دسته
کار در ارتفاع
خرما
لینک ها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 50597
تعداد نوشته ها : 127
تعداد نظرات : 7
Rss
طراح قالب
GraphistThem259
 امنیت در ساختمان سازی

خواسته‌ها و علاقه‌مندیهای کتابداران غلبا متفاوت‌ است.کوشش آنها از یک سو معطوف به فراهم آوردن امکانات بهینه دستیابی آزاد و آسان مـراجعه کنندگان به مواد و منابع کتابخانه است و از سوی دیگر مسئولیت حفظ و حراست دقیق و اطمینان بخشی‌ از‌ مجموعهء کتابخانه را بر عهده دارد.

گنجینهء کتابخانه نه تنها آینهء زندگی فرهنگی ومیراث گرانسنگ و با ارزش جامعه است بـلکه از ارزشافـزودهء مادی زیادی هم برخوردار است.امروزه قیمت‌ کتابها‌ روز به روز افزایش می‌یابد،و از آنجا که هزینهء خرید کتاب معمولا از بودجهء عمومی تأمین می‌شود و قیمتها سریعتر از بودجهء تخصیصی مصوب بالا می‌رود این گـرانی مـشکلاتی را‌ برای‌ کتابخانه‌ها به وجود آورده است،در (1). Leaflet,no.2.IFLA,Section of Librar Buildings and Equipment,Aug.1992. Robert Klaus Jopp."Security in Library Buildings".in:Library Building planning (2).مدیریت‌ کتابخانهء‌ عمومی‌ حسینیه ارشاد و مدرس دانشگاه آزاد‌ اسلامی‌

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » پاییز و زمستان 1374، سال ششم - شماره 3 و 4 (صفحه 108)

نتیجه‌ هر سال کتابدار با بودجهء محدودی که دارد تعداد عناوین کمتریرا می‌تواند خریداری کند، به عـلاوه بـاید برای حفظ ایمنی‌ کتابخا‌ تدابیر‌ تازه‌تری نیز بیندیشد و الزاما هزینهء بیشتری را متحمل‌ گردد‌.

حال که صحبت از ایمنی کتابخانه در میان است خاطر نشان کردن این نکته ضرورت-دارد که ایمنی سـاختمان‌ و مـواد‌ کـتابخانه‌ دارای جنبه‌های مختلفی است،از جمله ایـنکه کـتابخانه از چـه‌ چیزهایی مراقبت و محافظت کند،با چه تجهیزات امکاناتی این وظایف را انجام دهد،کدام نیروی انسانی را به‌ خدمت‌ گیرد‌.

با آگاهی از اطـلاعات بـالا،مـراحل ایمنی ساختمان کتابخانه را می‌توان‌ به‌ قرار زیر گـروه‌بندی کـرد:

1.حفاظت از ساختمان کتابخانه و مجموعهء آن در برابر آتش‌سوزی.

2.نصب دستگاههای هشدار‌ دهندهء‌ اعلام‌ آتش‌سوزی و اطفاء آن.

3.مراقبت از ساختمان در برابر کسانی که بـدون رعـایت‌ مـقررات‌ و یا‌ در اوقات ممنوع قصد ورود به کتابخانه را دارند.

4.حفط حراست از مـجموعه کتابخانه‌ در‌ برابر‌ سرقت.

5.ایمن‌سازی محلهای کار کارکنان و مراجعه کنندگان.

این مقاله به بررسی نکات بالا می‌پردارد‌ و روشن‌ مـی‌کند کـه گـوناگونی مسائل مبتلا به کتابخانه با نوع ساختمان و سازمان و مدیریت آن‌ و نـظارت‌ وپیـگیری‌ تدابیر اجرایی ارتباط نزدیک دارد.هدف دیگر این مقاله طرح الگو و نموداری برای تنظیم‌ و تدوین‌ چارچوب ایـمنی کـتابخانه و ارائهـء اطلاعات تجربی و عملی وراههای ایمن‌سازی کتابخانه‌های عمومی، تخصصی،دانشگاهی‌،و تحقیقاتی‌ است‌.

حـفاظت از سـاختمان کـتابخانه و مجموعهء آن در برابر آتش‌سوزی

نظر و ادعای اکثر کتابداران مبنی براینکه‌ کتابها‌ و وسایل کتابخانه به نـدرت در مـعرض آتـش‌سوزی قرار می‌گیرند،غالبا مستدل و مستند‌ نیست‌.این‌ عقیده به دلیل عدم آگاهی و فقدان اطـلاعات درسـت و گزارش شده از آتش‌سوزی در کتابخانه‌ها و کمبود‌ آمار‌ و ارقام‌ یا وجود آمارهای ناقص است.

آمـریکا تـقریبا تـنها کشوری است که تحقیقات‌ منظم‌ و مرتبی در مورد آتش‌سوزی کتابخانه‌ها انجام می‌دهد.از این تحقیقات اطـلاعات وسـیع و سودمندی دربارهء دلایل و عوامل‌ آتش‌سوزی‌ کتابخانه‌ها می‌توان به دست آوردو از نتایج پژوهشها برای پیـشگیری و مـقابله بـا‌ آتش‌سوزی‌ به

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » پاییز و زمستان 1374، سال ششم - شماره 3 و 4 (صفحه 109)

صورت کاربردی استفاده نمود.

خطر اصلی‌ و عمدهء‌ آتش‌سوزی‌ درکتابخانه‌ها متوجه کتابهاست،زیرا مـیزان آمـادگی‌ کتاب‌سوزی‌ به طور نسبی بالاست،مشکل بزرگتر در کتابخانه،سهولت سرایت آتش و خـطر افـزایش‌ سـریع‌ شعله‌وری است،علاوه بر این‌ ضایعات‌،استفاده از‌ وسایل‌ و تجهیزات‌ فنی و الکتریکی و الکترونیکی،در سطح وسیع‌ و گـسترده‌ خـطرات و زیـانهای دیگری رانیز تحمیل می‌کند که غالبا در مراحل اجرایی‌ به‌ خسارتهای ناشی از کـاربردایـن تجهیزات‌ فنی توجه کافی مبذول‌ نمی‌گردد‌.

در درجهء اول،ساختمان کتابخانه‌ باید‌ به گونه‌ای بنا شود که در بـرابر شـروع و انتشار و گسترش آتش سد ایجاد‌ کند‌ و مانع از سرایت و نفوذ دود‌ به‌ دیگر‌ بـخشهای سـاختمان گردد‌. سازمان‌ آتش‌نشانی و تجهیزات آن باید‌ بتواند‌ سـریع و مـؤثّر بـه اطفاء بپردازد و پرسنل و افرادی که در ساختمان بـه کـارمشغولند به‌ سلامت‌ و به فوریت از ساختمان در حال‌ حریق‌ خارج شوند‌ و ازصدمات‌ و خطرات‌ آتـش‌سوزی در امـان بمانند‌.

مطمئن‌ترین روش حفاظت کتابخانه از آتـش‌سوزی انـتخاب ساختمان مـناسب و سـازماندهی و تـجهیزات برنامه‌ریزی شده است،به‌ صورتی‌ کـه بـتوان حوادث ناگهانی و یا آتش‌سوزی‌ را‌ به‌ سادگی‌ مهار‌ کرد و به سرعت‌ از‌ گسترش آتـش جـلوگیری نمود.در اکثر کشورها مقررات و نظامات خـاصی برای جلوگیری از وقوع آتـش‌سوزیدر‌ سـاختمان‌ کتابخانه‌ها‌ وجود ندارد،بدون شـک احـتمال آتش‌سوزی همیشه‌ وجود‌ دارد‌.کتابخانه‌ باید‌ آمادهء‌ مقابله با آتش باشد و مهمتر اینکه راهـهای پیـشگیری را نیز بیاموزد.زیانهای ناشی از آتـش‌سوزی نـشان مـی‌دهد که خطرات آتـش‌سوزی و گـسترش آن بیش از میزانی است کـه‌ بـه تصور کتابدارانمی‌گنجد.زیرا آمارهای مستند و دقیقی از آتش‌سوزی کتابخانه‌ها در دست نیست،موارد معدودی هـم کـه گزارش شده زیانها و خسارات ناشی از آتـش‌سوزی کـتابخانه‌ها را روشن نـمی‌کند،مـخصوصا‌ کـه‌ دلایل وقوع آتش‌سوزی‌ها نـیز به درستی و با امانت گزارش نمی‌شود.

بعضی کشورها خطرات آتش سوزی ساختمانها را طبقه‌بندی کرده و از حـریق کـتابخانه در مکانها و سازمانهای مختلف یاد کرده‌اند،بـه‌ طـوری‌ کـه در مـورد پیـشگیری آتش‌سوزی ساختمان کـتابخانه نـمی‌توان اطلاعات ویژه و اساسی به دست آورد.تنها معیار جلوگیری از گسترش آتش در ساختمان کتابخانه‌ تقسیم‌ بخشهای مختلف کـتابخانه بـه قـسمتهای‌ مجزا‌ و مستقل است،به این معنی کـه فـضاهای سـاختمان کـتابخانه را بـرحسب شـرایط و مقررات محلی و ملی تفکیک کرده و دیوارها و کفهای یک مکان کتابخانه را از‌ مکان‌ دیگر جدا می‌کنند.این‌ جدایی‌ حایلی در برابر گسترش آتش ایجاد می‌کند و زمان سرایت آتش را معمولا بـین 60 تا 90 دقیقه بهتعویق

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » پاییز و زمستان 1374، سال ششم - شماره 3 و 4 (صفحه 110)

می‌اندازد،از طرف دیگر رعایت اصول مقاومت مصالح و اسکلت ساختمان نکتهء‌ حائز‌ اهمیتی است،یعنی اینکه ساختمان بتواند مدت بیشتری از خود-در برابر آتش-مقاومت نشان دهد. مـسئله مـهم دیگر تعبیه درهای مقاوم و فضاهای باز بین دیوارهای بخشهای کتابخانه،زمان سرایت‌ آتش‌ را تا‌ راه‌اندازی سیستم اطفاء طولانی‌تر می‌کند.درها باید با دست یا نوعی روش فنی باز و بستهشـود و چـه‌ بهتر که به صورت خودکار این عمل انجام گیرد.و گاهی هم‌ به‌ ضرورت‌ برای حمل و نقل چرخهای کتاب درها باید به صورت ثـابت بـاز بمانند.دراین گونه موارد درهـا ‌‌را‌ بـه دستگاه دودیاب تجهیز می‌کنند،به طوری که در برابر دود حساسیت نشان‌ داده‌ و خود‌ به خود بسته می‌شوند.

برای بالا بردن درجهء ایمنی راهروها و پله‌ها و نـجات اشـخاص به هنگام‌ آتش‌سوزیاز گـذاشتن مـواد و لوازم قابل اشتعال سر راه-که هم سد معبر‌ می‌کند و هم خطر گسترش‌ و سرایت‌ آتش را افزایش می‌دهد-جدا باید پرهیز کرد.

در موقع آتش‌سوزی معمولا از آسانسورها استفاده نمی‌شود.در موارد استثنایی با کنترل خـودکار و بـرای رسیدن به طبقهء اول،آسانسور را می‌توان به‌ کار انداخت.

دستگاه اعلام حریق و آتش‌نشانی

از عوامل اولیه واصلی آتش‌سوزی نقص فنی در ساختمان و غفلت و کوتاهی مسئولان حفاظت و حراست و احتمالا خرابکاری عمدی است.آتش غـالبا آهـسته و کند بـدون اینکه در‌ مراحل‌ اوّلیه قابل رؤیت باشد شروع می‌شود.بعد از زمان کوتاهی حرکت و نفوذ آن شتاب می‌گیرد.در این مـرحله خود را آشکار و قابل رؤیت می‌سازد.آتش‌سوزی غالبا شبها یا ایام تـعطیل‌ بـه‌ هـنگام خواب مأموران یا زمانی که آنها در محل حضور ندارند اتفاق می‌افتد. امروزه تجهیز کتابخانه‌هابه دستگاه اعـلام ‌ ‌دود و آتـش امری ضروری و استاندارد شده است. این سیستم منشاء‌ دود‌ و آتش را در همان لحظات اولیه اعـلام مـی‌کند و بـه مشامهمگان می‌رساند.

اعلام وقوع آتش‌سوزی فورا برای اخذ تصمیم به مراکزفنی ساختمان و سـازمان آتش‌نشانی اطلاع داده می‌شود که‌ هرچه‌ سریعتر‌ دودو آتش را در نطفه‌ خفه‌ کنند‌ و از سرایت احتمالی آن بـه بخشهای دیگر جلوگیری بـه عـمل آید و موجب مشکلات و خطرات مضاعف بعدی نگردد.

روشهای مقابله با آتش‌سوزی‌ و اطفاء‌ آن‌ در سالنهای مطالعه و مخزن کتابخانه از اهمیت بالایی‌ برخوردار‌ است.آتش‌سوزی‌های مختصر را با کپسولهاو اطفاء کننده‌های قابل حمل و نقل و پودردار مـی‌توان برطرف کرد،به شرط آنکه کپسولها‌ همیشه‌ کنترل‌ شده و آمادهء استفاده

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » پاییز و زمستان 1374، سال ششم - شماره 3 و 4 (صفحه 111)

باشند و مسئولان راه‌اندازی در لحظات حساس و ضروری‌ حضور داشته باشند با تسلط و اعتماد به نفس به اطفاء حریق بپردازند.

با ایـن هـمه،باید مأموران سازمان‌ آتش‌نشانی‌ را‌ از جریان واقعه مطلع ساخت که به موقع سربرسند،متأسفانه حمل‌ و نقل‌ و راه‌اندازی تجهیزات آتش‌نشانی غالبا خسارتهای قابل ملاحظه و سنگینی به بار می‌آورند،چه آنها فورا شـیرها و لولهـ‌های‌ آب‌پاش‌ را‌ به کار می‌اندازند. استفاده از آب فراوان با ضرر و زیان همراه است‌.

مراکز‌ آتش‌نشانی‌ پس از اعلام و اطلاع از آتش‌سوزی باید به فوریت به سروقت آتش بیایند، اما‌ گاهی‌ اوقات‌ راه‌بندانها و دوری راه و حوادث غـیر مـترقبه موجبات تأخیر را فراهم می‌آورد. پس بهتر است‌ برای‌ کنترل آتش و مهار آن و به حداقل رساندن خساراتوارده دستگاه آتش‌نشانی ساده‌ای را‌ در‌ محل‌ کتابخانه یا جایی نزدیک به کتابخانه مستقر ساخت.این دستگاه سـاده عـبارت از تـأمین‌ و آماده‌سازی‌ آب لوله‌کشی جهت اطفاء فـوری حـریق اسـت.عملکرد این روش چنان است که‌ به‌ محض‌وقوع آتش‌سوزی و گسترش دامنهء آن گرمای آتش به صورت خودکار سرلوله آب را باز خواهد‌ کرد‌ و آب در مـحوطه و مـحدودهء حـریق پاشیده می‌شود و به مجرد مهار آتش آب‌ قـطع‌ مـی‌گردد‌.خسارات وارده از این نوع مهار آتش کمتر از خسارتهایی است که با دخالت سازمان‌ آتش‌نشانی‌ به‌ عمل می‌آید؛دلواپسی و و نگرانی کـتابداران هـم از ایـن بابت کمتر است.به‌ علاوه‌ کتاب خیس شده را می‌توان مـرمت و تعمیر کرد و تقریبا به حال اول برگرداند،در حالی که‌ کتاب‌سوخته شده دیگر از دست رفته است.از طرف دیگر سـرمایه‌گذاری در‌ اسـتقرار‌ دسـتگاه آتش‌نشانی و خدمات و هزینهء نگهداری و حفظ و حراست‌ از‌ مواد‌ و ساختمان کتابخانه در برابر آتـش‌سوزی بـاید با‌ بودجه‌ و امکانات کتابخانه موازنه و هماهنگی داشته و همیشه با صرفه‌جویی همراه باشد.

امروزه کتابخانه‌ها کتابهای‌ قـیمتی‌ و نـفیس و نـسخه‌های خطی قدیمی و دیگر‌ اسناد‌ و مدارک خود‌ را‌ در‌ مخازن حفاظت شدهء مستقر در سالنهایی‌ بـا‌ مـقاومت مـصالح ساختمانی بالا با در و پیکر و قفل بند محکم و مقاوم و تحت‌شرایط‌ اقلیمی مناسب کنترل و نـگهداری مـی‌نمایند.بـعلاوه‌ این مخازن محافظت شده‌ به‌ سیستم کشف آتش و اطفاء حریق‌ نیز‌ مجهزند. سیستم اطـفاء حـریق به طریقی تعبیه شده که به محض احساس خطر‌ دی‌اکسید‌ کربن یا گـاز هـالون بـه‌ صورت‌ خودکار‌ در فضای مورد‌ تهاجم‌ آتش پخش می‌شود.در‌ حال‌ حاضر استفاده از گاز هالون در بـعضی کـشورها محدود شده و در کشورهای دیگر در‌ جریان‌ محدود شدن است،زیرا گاز هاون‌ اثرات‌ فـاسد کـننده‌ای‌ بـر‌ لایهء‌ اوزون موجود در طبقهء‌ فوقانی جو باقی می‌گذارد و دی‌اکسید کربن نیزبه دلیل ایجاد فضای خـفه کـننده مشکلات تنفسی‌ ایجاد‌ می‌کند.

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » پاییز و زمستان 1374، سال ششم - شماره 3 و 4 (صفحه 112)
حفاظت از ساختمان کتابخانه در‌ برابر‌ ورود‌ غیر‌ مجاز‌ یا سـرقت

حـضور‌ و افـزایش‌ روز افزون سخت افزارهای کامپیوتری در کاربرد تدابیر کنترل و بازرسی ورود و خروج به موقع به کتابخانه‌ را‌ ضروری‌ سـاخته اسـت.بـه عبارت دیگر،باید در‌ حفظ‌ و حراست‌ ساختمان‌ کتابخانه‌ تمهیداتی‌ به کار بست تـا افـراد غیر مسئول نتوانند به صورت غیر قانونی آن هم شب هنگام به ساختمان کتابخانه وارد شوند و هرگونه ورود غـیر مـجاز به کتابخانه‌ با موانع جدی و هشداردهنده مواجه گردد.امروزه برای حفظ و حـراست از سـاختمان کتابخانه‌ها تجهیزات فنی و الکتریکی و دید و شنودی مـتعددی تـولید و بـه بازار عرضه شده که استفاده از بعضی یـا از‌ هـمه‌ و یا ترکیبیاز آنها ضرورت پیدا کرده است.از آنجا که ساختمان اکثر کتابخانه‌ها در مـحدودهء شـهرها ساخته شده و اغلب فاقد دیـوار و حـفاظ یا نـردهء بـلند اسـت و استفاده از‌ موج‌ یابها یا کشف کـننده‌های اشـعّهء مادون قرمز به سهولت امکانپذیر نیست،لزوما تجهیزات حفاظتی را باید در بخش بـیرونی سـاختمان یعنی روی پنجره‌ها‌،درهای‌ ورودی،مسیر هواکشها،دریـچه‌ها،و کانالهای‌ ارتباطی‌ تعبیه و نـصب کـرد.بالاخص که بالا رفتن از بـخشهای پایـینی دیوارهای بیرونی ساختمان جهت دسترسی به درها و پنجره‌ها و ورودیها که در هر حال زیـاد‌ هـم‌ مشکل نیست غیر ممکن‌ بـاشد‌.هـمچنین پنـجره‌های اتاقهای روی زمین بـرای تـأمین ایمنی بیشتر دارای حفاظ پنجره مـضاعف بـاشند که البته نرده‌ها یا طارمی‌های آهنی و فولادی مشبک با فاصله‌های کم این منظور را بـرآورده مـی‌سازد.

درهای‌ خارجی‌ ساختمان نیاز به مـراقبت و مـواظبت ویژه دارنـد.قـفل و بـست درها با دقّت تـعبیه می‌شود،تابلو کلیدها در جایی که منحصرا مخصوص نگهداری کلیدها است استقرار می‌یابد،و نظام جایگزینی کـلیدها بـه‌ ترتیب‌ ضرورت استفاده‌ شکل می‌گیرد.

مـعمولا در سـاختمان کـتابخانه عـلاوه بـر درهای خروجی مـعمولی درهـای خروجی اضطراری هم تعبیه می‌شود‌.وضع این درها به طریقی است که از داخل به سادگی‌ بـاز‌ مـی‌شوند‌ و در زمـان حریق،خروج فوری و بدون اتلاف وقت افـراد را تـسهیل مـی‌کنند.ایـن نـکته را نـباید از ‌‌نظر‌ دور داشت که در اثنای حریقو قبل از فرارسیدن مأموران و نگهبانان،دزدهای حرفه‌ای‌ با‌ مهارت‌ دست به کار سرقت کتاب و تجهیزات کتابخانه می‌شوند و به سرعت خود را از صحنه خارج‌ مـی‌کنند.بنابراین،نخستین کاری که باید انجام داد راه‌اندازی سیستم ایمنی درهای خروجی‌ و اهرمهای مهر و موم شده‌ است‌.از آنجا که سارقان به سادگی قادرند اهرمهای مهر و موم شده را بشکنند،توصیه می‌شود کـه اهـرمهای به شبکهء برق وصل شوند،این تنها چارهء ایمنی قطعی و واقعی است،زیرا سارقان‌ ماهر غالبا به سرقت کتابها وتجهیزات اکتفا نکرده،طمع به سرقت کلیدها هم می‌کنند.

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » پاییز و زمستان 1374، سال ششم - شماره 3 و 4 (صفحه 113)

بـعلاوه،درهـای اضطراری و خروجی باید به شیوه‌ای تجهیز شوند که در حالت اضطراری به دستگاه اعلام خطر‌ نیز‌ وصل گردند.

راههای حفظ و حراست کتابخانه از سرقت

مـسئلهء سـرقت کتاب و وسایل و تجهیزات کتابخانه امـروزه یـکی از نکات عمدهء ایمنی به شمار می‌آید.متأسفانه موارد وقوع آن رو به ازدیاد‌ است‌ و با بالا رفتن قیمت کتاب گرایش و تمایل به سرقت نیز افزایش یـافته اسـت.سابقبر این،کـنترل و بـازدید بخش خروجی کتابخانه کفایت می‌کرد،ولی در حال حاضر کتابداران به‌ علت‌ مراجعات زیاد به کتابخانه حفاظت از کتاب و تجهیزاترا با روشهای مطمئن‌تری پی‌می‌گیرند.همان طوری که فروشگاهها برای کنترل خرید مردم از تـجهیزات پیـشرفتهء آگاه کننده استفاده می‌کنند کتابخانه‌ها‌ نیز‌ این‌ گونه وسایل را به کار‌ گرفته‌اند‌.آمارها‌ نشان می‌دهد که تعبیه تجهیزات به طور وضوح میزان سرقت را در کتابخانه کاهش داده است.ناگفته نماندکه مـراقبتهای دیـداری‌ نیز‌ حـذف‌ نگردیده،زیرا در مواردی کاهش سرقت و مراقبتهای دیداری‌ بهتر‌ از تجهیزات حفاظتی بوده است.به همین دلیل کتابداران از صـرف هزینهء زیاد برای تعبیه سیستم حفاظتی تکنولوژیکی بیم‌ دارند‌،غافل‌ از ایـنکه نـگهداری و حـفظ ارزشهای افزودهء کتاب و وسایل بیش از‌ هزینهء تعبیه تجهیزات هوشمند است.گزارشها حکایت از این دارد که یک چهارم تـا ‌ ‌یـک سوم کتابهای گمشده‌ در‌ حقیقت‌ به سرقت رفته‌اند و مبلغی که برای جایگزین کردن کـتابهای گـمشده مـورد‌ نیازاست‌ بیش از بهای خرید و نصب و استهلاک دستگاههای کنترل کننده است.بدون شک،مشکلاتی سر راه ایـن‌ نوع‌ سیستم‌ کنترل وجود دارد ولی غلبه بر آنها به سادگی امکانپذیر است.شکایتهای‌ اولیـه‌ درباره‌ مشکلاتی که سـر راه راهـنماهای کتابخانه و مسئولان کنترل وجود دارد،با اصلاح و تعدیل رفتار‌ و عملکرد‌ راهنماها‌ و تجهیزات حفاظتی کتابها قابل رفع و رجوع است.

اگر بر فرض در خروجی کتابخانه جایی‌ است‌ که به مانیتور کامپیوتر خیلی نزدیک اسـت و کلیدهای مغناطیسی و الکترومغناطیسی مانیتور موجبات برهم‌ زدن‌ سیستم‌ حفاظتی کتابهارا فراهم می‌سازند،این مشکلات را با همکاری بین مسئولان تدارکات سیستم‌ می‌توان‌ برطرف ساخت و راه حل دیگر اینکه مانیتور را با حفاظ فلزی در امـان‌ نـگاه‌ داشت‌.

ایمنی محل کار کارکنان و مراجعه کنندگان

از آنجا که دسترسی به مواد و منابع در اکثر‌ کتابخانه‌ها‌ آزاد است،تدوین واجرای مقررات ایمنی و امنیتی ضرورت تام پیدا کرده است‌.امروزه‌ مقررات‌ و تدابیر ایـمنی سـاختمان و مواد و

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » پاییز و زمستان 1374، سال ششم - شماره 3 و 4 (صفحه 114)

منابع کتابخانه را شرکتهای بیمه عمومی وضع می‌کنند و کتابداران را ملزم‌ به‌ رعایت‌ و اجرای این مقررات می‌نمایند،خاصه اینکه سازمان کتابخانهبا ورود تکنولوژی جدید‌ و مراجعات‌ روز افزون جامعهء کتابخوان پیوسته در حـال تـغییر و تحول است و انعطاف‌پذیری و تغییرپذیری ساختمان به موازات سازمان‌ کتابخانه‌ امری الزامی گردیده است.اگر معیارهای انعطاف‌پذیری و تغییرپذیری فضاهای مورد نیاز خط‌ سیر‌ لوله‌ها و کانالها و محل نصب تجهیزاتفنی بـرای‌ پیـشگیری‌ و هـمچنین‌ آمادگی در برابر حوادث ناگهانی پیـش بـینی‌ نـگردد‌ متأسفانه وقوع این حوادث غیر قابل اجتناب است.

بالاخره کتابداران هنگام سفارش و خرید‌ مبلمان‌ و تجهیزات فنی باید همهء اصول‌ ایمنی‌ سـاختمان را‌ بـرای‌ جـایگزینی‌ وسایل،رعایت کنند و به آن توجه‌ داشته‌ باشند.بـارها مـشاهده شده است که وسایل و تجهیزات تولید کشورهای خارجی با‌ استانداردهای‌ ملی ایمنی کشور سفارش دهنده هماهنگی‌ ندارد،ولو اینکه تـولید‌ کـنندگان‌ خـارجی آمادگی خود را برای‌ تغییر‌ و اصلاح تولیدات فنی خود اعلام نـمایند.

علاوه بر رعایت نکات ضروری ایمنی ساختمان‌ و تجهیزات‌،جنبهء دیگری از ایمنی مربوط‌ به‌ رفتار‌ و عملکرد کارکنان و مراجعه‌ کـنندگان‌ مـی‌شود.یـعنی یکی دیگر‌ از‌ راههای پیشگیری از حوادث،دادن آموزش و اطلاعات ایمن‌سازی و بالا بردن سـطح آگـاهی ودانش کارکنان‌ و مراجعه‌ کنندگان است.

نتیجه

مطالب مطرح شده‌ در‌ این مقاله‌ بخشی‌ از‌ نکات ایمن‌سازی ساختمان کـتابخانه‌ اسـت و نـه همهء آن،زیرا مقررات ملی ایمن‌سازی در کشورها متفاوت است و همینطور تغییرات‌ و تـحولات‌ پیـشرفت سـریع تکنولوژی در چگونگی مقابلهء‌ کتابخانه‌ها‌ با‌ حوادث‌ ناگهانی‌ تأثیری غیر قابل‌ انکار‌ دارد.


مقالات مرتبط:

.

دسته ها :
پنج شنبه بیست و هشتم 10 1396
X