞ ﻟﻮﺗﻮس / ﻧیﻠﻮﻓﺮ‌ اﺷﺎره کﺮدهـاﻧﺪ.‬‬‬

‫4. »ﮔﺮدوﻧﻪ ﻣﻘﺪس ﺧﻮرﺷیﺪ در ﻧﺰد ایﺮاﻧیﺎن از ارج و ﻣﻨﺰﻟﺘی ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد‌. در‌ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﻘﺪیﺲ‬‬‬

‫و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ‌ ایﻦ‌ ﻋﻨﺼﺮ‌ زﻧﺪﮔی‌ ﺑﺨﺶ‌، آن را ﺑﻪ‌ ﻫﻤﺮاﻫی‌ ﻣیﺑﺮدﻧﺪ. در ﺑـﺮ آﻣـﺪن آﻓﺘـﺎب و ﻓـﺮو رﻓـﺘﻦ آن ﻣﺮاﺳـﻢ‬‬‬

‫ﺧﺎﺻی ﺑﺮﮔﺰار ﻣیکﺮدﻧﺪ و اﻏﻠﺐ اﻗﻮام آریﺎیی و ﺳﺎﻣی‌ در‌ آنـ‌ ﻫﻢ ﻋﻘیﺪه ﺑﻮدﻧﺪ«. )ﺳﻮدآور، 3831:73(‬‬‬‌

فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (صفحه 88)

‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ‌ ﻓﺮﻫﻨﮓ‌ و ﻣﺮدم‌ ایﺮان‌ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی‌ 7 و 8، زﻣﺴﺘﺎن 58 و ﺑﻬﺎر 68‬ ‫88‬‬‬‬‬

‫ﻧﻘﺶ ﻓﺮوﻫﺮ‬‬‬

‫ﺣﺘی در رﻣﺰﮔﺸﺎیی ﻧﻘﺶ ﻓﺮوﻫﺮ، ﺣﻠﻘﻪ ﻣیﺎﻧی ایـﻦ ﻧﻘـﺶ را ﻧـﺸﺎن ﺧﻮرﺷـیﺪ و ﻣﻬـﺮ‬‬‬

‫آﺳﻤﺎﻧی ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و اﺷﺎره دﺳﺖ ﭘیکﺮ ﻧﻘﺶ‌ ﻓﺮوﻫﺮ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﻤﺎن اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﻮرﺷیﺪ ﺗﻠﻘی‬‬‬

‫ﺷﺪه اﺳﺖ1 ﻧکﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤیﺖ، ﻣﻨﺸﺄ ایﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ کـﻪ ﺑـﻪ اﺳـﻄﻮرهﻫـﺎی ﺳـﻮﻣﺮیﻫـﺎی‬‬‬

‫ﺳﺎکﻦ در ﺑیﻦاﻟﻨﻬﺮیﻦ ﺑﺎز ﻣیﮔﺮدد:‬‬‬

‫»ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻄﻮرهﻫﺎی ﺳﻮﻣﺮی‌، ﺷﻤﺶ‌ )‪ (shamesh‬ﺧﺪای ﺧﻮرﺷیﺪ اﺳﺖ. ﺳﻮﻣﺮیﻫـﺎ‬‬‬‬‬

‫اﻗﻮاﻣی ﺑﻮدﻧﺪ کﻪ 3ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘیﺶ در ﺑیﻦاﻟﻨﻬﺮیﻦ زﻧﺪﮔی ﻣیکﺮدﻧﺪ. ﺑیﻦاﻟﻨﻬﺮیﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪای‬‬‬

‫واﻗﻊ ﺷﺪه ﻣﺎ ﺑیﻦ دو رودﺧﺎﻧﻪ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات2 اﺳﺖ. از آﻧﺠـﺎیی کـﻪ‌ ﻫﻤـﻪ‌ ﭼیـﺰ در ﺑﺮاﺑـﺮ‬‬‬

‫دیﺪﮔﺎه ﺧﺪای ﺧﻮرﺷیﺪ اﺳﺖ، وی را ﻣﻈﻬﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣیداﻧﻨـﺪ و از ایـﻦ رو اﺳـﺖ کـﻪ در‬‬‬

‫ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫی ﺟﺎی دارد‌. ﺷَﻤِﺲ‪‌ / ‬ﺷَﻤﺶ‪ ‬و ﻫﻤﺴﺮ وی »ایﺎ‌« و دو‌ ﭘﺴﺮ او »کیﺘﻮ«‬‬‬‬‬‬‬

‫)‪ (Kittu‬ﻣﻈﻬﺮ ﻋﺪاﻟﺖ و »ﻣیﺸﺎرو« )‪ (Misharu‬ﻧﻤﺎیﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـی دارﻧـﺪ. ﻫـﺮ روز‬‬‬‬‬‬‬

‫ﺻﺒﺢ دروازه ﺷﺮق ﮔﺸﻮده ﻣیﺷﻮد و »ﺷﻤﺲ« ﻇﺎﻫﺮ ﻣـیﺷـﻮد‌ و در‌ آﺳـﻤﺎن در ﺣﺮکـﺖ‬‬‬

‫اﺳﺖ‌ ﺗﺎ‌ ﺑﻪ دروازه ﻏﺮﺑی ﺑﺮﺳﺪ. ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم از دﻧیﺎی زیﺮ زﻣیﻨی ﻋﺒﻮر ﻣیکﻨﺪ ﺗـﺎ ﺻـﺒﺢ از‬‬‬

‫دروازه ﺷﺮق ﭘﺪیﺪار ﺷﻮد. ﻧﻤﺎد ﺧﻮرﺷیﺪ در ﺑﺎﺑﻞ ﺳﺮزﻣیﻨی واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺑـیﻦاﻟﻨﻬـﺮیﻦ،‬‬‬

‫دیﺴک‌ ﻧﻮری‌ اﺳﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺘﺎره درون آن«3.‬‬‬

‫1. از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح در آدرس ایﻨﺘﺮﻧﺘی زیﺮ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪام)‪(http://gatha.org/news/n2/n2-5.htm‬‬‬‬‬‬

‫2. ﺑﺨﺶﻫﺎیی از ﺷﻮش را ﻧیﺰ در ﺑﺮﻣیﮔیﺮد‌.‬‬‬‌

‫‪3. www‌.windows.ucar.edu/cgi-bin‬‬‬‬‬‬

فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (صفحه 89)

‫ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺑﺎورﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮدر ورودیﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ 98‬‬‬

‫ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﻧﻤﺎد زیﺮ‌ کﻪ در ایﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﻓﺮوﻫﺮ ﻣﻌﺮوف اﺳـﺖ در ﺑـیﻦ‌ اﻟﻨﻬـﺮیﻦ‬‬‬‌

‫ﻧﻤﺎد‌ و ﻣﻈﻬﺮ ﺧﻮرﺷیﺪ اﺳﺖ.‬‬‬

‫اﺑﻮﻟﻌﻼ ﺳﻮدآور ﻧﻮیﺴﻨﺪه کﺘﺎب »ﻓﺮایـﺰدی« ﻧیـﺰ در ﻣﻘﺪﻣـﻪ کﺘـﺎب ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از‬‬‬‌

‌‌‫ﺷﻬﺒﺎزی‌ ﺑﻪ ایﻦ دو ﺗﺼﻮیﺮ اﺷﺎره ﻣیﻧﻤﺎیﺪ و ﺗﺼﻮیﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺳﻮدآور »ﮔﻮی ﺑﺎﻟﺪار‬‬‬‌

‫ﻫﺨﺎﻣﻨﺸی‌« ﻧﺸﺎن‌ ﻓﺮکیﺎﻧی و ﺗﺼﻮیﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺼﻮیﺮ اﺧیﺮ )ﺑﺪون ﻧﻘﺶ ﮔﻞ در ﻣیـﺎن ﺣﻠﻘـﻪ(‬‬‬

‫را ﻓﺮایﺮاﻧی ﻣﻌﺮﻓی‌ ﻣیکﻨﺪ. ﮔﻮی ﺑﺎﻟﺪار ﻫﺨﺎﻣﻨﺸی ﺑﺪون آدﻣک »ﻧﺸﺎن ﭘیـﺮوزی، ﻏﻠﺒـﻪ ﺑـﺮ‬‬‬

‫دﺷﻤﻦ، یﻌﻨی ﻋﻼﻣﺖ‌ ﻓﺮ و ﺑﻬﺮوزی اﺳﺖ« )ﺳﻮدآور‌، 4831‌:42( و ﺗـﺼﻮیﺮ ﺑـﺎ آدﻣـک را‬‬‬

‫ﻣﻈﻬﺮ اﻫﻮرﻣﺰدا ﻣیداﻧﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨیﻦ وی ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ایـﻦ ﻧﻘـﺶ و ﺗـﺼﻮیﺮ ﺑـﻪ ﻣﻬـﺮی ﺑـﻮدن‬‬‬

‫اﺷﺎرهای ﮔﺬرا دارد. ﺗﺄکیﺪ وی ﺑیﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺑﺎور ﻓﺮ و ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ایـﻦ ﻧﻘـﻮش‌ اﺳـﺖ. از ایـﻦ‬‬‬

‫رﻫﮕﺬر، وی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﻮش ﮔﻮی ﺑﺎﻟﺪار ﻫﺨﺎﻣﻨﺸی، ﻫﺎﻟﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻬﺮ و ﺳـﺎیﺮ اﺷـکﺎل‬‬‬

‫و ﺗﺼﺎویﺮ یﺎدآور ﭼﺮﺧﺶ ﺧﻮرﺷیﺪ ﻧﻈیﺮ: ﮔﻞ، ﺣﺮکﺖ دوراﻧی و... را ﻧﻤﺎد ﻓـﺮ و ارﺗﺒـﺎط‬‬‬

‫آن‌ ﺑﺎ‌ ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻮر ﺟﻬﺎن ﻣیداﻧﺪ. از ایﻦ رو ﺳﻮدآور ﻫﺎﻟﻪ یﺎ ﺷﻤﺴﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺗﺼﺎویﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎنـ‬‬‬

‫در ﺳکﻪﻫﺎ و کﻨﺪهـکﺎری روی ﻓﻠﺰ یﺎ ﺳﻨﮓ را کﻪ ﺑیﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑـﻪ ﺗﻸﻟـﻮ ﺧﻮرﺷـیﺪ ﻧیـﺴﺖ،‬‬‬‌

‫ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ ﻓﺮ و ﻧﻤﺎیﻨﺪه ﻧﻮر ﻣیداﻧﺪ.‬‬‬

‫ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻧﻤﺎد ﺻﻠیﺐ ﺷکﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ و آییﻦ ﻣﻬﺮ ﻧیﺰ ﺑﻪ دﻟیﻞ ﺗـﺪاﻋی در ﭼـﺮﺧﺶ‬‬‬

‫اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻧﻮری ﺧﻮرﺷیﺪ اﺳﺖ. )اﻟﺒﺘﻪ ایﻦ ﻧﻤﺎد ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎهـ‌ در‌ دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺣﺰب ﻧﺎزی‬‬‬

‫ﻧیﺰ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ(. ﺣﺘی ﭘیﺸیﻨﻪ ایﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻏﺎرﻧﺸیﻨی اﻧﺴﺎن ﻣیرﺳﺪ و در‬‬‬

فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (صفحه 90)

‫ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺮدم ایﺮان ﺷﻤﺎرهﻫﺎی 7 و 8، زﻣﺴﺘﺎن 58 و ﺑﻬﺎر 68‌‬ ‫09‌‬‬‬‬‬‌

‫آییﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮدایی آن را‌ ﺑﻪ‌ ﻋﻨﻮان‌ ﻧﻤﺎدی از ﺟﺎی ﺑﻮدا ﻣیداﻧﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﻮﻣیﺎن آﻣﺮیکـﺎ‬‬‬

‫ﻧﻤﺎد ﺧﻮرﺷیﺪ و ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ و ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ اﺳﺖ.‬‬‬

‫اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺴﻪ در ﻃﺮحﻫﺎی‌ کﺎﺷی‌ ﺑﻪ‌ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی از ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر آورده ﺷﺪه اﺳـﺖ‌ و‬‬‬‌

‫اﻏﻠﺐ در وﺳﻂ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺤﺮابﻫﺎ از آن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـیﺷـﺪ ﺗـﺎ ایﻨکـﻪ و در ﺳـﺮدر‬‬‬

‫ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧیﺰ ﺑﻪ ﺷکﻞ ﮔﺮهﻫﺎی‌ کﺎﺷی‌ ﺑﺎ‌ ﺗﺮکیﺐ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺘـﻀﺎد و یـک دﺳـﺘﻪ و ﭼﻨـﺪیﻦ‬‬‬

‫ﻃﺮح ﺷﻤﺴﻪ در کﻨﺎر‌ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣیﺷﻮد.‬‬‬

‫ﺳﺮدر کﺎﺷیکﺎری )آرایﺶ ﺷﻤﺴﻪ(‬‬‬

‫خ ﻣﻮﻟﻮی، آﺑﺸﺎر ﻏﺮﺑی، کﻮﭼﻪ ﻣﺮآت، کﻮﭼﻪ ﻫﺪاوﻧﺪ، ﭘﺸﺖ‌ اﻣﺎﻣﺰاده‌ یﺤیی‌ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺑﺎغ ﭘﺴﺘﻪ‬‬‬

‫ﺑﺮ، ﻣﻨﻄﻘﻪ 21 ﺷﻬﺮداری ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 48 .‬‬‬‌

‫ﻋکﺲ‌ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ‬‬‬

‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺳﻮدآور و ﺳﺎیﺮیﻦ، کﺎﺷیکﺎری ﻃﺮح ﺷﻤﺴﻪ ﺑﺮ ﺳﺮدرﻫﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ‬‬‬

‫ﻧﻤﺎدﻫﺎی‌ ﺑﺪون‌ کﺎرکﺮد‌ اﺳﺖ کﻪ ریﺸﻪ در ﺑﺎور و ﻧﻘﺶ ﻧـﻮر در ﺣیـﺎت ﺑـﺸﺮی دارد، اﻣـﺎ‬‬‬‌

‫ﭘیﺸیﻨﻪ‌ ایﻦ‌ ﺑﺎور ﺣﺎکی از روﻧﺪ ﺗﻄﻮری و ﺑﻬﺮهـﻣﻨﺪی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از ایﻦ ﻧﻤﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧـﺸﺎﻧی‬‬‬

‫از‌ ﺧﻮرﺷیﺪ‌ و ﻧﻮر‌ اﺳﺖ.‬‬‬

فرهنگ مردم ایران » زمستان 1385 و بهار 1386 - شماره های 7 و 8 (صفحه 91)

‫ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺑﺎورﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮدر ورودیﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ 19‬‬‬

‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬‬‬

‫1ـ یﻮﺳﻔیزاده. ﻣﺤﻤﺪ، ﺗﺎریﺦ‌ اﻧﺪیﺸﻪﻫﺎ‌ و آراء اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳی ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳـی )ﺷـﺎﺧﻪ‬‬‬

‫زریﻦ(، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات یﺴﻄﺮون، ﭼﺎپ اول، 2831.‬‬‬

‫2ـ ﭘﺮﻫﺎم‌. ﺳیﺮوس‌، دﺳﺘﺒﺎﻓﺖﻫﺎی‌ ﻋﺸﺎیﺮی ایﺮان، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات اﻣیﺮکﺒیـﺮ، ﭼـﺎپ‬‬‬

‫اول، ﺟﻠﺪ اول، 4631.‬‬‬

‫3ـ ﭘﻮپ، آﻟﻦ، ﻣﻌﻤﺎری‌ ایﺮان‌، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻏﻼﻣﺤﺴیﻦ ﻣﻬـﺪی اﻓـﺸﺎر، ﺗﻬـﺮان، ﻓﺮﻫﻨﮕـﺎن،‬‬‬

‫3731.‬‬‬

‫4ـ ﺗﺸﺎﻫی، ﻋﻠی، ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎرﻫﺎی‌ ایﺮاﻧی‌ ﺑـﺮای‌ ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪان و ﺻـﻨﻌﺘﮕﺮان، ﺗﺮﺟﻤـﻪ‬‬‬

‫ﺷﺮح ﻧﻘﺶﻫﺎ: اﻣیﺮ ﺟﻼلاﻟﺪیﻦ اﻋﻠﻢ، ﺗﻬﺮان: ﺳﺮوش، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم، 2831.‬‬‬

‫5 ـ ﺣﻀﻮری‌، ﻋﻠی‌، »دﺳﺘﺒﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻗﺸﻘﺎیی«‬‬‬

‫688=‪http://www.rugart.org/doc/doc.asp?id‌‬‬‬‬‬‬‌

‫6 ـ رﺿی‌، ﻫﺎﺷﻢ، ﺗﺎریﺦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دیﻦﻫﺎی ایﺮاﻧی، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻬﺠﺖ، ﭼـﺎپ‬‬‬

‫دوم. 1731.‬‬‬

‫7ـ اﺣﻤﺪی، کﺎﻣﺮان، »ﺳیﺎﻟیﺖ‌ ﻧﻤﺎدﻫﺎ‌«، روزﻧﺎﻣﻪ‌ ﺷﺮق، 3831.‬‬‬

‫‪http://www.sharghnewspaper.com/830231/idea.htm‬‬‬‬‬‬‌

‫8 ـ ﺳﻮدآور‌، اﺑﻮاﻟﻌﻼ، ﻓﺮایﺰدی، ﺗﻬﺮان: ﺑیﻧﺎ، 3831.‬‬‬

‫9ـ »آﻣیﺰهای از ﻫﻨﺮ و زﻧﺪﮔی«، ﻫﻤﺸﻬﺮی، ﺷﻤﺎره 5022، ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 8 ﺷﻬﺮیﻮر 9731‌.‬‬‬‌

‫‪10- http://homepages.waymark.net/bikechic/sacred signs.html‬‬‬‬‬‬

دسته ها :
جمعه بیست و هفتم 11 1396
دختر نشسته بود کنار پنجره به تماشای غروب که به خیابان هجوم مـی‌آورد‌.سـرش‌ را‌ تـکیه داده بود به پرده‌های پنجره،و مشامش از بوی آن پارچۀکتانی پرغبار انباشته بود.خسته‌ بود.

تک‌وتوککسی مـی‌گذشت.مردی که در آن خانه آخری زندگی می‌کرد،داشت‌ می‌رفت خانه؛صدای تق‌تق‌ گام‌هایش‌ را روی پیـاده‌روی بتونیمی‌شنید و بعد خش‌خش‌اشرا روی مـحوطۀ ذغـال‌پاشی‌شدۀ جلویخانه‌های قرمز نوساز.روزگاری آن‌جا زمینی بود که دم غروب با بچه‌هایهمسایه‌ها بازی می‌کردند.بعد مردی اهل بلفاست زمین را خرید‌ و در آنخانه‌هایی ساخت،نه مثل خانه‌های قهوه‌ای کوچک آن‌ها،بلکه خانه‌هاییبا آجرهای روشـن و سقف براق.بچه‌های کوچه معمولا آن‌جابا هم بازیمی‌کردند.خانواده‌های دیواین،واتر،دان،کئو کوچولوی مفلوج،او وبرادرها‌ و خواهرهایش‌.اما ارنست هیچ وقت بازی نمی‌کرد:دیگر بزرگشده بود.پدرش اغلب ترکه آلوچۀ به دسـت مـی‌آمد که در آن زمین مچ‌شانرا بگیرد؛اما معمولا کئو کوچولو کشیک می‌داد و به محض‌ این‌که‌ می‌دیدپدرش دارد می‌آید خبرشان می‌کرد.با تمام این احوال کم‌وبیش خوشبودند.پدرش هنوز آن‌قدرها بداخلاق نشده بود؛وانگهی مـادرش هـمزنده بود.مدت‌ها پیش بود؛او و برادرها و خواهرهایش همه بزرگ‌ شدهبودند‌؛مادرش مرده بود.تیزی دان هم مرده بود،و خانوادۀ واتر برگشتهبودند انگلیس.همه چیز عوض می‌شود.حالا او هم می‌خواست مثل بـقیهبرود،خـانه را ترک کند.

خانه!توی اتاق‌ چشم‌ گرداند‌ تا همۀ آن اشیای آشنایی‌ را‌ از‌ نظر بگذراند کهاین همه سال هفته‌ای یک‌بار گردگیری کرده بود و هربار درمانده بود کهاین همه غبار از کجا مـی‌آید.شـاید دیـگر‌ هیچ‌ وقت‌ نمی‌دیدشان،آن اشیایآشنایی را کـه هـرگز در خـواب‌ هم‌ نمی‌دید که ازشان جدا شود.و در تماماین سال‌ها هرگز نفهمیده بود که نام آن کشیش چیست که عکسزردشده‌اش را‌ روی‌ دیوار‌ آویخته بـودند بـالای آن ارگ شـکسته کنار نسخۀچاپ رنگی سوگندهای‌ خطاب به مارگرت مـری آلاکـئک مقدس.او دوستزمان تحصیل پدر بود.پدر هروقت عکس را به یکی از‌ مهمان‌ها‌ نشانمی‌داد‌،با بی‌اعتنایی می‌گفت:

-"الان در ملبورن است."

دخترراضی شده بـود‌ کـه‌ بـرود،که خانه را ترک کند.آیا این کاری عاقلانهبود؟کوشید تمام جوانب مـسئله را ارزیابی کند.در‌ خانه‌ به‌ هر حال سرپناهو غذایی برایش فراهم بود؛دوروبرش کسانی بودند که تمام‌ عمرمی‌شناخت‌شان‌.البـته‌ مـجبور بـود سخت کار کند،هم در خانه و هم بیرون.وقتی در مغاز چو‌ مـی‌افتاد‌ کـه‌ او با کسی فرار کرده چه می‌گفتند؟شایدمی‌گفتند احمقی بیش نبوده؛و برای پر کردن جایش آگهی‌ می‌دادند‌.خانمگاون که خـشوحال مـی‌شد.هـمیشه کوشیده بود برتری‌اش را به رخاوبکشد،به‌ویژه‌ مواقعی‌ که‌ دیگران صدایش را می‌شنیدند.

"خـانم هـیل،نـمی‌بینی خانم‌ها منتظرند؟"

"لطفا تکان بخور،خانم هیل."

برای‌ ترک‌ مغازه چندان اشکی نمی‌ریخت.

امادر خـانۀ تـازه،در کـشوری دوردست،این‌گونه نبود‌.ازدواج‌ می‌کرد‌،او،ایولین،بعد مردم احترامش می‌گذاشتند.آن‌طور که با مـادرش رفـتارکرده بودند،با او رفتار‌ نمی‌کردند‌.هنوز هم با این‌که سنش از نوزده گذشتهبود،گهگاه از خـشونت پدرشـ‌ احـساس‌ خطر‌ می‌کرد.می‌دانست که علتتپش قلبش همین است.درنوجوانی،پدرش آن‌طور کههری و ارنست را کتک مـی‌زد‌،او‌ را‌نـمی‌زد،چون‌که دختر بود.ولی به تازگی پدر بنا کرده بود بهتهدید‌ و گفتن‌ این‌که به خـاطرمادر مـرحومش هـم که شده،چهبلاها که به سرش نمی‌آورد.وحالا کسی نبود که‌ پشتیبانشباشد‌.ارنست مرده بـود و هـریهم که کارش تزیین داخلکلیساها بود،همیشه خدا درشهرستان‌ بود‌.وانگهی،مشاجرات شـنبه‌شب‌ها بـرسر خـرجی،آن‌قدر خسته‌اشکرده‌ بود‌ که‌ نگو.همیشه تمامدرآمد خودش-هفت شیلینگ-را‌ می‌گذاشت‌ و هری همآن‌چه که مـی‌توانستمی‌فرستاد،ولی مـشکل اصـلیگرفتن پول از پدرش بود.پدرمی‌گفت که‌ او‌ ولخرجیمی‌کند،که او عقل ندارد‌،کهقصد‌ ندارد پولی‌ را‌ که‌ بـا جـانکردن درآورده،بدهد که اوبیندازد‌ دور‌،و خیلی حرف‌هایدیگر،خلاصه شنبه‌شب‌ها پاکبداخلاق می‌شد.آخرسر همپول را می‌داد و از‌ دختر‌(به تـصویر صـفحه مراجعه شود)می‌پرسید‌ آیاخیال ندارد شام‌ یکشنبه‌ را تدارک ببیند؟بعد دختر مجبور بـودهرچه‌ سـریع‌تر‌ برای خرید بشتابد،کیف سیاه چرمی‌اش را مـحکم در دسـتبفشارد و بـاآرنج از‌ میان‌ جمعیت راه باز کند و آخر‌ شـب‌ بـار‌ آذوقه را به‌ خانهبیاورد‌.سروسامان دادن به خانه‌ برایش‌ سخت بود،همین‌طور نظارت بهوضع دو بـچه‌ای کـه مسئولیت‌شان به عهده او بود،در‌ ایـن‌که‌ سـر وقت بـهمدرسه بـروند و سـروقت غذای‌شان‌ را‌ بخورند.کار‌ سختی‌ بود‌.زنـدگیسختی بـود.اماحالا‌ که می‌خواست از آن دست بکشد،چندان هم به نظرشناخوشایند نمی‌آمد.

داشـتمـی‌رفت که شاید‌ همراه‌ فرانک زندگی دیـگری را تجربه کند‌.فرانکمهربان‌ وجـوانمرد‌ و بـی‌شیله‌ پیله‌ بود.قصد داشت‌ کـه‌ هـمراه او باکشتی شب فرارکند و برود که زنش بشود و با او در بوینس آیرس زندگیکند‌،جـایی‌ کـه‌ فرانک خانه‌ای داشت که انـتظارش را مـی‌کشید‌.شـب‌ اولیکه‌ فرانک‌ را‌ دیـده‌ بـود چه خوب یادش بـود؛او در خـیابان اصلی خانه‌ایاجاره کرده بود کهمسیر هر روزۀ دختر بود.انگار همین چند هفته پیـشبود.ایـستاده بود دم در‌،کلاه لبه‌دارش را زده بود عقب و مـوهایش رویـچهرۀ آفتاب‌سوخته‌اش ریـخته بـود.بـعد کم‌کم با هم آشـنا شده بودند.پسر

هفت » اردیبهشت 1382 - شماره 1 (صفحه 51)

*جیمز جویس

*ترجمۀ مجید اسلامی

جیمز جویس(1882-1941)،نویسنده و شاعر‌ ایرلندی‌ را خیلی‌ها بـزرگ‌ترین نـویسندۀ قرن بیستم می‌دانند.مهم‌ترین آثار او عـبارتند از:دوبـلینی‌ها،تـصویری از هـنرمند در جـوانی،اولیس،و ekaW s'nagenniF داستان ایـولین کـه متعلق به مجموعه دوبلینی‌هاست،پیش‌تر‌ بارها‌ ترجمه شده،چه به عنوان جزئی از این مجموعهو چه بـه صـورت مـجزا در نشریات ادبی.می‌گویند آثار ادبی بزرگ را هـرنـسل‌ بـاید‌ بـرای خـودش از نـو ترجمه‌ کند‌.جدااز این،ترجمه‌ای که از نظرتان می‌گذرد واکنش مترجم است به همۀ ترجمه‌های موجود از جویس؛نه ادعایارائۀ متنی در حد کمال از این‌ داستان‌(ترجمۀ در حد کمال‌ از‌ جـویس کاری غیرممکن به نظر می‌رسد).بلکه فقطبه عنوان کوششی برای یافتن زبانی پالوده‌تر و شیواتر.

(به تصویر صفحه مراجعه شود)هر شب دم در مغازه بهسراغشمی‌آمد و می‌رساندش خانه.یکروز‌ بردش‌ به تـماشای نـمایش"دخترکولی"،ووقتی جایی از سالننشستند که برای دختر نامانوسبود،قند توی دل دختر آب شد.پسرعاشق موسیقی بود و نیمچه صداییهم داشت.مردم خبر داشتند کهآن‌ها عاشق ومعشوق‌اند‌،و وقتیپسر‌ تصنیف دخترکی‌ را می‌خواندکه بـه مـلوانی عشق می‌ورزید،او ازخودبی‌خود می‌شد.پسربه شوخی پاپنز(مری پاپنز)صدایشمی‌کرد.اوایل برای‌ دختر جالببود که صرفا دوست پسری داشتهباشد،ولی کم‌کم از او‌ خوشش‌ آمدهبود‌.پسـر حـکایت‌های بسیاری ازممالکدوردست بلد بـود.کـارشرا با جاشویی و ماهی یک پونددستمزد در یکی از کشتی‌های ‌‌خطدریایی‌ آلن لاین که به کاندامی‌رفتند،آغاز کرده بود.برایش نامکشتی‌ها و شرکت‌هایی را می‌گفتکه‌ در‌ آن‌ها‌ خدمت کرده بود.مـی‌گفت سـوار بر کشتی از تنگۀماژلان عـبور کـرده و برایشماجراهای پاتاگونی‌های ترسناک راتعریف‌ می‌کرد.می‌گفت که دربوینس آیرس توانسته روی پایخودش بایستد،و فقط آمده برای تعطیلات‌ به زادگاهش سری بزند‌.البتهسرانجام‌ پدر دختر از رابطۀ آن‌ها باخبر شد و او را از حرف زدن با پسر مـنعکرد.

گـفت:"این ملوان‌ها را من می‌شناسم."

روزی هم یقۀ فرانک را گرفته بود،و از آن پس‌ دختر می‌بایستی عاشقشرا مخفیانه ملاقات می‌کرد.

شببیش از پیش خیابان را فراگرفته بود.سفیدی دو نامه‌ای که رویدامن لباسش بوددیگر واضـح نـبود.یکی بـرای هری بود؛آن یکی برایپدرش‌.برادر‌ محبوبش ارنستبود،ولی هری را هم دوست داشت.متوجهبود که پدرش دیگر دارد پیر مـی‌شود؛دلش برای دختر تنگ می‌شد.گاهی وقت‌ها هم خوش‌اخلاق می‌شد.همین چـند وقـت پیـش‌ بود‌ کهوقتی دختر تمام روز را در بستر بیماری افتاده بود،او نشسته بود برایشداستانی ترسناک خوانده بود و برایش روی آتش نـان ‌ ‌بـرشته کرده بود.روزی دیگر،آن وقت‌ها که‌ مادر‌ زنده بود،همگی‌شان برای گردش به تـپۀهوثرفـته بـودند.یادش آمد که پدر برای خنداندن بچه‌ها کلاه مادر راسرش گذاشتهبود.

وقتش داشت تمام مـی‌شد،ولی او همچنان کنار‌ پنجره‌ نشسته‌ بود،سرشرا تکیه داده بود‌ به‌ پرده‌های‌ پنجره و بوی آن پارچـۀ کتانی پرغبار رافرومی‌داد.از آن دور،تـوی کـوچه صدای ارگ دوره‌گردی را می‌توانستبشنود.آن حال و هوا برایش‌ آشنا‌ بود‌.عجیب بود که این صدا را باید همانشب‌ می‌شنید‌ تا به یاد قولی بیندازدش که به مادرش داده بود،قول دادهبود که تا حد تـوانش در سروسامان دادن‌ به‌ خانه‌ بکوشد.شب آخر بیماریمادرش را به یاد آورد؛باز در‌ آن اتاق خفه و تاریک آن طرف راهرو بودندو از بیرون نوای غمناک آهنگی ایتالیایی را می‌شنید.نوزاندۀ ارگ‌ را‌ باسکه‌ای‌ شش پنسی رد کرده بودند بـرود.پدرش را بـه یاد می‌آورد‌ که‌ فاتحانهوارد شد و گفت:

"ایتالیایی‌های فلان فلان شده!همه‌اش این دوروبر می‌پلکند!"

درهمین فکرها بود که‌ تصویر‌ رقت‌انگیز‌ زندگی مادرش طلسمش را بروجود او انداخت.زندگی مادرش که سراسر آکـنده‌ بـود‌ از‌ فداکاری‌هاییپیش‌پا فاتاده که دست آخر به جنون انجامید.وقتی باز صدای مادرش راشنید که‌ با‌ سماجت‌ احمقانه‌ای آن کلمات را مدام تکرار می‌کرد،تنش بهلرزه افتاد.

"یا عزیز معصوم!یا‌ عـزیز‌ مـعصوم!"

باتلنگر وحشت از جا پرید.گریز!باید بگریزد!فرانک نجاتش می‌داد‌.به‌ اوحیاتی‌دوباره می‌داد،و شاید هم عشق.و او می‌خواست زندگی کند.چرانباید خوشبخت شود؟او هم حق خوشبختی‌ داشت‌.فرانک او را در مـیانبازوانش مـی‌گرفت،در آغـوشش می‌گرفت.نجاتش می‌داد.

در میان‌ تـلاظم‌ جـمعیت‌ در ایـستگاه نورث وال ایستاده بود.پسر دستش راگرفت و دختر می‌دانست که دارد با او‌ حرف‌می‌زند،داشت چیزی راجعبه سفرشان هی می‌گفت و می‌گفت.ایستگاه پر از سـربازانی‌ بـود‌ بـا‌ باروبنۀقهوه‌ای.از میان درهای باز انبار ایستگاه نگاهش افـتاد بـه حجم سیاه کشتیکه کنار دیوار‌ اسکله‌ پهلو‌ گرفته بود و پنجره‌هایش نورافشان بود.جوابنداد.حس کرد که رنگش پریده و گـونه‌هایش‌ یـخ‌کـرده و در گیجی حاصلاز اضطراب،از خدا خواست که هدایتش،کند،که وظـیفه‌اش را بنمایاند.صدای‌ سوت‌ طویل و غمناک کشتی در مه پیچید.اگر می‌رفت،فردا بافرانک روی دریا‌ بود‌،در حال رفتن به بـوینس آیـرس.نـام‌شان‌ ثبت‌ شده‌ بود.آیا پس از آن همه کارهایی‌ که‌ پسر برایش کرده بـود حـالا می‌توانست پاپسبکشد؟اضطراب دلش را به آشوب انداخت و او‌ لبانش‌ را به دعا خواندنیملتهبو بی‌صدا‌ می‌جنباند‌.

زنگی در‌ قلبش‌ به‌ صدا درآمد.حـس کـرد کـه پسر‌ دست‌ او را می‌کشد."بیا!"

تمام دریاهای جهان قلبش را احاطه کردند.پسر‌ داشـت‌ بـه داخـل آن‌هامی‌کشیدش:غرقش می‌کرد.دو‌ دستی نرده آهنی را‌ چنگ‌ زد.

"بیا!"

نه!نه!نه‌!غیرممکن‌ بود.دیـوانه‌وار نـرده را چـسبیده بود.از میان دریاهافریاد نگرانی‌اش را سر داد‌.

"ایولین‌!ایوی!"

پسرپرید آن طرف‌ نرده‌ و به‌ او گفت کـه‌ دنـبالش‌ برود.با فریاد پسر‌ رافرامی‌خواندند‌،ولی او همچنان دختر را صدا می‌زد.دختر چهرۀرنگ پریده‌اش را بـه سـمت او‌ گـرداند‌،بی‌حال بود،همچون حیوانی درمانده.در‌ چشمانش‌ نه از‌ عشق‌ نشانی‌ بود،نه بدرود،نه‌ آشـنایی.

دسته ها :
پنج شنبه بیست و ششم 11 1396
وکیل در اصفهان بهترین وکیل ملکی در اصفهان ، وکیل نفقه در اصفهان ، وکیل ارث در اصفهان ، وکیل ارث و وکیل افترا در اصفهان  ، وکیل اصلاح شناسنامه در اصفهان وکیل خوب در اصفهان وکیل امور گمرکی در اصفهان ، وکیل خانواده در اصفهان وکیل جهیزیه در اصفهان وکیل طلاق در اصفهان  وکیل قراردادها در اصفهان وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان وکیل رابطه نامشروع در اصفهان وکیل حرفه ای در اصفهانوکیل سرقت در اصفهان و وکیل قتل در اصفهان

********************************************************************

 سنگ گرانیتسنگ ساختمان و قیمت سنگ و سنگ ساختمانی و سنگ نما و سنگ مرمریت و سنگ تراورتن و سنگ گرانیت و سنگ مرمر و سنگ لایم استون تراورتن و مرمریت و گرانیت و مرمر و لایم استون و سنداستون و  سنگ مرمریتسنگ سنداستون و طراحی نما و سنگ کف سنگ تراورتن خرید و فروش سنگ و صادرات سنگ
*******************************************************************

ساخت سایت و راه اندازی سایت طراحی سایت در اصفهان افزایش رتبه سایت در گوگل  سئو سایت در اصفهان و بهینه سازی وب سایت

*********************************************************
اجاره روزانه خانه و آپارتمان   اجاره آپارتمان مبله در اصفهان برای مسافران اصفهان برای سفر به اصفهان و اقامت در اصفهان  اجاره روزانه خانه در اصفهان هتل ارزان قیمت در اصفهان خانه اجاره ای روزانه در اصفهان و اقامت کوتاه مدت

*******************************************************************

 حفاظ پنجره کمترین میزان خطا در ساخت و حرکت بسیار روان درب. -دارای ضریب امنیتی بیشتر نسبت به نمونه های دست ساز.  - استحکام بی نظیر پرچ ها. - درب اکاردئونی دارای صدای بسیار کمتر هنگام باز و بست نسبت به نمونه های دست ساز.  - بازرسی های متعدد جوش و تضمین کیفیت در فرآیند های تولید توسط واحد تضمین کیفیت.  - قیمت بسیار مناسب.  - رنگ آمیزی رایگان قیمت درب آکاردئونی حمل و نصب رایگان توسط شرکت جهت درب منازل

*****************************************************************
 

Rabbi Date is a semi-dried date fruit which can be kept in normal temperature of room. After Stamaran,Shahani,Mazafati and Kabkab  mazafati dates Rabbi Dates fruit has the most economic value in Iran rabbi dates.Iranian Dates Exporter Company. Ario Date Co is a leading Date grower    fresh mazafati iran dates


***********************************************************************

تولید حفاظ شاخ گوزنی حفاظ روی دیوار،حفاظ شاخ گوزنی،حفاظ بوته ای،حفاظ لاله ای،حفاظ نیزه ای،قیمت حفاظ شاخ گوزنی قیمت نرده شاخ گوزنی حفاظ ساختمان حفاظ شاخ گوزنی کرج حفاظ بوته ای قیمت نرده حفاظ روی دیوار حفاظ نیزار قیمت سرنیزه حفاظ قیمت حفاظ سرنیزه ای حفاظ شاخ گوزنیحفاظ شاخ گوزنی قیمت


*******************************************************
فروش گوسفند زنده در تهران همراه با ذبح  اسلامی در محل با مناسب ترین قیمت، هر کجایتهران که هستید در کمترین زمان با یک تماس دام زنده و گوسفند زنده  را با باسکول و قصاب با کمترین هزینه و سرویس رایگان درب منزل تحویل بگیرید.

******************************************************************
رویه کوبی مبل غرب تهران، تعمیر مبل در تهران سعادت آباد، تعمیرات مبل ستارخان، تعمیر مبلمان تعمیرات مبل پونک، تعمیرات مبل جنت آباد، تعمیرات مبل مرزداران، تعمیرات مبل یافت آباد، تعمیرات مبل بلوار فردوس، قیمت تعمیر مبل
دسته ها :
پنج شنبه نوزدهم 11 1396
انواع حفاظ روی دیوار

آریا حفاظ تولید کننده انواع حفاظ روی دیوار شامل حفاظ شاخ گوزنی،حفاظ نیزار و حفاظ بوته ای
بازدید رایگان از ساختمان و مشاوره برای خرید بهترین نوع حفاظ روی دیوار با توجه به بودجه و سلیقه شما
جهت خرید و استعلام قیمت حفاظ شاخ گوزنی و سایر حفاظ های دیواری با ما تماس بگیرید

شماره تماس : 09126215957

بورس حفاظ دیوار

تولید کننده حفاظ شاخ گوزنی دیوار در تهران

 حفاظ روی دیوار از نوع حفاظ شاخ گوزنی،حفاظ بوته ای،سرنیزه حفاظ و حفاظ لیلیوم،حفاظ نیزار،حفاظ شاخ گوزنی کرج،تولید حفاظ شاخ گوزنی تهران


                                           بهترین قیمت حفاظ شاخ گوزنی را از ما بگیرید


 تولید حفاظ شاخ گوزنی حفاظ روی دیوار،حفاظ شاخ گوزنی،حفاظ بوته ای،حفاظ لاله ای،حفاظ نیزه ای،قیمت حفاظ شاخ گوزنی قیمت نرده شاخ گوزنی حفاظ ساختمان حفاظ شاخ گوزنی کرج حفاظ بوته ای قیمت نرده حفاظ روی دیوار حفاظ نیزار قیمت سرنیزه حفاظ قیمت حفاظ سرنیزه ای حفاظ شاخ گوزنیحفاظ شاخ گوزنی قیمت , حفاظ شاخ گوزنی دست دوم , حفاظ شاخ گوزنی آریا , حفاظ شاخ گوزنی سهند , حفاظ شاخ گوزنی شیراز , حفاظ شاخ گوزنی کرج , حفاظ شاخ گوزنی در تهرانحفاظ شاخ گوزنی مشهدحفاظ شاخ گوزنی در کرج

دسته ها :
دوشنبه شانزدهم 11 1396

فروش گرانیت نطنز

فروش گرانیت نطنز

جهت خرید گرانیت نطنز با شماره تلفن 09134090995 تماس بگیریدیکی از پوشش های مناسب در ساختمان که استفاده ازآن روز به روزبیشتر می شود ،سنگ است لذا متخصصین امر ساخت وساز دلایل مناسب بودن سنگ را در نمای ساختمان در چند مورد خلاصه کرده اند که عبارتند از :

1- عدم تغییر رنگ و جذب گرد و غبار
2- مقاومت در برابر رطوبت
3- تنوع در رنگ و جنس
4- اجرای سریع و آسان و تمیز
5- عایق حرارت و بی نیاز از زیر سازی
6- قابلیت اجرا بر روی کلیه سطوح
7- قابلیت ترمیم آسان
8- انعطاف پذیری و قابلیت فرم پذیری مناسب بر روی کلیه سطوح
9- ایده ال برای دکوراسیون نمای داخل و خارج ساختمان ها ، مغازه ها ،کافی شاپ ها و رستوران ها .
10- فراوانی و در دسترس بودن
11- امکان به وجود آوردن شکل های مورد نظر (دستی و ماشینی )
12- عمر زیاد (در صورت استفاده مناسب)
13- هزینه حفظ و نگهداری نسبتاً کم آن انتخاب ابعاد و جنس سنگ ،بستگی به محل استفاده آن دارد.
سنگ هایی که در نمای خارجی مصرف می شود باید در مقابل عوامل جوی مانند تابش خورشید،باران ،گاز های موجود در هوا و & مقاوم باشند . در نما سازی از نوع سنگ ممکن است فقط از یک نوع سنگ استفاده شود ویا آنکه از چندین سنگ متنوع استفاده شود . با یک طراحی خوب و هماهنگ کردن سنگ ها یا یکدیگر می توان نماهای سنگی بسیار زیبایی در ساختمان به وجود آورد . همچنین همواره باید به این مطلب توجه کرد که استفاده از سنگ ها ی پر دوام و با مقاومت بالا در برابر یخ زدگی و شرایط نا مساعد جوی و محیطی (نور خورشید ،آب و رطوبت ) با بافت و شکل مطلوب ،بدون ترک خوردگی و خلل و فرج وصرفه اقتصادی را نباید از یاد برد.
موارد مصرف سنگ گرانیت

اگر قصد خرید سنگ ساختمانی برای خود را دارید ،با توجه به فضایی از ساختمان که قصد  نصب سنگ در آن را دارید باید نوع آن را انتخاب کنید. به طور معمول فضا ها به چند دسته زیر تقسیم میشوند:
نما خارجی
نمای داخلی
کف پله و پاگرد
کف فرش فضاهای داخلی مسکونی
کف فرش فضاهای داخلی تجاری و اداری
کف فرش بام و پیاده رو
سرویس  بهداشتی
درپوش دیوارهای محوطه، حیاط و جان پناه بام
سنگ روی کابینت و اپن

نکاتی کاربردی در خصوص انتخاب سنگ ساختمانی مناسب:
انتخاب سنگ ساختمانی مناسب که با شرایط آب و هوایی محیط سازگاری بیشتری داشته باشد تا دوام سازه را تضمین کند نکته هائز اهمیتی است که باید از سوی خریداران آن در نظر گرفته شود.

به دلیل نبود اطلاعات کافی در خصوص سنگ های ساختمانی در بین مصرف کنندگان ،در این نگاره سعی شده باختصار اطلاعاتی کاربردی جهت انتخاب سنگ ساختمانی مناسب ارائه شود.

خریداران سنگ های ساختمانی معمولا با مشکل انتخاب سنگ مناسب روبرو هستند و در اغلب موارد انتخاب خود را بر اساس شنیده های خود از دیگران و معیار های غلط انجام میدهند.در صورتی که با یک انتخاب درست میتوان ماندگاری ، زیبایی و دوام سازه را افزایش داده و هزینه های تعمیرات و بازسازی در آینده را  کاهش داد.

اولین نکته ای که در خرید سنگ های ساختمانی باید به آن توجه کرد این است که سنگ یک ماده طبیعی است و از دل زمین استخراج میشود پس بنابراین نباید توقع این  را داشت که مانند نئوپان ، سرامیک ،موزاییک و ... با یک محصول یکدست و بدون تغییر در بافت و رنگ و طرح  که مصنوع دست انسان هستند مواجه باشیم.
سنگ زیبایی نهفته در دل طبیعت را در خود دارد و کسی که سنگ را به عنوان یک محصول طبیعی انتخاب میکند باید بازی رنگ و طرح آن را نیز بپذیرد.

با توجه به نکته ای که در بالا به آن اشاره شد حال با در نظر گرفتن موارد زیر میتوان سنگ مناسب را انتخاب کرد.


دسته بندی سنگهای موجود در بازار:
تراورتن
گرانیت
مرمریت
چینی
لایم استون
ترا انیکس
سند استون
اونیکس

حال با توجه به تقسیم بندهای فوق و نوع آب و هوای هر منطقه میتوان سنگ مناسب را انتخاب کرد.

توجه: یک روش سریع برای پی بردن به جنس مناسب سنگ و عاری از ترک بودن آن این است که پس از ضربه زدن به سنگ توسط یه شیئ فلزی یا سنگی صدایی شبیه بی صدای ضربه زدن به شیشه از آن شنیده شود.

جهت خرید گرانیت الموت با شماره تلفن  09134090995  تماس بگیرید


سنگ های مناسب برای نمای خارجی :

سنگ های تراورتن  ,گرانیت و سند استون از جمله سنگهای مناسب برای نمای خارجی ساختمان میباشند.
تراورتن ها
مقاومت خوبی در برابر سرما ،گرما،اشعه UVنور خورشید و رطوبت ، نسبت به سایر انواع سنگها دارند.
البته اکثر گرانیت ها نیز دارای این خصوصیات هستند اما بعضا رطوبت هوا ممکن است باعث اکسید شدن کانی های آهن موجود در سنگ شده و موجب  نازیبا شدن ظاهر سنگ شود. و در بعضی از انواع تیره آنها نور خورشید موجب از دست رفتن رنگ طبیعی سنگ شود.
این نکته نیز هائز اهمیت است که در دو دهه اخیربا توجه به پیشرفت ماشینالات استخراج و فرآوری سنگهای ساختمانی،معادن سنگ ساختمانی ،بخصوص تراورتن دارای  گسترش چشمگیری در ایران شده است و در نتیجه کارخانجات سنگبری که سنگ تراورتن را فرآوری میکنند نیز تعدادشان افزایش یافته است . سنگ تراورتن با توجه به تنوع زیادی که در رنگ و در طرح های زیبای طبیعی در خود دارد توانسته جایگاه ویژه ای در بین سایر انواع سنگها به خود اختصاص دهد.آهکی بودن و تخلخل سنگ تراورتن که یکی از شاخصه های آن نیز به شمار میرود، کمک میکند تا به خوبی با سیمان چسبندگی ایجاد کند و در نتیجه ماندگاری آن روی نما به خوبی حفظ شود.به همین جهت استفاده از انواع سنگ تراورتن برای نمای خارجی رواج بیشتری پیدا کرده است.
البته باید در نظر گرفته شود که روش نصب سنگ برای نمای خارجی با بقیه موارد فرق میکند. با توجه به اختلاف دمای محیط بیرون در شب و روز و تغییرات فصول و در نتیجه انبساط و انقباض سنگ ،اگر از روش نصب دوغاب سیمان استفاده شده باشد احتمال کنده شدن سنگ از روی نما وجود دارد بنابراین با اسکوپ کردن پشت سنگ آن را روی نما محکم میکنند در غیر اینصورت باید اندکی بعد از نصب جهت جلو گیری از ریزش سنگها،تک تک آنها را به نما پیچ  کرد.که ظاهر خوبی ندارد پس بهتر است هزینه ای که قرار است بعداز نصب صرف این کار شود قبل از نصب صرف اسکوپ کردن آن شود. روش دیگر روش خشکه چینی است، که در این روش با استفاده از پروفیل و نبشی های فلزی پشت کار را شاسی کشی کرده و سنگ را که بصورت تایل میباشد بوسیله گیره روی شاسی محکم میکنند.

سنگ های مناسب برای نمای داخلی
 
و تقریبا تمام سنگها را میتوان برای دیوار های داخلی ساختمان بکار برد و این به این خاطر است که سنگ در معرض ناملایمات جوی قرار ندارد.
با این حال ممکن است در طراحی فضاهای داخلی ما محدودیت هایی در رنگ و ابعاد سنگها (به دلیل ناکافی بودن نور طبیعی فضا و...)داشته باشیم و یا عواملی همچون رطوبت زیاد، نیاز به  نظافت مکرر محیط و اهمیت داشتن سختی در مقابل سایش و براقییت ساب سطح سنگ، انتخاب ما را محدود تر کنند.
با اینکه امروزه مرمریت ها  به دلیل جلا پذیری خوب و تنوع زیادشان در رنگ و طرح و قیمت، طرفدار زیادی در سنگکاریهای داخل دارند، نمیتوان از زیبایی و تنوع
.
راه پله و پاگرد:
انتخاب سنگ مناسب برای این قسمت از ساختمان بسیار هائز اهمیت است.
معمولا استفاده از سنگهای گرانیت به دلیل مقاومت بالا در مقابل سایش ، رطوبت و ضربه ،بسیار معمول است 
اما با این حال تعدادی از مرمریت  ها (مانند مرمریت خوی، خوبسنگان، صلصالی ، کوثر، گلبهار، و...) و لایم استون ها(مانند گوهره و بوژان) نیز برای استفاده در راه پله ها توصیه میشوند.خصوصیات سنگ های گرانیت

بیشتر گرانیت ها سخت و چگال هستند و به این ترتیب جزو مصالح بادوام ساختمانی قرار می گیرند
. در برابر نفوذ آب و اثر ضربه مقاومند و محیط های صنعتی را به خوبی تحمل می نمایند . ظاهر گرانیت متأثر از کار انجام شده برروی سطح نهایی آن است که ممکن است چکشی ، کلنگی ، تیشه ای یا صیقلی باشد . بهترین نمای سنگ گرانیت حالت صیقلی آن است که زیبایی رنگ و انعکاس کریستال های آن را نمایش می دهد . سطح گرانیت بر اثر حرارت و تفاوت ضریب انبساط و انقباض بین اجزای کریستالی مختلف آن به صورت سوخته در می آید . استفاده تلفیقی از گرانیت صیقلی و سوخته در ساختمان به علت تضاد ، زیبایی جالبی پدید می آورد. در ایران معادن بسیاری وجود دارد که سنگ های گرانیت با رنگ های مختلف از آنها استخراج می شوند .سنگ گرانیت به علت هزینه سنگین استخراج ، برش و صیقل ، نسبتاًگران است به همین دلیل بیشتر در نمای ساختمان های مهم به کار برده می شود . از این سنگ برای کف سازی ، پیاده روسازی و راه سازی نیز استفاده می گردد.
سنگ گرانیت ساختمانی ( Granito Stone ) سنگی است سیاه با دانه هایی سفید. طرحی بسیار زیبا که در سنگهای گرانیتی دیده می شود.
یکی از تفاوتهای این سنگ با سنگ گرانیت در این است که به علت عدم وجود خلل و فرج در اینگونه سنگها و جذب بسیار پایین آب در آنها می تواند در بسیاری از آشپزخانه ها و یا سرویس های بهداشتی و یا سالنها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین عدم نیاز به گرانیت بر جهت شکل دادن به این سنگها نیز خود پارامتری بسیار مهم و عالی برای اینگونه سنگها است.
انواع سنگ های گرانیت :
گرانیت به خاطر ظهور زیاد آن در طبیعت بسیار شناخته شده است (در ایران کوه‌های سهند، سبلان، رشته‌کوه الوند در غرب، شیرکوه یزد و جنوب خراسان و کوه تفتان از منابع مهم گرانیت به شمار می‌آیند)

چرا استفاده از سنگ گرانیت می تواند برای شما مناسب باشد.

۱.گرانیت، سنگی محکم و بادوام

گرانیت که از جمله سنگ های آذرین به شمار می رود، یکی از مهمترین سنگ های طبیعی می باشد؛ به طوریکه در رتبه بندی، از نظر سختی، بعد از الماس قرار می گیرد. سنگ گرانیت بر اثر سرد و جامد شدن تدریجی مواد مذاب (ماگما) در زیر سطح زمین به وجود می آید. این سنگ، از دانه های رنگی ریزی تشکیل شده که با چشم غیرمسلح قابل دیدن است. سختی گرانیت از طرفی باعث شده تا این سنگ در برابر خش خوردگی، ضربه و بریده شدن مقاوم باشد، و از طرف دیگر باعث شده تا برش و فراوری این سنگ بسیار مشکل و زمان بر باشد. در صورتی که گرانیت به درستی نصب و جایگذاری شود، سنگی برای تمام عمر خواهد بود و تقریبا هرگز به تعویض نیاز پیدا نخواهد کرد.

۲.جذب پایین 

جذب آب گرانیت بسیار پایین می باشد؛ به همین دلیل این سنگ برای استفاده در محیط هایی مانند آشپزخانه یا مناطق بارانی و مرطوب که سطح آن با آب مجاورت دائمی دارد مناسب می باشد.

علاوه بر این، گرانیت در برابر مواد شیمیایی مانند اسید ها و رنگ نیز بسیار مقاوم است. هرچند، مجاورت دائم این سنگ با مواد شیمیایی خورنده می تواند باعث آسیب به سطح آن شود.

به علت جذب پایین، سنگ گرانیت جرم نمی گیرد و در نتیجه با گذر زمان تغییر رنگ نمی دهد.

۳.مقاوم در برابر حرارت

گرانیت در مواجهه با حرارت بالا، آب نشده و تغییر شکل نمی دهد. این سنگ یکی از مقاوم ترین سنگ ها نسبت به حرارت می باشد و به همین علت به کار بردن آن در مناطق بسیار گرم یا مکان هایی مانند کابینت آشپزخانه که در معرض حرارت بالا قرار دارد بسیار مناسب است. هرچند توصیه می شود سطح گرانیت را به طور مداوم در معرض حرارت بسیار بالا قرار ندهید چرا که سطح رویی آن گرم شده، در حالی که سطح زیرین آن سرد می ماند که این مسئله می تواند باعث شکسته شدن یا ترک خوردن آن شود.

۴.نظافت آسان

نگهداری و تمیز کردن سنگ گرانیت بسیار آسان است. این ویژگی دو دلیل دارد. اول، به علت جذب پایین این سنگ، که به این مسئله در مورد دوم اشاره شد و دوم، تخلخل کمتر و تراکم بیشتر گرانیت نسبت به سایر سنگ های طبیعی.

۵.گرانیت، از دل طبیعت

امروزه استفاده از مواد مختلف طبیعی به جای مواد شیمیایی و مصنوعی بسیار توصیه می شود؛ چرا که مواجهه روزانه انسان با این مواد با طبیعت انسان سازگاری داشته و به سلامت روحی و جسمی وی کمک می کند. استفاده از مصالح طبیعی مانند سنگ نیز می تواند همین تاثیر را بر انسان داشته باشد. سنگ گرانیت نیز مانند سایر سنگ های طبیعی از انرژی و خاصیت طبیعی برخوردار بوده و استفاده از آن در محیط گزینه ی مناسبی می باشد.

۶.تنوع بالا در طرح و رنگ

گرانیت از تعداد زیادی کریستال های متنوع تشکیل شده است؛ به همین دلیل گزینه های بسیار متنوعی در طراحی فراهم می کند. رایج ترین رنگ ها در گرانیت، سفید، خاکستری، مشکی، صورتی و نارنجی می باشد. همچنین رنگ هایی مانند قهوه ای، سبز یا آبی را می توان در بعضی گرانیت ها مشاهده نمود. رنگ گرانیت را مواد تشکیل دهنده آن مشخص می کند که در ادامه به آن ها اشاره شده است.
گرانیت سنگی است که از سرد شدن توده‌های مذاب سنگ‌ها تشکیل گردیده است. سنگ گرانیت سمبل سختی، مقاومت و دوام است. گرانیت‌ها بدلیل سختی زیاد، داشتن زیبایی خیره کننده، مقاومت بالا، دوام و ماندگاری و تنوع طرح و رنگ توانسته است جایگاه خوبی در صنعت سنگ و ساختمان برای خود باز کند. روش استخراج سنگ‌های گرانیتی به صورت چال موازی یا سیم برش الماسه است.

 از آنجائیکه سختی گرانیت بالا می‌باشد لذا هزینه برش و فرآوری سنگ‌های گرانیتی بیشتر از سنگ‌های آهکی می‌باشد و گرانیت‌ها از نظر یکنواختی رنگ نسبت به سنگ‌های آهکی مزیت دارند و همچنین نگهداری آنها راحتر و عمر آنها بیشتر است. گرانیت‌ها به رنگ‌های سفید، خاکستری، پرتقالی، سبز، مشکی، قرمز، دیده می‌شوند. گرانیت را می‌توان در داخل و خارج ساختمان استفاده کرد. همانطور که در نمودار  مشاهده می‌شود در سا ل‌های اخیر به دلیل زیبایی و دوام زیاد این -  سنگ، استفاده از آن در ساختمان سازی بیشتر شده و لذا میزان تولیدات معدنی این سنگ نیز با افزایش همراه بوده است.
از آنجایی که نمای ساختمانها، به خصوص در کلان شهرها و شهرهای بزرگ، در ارتباط مستقیم با تغییرات آب و هوایی و آلودگیهای هواست، یکی از بهترین انتخابها برای نما، سنگ گرانیت است.

استفاده از سنگ گرانیت در نمای ساختمان استحکام و دوام و زیبایی نما را تا چندین سال تضمین می نماید که این خصوصیت در بین انواع دیگر سنگهای ساختمانی دیده نمی شود.

در جاهایی که سنگ گرانیت روشن (سفید و کرم) در نمای ساختمان کار می شود، آب برف و باران و رطوبت هوای جذب شده توسط سطح سنگ گرانیت باعث می شود که تا چند روز نما به صورت لکه لکه دیده شود. علت این موضوع جذب آب توسط قسمتی از سطح سنگ و از دست دادن آب توسط قسمتی دیگر از سطح آن است. که البته این موضوع در سنگهای گرانیت تیره تر مانند گرانیت قرمز یزد، گرانیت مشکی نطنز، گرانیت سبز بیرجند و .... اتفاق نمی افتد.

به همین سبب، سنگ گرانیت قرمز یزد، هم از لحاظ زیبایی (رنگ) و هم از لحاظ اسنحکام و دوام، گزینه ی فوق العاده ای برای نماهای بیرونی و درونی ساختمانهاست.

موارد مصرف سنگ های گرانیت
گرانیتها هم به صورت خرد شده و به صورت قواره مورد استفاده قرار می گیرند. در حالت خرد شده معمولا در اجزاء بتون، در جاده سازی، زیرسازی راه آهن، تزئین پیاده روها ، . . . کاربرد دارد. به صورت قواره در سنگ ساختمانی در قسمتهای بیرونی و داخلی ساختمانها و در بناها یا دیواره ها ، در مجسمه سازی، زیربنای تأسیسات اسکله ها، سنگ فرش خیابانها و .. کاربرد دارد. گرانیتها به علت سختی زیاد، شفافیت، زیبایی خیره کننده، تنوع رنگها و طرح ها در بازار جهانی به عنوان یک سنگ تزئینی گران قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. گرانیتهای روشن و قرمز و صورتی به علت رنگ، بسیار ارزنده است و در بازار جهانی جایگاه ویژه ای دارد.
سنگ گرانیت به علت سختی زیاد تا چندین سال قبل، قابل بهره برداری و استحصال به صورت پلاک نبود، ولی با پیشرفت علم مواد و بحث تکنولوژی الماسه و بکارگیری آن در این صنعت ، مصرف این سنگ نیز رواج چشمگیری یافته است.
بهترین استفاده از گرانیت موقعی است که بخواهیم از مقاومت بالای این سنگ در مقابل فشار و گرما و سرما و سایش استفاده کنیم مثلاً به عنوان کیوبیک و در ابعاد ۱۰×۱۰×۱۰ و یا ابعاد کوچکتر و بزرگتر در حجم بسیار بالایی به عنوان سنگفرش در کشورهایی که تفاوت حداقل و حداکثر دمای بسیار زیادی دارند، استفاده می شود. در کشور نروژ سطح خیابانهای زیادی از سنگ گرانیت کیوبیک پوشش داده شده و یا استفاده از این سنگ به عنوان جدول و پله خارجی (البته با سطح غیر صاف) در فضای خارجی بسیار رایج است.
در فضای داخلی هم استفاده از گرانیت در کف و بدنه به علت طول عمر بسیار بالا و مقاومت خوب در مقابل سایش قابل استفاده است. البته این مزایا برای ساختمانهای اداری و عمومی و یا در ساختمانهای خصوصی در قسمت های عمومی بیشترین تطابق را دارد.
یکی از پوشش های مناسب در ساختمان که استفاده ازآن روز به روز بیشتر می شود، سنگ است لذا متخصصین امر ساخت وساز
دلایل مناسب بودن سنگ را در نمای ساختمان در چند مورد خلاصه کرده اند که عبارتند از:
عدم تغییر رنگ و جذب گرد و غبار
مقاومت در برابر رطوبت
تنوع در رنگ و جنس
اجرای سریع و آسان و تمیز
عایق حرارت و بی نیاز از زیر سازی
قابلیت اجرا بر روی کلیه سطوح
قابلیت ترمیم آسان
انعطاف پذیری و قابلیت فرم پذیری مناسب بر روی کلیه سطوح
ایده ال برای دکوراسیون نمای داخل و خارج ساختمان ها ، مغازه ها ،کافی شاپ ها و رستوران ها
فراوانی و در دسترس بودن
عمر طولانی
هزینه حفظ و نگهداری نسبتاً کم

سنگ گرانیت چیست؟
سنگ گرانیت گونه ای سنگ آذرین درونی است که از سرد شدن توده های مذاب شکل گرفته است. کانی اصلی تشکیل دهنده گرانیت ها فلدسپات، کوارتز، میکا و ... است. گرانیت ها سنگ هایی بسیار سخت و جلا پذیرند. دارای مقاومت فشاری بالایی می باشند. جرم حجمی متوسط آن حدود 2.6 تن بر متر مکعب است. گرانیت ها از لحاظ ظاهری بافت یکدستی دارند و بیشتر به رنگ خاکستری، قرمز، صورتی و سبز (به علت وجود فلدسپات ها) یافت می شوند. مقاومت فشاری گرانیت بین 100 تا 300 مگاپاسکال است و جذب آب آن معمولا زیر یک درصد است; تخلخل بسیار کمی دارد و در برابر حرارت مقاومت خوبی نشان می دهد. سنگ گرانیت را بیشتر در جاهایی که مقاومت فشاری از اهمیت زیادی برخوردار است مورد استفاده قرار می گیرد زیرا باید در مقابل سرما و گرما و سایش دوام بیشتری داشته باشد مانند سنگفرش خیابان ها، پیاده روها، اسکله ها و ... . همچنین سنگ گرانیت در فضای های داخلی در کف و بدنه که در معرض سایش بیشتری قرار دارند بسیار کاربرد دارد. این مزایا باعث شده تا استفاده از سنگ گرانیت ساختمان های اداری، تجاری و آموزشی یا در قسمت های مشاعات ساختمان های مسکونی افزایش یابد. سنگ گرانیت در نما حتما باید با استفاده از اسکوپ نصب گردد زیرا جذب آب آن پایین است و عدم چسبندگی آن با دوغاب، احتمال جدا شدن از نما را بدنبال دارد. استفاده از سنگ گرانیت برای سنگ فرش کردن کف فضاها به صورت سائیده توصیه نمی شود. زیرا باعث لغزندگی سطح شده فلذا استفاده از سنگ گرانیت در این فضاها باید به صورت ناصاف، فلیم شده و تیشه ای باشد.
سنگ گرانیت اسپراخان سنگی شبه گرانیت با زمینه رنگ صورتی مایل به خاکستری است که ساب پذیری خوبی ندارد. کاربرد آن در پایه و پی ساختمان، جدول سنگی، سنگفرش محوطه، پارک ها و پیاده روها می باشد. سنگ اسپراخان از سنگ های قدیمی است که در آثار باستانی مخصوصا در شمال غرب کشور ب وفور استفاده شده است.
گرانیت یکی از محکم‌ترین و سخت‌ترین سنگ‌ها می‌باشد و به همین دلیل به عنوان مصالح ساختمانی به صورت گسترده‌ای استفاده می‌شود. مقاومت و سختی بالای این سنگ این امکان را فراهم می‌کند که در آزمایشگاه‌ها ، محیط های صنعتی و تجاری به کار برده شود.
سنگ های گرانیت اغلب در فضاهای باز مانند نمای ساختمان ها، پله ها،حیاط منازل، سنگفرش خیابان ها، پیاده روها و محوطه ها و همچنین جهت پیشخوان آشپزخانه، کاشی کف،پلکان، استخر و سونا و بسیاری از مواردی که جنبه تزئینی دارد استفاده می شود. قطعات گرانیت می تواند دارای سطح ناهموار باشد و یا تمام سطوح آن پرداخت شده باشد. سنگفرش های گرانیتی برای یک جاده باریک رنگین و یا حیاط منازل کاربرد دارد. گرانیت بیشتر در پیاده رو خیابان ها استفاده می شود که بسیار بادوام هستند. این سنگ ها ظاهر تزئینی زیبایی به وجود می آورد. ترکیب سنگ های طبیعی رنگارنگ با طراحی هنرمندانه و تخصصی نتیجه منحصر بفرد و بادوامی را ایجاد می کند.
سنگ های گرانیت با توجه به رنگ ها و بافت های گوناگون خود برای ایجاد طرح ها و فرم ها امکانات کم نظیری را در اختیار طراحان قرار می دهند. در عین حال با توجه به ویژگی های ذاتی سنگ گرانیت از قبیل استحکام بالا و مقاومت بسیار زیاد در برابر فرسایش و عوارض طبیعی بهترین گزینه برای معمارانی است که برای کارایی جایگاه ویژه ای قائلند. ویژگی های فیزیکی سنگ گرانیت از جمله استحکام بالا، مقاومت در برابر فرسایش، جذب آب ناچیز در کنار تنوع در ظاهر و رنگبندی، گرانیت را به یکی از محبوب ترین و پر کاربردترین مصالح پایدار ساختمانی مبدل ساخته و هزاران سال است که از آن برای فضاهای داخلی و خارجی ساختمان ها استفاده می شود.

انواع سنگ گرانیت ؟
از انواع سنگ گرانیت ساختمانی می توان گابرو ، دیاباز ، که اصطلاحا به آن گرانیت سیاه هم می گویند، نام برد.
گرانیت‌ها به دلیل سختی زیاد، شفافیت، زیبایی خیره‌کننده، تنوع طرح و رنگ و کنتراست زیبایی رنگ‌ها اخیراَ به عنوان یک سنگ تزئینی لوکس و گران‌قیمت در بازار جهانی مطرح گردیده‌اند.
رنگ گرانیت معمولاً توسط نوع و مقدار فلدسپات آن کنترل می‌شود و ممکن است به رنگ خاکستری- صورتی کمرنگ تا صورتی و یا قرمز دیده شود. در صورت عدم حضور رنگ صورتی، دامنه رنگ‌ها از خاکستری روشن تا تیره و به طور عمده توسط نسبت فلدسپات و کوارتز به بیوتیت و هرونبلند تعیین می‌گردد.
گرانیت‌های روشن و قرمز و صورتی به دلیل رنگ صورتی یا قرمز خود بسیار ارزنده هستند . و در بازار جهانی جایگاه ویژه‌ای دارند. گرانیت‌های خاکستری بر حسب درجه تیرگی و روشنی و اندازه کانی‌ها دارای مرغوبیت متغیری هستند.
باید توجه داشت که انواع گرانیت‌ها به خاطر وجود کوراتز با سختی 7، هورنبلند با سختی 5 تا 5/6 از سنگ‌های سخت محسوب می‌شوند. این عامل سبب بالا رفتن هزینه استخراج، برش و پرداخت می‌گردد. و نسبت به سایر سنگ‌های ساختمانی گران تمام می‌شوند.
بیشتر گرانیت ها سخت و چگال هستند و به این ترتیب جزو مصالح بادوام ساختمانی قرار می گیرند . در برابر نفوذ آب و اثر ضربه مقاومند و محیط های صنعتی را به خوبی تحمل می نمایند . ظاهر گرانیت متأثر از کار انجام شده برروی سطح نهایی آن است که ممکن است چکشی ، کلنگی ، تیشه ای یا صیقلی باشد .
از انواع سنگ های آذرین بوده و بسیار سخت و محکم، بادوام، زبر و بسیار جلا پذیر است. ساب زدن و جلاپذیری از ساب معمولی و نمای سنگی تا مرحله اینه ای امکان پذیر است. گرانیت خرد شده را برای تهیه بتن زیرسازی جاده و راه آهن و سنگ ساختمانی آن را برای بناهای یادبود، زیربنای تاسیسات، تزئینات داخل و خارج ساختمان و کف سازی به کار می برند. از انواع گرانیت ساختمانی می توان گابرو، دیاباز، که اصطلاحا به آن گرانیت سیاه هم می گویند نام برد.

سنگ گرانیت سفید بروجرد
سنگ گرانیت سفید بروجرد دارای زمینه رنگی خاکستری گل پنبه ای است که با نام گرانیت جوکار نیز معروف است. سنگ گرانیت بروجرد جذب آب نسبتا بالایی دارد و شباهت زیادی به سنگ های سفید نطنز و گرانیت سفید تکاب دارد. کاربرد سنگ گرانیت سفید بروجرد در کلیه فضاهای داخلی و خارجی مخصوصا مکان های عمومی است و به صورت فلیم شده در سنگفرش فضاهای باز استفاده می شود.
معادن گرانیت سفید بروجرد در استان لرستان در ۸۵ کیلومتری جنوب شرق زاهدان واقع شده و ذخیره‌ای بالغ بر دو میلیون و چهارصد تن دارد. این معدن با استخراج سالانه ۷۰ هزار تن، بزرگ ترین معدن گرانیت کشور است. در این منطقه چندین معدن گرانیت سفید وجود دارد که در بین آن ها مجتمع معادن اسماعیل زهی از لحاظ رنگ، روشن ترین و از لحاظ نقش و دانه بندی، پاک ترین معدن است. گرانیت سفید زاهدان از جمله سفید ترین و روشن ترین گرانیت های دنیا شناخته شده و کارنامه بسیار خوبی در زمینه صادرات دارد. این نوع سنگ، از لحاظ رنگ در گروه سنگ های سفید قرار دارد و دانه هایی سیاه مایل به قهوه ای به صورت یکنواخت در سطح آن پراکنده شده که به همین دلیل به آن، گرانیت دانه فلفی می گویند. گرانیت سفید زاهدان نمره خوب را در زمینه اعتبار ساب پذیری کسب می کند.
سنگ گرانیت جنگلی
          معادن این گرانیت در بیرجند، یکی از شهر‌های خراسان جنوبی واقع در شرق ایران قرار دارد. این منطقه دارای ذخیره بالای گرانیت در کشور است. ذخیره و تنوع بالای گرانیت این منطقه، باعث شناخته شدن آن در دنیای سنگ شده به طوری که سنگ از این استان به صورت بلوک و کوپ به کشورهایی مانند ایتالیا، آلمان، چین و دیگر نقاط جهان صادر می شود. رنگ اصلی زمینه این گرانیت سبز بوده و به صورت چرمی فراوری می شود. این محصول به دلیل بازی رنگ و شباهت نقوش آن به پخش شدگی رنگ روی بوم نقاشی از زیبایی خاصی برخوردار بوده و به علت همین طرح و نقش به ان گرانیت آبرنگی گفته می شود. این محصول به صورت تخصصی در یکی از کارخانجات گرانیت تولید و فراوری می شود. برای به دست آوردن محصول گرانیتی چرمی، سنگ گرانیت باید چندین مرحله در دستگاه قرار گرفته و عملیات مخصوص روی آن انجام شود. از این سنگ برای دکوراسیون فضاهای خاص، لابی های لوکس و دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان استفاده می شود. طرح خاص این سنگ توانسته نظر مهندسین طراز اول کشور را به خود جذب کند تا آن را درمکان های مختلف به کار ببرند.
گرانیت ها بسیار سخت بُر هستند و تراکم حجمی بالایی دارند. استخراج این نوع گرانیت در معادن بسیار پر هزینه و مشکل می باشد. در فراوری سنگ های گرانیت از هیچگونه ماده پرکننده ای استفاده نمی شود و سنگ، ماهیت طبیعی خود را کاملا حفظ می کند. این محصول از جمله پرفروش ترین و سالم ترین گرانیت ها بوده و جزء پر استحکام ترین سنگ های طبیعی می باشد و جذب آب کمتری نسبت به بقیه گروه های سنگ دارد.

سنگ گرانیت دانه اناری
سنگ گرانیت دانه اناری دارای جذب آب بسیار پائین و مقاومت فشاری بالا است.گرانیت دانه اناری بیرجند را می توان در کلیه فضاهای داخلی و خارجی استفاده نمود.
رنگ اصلی زمینه گرانیت دانه اناری، سبز لجنی است و نقش هایی مانند جنگل های پر تراکم در آن وجود دارد، به همین خاطر به آن سبز جنگلی نیز می گویند. دانه های قرمز تیره که به صورت نامحسوس در سطح سنگ پخش شده، به شکل دانه های انار به نظر می رسد و به همین خاطر به این نوع سنگ، دانه اناری هم گفته می شود. این گرانیت نمره خوب را در زمینه اعتبار ساب پذیری کسب می کند.
در سنگ های گرانیت از هیچگونه ماده پرکننده ای استفاده نمی شود و سنگ، ماهیت طبیعی خود را کاملا حفظ می کند. این محصول از جمله پرفروش ترین و سالم ترین گرانیت ها بوده و بیشترین کاربرد آن در دیوارهای ساختمان، کف، پله و کابینت است. گرانیت از نظر جنس، جزء پر استحکام ترین سنگ های طبیعی می باشد و جذب آب کمتری نسبت به بقیه گروه های سنگ دارد.
معادن گرانیت الموت در استان قزوین در منطقه الموت واقع شده است؛ در این منطقه چندین معدن گرانیت وجود دارد که مجتمع معادن اژدهاک، مطلبی، زینی و آقچری از جمله آن ها می باشد.گرانیت الموت از لحاظ رنگ در گروه سنگ های مشکی دانه برفی محسوب می شود. دانه های برف مانندی به صورت یکنواخت در سطح سنگ پخش شده که هرچه این دانه های برفی کمتر و دانه های پررنگ مشکی بیشتر باشند، رنگ زمینه سنگ تیره تر خواهد بود. این نوع سنگ از نظر اعتبار ساب پذیری نمره خوب را کسب می کند.

گرانیت مشکی الموت مناسب برای پیشخوان آشپزخانه ،پلکان ،نما و کف.
در سنگ های گرانیت از هیچگونه ماده پرکننده ای استفاده نمی شود و سنگ، ماهیت طبیعی خود را کاملا حفظ می کند. این محصول جزء پرفروش ترین و سالم ترین گرانیت هاست و بیشترین کاربرد آن در دیوارهای ساختمان، کف، پله و کابینت است. گرانیت از نظر جنس، جزء پر استحکام ترین سنگ های طبیعی می باشد و جذب آب کمتری جذب می کند
سنگ گرانیت الموت مشکی
معادن گرانیت الموت در استان قزوین در منطقه الموت واقع شده است؛ در این منطقه چندین معدن گرانیت وجود دارد که مجتمع معادن اژدهاک، مطلبی، زینی و آقچری از جمله آن ها می باشد.گرانیت الموت از لحاظ رنگ در گروه سنگ های مشکی دانه برفی محسوب می شود. دانه های برف مانندی به صورت یکنواخت در سطح سنگ پخش شده که هرچه این دانه های برفی کمتر و دانه های پررنگ مشکی بیشتر باشند، رنگ زمینه سنگ تیره تر خواهد بود. این نوع سنگ از نظر اعتبار ساب پذیری نمره خوب را کسب می کند.

گرانیت مشکی الموت مناسب برای پیشخوان آشپزخانه ،پلکان ،نما و کف.
در سنگ های گرانیت از هیچگونه ماده پرکننده ای استفاده نمی شود و سنگ، ماهیت طبیعی خود را کاملا حفظ می کند. این محصول جزء پرفروش ترین و سالم ترین گرانیت هاست و بیشترین کاربرد آن در دیوارهای ساختمان، کف، پله و کابینت است. گرانیت از نظر جنس، جزء پر استحکام ترین سنگ های طبیعی می باشد و جذب آب کمتری نسبت به بقیه گروه های سنگ دارد.
سنگ گرانیت سفید بروجرد
سنگ گرانیت سفید بروجرد دارای زمینه رنگی خاکستری گل پنبه ای است که با نام گرانیت جوکار نیز معروف است. سنگ گرانیت بروجرد جذب آب نسبتا بالایی دارد و شباهت زیادی به سنگ های سفید نطنز و گرانیت سفید تکاب دارد. کاربرد سنگ گرانیت سفید بروجرد در کلیه فضاهای داخلی و خارجی مخصوصا مکان های عمومی است و به صورت فلیم شده در سنگفرش فضاهای باز استفاده می شود.
معادن گرانیت سفید بروجرد در استان لرستان در ۸۵ کیلومتری جنوب شرق زاهدان واقع شده و ذخیره‌ای بالغ بر دو میلیون و چهارصد تن دارد. این معدن با استخراج سالانه ۷۰ هزار تن، بزرگ ترین معدن گرانیت کشور است. در این منطقه چندین معدن گرانیت سفید وجود دارد که در بین آن ها مجتمع معادن اسماعیل زهی از لحاظ رنگ، روشن ترین و از لحاظ نقش و دانه بندی، پاک ترین معدن است. گرانیت سفید زاهدان از جمله سفید ترین و روشن ترین گرانیت های دنیا شناخته شده و کارنامه بسیار خوبی در زمینه صادرات دارد. این نوع سنگ، از لحاظ رنگ در گروه سنگ های سفید قرار دارد و دانه هایی سیاه مایل به قهوه ای به صورت یکنواخت در سطح آن پراکنده شده که به همین دلیل به آن، گرانیت دانه فلفی می گویند. گرانیت سفید زاهدان نمره خوب را در زمینه اعتبار ساب پذیری کسب می کند.

ویژگی سنگ گرانیت
•    مقاومت در برابر ضربه و فرسایش
•    مقاومت در برابر عوامل محیطی
•    تنوع در رنگ بندی و ظاهر
•    مقاومت در برابر نفوذ آب
•    سختی بالا
•    استحکام و طول عمر بالا
قیمت سنگ گرانیت در مقایسه با سایر سنگها کمی گرانتر میباشد زیرا هزینه ی استخراج این سنگها و صیقل دادن آنها کمی گران است. به همین دلیل اغلب در نماکاری ساختمان های مهم از این نوع سنگ استفاده میشود.
گرانیت باید سالم، بادوام، عاری از درزه های سنگ، ترک، رگه های باز، حفره ها و یا دیگر نواقصی باشد که ممکن  است به انسجام ساختاری در زمینه استفاده مورد نظر آسیب رساند.
-گرانیت باید عاری از کانی هایی باشد که در شرایط طبیعی مصرف  بصورت لکه های نامطلوب به نظر برسد
. رنگ گرانیت معمولا توسط نوع و مقدار لدسپات آن کنترل می شود و ممکن است به رنگ خاکستری-صورتی کمرنگ و یا قرمز دیده شود. در صورت عدم حضور رنگ صورتی، دامنه رنگها از خاکستری روشن تا تیره و به طور عمده توسط نسبت فلدسپات و کوارتز و بیوتیت و هرنلند تعیین می گردد.
گرانیت های روشن و قرمز و صورتی (گرانیت های الکالن ) به دلیل رنگ صورتی یا قرمز خود بسیار ارزنده هستند و در بازار جهانی جایگاه ویژه ای دارند. گرانیت های قرمز رنگ ناحیه خوی در آذربایجان غربی از این نظر منحصر به فرد هستند.گرانیت های خاکستری (گرانیت کالکوآلکالن) بر حسب درجه تیرگی و روشنی و اندازه کانی ها دارای مرغوبیت متغیری هستند.
گرانیت های شیرکوه در یزد و الوند در همدان طیف وسعی از انواع گرانیت ها را تشکیل می دهند که فاقد آثار آلتراسیون بوده و پدیده های تکتونیک و به ویژه میکروتکتونیک را تحمل نموده اند.و به علاوه از نظر رنگ باب بازا ر نیز می باشند.


برش صیقل دادن گرانیت ها بسیار مشکل و پرهزینه تر از سنگ ها ی آهکی است و فقط دیسکها و سنگ سابهای ویژه قادر به برش و صیقل این گونه سنگ ها می باشند. باید توجه داشت که انواع گرانیت ها به خاطر وجود کوارتز با سختی 7،هورنبلند با سختی 5تا5/6 از سنگهای سخت محسوب می شوند و این عامل سبب بالا رفتن هزینه استخراج، برش و پرداخت می گردد و نسبت به سایر سنگ های ساختمانی گران تمام می شوند
راه‌پله و پاگردها بهترین مکان برای نصب سنگ گرانیت است، این سنگ از مقاومت بسیار بالایی برخوردار است.
برخی‌ها به علت قیمت بالای گرانیت در پلکان از مرمر درجه 2 استفاده می‌کنند که این مورد اشتباه بزرگی محسوب می‌شود. پلکان ساختمان‌های اداری و تجاری و مدارس که آمدوشد زیادی دارند می‌بایست حتماً از جنس مرمر مرغوب یا گرانیت باشند.

 
دسته ها :
چهارشنبه چهارم 11 1396
 امنیت در ساختمان سازی

خواسته‌ها و علاقه‌مندیهای کتابداران غلبا متفاوت‌ است.کوشش آنها از یک سو معطوف به فراهم آوردن امکانات بهینه دستیابی آزاد و آسان مـراجعه کنندگان به مواد و منابع کتابخانه است و از سوی دیگر مسئولیت حفظ و حراست دقیق و اطمینان بخشی‌ از‌ مجموعهء کتابخانه را بر عهده دارد.

گنجینهء کتابخانه نه تنها آینهء زندگی فرهنگی ومیراث گرانسنگ و با ارزش جامعه است بـلکه از ارزشافـزودهء مادی زیادی هم برخوردار است.امروزه قیمت‌ کتابها‌ روز به روز افزایش می‌یابد،و از آنجا که هزینهء خرید کتاب معمولا از بودجهء عمومی تأمین می‌شود و قیمتها سریعتر از بودجهء تخصیصی مصوب بالا می‌رود این گـرانی مـشکلاتی را‌ برای‌ کتابخانه‌ها به وجود آورده است،در (1). Leaflet,no.2.IFLA,Section of Librar Buildings and Equipment,Aug.1992. Robert Klaus Jopp."Security in Library Buildings".in:Library Building planning (2).مدیریت‌ کتابخانهء‌ عمومی‌ حسینیه ارشاد و مدرس دانشگاه آزاد‌ اسلامی‌

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » پاییز و زمستان 1374، سال ششم - شماره 3 و 4 (صفحه 108)

نتیجه‌ هر سال کتابدار با بودجهء محدودی که دارد تعداد عناوین کمتریرا می‌تواند خریداری کند، به عـلاوه بـاید برای حفظ ایمنی‌ کتابخا‌ تدابیر‌ تازه‌تری نیز بیندیشد و الزاما هزینهء بیشتری را متحمل‌ گردد‌.

حال که صحبت از ایمنی کتابخانه در میان است خاطر نشان کردن این نکته ضرورت-دارد که ایمنی سـاختمان‌ و مـواد‌ کـتابخانه‌ دارای جنبه‌های مختلفی است،از جمله ایـنکه کـتابخانه از چـه‌ چیزهایی مراقبت و محافظت کند،با چه تجهیزات امکاناتی این وظایف را انجام دهد،کدام نیروی انسانی را به‌ خدمت‌ گیرد‌.

با آگاهی از اطـلاعات بـالا،مـراحل ایمنی ساختمان کتابخانه را می‌توان‌ به‌ قرار زیر گـروه‌بندی کـرد:

1.حفاظت از ساختمان کتابخانه و مجموعهء آن در برابر آتش‌سوزی.

2.نصب دستگاههای هشدار‌ دهندهء‌ اعلام‌ آتش‌سوزی و اطفاء آن.

3.مراقبت از ساختمان در برابر کسانی که بـدون رعـایت‌ مـقررات‌ و یا‌ در اوقات ممنوع قصد ورود به کتابخانه را دارند.

4.حفط حراست از مـجموعه کتابخانه‌ در‌ برابر‌ سرقت.

5.ایمن‌سازی محلهای کار کارکنان و مراجعه کنندگان.

این مقاله به بررسی نکات بالا می‌پردارد‌ و روشن‌ مـی‌کند کـه گـوناگونی مسائل مبتلا به کتابخانه با نوع ساختمان و سازمان و مدیریت آن‌ و نـظارت‌ وپیـگیری‌ تدابیر اجرایی ارتباط نزدیک دارد.هدف دیگر این مقاله طرح الگو و نموداری برای تنظیم‌ و تدوین‌ چارچوب ایـمنی کـتابخانه و ارائهـء اطلاعات تجربی و عملی وراههای ایمن‌سازی کتابخانه‌های عمومی، تخصصی،دانشگاهی‌،و تحقیقاتی‌ است‌.

حـفاظت از سـاختمان کـتابخانه و مجموعهء آن در برابر آتش‌سوزی

نظر و ادعای اکثر کتابداران مبنی براینکه‌ کتابها‌ و وسایل کتابخانه به نـدرت در مـعرض آتـش‌سوزی قرار می‌گیرند،غالبا مستدل و مستند‌ نیست‌.این‌ عقیده به دلیل عدم آگاهی و فقدان اطـلاعات درسـت و گزارش شده از آتش‌سوزی در کتابخانه‌ها و کمبود‌ آمار‌ و ارقام‌ یا وجود آمارهای ناقص است.

آمـریکا تـقریبا تـنها کشوری است که تحقیقات‌ منظم‌ و مرتبی در مورد آتش‌سوزی کتابخانه‌ها انجام می‌دهد.از این تحقیقات اطـلاعات وسـیع و سودمندی دربارهء دلایل و عوامل‌ آتش‌سوزی‌ کتابخانه‌ها می‌توان به دست آوردو از نتایج پژوهشها برای پیـشگیری و مـقابله بـا‌ آتش‌سوزی‌ به

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » پاییز و زمستان 1374، سال ششم - شماره 3 و 4 (صفحه 109)

صورت کاربردی استفاده نمود.

خطر اصلی‌ و عمدهء‌ آتش‌سوزی‌ درکتابخانه‌ها متوجه کتابهاست،زیرا مـیزان آمـادگی‌ کتاب‌سوزی‌ به طور نسبی بالاست،مشکل بزرگتر در کتابخانه،سهولت سرایت آتش و خـطر افـزایش‌ سـریع‌ شعله‌وری است،علاوه بر این‌ ضایعات‌،استفاده از‌ وسایل‌ و تجهیزات‌ فنی و الکتریکی و الکترونیکی،در سطح وسیع‌ و گـسترده‌ خـطرات و زیـانهای دیگری رانیز تحمیل می‌کند که غالبا در مراحل اجرایی‌ به‌ خسارتهای ناشی از کـاربردایـن تجهیزات‌ فنی توجه کافی مبذول‌ نمی‌گردد‌.

در درجهء اول،ساختمان کتابخانه‌ باید‌ به گونه‌ای بنا شود که در بـرابر شـروع و انتشار و گسترش آتش سد ایجاد‌ کند‌ و مانع از سرایت و نفوذ دود‌ به‌ دیگر‌ بـخشهای سـاختمان گردد‌. سازمان‌ آتش‌نشانی و تجهیزات آن باید‌ بتواند‌ سـریع و مـؤثّر بـه اطفاء بپردازد و پرسنل و افرادی که در ساختمان بـه کـارمشغولند به‌ سلامت‌ و به فوریت از ساختمان در حال‌ حریق‌ خارج شوند‌ و ازصدمات‌ و خطرات‌ آتـش‌سوزی در امـان بمانند‌.

مطمئن‌ترین روش حفاظت کتابخانه از آتـش‌سوزی انـتخاب ساختمان مـناسب و سـازماندهی و تـجهیزات برنامه‌ریزی شده است،به‌ صورتی‌ کـه بـتوان حوادث ناگهانی و یا آتش‌سوزی‌ را‌ به‌ سادگی‌ مهار‌ کرد و به سرعت‌ از‌ گسترش آتـش جـلوگیری نمود.در اکثر کشورها مقررات و نظامات خـاصی برای جلوگیری از وقوع آتـش‌سوزیدر‌ سـاختمان‌ کتابخانه‌ها‌ وجود ندارد،بدون شـک احـتمال آتش‌سوزی همیشه‌ وجود‌ دارد‌.کتابخانه‌ باید‌ آمادهء‌ مقابله با آتش باشد و مهمتر اینکه راهـهای پیـشگیری را نیز بیاموزد.زیانهای ناشی از آتـش‌سوزی نـشان مـی‌دهد که خطرات آتـش‌سوزی و گـسترش آن بیش از میزانی است کـه‌ بـه تصور کتابدارانمی‌گنجد.زیرا آمارهای مستند و دقیقی از آتش‌سوزی کتابخانه‌ها در دست نیست،موارد معدودی هـم کـه گزارش شده زیانها و خسارات ناشی از آتـش‌سوزی کـتابخانه‌ها را روشن نـمی‌کند،مـخصوصا‌ کـه‌ دلایل وقوع آتش‌سوزی‌ها نـیز به درستی و با امانت گزارش نمی‌شود.

بعضی کشورها خطرات آتش سوزی ساختمانها را طبقه‌بندی کرده و از حـریق کـتابخانه در مکانها و سازمانهای مختلف یاد کرده‌اند،بـه‌ طـوری‌ کـه در مـورد پیـشگیری آتش‌سوزی ساختمان کـتابخانه نـمی‌توان اطلاعات ویژه و اساسی به دست آورد.تنها معیار جلوگیری از گسترش آتش در ساختمان کتابخانه‌ تقسیم‌ بخشهای مختلف کـتابخانه بـه قـسمتهای‌ مجزا‌ و مستقل است،به این معنی کـه فـضاهای سـاختمان کـتابخانه را بـرحسب شـرایط و مقررات محلی و ملی تفکیک کرده و دیوارها و کفهای یک مکان کتابخانه را از‌ مکان‌ دیگر جدا می‌کنند.این‌ جدایی‌ حایلی در برابر گسترش آتش ایجاد می‌کند و زمان سرایت آتش را معمولا بـین 60 تا 90 دقیقه بهتعویق

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » پاییز و زمستان 1374، سال ششم - شماره 3 و 4 (صفحه 110)

می‌اندازد،از طرف دیگر رعایت اصول مقاومت مصالح و اسکلت ساختمان نکتهء‌ حائز‌ اهمیتی است،یعنی اینکه ساختمان بتواند مدت بیشتری از خود-در برابر آتش-مقاومت نشان دهد. مـسئله مـهم دیگر تعبیه درهای مقاوم و فضاهای باز بین دیوارهای بخشهای کتابخانه،زمان سرایت‌ آتش‌ را تا‌ راه‌اندازی سیستم اطفاء طولانی‌تر می‌کند.درها باید با دست یا نوعی روش فنی باز و بستهشـود و چـه‌ بهتر که به صورت خودکار این عمل انجام گیرد.و گاهی هم‌ به‌ ضرورت‌ برای حمل و نقل چرخهای کتاب درها باید به صورت ثـابت بـاز بمانند.دراین گونه موارد درهـا ‌‌را‌ بـه دستگاه دودیاب تجهیز می‌کنند،به طوری که در برابر دود حساسیت نشان‌ داده‌ و خود‌ به خود بسته می‌شوند.

برای بالا بردن درجهء ایمنی راهروها و پله‌ها و نـجات اشـخاص به هنگام‌ آتش‌سوزیاز گـذاشتن مـواد و لوازم قابل اشتعال سر راه-که هم سد معبر‌ می‌کند و هم خطر گسترش‌ و سرایت‌ آتش را افزایش می‌دهد-جدا باید پرهیز کرد.

در موقع آتش‌سوزی معمولا از آسانسورها استفاده نمی‌شود.در موارد استثنایی با کنترل خـودکار و بـرای رسیدن به طبقهء اول،آسانسور را می‌توان به‌ کار انداخت.

دستگاه اعلام حریق و آتش‌نشانی

از عوامل اولیه واصلی آتش‌سوزی نقص فنی در ساختمان و غفلت و کوتاهی مسئولان حفاظت و حراست و احتمالا خرابکاری عمدی است.آتش غـالبا آهـسته و کند بـدون اینکه در‌ مراحل‌ اوّلیه قابل رؤیت باشد شروع می‌شود.بعد از زمان کوتاهی حرکت و نفوذ آن شتاب می‌گیرد.در این مـرحله خود را آشکار و قابل رؤیت می‌سازد.آتش‌سوزی غالبا شبها یا ایام تـعطیل‌ بـه‌ هـنگام خواب مأموران یا زمانی که آنها در محل حضور ندارند اتفاق می‌افتد. امروزه تجهیز کتابخانه‌هابه دستگاه اعـلام ‌ ‌دود و آتـش امری ضروری و استاندارد شده است. این سیستم منشاء‌ دود‌ و آتش را در همان لحظات اولیه اعـلام مـی‌کند و بـه مشامهمگان می‌رساند.

اعلام وقوع آتش‌سوزی فورا برای اخذ تصمیم به مراکزفنی ساختمان و سـازمان آتش‌نشانی اطلاع داده می‌شود که‌ هرچه‌ سریعتر‌ دودو آتش را در نطفه‌ خفه‌ کنند‌ و از سرایت احتمالی آن بـه بخشهای دیگر جلوگیری بـه عـمل آید و موجب مشکلات و خطرات مضاعف بعدی نگردد.

روشهای مقابله با آتش‌سوزی‌ و اطفاء‌ آن‌ در سالنهای مطالعه و مخزن کتابخانه از اهمیت بالایی‌ برخوردار‌ است.آتش‌سوزی‌های مختصر را با کپسولهاو اطفاء کننده‌های قابل حمل و نقل و پودردار مـی‌توان برطرف کرد،به شرط آنکه کپسولها‌ همیشه‌ کنترل‌ شده و آمادهء استفاده

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » پاییز و زمستان 1374، سال ششم - شماره 3 و 4 (صفحه 111)

باشند و مسئولان راه‌اندازی در لحظات حساس و ضروری‌ حضور داشته باشند با تسلط و اعتماد به نفس به اطفاء حریق بپردازند.

با ایـن هـمه،باید مأموران سازمان‌ آتش‌نشانی‌ را‌ از جریان واقعه مطلع ساخت که به موقع سربرسند،متأسفانه حمل‌ و نقل‌ و راه‌اندازی تجهیزات آتش‌نشانی غالبا خسارتهای قابل ملاحظه و سنگینی به بار می‌آورند،چه آنها فورا شـیرها و لولهـ‌های‌ آب‌پاش‌ را‌ به کار می‌اندازند. استفاده از آب فراوان با ضرر و زیان همراه است‌.

مراکز‌ آتش‌نشانی‌ پس از اعلام و اطلاع از آتش‌سوزی باید به فوریت به سروقت آتش بیایند، اما‌ گاهی‌ اوقات‌ راه‌بندانها و دوری راه و حوادث غـیر مـترقبه موجبات تأخیر را فراهم می‌آورد. پس بهتر است‌ برای‌ کنترل آتش و مهار آن و به حداقل رساندن خساراتوارده دستگاه آتش‌نشانی ساده‌ای را‌ در‌ محل‌ کتابخانه یا جایی نزدیک به کتابخانه مستقر ساخت.این دستگاه سـاده عـبارت از تـأمین‌ و آماده‌سازی‌ آب لوله‌کشی جهت اطفاء فـوری حـریق اسـت.عملکرد این روش چنان است که‌ به‌ محض‌وقوع آتش‌سوزی و گسترش دامنهء آن گرمای آتش به صورت خودکار سرلوله آب را باز خواهد‌ کرد‌ و آب در مـحوطه و مـحدودهء حـریق پاشیده می‌شود و به مجرد مهار آتش آب‌ قـطع‌ مـی‌گردد‌.خسارات وارده از این نوع مهار آتش کمتر از خسارتهایی است که با دخالت سازمان‌ آتش‌نشانی‌ به‌ عمل می‌آید؛دلواپسی و و نگرانی کـتابداران هـم از ایـن بابت کمتر است.به‌ علاوه‌ کتاب خیس شده را می‌توان مـرمت و تعمیر کرد و تقریبا به حال اول برگرداند،در حالی که‌ کتاب‌سوخته شده دیگر از دست رفته است.از طرف دیگر سـرمایه‌گذاری در‌ اسـتقرار‌ دسـتگاه آتش‌نشانی و خدمات و هزینهء نگهداری و حفظ و حراست‌ از‌ مواد‌ و ساختمان کتابخانه در برابر آتـش‌سوزی بـاید با‌ بودجه‌ و امکانات کتابخانه موازنه و هماهنگی داشته و همیشه با صرفه‌جویی همراه باشد.

امروزه کتابخانه‌ها کتابهای‌ قـیمتی‌ و نـفیس و نـسخه‌های خطی قدیمی و دیگر‌ اسناد‌ و مدارک خود‌ را‌ در‌ مخازن حفاظت شدهء مستقر در سالنهایی‌ بـا‌ مـقاومت مـصالح ساختمانی بالا با در و پیکر و قفل بند محکم و مقاوم و تحت‌شرایط‌ اقلیمی مناسب کنترل و نـگهداری مـی‌نمایند.بـعلاوه‌ این مخازن محافظت شده‌ به‌ سیستم کشف آتش و اطفاء حریق‌ نیز‌ مجهزند. سیستم اطـفاء حـریق به طریقی تعبیه شده که به محض احساس خطر‌ دی‌اکسید‌ کربن یا گـاز هـالون بـه‌ صورت‌ خودکار‌ در فضای مورد‌ تهاجم‌ آتش پخش می‌شود.در‌ حال‌ حاضر استفاده از گاز هالون در بـعضی کـشورها محدود شده و در کشورهای دیگر در‌ جریان‌ محدود شدن است،زیرا گاز هاون‌ اثرات‌ فـاسد کـننده‌ای‌ بـر‌ لایهء‌ اوزون موجود در طبقهء‌ فوقانی جو باقی می‌گذارد و دی‌اکسید کربن نیزبه دلیل ایجاد فضای خـفه کـننده مشکلات تنفسی‌ ایجاد‌ می‌کند.

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » پاییز و زمستان 1374، سال ششم - شماره 3 و 4 (صفحه 112)
حفاظت از ساختمان کتابخانه در‌ برابر‌ ورود‌ غیر‌ مجاز‌ یا سـرقت

حـضور‌ و افـزایش‌ روز افزون سخت افزارهای کامپیوتری در کاربرد تدابیر کنترل و بازرسی ورود و خروج به موقع به کتابخانه‌ را‌ ضروری‌ سـاخته اسـت.بـه عبارت دیگر،باید در‌ حفظ‌ و حراست‌ ساختمان‌ کتابخانه‌ تمهیداتی‌ به کار بست تـا افـراد غیر مسئول نتوانند به صورت غیر قانونی آن هم شب هنگام به ساختمان کتابخانه وارد شوند و هرگونه ورود غـیر مـجاز به کتابخانه‌ با موانع جدی و هشداردهنده مواجه گردد.امروزه برای حفظ و حـراست از سـاختمان کتابخانه‌ها تجهیزات فنی و الکتریکی و دید و شنودی مـتعددی تـولید و بـه بازار عرضه شده که استفاده از بعضی یـا از‌ هـمه‌ و یا ترکیبیاز آنها ضرورت پیدا کرده است.از آنجا که ساختمان اکثر کتابخانه‌ها در مـحدودهء شـهرها ساخته شده و اغلب فاقد دیـوار و حـفاظ یا نـردهء بـلند اسـت و استفاده از‌ موج‌ یابها یا کشف کـننده‌های اشـعّهء مادون قرمز به سهولت امکانپذیر نیست،لزوما تجهیزات حفاظتی را باید در بخش بـیرونی سـاختمان یعنی روی پنجره‌ها‌،درهای‌ ورودی،مسیر هواکشها،دریـچه‌ها،و کانالهای‌ ارتباطی‌ تعبیه و نـصب کـرد.بالاخص که بالا رفتن از بـخشهای پایـینی دیوارهای بیرونی ساختمان جهت دسترسی به درها و پنجره‌ها و ورودیها که در هر حال زیـاد‌ هـم‌ مشکل نیست غیر ممکن‌ بـاشد‌.هـمچنین پنـجره‌های اتاقهای روی زمین بـرای تـأمین ایمنی بیشتر دارای حفاظ پنجره مـضاعف بـاشند که البته نرده‌ها یا طارمی‌های آهنی و فولادی مشبک با فاصله‌های کم این منظور را بـرآورده مـی‌سازد.

درهای‌ خارجی‌ ساختمان نیاز به مـراقبت و مـواظبت ویژه دارنـد.قـفل و بـست درها با دقّت تـعبیه می‌شود،تابلو کلیدها در جایی که منحصرا مخصوص نگهداری کلیدها است استقرار می‌یابد،و نظام جایگزینی کـلیدها بـه‌ ترتیب‌ ضرورت استفاده‌ شکل می‌گیرد.

مـعمولا در سـاختمان کـتابخانه عـلاوه بـر درهای خروجی مـعمولی درهـای خروجی اضطراری هم تعبیه می‌شود‌.وضع این درها به طریقی است که از داخل به سادگی‌ بـاز‌ مـی‌شوند‌ و در زمـان حریق،خروج فوری و بدون اتلاف وقت افـراد را تـسهیل مـی‌کنند.ایـن نـکته را نـباید از ‌‌نظر‌ دور داشت که در اثنای حریقو قبل از فرارسیدن مأموران و نگهبانان،دزدهای حرفه‌ای‌ با‌ مهارت‌ دست به کار سرقت کتاب و تجهیزات کتابخانه می‌شوند و به سرعت خود را از صحنه خارج‌ مـی‌کنند.بنابراین،نخستین کاری که باید انجام داد راه‌اندازی سیستم ایمنی درهای خروجی‌ و اهرمهای مهر و موم شده‌ است‌.از آنجا که سارقان به سادگی قادرند اهرمهای مهر و موم شده را بشکنند،توصیه می‌شود کـه اهـرمهای به شبکهء برق وصل شوند،این تنها چارهء ایمنی قطعی و واقعی است،زیرا سارقان‌ ماهر غالبا به سرقت کتابها وتجهیزات اکتفا نکرده،طمع به سرقت کلیدها هم می‌کنند.

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » پاییز و زمستان 1374، سال ششم - شماره 3 و 4 (صفحه 113)

بـعلاوه،درهـای اضطراری و خروجی باید به شیوه‌ای تجهیز شوند که در حالت اضطراری به دستگاه اعلام خطر‌ نیز‌ وصل گردند.

راههای حفظ و حراست کتابخانه از سرقت

مـسئلهء سـرقت کتاب و وسایل و تجهیزات کتابخانه امـروزه یـکی از نکات عمدهء ایمنی به شمار می‌آید.متأسفانه موارد وقوع آن رو به ازدیاد‌ است‌ و با بالا رفتن قیمت کتاب گرایش و تمایل به سرقت نیز افزایش یـافته اسـت.سابقبر این،کـنترل و بـازدید بخش خروجی کتابخانه کفایت می‌کرد،ولی در حال حاضر کتابداران به‌ علت‌ مراجعات زیاد به کتابخانه حفاظت از کتاب و تجهیزاترا با روشهای مطمئن‌تری پی‌می‌گیرند.همان طوری که فروشگاهها برای کنترل خرید مردم از تـجهیزات پیـشرفتهء آگاه کننده استفاده می‌کنند کتابخانه‌ها‌ نیز‌ این‌ گونه وسایل را به کار‌ گرفته‌اند‌.آمارها‌ نشان می‌دهد که تعبیه تجهیزات به طور وضوح میزان سرقت را در کتابخانه کاهش داده است.ناگفته نماندکه مـراقبتهای دیـداری‌ نیز‌ حـذف‌ نگردیده،زیرا در مواردی کاهش سرقت و مراقبتهای دیداری‌ بهتر‌ از تجهیزات حفاظتی بوده است.به همین دلیل کتابداران از صـرف هزینهء زیاد برای تعبیه سیستم حفاظتی تکنولوژیکی بیم‌ دارند‌،غافل‌ از ایـنکه نـگهداری و حـفظ ارزشهای افزودهء کتاب و وسایل بیش از‌ هزینهء تعبیه تجهیزات هوشمند است.گزارشها حکایت از این دارد که یک چهارم تـا ‌ ‌یـک سوم کتابهای گمشده‌ در‌ حقیقت‌ به سرقت رفته‌اند و مبلغی که برای جایگزین کردن کـتابهای گـمشده مـورد‌ نیازاست‌ بیش از بهای خرید و نصب و استهلاک دستگاههای کنترل کننده است.بدون شک،مشکلاتی سر راه ایـن‌ نوع‌ سیستم‌ کنترل وجود دارد ولی غلبه بر آنها به سادگی امکانپذیر است.شکایتهای‌ اولیـه‌ درباره‌ مشکلاتی که سـر راه راهـنماهای کتابخانه و مسئولان کنترل وجود دارد،با اصلاح و تعدیل رفتار‌ و عملکرد‌ راهنماها‌ و تجهیزات حفاظتی کتابها قابل رفع و رجوع است.

اگر بر فرض در خروجی کتابخانه جایی‌ است‌ که به مانیتور کامپیوتر خیلی نزدیک اسـت و کلیدهای مغناطیسی و الکترومغناطیسی مانیتور موجبات برهم‌ زدن‌ سیستم‌ حفاظتی کتابهارا فراهم می‌سازند،این مشکلات را با همکاری بین مسئولان تدارکات سیستم‌ می‌توان‌ برطرف ساخت و راه حل دیگر اینکه مانیتور را با حفاظ فلزی در امـان‌ نـگاه‌ داشت‌.

ایمنی محل کار کارکنان و مراجعه کنندگان

از آنجا که دسترسی به مواد و منابع در اکثر‌ کتابخانه‌ها‌ آزاد است،تدوین واجرای مقررات ایمنی و امنیتی ضرورت تام پیدا کرده است‌.امروزه‌ مقررات‌ و تدابیر ایـمنی سـاختمان و مواد و

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » پاییز و زمستان 1374، سال ششم - شماره 3 و 4 (صفحه 114)

منابع کتابخانه را شرکتهای بیمه عمومی وضع می‌کنند و کتابداران را ملزم‌ به‌ رعایت‌ و اجرای این مقررات می‌نمایند،خاصه اینکه سازمان کتابخانهبا ورود تکنولوژی جدید‌ و مراجعات‌ روز افزون جامعهء کتابخوان پیوسته در حـال تـغییر و تحول است و انعطاف‌پذیری و تغییرپذیری ساختمان به موازات سازمان‌ کتابخانه‌ امری الزامی گردیده است.اگر معیارهای انعطاف‌پذیری و تغییرپذیری فضاهای مورد نیاز خط‌ سیر‌ لوله‌ها و کانالها و محل نصب تجهیزاتفنی بـرای‌ پیـشگیری‌ و هـمچنین‌ آمادگی در برابر حوادث ناگهانی پیـش بـینی‌ نـگردد‌ متأسفانه وقوع این حوادث غیر قابل اجتناب است.

بالاخره کتابداران هنگام سفارش و خرید‌ مبلمان‌ و تجهیزات فنی باید همهء اصول‌ ایمنی‌ سـاختمان را‌ بـرای‌ جـایگزینی‌ وسایل،رعایت کنند و به آن توجه‌ داشته‌ باشند.بـارها مـشاهده شده است که وسایل و تجهیزات تولید کشورهای خارجی با‌ استانداردهای‌ ملی ایمنی کشور سفارش دهنده هماهنگی‌ ندارد،ولو اینکه تـولید‌ کـنندگان‌ خـارجی آمادگی خود را برای‌ تغییر‌ و اصلاح تولیدات فنی خود اعلام نـمایند.

علاوه بر رعایت نکات ضروری ایمنی ساختمان‌ و تجهیزات‌،جنبهء دیگری از ایمنی مربوط‌ به‌ رفتار‌ و عملکرد کارکنان و مراجعه‌ کـنندگان‌ مـی‌شود.یـعنی یکی دیگر‌ از‌ راههای پیشگیری از حوادث،دادن آموزش و اطلاعات ایمن‌سازی و بالا بردن سـطح آگـاهی ودانش کارکنان‌ و مراجعه‌ کنندگان است.

نتیجه

مطالب مطرح شده‌ در‌ این مقاله‌ بخشی‌ از‌ نکات ایمن‌سازی ساختمان کـتابخانه‌ اسـت و نـه همهء آن،زیرا مقررات ملی ایمن‌سازی در کشورها متفاوت است و همینطور تغییرات‌ و تـحولات‌ پیـشرفت سـریع تکنولوژی در چگونگی مقابلهء‌ کتابخانه‌ها‌ با‌ حوادث‌ ناگهانی‌ تأثیری غیر قابل‌ انکار‌ دارد.


مقالات مرتبط:

.
دسته ها :
پنج شنبه بیست و هشتم 10 1396
X