دسته
کار در ارتفاع
خرما
لینک ها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 8868
تعداد نوشته ها : 120
تعداد نظرات : 6
Rss
طراح قالب
GraphistThem259
قفل های هوشمند رو زب هروز در حال ب هروزشدن هستند، و هر روز
نمون ههایی بهتر و سازگارتر از آن وارد بازار م یشود.نمون ههایی که م یتوانید با
ریموت آن را کنترل نمایید، یا با یک سنسور ساده در جاسویچی خودتان درب را
Wi- این توانایی را ب هشما م یدهد تا با کمک Genie باز نمایید. حالا در ببازکن
و استفاده از اسمارت فون خودتان درب منزلتان را باز کنید. این در ببازکن Fi
م یتواند از هر دو ویژگی اینترنت و بلوتوث برای باز نمودن درب خانه اقدام
نماید.این ویژگی م یتواند ب هشما کمک نماید تا حتی برای افراد مهمان در خانه
و یا پیشخدمت خانه کلید الکترونیکی بسازید و اجازه دهید زمان خاصی که شما
تعیین کرد هاید وارد منزلتان شوند.

قف لهای هوشمند را بشناسیم
دوا ندوان مسیر محل کار تا خانه را طی کرد هاید تا هر چه زودتر، سریال
مورد علاق های را که ما هها پیگیرش بود هاید تماشا کنید. اما ناگهان متوجه
م یشوید کسی خانه نیست و پشت دری ماند هاید که کلید آن را اتفاقا هما نروز

انقلاب دیجیتال ب هنحو چشمگیری جنب ههای مختلف زندگی روزمر همان را
دچار تغییر و تحول کرده، و هر روز شاهد ظهور اخترا عها و دستاوردهای جدیدی
هستیم که رو شهای سنتی را ب هکلی محو یا دستخوش تغییری شگرف م یکند.
تلویزیون، تلفن و حتی یخچال و لبا سشویی هوشمند، پدید ههایی است که در
همین چند سال اخی، یکباره خبر هوشمند شد نشان را شنید هایم.
با توجه به این نکته که وسایل مختلف زندگی پیرامو نمان در حال هوشمند
شدن و تعامل تنگاتنگ با اینترنت است، نم یتوان آیند های را تصور کرد که در
چش مانداز آن، خان هها ب ههمی نشکل سنتی امروز باقی بمانند. شاید اگر در آینده
زندگی م یکردید، کافی بود به یکی از اهالی خانه تلفن بزنید تا او از راه دور در را
برای شما باز کند، یا حتی خان هها فاقد قفل و کلید بودند و کامپیوتری مرکزی با
تشخیص چهره شما، در را برایتان باز م یکرد.
اگرچه مد تزمان زیادی است نظری هها و طر حهای مختلفی را درباره
خان ههای هوشمند م یشنویم، ولی هنوز به را هحل جامعی نرسید هایم که بتواند
با قیمت ارزان و معقول، خان های را که در آن زندگی م یکنیم با وسایل هوشمند
درون آن همسو کند. هنوز قف لهای درشت و دسته کلی دهای جاگیر، وظیفه
محافظت از خانه و کاشان همان را ب هعهده دارند که در صورت گم شدن یا صدمه
دیدن، م یتواند ما را پشت در خانه نگاه دارد. با همه ویژگ یهایی که قف لهای
مکانیکی سنتی از قبیل ضد آت شسوزی و انفجار برای خود دس ت وپا کرد هاند،
نم یتوانند در صورت شکسته شدن و سرقت، صاح بخان هی از هم هجا ب یخبر را
آگاه کنند. با توجه به همین موارد است که نیاز به خان ههای هوشمند ب هخصوص
قف لهای هوشمند ب هشدت احساس م یشود، و این روزها مهندسان زیادی در
سراسر دنیا م یکوشند حفاظ خان هها را با دنیای دیجیتال پیوند دهند، و آ نها را
هوشمند کنند.
ویژگی مشترک تمام قف لهای هوشمندی که تا ب هحال ساخته شده، این
است که م یتوان به کمک یک تلفن هوشمند و برنامک مخصوص آ نها را
کنترل و مدیریت کرد. برخی از این سیست مهای ابداعی که تاکنون معرفی شده
است، ب هکلی جایگزین قفل و کلید سنتی م یشوند، د رحال یکه برخی دیگر تنها
با افزودن یک دستگاه جم ع وجور کوچک، در و قفل آن را به یک نمونه دیجیتال
تبدیل م یکنند. کلید برخی تنها نزدیک کردن تلفن هوشمند یا یک اشاره انگشت
دست است و برخی دیگر نیاز به شناسایی چهره دارند. ب هه رحال این قف لها
هر چه باشد، نوید تغییری بنیادین را در یکی از وسایلی م یدهد که قر نهاست
ب ههمان ساختار اولیه باقی مانده، و تنها ظاهر آن تغییر کرده است. در ادامه پنج
نمونه قفل هوشمند را که توانست هاند با موفقیت مرحله طراحی و ساخت را پشت
سر بگذارند و به محبوبیت برسند، معرفی کرد هایم. ذکر این نکته ضروری است
که قف لهای هوشمند تا فراگیر شدن و رسیدن به نقط های که عاری از هرگونه

(August) ۱- قفل هوشمند آگوست
قفل هوشمند آگوست، بدون شک یکی از بهترین نمون ههای موجود
است که با ظرافت خاصی طراحی و ساخته شده است. این قفل دایر هشکل
که از آلومینیوم صیقل یافته ساخت هشده، ب هکلی جایگزین قفل قدیمی روی در
منزلتان م یشود که م یتوان آن را با سیست معام لهای رایج تلف نهای هوشمند
همچون آی.او.اس و اندروید یا یک برنامک تحت وب کنترل کرد. این قفل
لیست افرادی را که کلید دیجیتالش را دارند و بازش کرد هاند ارائه م یدهد، و
این اختیار را به صاحبش م یدهد تا به هر تعداد که مایل است کلید دیجیتال در
اختیار اعضای خانواده و دوستان و آشنایانش قرار دهد. علاوه بر امکان تعریف
افراد مختلف، آگوست این امکان را دارد تا مد تزمان  روز یا ساعت  برای کلید
افراد غریبه معین کند. سیستم این قفل هوشمند ب هکمک تکنولوژی بلوتوث و
نزدیک کردن تلفن به آن کار م یکند. فرد برای باز کردن در نیازی به لمس در یا
نمایشگر تلفنش ندارد. لازم به ذکر است که این قفل، فقط ۲۰۰ دلار قیمت دارد و
با باتر یهایی که درون آن قرار م یگیرد، کار م یکند.
(Schlage) ۲- قفل هوشمند شِلیج
این قفل در عوض استفاده از یک سیستم کاملا هوشمند، هنوز همان
اصالت و ویژگ یهای یک قفل قدیمی را یدک م یکشد. شلیج با قفل موجود روی
در ب هکلی تعویض م یشود و علاوه بر آن که کلید معمولی به داخلش م یرود، یک
صفحه کلید پوشانده شده با ارقام را نیز در اختیار صاحبش قرار م یدهد. با این
قفل م یتوان تا ۱۹ کد مختلف با بازه زمانی تعری فشده برای افراد گوناگون تنظیم
کرد که در صورت نیاز امکان بازتنظیم و پاک کردن هر کدام از کد های تعری فشده
وجود دارد.
نکته مهم درباره قفل این است که م یتوان آن را از راه دور نیز باز و بسته کرد.
ولی استفاده از این قابلیت، مستلزم پرداخت هزین های ماهانه به شرکت سازنده
آن است.
(Goji) ۳- قفل هوشمند گوجی
این قفل که نام جالبی هم دارد، یکی از جدیدترین نمون ههای تولی دشده
است که از دل یک ایده دانش بنیان بیرون آمده است. همچون قفل آگوست،
گوجی ب هشکل یک دیسک است که ب هآسانی پشت در روی قفل قدیمی نصب
 روی دیسکی که پشت در نصب م یشود، نمایشگری وجود دارد که
پیام خوشامدگویی برای فرد داخ لشونده به نمایش م یگذارد. اما غیر از این
نمایشگر جال بترین ویژگی گوجی دوربین کوچکی است که روی آن نصب شده
تا هنگام ورود هر فرد، از چهره وی عکس بگیرد، و این امکان را دارد تا تصویر
را برای صاحبش ارسال کند. همچنین گوجی با اتصال به اینترنت م یتواند از
هرجایی توسط صاحبش باز یا بسته شود. زمانی که صاحب قفل به در نزدیک
شود، گوجی ب هصورت خودکار با ایجاد یک ارتباط ایمن از طریق بلوتوث با تلفن
هوشمند فرد بدون نیاز به هیچ لمسی در را باز م یکند. این قفل ب هگون های ساخته
شده که اگر صاحب آن پس از باز کردن قفل از وارد شدن به خانه منصرف شود،
در بسته شود. گوجی با چهار عدد باتری قلمی کار م یکند که انرژی مورد نیاز آن را
برای مدت یک سال فراهم می کند.
(Lockitron) ۴- قفل هوشمند لاکیتران
این قفل نمونه هوشمند نسبتا ساده ای است که کاملا روی قفل در پشت
در خانه نصب م یشود. لاکیتران ب هکمک یک برنامک تحت وب  که م یتوان
از آن روی همه تلف نهای هوشمند استفاده کرد  تنها با یک ضربه انگشت در را
با ز وبسته م یکند.
با این قفل نیز ب هکمک برنامک آن م یتوان دسترسی به اعضای خانواده و
دوستان داد. از آنجا که این قفل فرستنده شبکه ب یسیم (وای فای) در دل خود
دارد، م یتواند اخطارها و اعلاناتی را مبنی بر باز و بسته شدن قفل در هر جایی
که باشید برایتان ارسال کند. اگرچه پلاستیکی بودن جنس این قفل ۱۷۹ دلاری
یکی از معایبش ب هشمار م یرود؛ ولی شیوه نصب آسانی دارد.
(Kevo) ۵- قفل هوشمند کیوو
این قفل هوشمند ب هصورت کامل صاحبش را از شر قفل قدیمی نجات
م یدهد و ب هکمک بلوتوث کار م یکند و فقط با تلف نهای هوشمند آیفون
سازگاری دارد.
برای باز کردن قفل تنها کافی است با آیفون خود نزدیک در شوید و قفل را
با انگشت خود لمس کوتاه کنید، تا حلقه دور آن به رنگ سبز دربیاید و باز شود.
همانند قف لهای دیگر م یتوان برای کیوو کلی دهای دیجیتال مختص افراد
مختلف ایجاد کرد و آ نها را از طریق برنامک مخصوص روی تلفن هوشمند
ارسال و همچنین کنترل کرد.
مترجم: رامین فتوت / Wired


دسته ها :
يکشنبه بیست و نهم 11 1396
X