دسته
کار در ارتفاع
خرما
لینک ها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 8861
تعداد نوشته ها : 120
تعداد نظرات : 6
Rss
طراح قالب
GraphistThem259
افتتاح سیستم ثبت تخلف چراغ قرمز با اولین دوربین ایرانی
سیستم ثبت تخلف چراغ قرمز که در آن از دوربی نهای کاملا ایرانی
استفاده شده است، در مقر فرماندهی پلیس راهور یکی از شهرستا نهای استان
کردستان افتتاح شد.
سرهنگ سید عارف قادرزاده، رئی سپلیس راهنمایی و رانندگی استان
کردستان، با اشاره به سیست مهای ثبت تخلف نصب شده، گفت: این دوربی نها
خبرهایی در مورد نصب و اجرای دوربین مداربسته
با توجه به لزوم کاهش تصادفات و نیاز ما به نظ مبخشی معابر شهری، و همچنین
پیشگیری از وقوع برخی تخلفات که منجر به تصادفات م یشوند، در محل نصب
گردید هاند.
وی همچنین با ذکر بومی بودن سیست مهای مورد استفاده، افزود:
مجموع های که در این پروژه فعالیت کردند از کارشناسان و متخصصان داخلی
بود هاند و بر اساس اعلام آ نها گویا از دانشی کاملا بومی نیز در این سیست مها
استفاده شده است.
انجام کلیه امور چاپی (چاپ و نشر یزدا)
ماهنامه ی
تلفن: ۲۲۸۸۵۶۴۷
ماهنامه ی
تلفن: ۲۲۸۸۵۶۴۷
ماهنامه ی
راهنمای جامع صنعت
تهویه و تاسیسات
منتشر شد.
ماهنامه ی
تلفن: ۲۲۸۸۵۶۴۷
جاده ابریشم
www.jadeabrisham.com
تلفن: ۲۶۴۰۴۲۰۷
ایمن گستر ساعی
www.igs.co.ir
۶۶۹۰۸۸۸۲- تلفن: ۴
جهانبان پایدار ایلیا
مرکز پخش محصولات
Silex حفاظتی
تلفن: ۶۶۷۶۰۳۹۶
۱۵
www.khanetasisat.ir www.hvac.ir www.yazdapub.ir www.hvachousemag.ir www.khanetasisatmag.ir
۲۲۸۸۵۶۴۷- جهت تهیه کتا بهای جدید با ما تماس بگیرید ۵۰ « نشر یزدا و گروه نشریات » تاز ههای
حسین پروندی شهردار قروه نیز اظهار کرد: این سیستم تمامی تخل فهای
شرق به غرب و غرب به شرق چهارراه را ثبت م یکند که شامل تخلف عبور از خط
عابر پیاده، و همچنین عبور مستقیم از چراغ قرمز م یشود. دوربی نهای نظارتی
نیز در این چهار راه نصب شده که دارای قابلیت زوم با متراژ بالا م یباشند. این
دوربی نها تا تقاطع چهارراه بوعلی را پوشش م یدهند و زاوی هی دید آ نها ۳۶۰
درجه است. نحو هی اجرای این پروژه نیز ب هصورت پیمانی بود که شرکت تاجران
جاده ابریشم اجرای آن را بر عهده داشت.
سپهر سرپرست فرمانداری قروه اظهار داشت: این امر که سیست مهای
نصب شده بومی هستند، مای هی خوشحالی ماست. به هر حال این امر به
ما کمک م یکند تا با استفاده از کارشناسان متخصص در این زمین هها، از
وابستگ یها رهایی پیدا کنیم. نکت ه بعدی نیز امنیت این روند است که از درج هی
اهمیت بالایی برخوردار است.
انجام کلیه امور چاپی (چاپ و نشر یزدا)
۱۶
آریا دژنت
www.ariadezh.org
تلفن: ۸۸۲۱۵۴۸۵
دوره های آموزشی خانه تاسیسات
تلفن: ۲۲۸۸۵۶۴۷
ماهنامه
تاسیسات
بهداشتی
به زودی...
پویا
www.pouyacctv.com
تلفن: ۲۲۳۵۲۴۱۹
بلوط نت
www.networkcamer.com
تلفن: ۲۲۲۱۱۱۴۶
ماهنامه ی
تلفن: ۲۲۸۸۵۶۴۷
آب و آتش
www.waf-co.com
تلفن: ۲۲۸۷۷۲۰۷
www.khanetasisat.ir www.hvac.ir www.yazdapub.ir www.hvachousemag.ir www.khanetasisatmag.ir
۲۲۸۸۵۶۴۷- جهت تهیه کتا بهای جدید با ما تماس بگیرید ۵۰ « نشر یزدا و گروه نشریات » تاز ههای
اولین سامانه « کارابین » با نام تجاری embedded دوربین پلا کخوان
کاملا بومی در نوع خود است که تمامی مراحل طراحی سخ تافزاری و
نر مافزاری، سیست مسازی و همچنین هسته پردازشی آن توسط جمعی از
نخبگان علمی رشته فیزیک و مخابرات دانشگا ههای تهران و شریف و متناسب
با نیاز بومی ایران طراحی شده است.
منبع : خبرگزاری مهر
عملیات اجرایی طرح فیبر نوری و نصب دوربی نهای چندمنظوره
آغاز شد
فریدون وکیلی رئیس کمیسیون شه رسازی شورای شهر،نصب
دوربی نهای چندمنظوره در میادین و تقاط عهای شهر شهریار را در راستای
ارتقای ضریب امنیت و رفع مشکلات ترافیکی دانست.
در غرب تهران فریدون وکیلی، رئیس کمیسیون شه رسازی شورای
شهر شهریار، در گفتگویی با برنا ، نصب دوربی نهای چندمنظوره در میادین و
تقاط عهای شهر شهریار را در راستای ارتقای ضریب امنیت و رفع مشکلات
ترافیکی دانست، ودر ادامه افزود : در این راستا عملیات زیرسازی، کاب لگذاری
فیبر نوری و نصب دوربی نها در شهر شهریار آغاز شده است.
وی اظهار داشت:با نصب و را هاندازی دوربی نهای چن دمنظوره ، میادین و
تقاط عها و ساختما نهای اصلی شهر شهریار زیر پوشش قرار گرفته، که این امر
نقش مهمی در پیشگیری ترافیک و سرقت خواهد داشت.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر شهریار در بخش دیگری از
شهر شهریار، ایجاد یک ITS سخنان خود خاطرنشان کرد : با توجه به مطالعات
بستر مخابراتی استاندارد بر پایه شبکه فیبر نوری برای انتقال تصاویر دوربی نها
و اطلاعات چرا غهای راهنمایی به مرکز کنترل ترافیک شهرداری، ب هعنوان
شبکه فیبر نوری در دستور کار معاونت حم ل ونقل و ترافیک شهرداری شهریار
قرار گرفت.
وی در خاتمه افزود : این شبکه در دو فاز ( مرکز شهر شهریار ، اندیشه و
وائین در فاز یک) و (منطقه کهنز و امیریه در فاز دوم )ب هطول تقریبی ۳۷ کیلومتر

و در دو رینگ (ب هشکل لوپ) برای پوشش دادن به ۳۲ نقطه و همچنین پوشش
۱۱ ساختمان اصلی شهر شهریار، بر اساس اولویت در مدت یکسال با اعتباری
بالغ بر سه و نی ممیلیارد تومان از سوی شهرداری شهریار در حال انجام است .
منبع : خبرگزاری برنا
نصب یک دوربین در هر ۲۰ کیلومتر جاد ه
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هر ۲۰ کیلومتر یک دوربین در جاد ههای
کشور نصب م یشود گفت: سرعت متوسط خودروها بین دو دوربین انداز هگیری
م یشود.
عباس آخوندی گفت : حدود ۱۲۱ کیلومتر بزرگراه در استان اصفهان به
مناسبت دهه فجر آماده بهر هبرداری است، که حدود ۶۵ میلیارد تومان هزینه
شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از تعیی نتکلیف پروژه کنارگذر شرقی
اصفهان خبر داد و گفت: طول کنارگذر شرقی اصفهان حدود ۹۴ کیلومتر است،
که ساخت این پروژه هم برای مردم اصفهان و هم برای عابران محور شمال -
جنوب بسیار مهم است.
عضو کابینه دولت یازدهم درباره آخرین وضعیت پروژه خط
آهن سری عالسیر تهران - قم - اصفهان گفت: رئی سجمهور بر آغاز
عملیات اجرایی این خط آهن تاکید کرد که ب هزودی اجرایی م یشود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: ۱۲ میلیارد تومان برای ایمنی علائم و سیست مهای
آشکارسازی ب همنظور افزایش ایمنی تردد اعتبار هزینه شده است.
وی گفت: ایمنی یک موضوع نسبی است و عامل انسانی نقش بسیار
مهمی در بروز حوادث جاد های دارد، و حدود ۲۰ میلیون نفر در جاد ههای کشور
رانندگی م یکنند و رفتار انسانی در جاد هها بسیار مهم است.
آخوندی تاکید کرد : اقدامی که باید انجام دهیم این است که با علائم
آشکارساز، سطح ایمنی در جاد هها را افزایش دهیم، و باید نظام کنترل مدیریت
جاد هها را هم اجرایی کنیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در هماهنگی بسیار خوبی که با پلیس صورت
گرفته، وضعیت ایمنی جاد هها بهبود م ییابد و اطلاعات ثب تشده ۲۴۰ دوربین
که پیش از این تخلفات را ثبت م یکرد، اما در اختیار پلیس قرار نم یگرفت ، به
پلیس راهور ارائه م یشود.
وی ادامه داد: البته بر اساس طرح بسیار بزرگی که در دست انجام است
حدود هزار و ۸۰۰ دوربین دیگر برای تمام را ههای شریانی کشور در نظر گرفته
شده تا در هر ۲۰ کیلومتر در جاد ههای کشور یک دوربین نصب و سرعت متوسط
خودروها میان دو دوربین انداز هگیری شود، که این طرح ب هزودی اجرایی
م یشود. اما مه مترین موضوع علاوه بر مباحث فنی و مهندسی در جهت
بهبود ایمنی را هها، تغییر رفتار رانندگان است که باید این موضوع در کل جامعه
فرهن گسازی شود.
آخوندی درباره پروژ ههای مسکن مهر استان اصفهان نیز گفت: در دهه
فجر امسال بیش از ۱۲ هزار واحد مسکن مهر واگذار شد و خوشبختانه در استان
اصفهان پیشرفت پروژ هها بسیار خوب بود، ب هطور یکه از حدود ۲۱۱ هزار
مسکن مهر در این استان، ۲۴ هزار پروژه باقی مانده است که تلاش م یکنیم تا
پایان سال ۹۴ تکمیل شود.

بهزاد جلیلیان در دهگلان با اشاره به موقعیت خاص این شهرستان
ب هعنوان یکی از مسیرهای ورودی و خروجی به استان کردستان اظهار کرد:
باتوجه به در پیش بودن مسافر تهای نوروزی و تردد در مسیر دهگلان، قرارگاه
نوروزی پلیس راهور در دهگلان تشکیل م یشود. وی با تشریح برنام ههای
پی شبین یشده پلیس راهور دهگلان در ایام نوروز، بیان داشت: اقدامات خاصی
در این راستا در دستور کار قرار گرفته و با هماهنگ یها که با سایر ادارات متولی در
امر ترافیک صور تگرفته، امیدواریم نوروزی بدون دغدغه و مشکلی را داشته
باشیم. فرمانده پلیس راهور دهگلان از نصب دوربین ثبت تخلفات در سطح
معابر شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام برای ثبت تخلفات در اماکنی که
ماموران پلیس راهور حضور ندارند انجام م یشود، و قطعا امنیت و نظم ترافیکی
بیشتری را ب هدنبال خواهد داشت. جلیلیان نصب بنر حاوی پیا مهای ترافیکی در
معابر ورودی و خروجی شهر را از دیگر اقدامات پلیس راهور دهگلان در راستای
ارتقای فرهنگ ترافیکی در این شهرستان نام برد و اظهار کرد: ایجاد بسترهای
لازم در راستای ارتقای سطح فرهنگ ترافیک از اولوی تهای پلیس راهور در این
شهرستان است. به گفته وی، دفاتر پلیس + ۱۰ و همچنین مرکز تعویض پلاک
این شهرستان در ایام نوروز نیز برای رفاه حال همشهریان و مسافرین فعال
هستند. فرمانده پلیس راهور دهگلان همچنین به هماهنگی بین پلیس راهور
و هلال احمر شهرستان اشاره کرد و افزود: با همکاری هلال احمر شهرستان
و ارائه آموز شهای کامل راهنمایی و رانندگی تعدادی پلیس یار جوان را فعال که
اقدام به روانسازی ترافیکی خواهند کرد. جلیلیان با اشاره به دیگ راقدامات پلیس
راهور دهگلان برای تامین امنیت مسافران گفت: با هماهنگی فرمانداری تعداد
خودروی دولتی نیز در راستای کنترل نامحسوس درسطح شهر فعال خواهد
شد. وی در پایان ضمن آرزوی سفری خوش و ایمن برای مسافران خواستار
رعایت قوانین و مقررات رانندگی از سوی آنان شد، و بیان داشت: تمام تلاش
پلیس راهور ایجاد بستری برای ارتقای امنیت مسافران و مردم در زمان تردد در
مسیرها بوده و تحقق اهداف ما نیاز به همکاری بیش از پیش خود مردم دارد.
منبع : واحد خبری سنندج
نصب ۶ دوربین کنترل سرعت در جاده ساحلی گناوه
مدیرکل حم ل ونقل و پایانه های استان بوشهر گفت: با توجه به حادث هخیز
بودن برخی نقاط جاده ساحلی گناوه به بوشهر، نصب شش دوربین کنترل
سرعت در این محور در دست اجراست.
حمیدرضا علم درگف ت وگو با ایرنا افزود: این دوربی نها نقش بسیار

تاثیرگذاری در کاهش تصادفات و حوادث و تلفات ناشی از آ نها در این راه
ارتباطی دارد، که تلاش م یکنیم نصب آ نها تا پیش از نوروز انجام شود.
وی یادآورشد: سال گذشته بزرگراه برازجان – بوشهر بیشترین تصادفات
جاد های را در این استان داشت، که پس از نصب دوربی نهای کنترل سرعت
ه ماکنون این محور در این زمینه رتبه پنجم را دارد، که نشا ندهنده نقش
دوربی نهای هوشمند در کاهش چشمگیر تصادفات جاد های است.
علم یادآورشد: در ۱۰ ماه اول امسال ۱۹۲ نفر در اثر تصادفات رانندگی در
جاد ههای برو نشهری و را ههای روستایی استان بوشهر جان خود را از دست
داد هاند که این تعداد تلفات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۸٫۷
درصدی در جاد ههای برو نشهری و با کاهش ۷٫۱ درصدی تلفات در را ههای
روستایی همراه بوده است.
وی اضافه کرد: جاد ههای گناوه – دیلم، ساحلی دلوار- دیر و برازجان به
گناوه ب هترتیب محورهایی هستند که در مدت یا دشده بیشترین تلفات را ب هخود
اختصاص داد هاند.
مدیرکل حم ل ونقل و پایان ههای استان بوشهر گفت: آمارها نشان م یدهد
که در ۱۰ ماه اول امسال بزرگرا هها ۲۴ درصد، را ههای اصلی ۵۶ درصد و را ههای
فرعی - روستایی ۲۰ درصد تلفات جاده ای استان بوشهر را ب هخود اختصاص
داد هاند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بزرگراه ها ۳۲ درصد کاهش،
را ههای اصلی ۳۴ درصد افزایش و را ههای فرعی – روستایی ۸ درصد کاهش
تلفات داشت هاند.
علم ادامه داد: با توجه به اینکه در تعطیلات آستانه نوروز قرار داریم، و
ب یشک میزبان مسافران زیادی در این ایام خواهیم بود، ایم نسازی محورها با
همکاری دستگا ههای متولی و مرتبط ب هجد در دستور کار قرار گرفته است.
منبع : خلیج فارس
نصب دوربین مداربسته برای حفاظت هوشمند محیط زیست
در حال حاضر دو هزارو ۸۰۰ محیط بان در سطح کشور داریم که با وجود
۱۷ میلیون هکتار عرصه محی طزیست و این تعداد نیرو، حفاظت آن امکا نپذیر
نیست.
فرمانده یگان حفاظت سازمان محی طزیست گفت: عرص ههای حفاظتی
محی طزیست کشور از طریق نصب دوربین مداربسته هوشمندسازی م یشوند،
و عزم سازمان برای حفاظت هوشمند مناطق جدی است.
سرهنگ حمیدرضا خی لدار روز سه شنبه در حاشیه نامگذاری پاسگاه

در جمع « عبدالله یاری » محی طبانی روستای زناوله شهرستان ملایر به نام شهید
خبرنگاران افزود: سال آینده طرح حفاظت مناطق اجرایی خواهد شد، و مناطق
حفاظ تشده محی طزیست ب هصورت پایلوت هوشمند م یشوند.
وی اظهار داشت: حفاظت هوشمند مناطق از قبل در دستور کار سازمان
حفاظت محی طزیست بود، اما ب هدلیل عدم تامین اعتبار این امر اجرایی نشد،
که در حال حاضر دستور رییس سازمان بر اجرای این طرح است و باید ب هسمت
حفاظت نوین پیش برویم.
وی سلا حهای شکاری را تهدید جدی برای محی طبانان دانست و افزود:
پیگیر هستیم تا محدودی تهای قانونی لازم را تصویب کنیم، تا از این طریق
بتوانیم محی طبانان را حمایت کنیم.
خی لدار ادامه داد: یکی از معضلات موجود این است که محی طبانان
در مناطقی دور مشغول فعالیت هستن، و شکارچیان متخلف به امید اینکه
م یتوانند فرار کنند، با محی طبانان درگیر م یشوند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون، دولت موظف است تعداد سلاح شکاری
را با تشخیص محی طزیست به تعداد قابل برداشت حیات وحش برساند، اظهار
کرد: در این رابطه پیشنهاد دادیم مجوزهای حمل و نگهداری سلا حهای
شکاری به مجوز نگهداری تبدیل شود و ب هعنوان لایحه در مجلس به تصویب
برسد.
سرهنگ خی لدار در عین حال کمبود نیرو را یکی از دیگر مشکلات این
حوزه برشمرد و گفت: در حال حاضر در کل کشور ۱۷ میلیون هکتار عرصه
محی طزیست در حفاظت یگان است و ۵۸۰ پاسگاه فعال محی طبانی داریم، در
حال یکه برخی محی طبان یهای ما یک یا دو نیرو بیشتر ندارند.
وی از هیا تدولت و نمایندگان مجلس درخواست کرد: مجوز استخدام
ساختار سازمانی یگان حفاظتی که بالغ بر ۱۰ هزار نفر است را صادر کنند، تا
این سازمان هر سال بخشی از نیروی خود را جذب کند و بتوانیم در عرصه
محی طزیست بیشتر فعال باشیم.
خی لدار یادآور شد: در حال حاضر دو هزارو ۸۰۰ محیط بان در سطح کشور
داریم که با وجود ۱۷ میلیون هکتار عرصه محی طزیست و این تعداد نیرو، حفاظت
آن امکا نپذیر نیست.
وی همچنین از تصویب نظام آموزشی و دستورالعمل خدمتی محی طبانان
خبر داد و اذعان داشت: شیفت خدمتی محی طبانان یک نقیصه بزرگ است که
با هیچ قانون استخدامی کشور همخوانی ندارد، ب هطور یکه محی طبانان هر ماه
۱۸ شبانه روز خدمت و ۱۲ شبانه روز استراحت دارند.
خی لدار گفت: در این راستا دستورالعمل خدمتی آ نها همانند نیروهای
مسلح یعنی در ماه ۱۷۶ ساعت موظفی است که در حال نهایی شدن است و بر
اساس آن، محی طبانان ۲۰ شبانه روز استراحت و ۱۰ روز خدمت م یکنند و مازاد
کار آ نها هم پس از تامین اعتبارات، پرداخت خواهد شد.
وی در خصوص نظام آموزشی توام با درجات محی طبانان نیز بیان داشت:
همانند نیروهای مسلح، آموز شهای طولی را در پنج دوره برای محی طبانان
درنظر گرفت هایم که ه ماکنون، ۸۰۰ نفر آموزش دید هاند و حدود ۴۵۰ نفر باقی
ماند هاند که بعد از آموزش، پایا ننامه دوره به آ نها اعطا م یشود که بر اساس آن
درجات آ نها نیز ارتقا پیدا م یکند.
فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محی طزیست همچنین محی طبانی،
محی طداری، افسر محی طداری و ارشد محی طداری را از درجات محی طبانان
برشمرد و افزود: این درجات توسط معاون توسعه مدیریت سازمان ابلاغ شده و
مهم دستورالعمل خدمتی است که اگر در ستاد کل نیروهای مسلح تصویب شود،
ساعت کار و اعتبارات مورد نیاز در خصوص کمبود دریافتی به آ نها را تامین
م یکنیم.

در دهمین روز از ایام دهه فجر، با حضور فرمانده یگان حفاظت محی طزیست
کشور، معاون استاندار همدان و جمعی از مسوولان استانی و شهرستانی،
پاسگاه محی طبانی روستای ازناوله ملایر در منطقه حفاظ تشده لشگردر به نام
نامگذاری شد. « عبدالله یاری » شهید
شهید عبدالله یاری دارای آخرین درجه محی طبانی یعنی ارشد محی طدار
است که برای حفظ عرص ههای محی طزیست کشور و جلوگیری از ورود
شکارچیان متجاوز در منطقه لشگردر ملایر در مرداد ماه سال ۹۱ به مقام والای
شهادت نایل شد.
شهرستان ملایر با دارا بودن جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر در جنوب شرقی
استان و ۷۵ کیلومتری شهر همدان واقع شده است.
منبع : ایرنا
جرائم رانندگی هزینه نصب دوربی نهای کنترل ترافیک سقز را
تامین می کند
فرماندار ویژه شهرستان سقز گفت: مبلغ سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از
محل درآمد جرائم رانندگی برای نصب دوربی نهای مداربسته کنترل ترافیک در
۲۱ نقطه شهر در سال جاری اختصاص یافت.
عل یاکبر ورمقانی در نشست شورای ترافیک سقز با بیان اهمیت موضوع
کنترل و کاهش ترافیک، افزود: سال گذشته نیز سه میلیارد ریال از محل
اعتبارات تملک دارایی به این موضوع اختصاص داده شده بود.
وی در این جلسه خواستار را هاندازی کارت پارک الترونیکی برای استفاده
بهینه از مکا نهای پارک در تعدادی از خیابا نهای سطح شهر و همچنین
خ طکشی خیابا نها شد.
وی با عنوان اینکه شهرداری با همکاری بخش خصوصی پارکینگ طبقاتی
مناسبی در مرکز شهر ساخته است، یادآور شد: باید مسافران و گردشگران در ایام
نوروز ب هسمت این پارکینگ هدایت شوند، تا هم شاهد ترافیک کمتر باشیم، وهم
آ نها بتوانند از بازار خرید کنند.
سرگرد غلامرضا صدفی فرمانده پلی سراه سقز هم با عنوان اینکه را هاندازی
کارت پارک الترونیکی در قانون راهنمایی نیز آمده است، بیان کرد: در تعدادی
از شهرهای بزرگ سیستم سنتی اخذ وجه در برابر پارک نمودن خودرو مورد
سو ءاستفاده قرار گرفته است.
صابر زارعی معاون فنی وعمرانی فرمانداری سقز هم خواستار بهسازی،
ترمیم و لک هگیری خیابا نهای سطح شهر و ب هویژه ورود یهای منتهی به سقز
شد.
در این جلسه ضیا ءالدین نعمانی شهردار سقز و باقی رحما نپور، رئیس
شورای اسلامی سقز نیز خبر دادند که الکترونیکی کردن کارت پارک در دستور
کار شهرداری قرار دارد و این اداره از طریق بخش خصوصی در این زمینه اقدام
خواهد کرد.

نصب دوربین های هوشمند برای کاهش تخلفات در قم
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم، از نصب دوربی نهای
هوشمند برای کاهش تخلفات در قم خبر داد.
سرهنگ احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل شورای
معتمد پلیس گفت: شورای معتمد پلیس ب هصورت پایلوت در مناطق تولید دارو،
شهید بهشتی، خیام و ۳۰ متری کیوانفر تشکیل شده است که این شوراها با
حضور ائمه جماعت، بازنشستگان نیروهای مسلح و معتمدین محل و همچنین
مدیران مدارس فعالیت م یکند.
وی گفت: از جمله فعالی تهای شورای معتمد پلیس م یتوان به نصب
دوربی نهای هوشمند و رصد فعالی تها توسط دوربی نها اشاره کرد که این
امر موجب کاهش سرقت و آسی بهای اجتماعی م یشود. همچنین مسایل
ترافیکی و تخلفات راهنمایی و رانندگی نیز با این دوربی نها قابل کنترل است.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم با بیان اینکه دوربی نهای
هوشمند در سطح شهر قم برای نظارت بیشتر فعال م یشوند، افزود: رویکرد
جدید پلیس فعا لتر شدن پلیس هوشمند در سطح شهر خواهد بود.
وی با اشاره به ثب تنام پلیس افتخاری در استان قم افزود: علاقمندان به
همکاری با پلیس، م یتوانند ثب تنام کرده و پس از انجام اقدامات مقدماتی با
پلیس همکاری کنند.
صادقی ادامه داد: تاکنون بیش از ۲۰۰ پلیس افتخاری از آموز شهای لازم
بهر همند شد هاند، و تا ۲ هزار نفر پلیس افتخاری ثب تنام م یشوند.
نصب دوربین در تمام جاد هها تا ۲ سال آینده
در حال حاضر ۴۰۰ دوربین در سراسر کشور فعال هستند که برای رسیدن
امکانات نظارتی به تمام جاد هها نیاز به یک بودجه قطعی وجود دارد.
کشاورزیان از نصب دوربی نهای نظارتی و ثبت تخلف در تمام جاد ههای

شریانی کشور تا ۲ سال آینده خبر داد و گفت: در حال حاضر ۴۰۰ دوربین در
سراسر کشور فعال هستند که برای رسیدن امکانات نظارتی به تمام جاد هها نیاز
به یک بودجه قطعی وجود دارد.
داود کشاورزیان در نشست هفته حم ل ونقل با بیان اینکه عملیات راهداری
زمستانی امسال از ۱۹ آذر آغاز ب هکار کرده و تا فروردین ماه ادامه خواهد داشت،
اظهار کرد: با توجه به افزایش صددرصدی اعتبارات امیدواریم راهداری امسال
نسبت به سا لهای قبل از استاندارد مطلوبی برخوردار شود.
وی افزود: امیدواریم با ادامه یافتن همین روند تا سال آینده راهداری ایران
نسبت به استاندار دها و قوانین بالادستی نظام نزدی کتر شود
کشاورزیان از نصب دوربی نهای نظارتی و ثبت تخلف در تمام جاد ههای
شریانی کشور تا ۲ سال آینده خبر داد و گفت: در حال حاضر ۴۰۰ دوربین در
سراسر کشور فعال هستند که برای رسیدن امکانات نظارتی به تمام جاد هها نیاز
به یک بودجه قطعی وجود دارد.
وی ادامه داد: با توجه به نیاز کشور به این ارگا نهای نظارتی در طرحی با
ارزش ۹۰۰ میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی تمام ۳۴ هزار راه شریانی
کشور دارای دوربین ثبت تخلف شوند. همچنین نگهداری و بهر هبرداری از این
دوربی نها نیز تا ۵ سال در اختیار بخش خصوصی خواهد بود.
رییس سازمان راهداری کشور با اشاره به کاهش ۶ درصدی تلفات جاد های
در ۷ ماهه نخست امسال، ابراز امیدواری کرد با تامین بودجه موردنیاز برای
بهبود راهداری این آمار طبق برنام ههای بلندمدت روند کاهشی خود را حفظ
کند.
کشاورزیان همچنین از نهایی شدن طرح اختصاص اعتبار متمرکز برای
راهداری جاد ههای غیرشریانی خبر داد و گفت: با توجه به مذاکرات انجا مشده
با معاونت برنام هریزی و نظارت راهبردی ریی سجمهور بودجه موردنیاز برای
راهداری تامین شده، و با تخصیص منابع موردنیاز را ههای غیرشریانی ما نیز از
یک راهداری مناسب برخوردار شوند.
منبع : باشگاه خبرنگاران
نصب دوربین روی لباس پلیس آمریکا
ماموران پلیس امریکا موظف شدند هنگام ماموریت و گش تزنی دوربینی
کوچک بر روی یقه خود نصب کنند، تا اقداماتی که انجام می دهند فیل مبرداری
شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه خبری فرانس ۲۴ ، باراک اوباما
رئی سجمهور آمریکا درپی تشدید ناآرام یها اعلام کرد از این بعد بر ماموران

پلیس دوربین نصب خواهد شد.
در ل سآنجلس، ماموران پلیس این وسیله جدید را آزمایش کردند.
بدی نترتیب که از این زمان به بعد، ماموران پلیس هنگام ماموریت و گش تزنی
موظفند یک دوربین کوچک بر روی یقه گردن خود نصب کنند، تا اقداماتی که
پلیس حامل دوربین در ماموریت انجام م یدهد فیل مبرداری کند.با کمک این
دوربین ، م یتوان ب یگناه بودن یا خلافکار بودن مظنونان تشخیص داد.
منبع : خلاصه خبر از واحد مرکزی خبر
نصب دوربین های نظارتی درمحور یزد – ابرکوه
مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان یزد از نصب دوربی نهای
نظارت تصویری در محور یزد – ابرکوه خبر داد.
ITS جواد ذاکر با بیان این خبر اظهار داشت : در راستای گسترش تجهیزات
که ب هتدریج جزء لاینفک امور راهداری و حم ل ونقل جاد های محسوب م یشود،
دو دوربین نظارت تصویری به جمع دوربی نهای نظارتی مرکز مدیریت را هها
اضافه شد.
وی افزود : پس از شناسایی نقاط پرحادثه، نصب این دوربی نها در نقاط
مذکور در مسیر تفت - ابرکوه در محدوده عقا بکوه و گردنه برفگیر عل یآباد در
اولویت قرار گرفت و نصب شد.
ذاکر خاطرنشان ساخت : از مانیتورینگ تصاویر حاصل در مرکز مدیریت
را ههای راهداری ب همنظور عملیات راهداری زمستانی و حفاظت حریم را هها
و مدیریت اکی پهای امداد و نجات وقایع جاد های و کنترل آنلاین ترافیک و
همچنین مدیریت گش تهای راهداری و بررسی ایمنی کارگا ههای جاد های و
غیره استفاده م یشود.
این مقام مسوول ادامه : در حال حاضر تصاویر ۱۲ عدد دوربین در این مرکز
مورد بهر هبرداری است.
منبع : قدس آنلاین یزد
نصب دوربین کنترل سرعت در ۲۰۰ کیلومتر از محورهای
ارتباطی چهارمحال و بختیاری
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: برای
نصب دوربین کنترل سرعت در ۲۰۰ کیلومتر از محورهای ارتباطی این استان،
برنام هریزی شده است.
گودرز امیری امروز در گف ت وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، اظهار کرد:
ب همنظور افزایش ایمنی در جاد ههای استان چهارمحا ل وبختیاری، برنام هریزی
برای نصب دوربی نهای کنترل سرعت در ۲۰۰ کیلومتر از محورهای ارتباطی این
استان در سال جاری صورت گرفته است.
وی گفت: اداره کل حم ل ونقل و پایان ههای استان چهارمحا ل وبختیاری،
باید در سری عترین زمان ممکن، نسبت به نصب دوربی نهای نظارت تصویری
در ۲۰۰ کیلومتر از محورهای ارتباطی این استان، اقدامات لازم را اجرایی و
عملیاتی کند.

امیری تاکید کرد: ب ههمی نمنظور، بایستی مسوولان دستگا ههای اجرایی
مرتبط در استان چهارمحا ل وبختیاری، نسبت به جذب سری عتر اعتبارات لازم
در این زمینه و جلوگیری از بازگشت آن به خزانه، اقدامات لازم را انجام دهند.
این مسوول افزود: استانداری چهارمحا ل وبختیاری نیز، ب همنظور نصب
جایگاه رادیویی دوربی نهای کنترل سرعت در محورهای ارتباطی این استان، ۲
میلیارد ریال اختصاص داده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحا ل وبختیاری تصریح کرد:
اداره کل حم ل ونقل و پایان ههای این استان، مجری نصب دوربی نهای نظارت
تصویری در محورهای ارتباطی استان است.
وی اظهار داشت: نصب دوربی نهای نظارت تصویری در محورهای
ارتباطی کشور و استان چهارمحا ل وبختیاری، امکان پخش زنده تصاویر و
وضعیت جوی جاد هها و همچنین اطلا عرسانی ب هموقع و سریع وضعیت جوی
را ههای ارتباطی را فراهم م یکند.
امیری خاطرنشان کرد: روان شدن عبور و مرور در محورهای ارتباط،
مه مترین دستاورد نصب دوربی نهای نظارت تصویری در محورهای ارتباطی
کشور و استان چهارمحا ل وبختیاری ب هشمار م یرود.
وی بیان داشت: نصب دوربی نهای نظارت تصویری در محورهای ارتباطی
کشور و استان چهارمحا ل وبختیاری، افزایش ایمنی حم ل ونقل در سفرهای
ه موطنان و گردشگران داخلی و خارجی را ب هدنبال دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحا ل وبختیاری اضافه
کرد: با نصب دوربی نهای نظارت تصویری در محورهای ارتباطی، م یتوان
زمینه کاهش تصادفات، افزایش ایمنی در حم ل ونقل جاد های و ارتقای آسایش
ه موطنان و گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کرد.
وی عنوان داشت: مسوولان استان چهارمحا ل وبختیاری نیز، در یک سال
گذشته با برنام هریز یهای علمی و کارشناسی و استفاده از توان مهندسی موجود
در این استان، زمینه اختصاص اعتبارات ملی و استانی، به پروژ ههای جاد های
مختلف، با هدف ارتقای کمی و کیفی ایمنی حم ل ونقل در را ههای ارتباطی را
فراهم کرد هاند.
امیری اظهار کرد: دولت تدبیر و امید در زمان فعالیت خود، برای
ارتقای کیفی و کمی محورهای ارتباطی و افزایش ایمنی در را هها، اقدامات
علمی و کارشناسی فراوانی را در نقاط مختلف کشور، ب هویژه در استان
چهارمحا لوبختیاری انجام داده است.

وی گفت: تمامی مردم و مسوولان بایستی برای افزایش ایمنی در
محورهای ارتباطی و ب همنظور جلوگیری از تصادفات جاد های، نسبت به رعایت
قوانین راهنمایی و رانندگی، اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحا ل وبختیاری تاکید کرد:
افزایش اختصاص اعتبارات ملی، نقش مهمی در ارتقای محورهای ارتباطی و
کاهش تصادفات جاد های دارد.
وی افزود: ب ههمی نمنظور، مسوولان استان چهارمحا ل وبختیاری،
تمامی تلاش خود را برای جذب بیشتر اعتبارات ملی و ارتقای کمی و کیفی
محورهای ارتباطی در نقاط مختلف این استان، انجام م یدهند.
امیری تصریح کرد: مسوولان ملی نیز، توجه ویژ های برای ارتقای
را ههای کشور، ب هویژه در مناطق کمترتوسعه یافته و غیربرخوردار مانند استان
چهارمحا ل وبختیاری دارند.
منبع : فارس نیوز
نصب بیش از ۱۵۰۰ دوربین در مجتم عهای تجاری و بازارهای
دوبی
پلیس دوبی از نصب و فعالیت بیش از ۱۵۰۰ دوربین مداربسته در مراکز و
مجتمع های تجاری و بازارهای شی خنشین دوبی خبر داد.
پلیس دوبی در گزارشی اعلام کرد که مرکز پلیس دوبی با همکاری
شهرداری دوبی به نصب و کنترل دوربی نهای مداربسته در تمامی مراکز و
مجتم عهای تجاری و بازارهای شی خنشین دوبی اقدام کرده است.
براساس این گزارش، بیش از ۱۵۰۰ دوربین مداربسته در این مکا نها
ب هصورت ۲۴ ساعته فعالیت م یکنند که در مرک زپلیس دوبی تحت کنترل
م یباشند.
پلیس دوبی هدف از نصب دوربی نهای مداربسته را کنترل این مکا نها
برای امنیت و سلامت شهروندان اعلام کرده است.
منبع : ایسنا
نصب دوربی نهای کنترل سرعت در جاده بوشهر - گناوه
مدیرکل حم لونقل و پایان ههای استان بوشهر گفت: قرارداد نصب
دوربی نهای کنترل سرعت در جاده ارتباطی بوشهر به گناوه منعقد شده، وتا پیش
از پایان سال جاری این سیستم در این محور نصب و را هاندازی م یشود.
سید حمیدرضا علم روزیکشنبه درگف ت وگو با ایرنا، افزود: امسال محور
دالکی ب هعنوان راه پرترافیک ارتباطی استان بوشهر به فارس ب همنظور
ایم نسازی به دوربی نهای کنترل سرعت مجهز شد.
وی در بخش دیگری از این گف توگو بیان کرد: پشتیبانی و اعزام کاروان
راهیان نور استان بوشهر و آمادگی ناوگان حم ل ونقل این استان برای اعزام
این زائران به مناطق عملیاتی جنوب کشور، یکی از مه مترین برنام ههای این
سازمان است.
وی یادآور شد: ناوگان حم ل ونقل عمومی استان بوشهر یکی از جوا نترین
ناوگا نهای حم ل ونقل کشور است.
ایشان بیان داشت: آمادگی سروی سدهی عمومی به مردم در ایام تعطیلات
و نوروز در دستور کار جدی این سازمان است، و با برنام هریز یهای صور تگرفته
سروی سدهی به مردم استان بدون هیچ مشکلی انجام خواهد گرفت.
علم در باره حم ل ونقل در حوزه روستایی گفت: با انعقاد تفاه منام های با
کمیته امداد امام خمینی (ره)، این سازمان تسهیلاتی را به میزان ۱۵۰ میلیون
ریال با بهره چهار درصد برای خرید خودرو سواری بین شهری و روستایی برای
جاب هجایی مسافران قرار داده است.
وی افزود: پیگیر هستیم شرایطی را برای دریافت تسهیلات با نرخ پایین
برای متقاضیان جاب هجایی مسافران در محورهای « ون » برای خرید خودرو
استان فراهم کنیم.

علم بیان کرد: سازمان حم ل ونقل استان بوشهر هیچ مشکلی در زمینه
جاب هجایی مسافران ندارد، و آنان می توانند برای خرید بلی تهای اتوبوس از
طریق اینترنت نیز اقدام کنند.
منبع : استا ننیوز
دو دوربین مدار بسته در سطح شهر عنبرآباد
به همت شهردار محترم عنبرآباد، دو دوربین در چهاراه مسجد وس هراه
امیرآباد در حال نصب م یباشد.
حسی نزاده در ای نخصوص گفت:برای نصب این ۲دوربین در سطح شهر
بیش از ۹۵ میلیون تومان هزینه خواهد شد، تا نیروی انتظامی از این دوربی نها
جهت ضبط تخلفات وامنیت شهرستان استفاده نماید.
منبع : شهروند جنوبی

نصب دوربین در ایستگا ههای راه آهن
گروه ناجا- فرمانده پلیس را هآهن کشور اعلام کرد: تعدادی از نواحی
را هآهن مجهز به دوربین مداربسته در ایستگا هها شدند، و ایستگا ههای دیگر
اولوی تبندی و نصب دوربین در آنجا انجام خواهد شد.
امروز ،« امیر رحمت اللهی » به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سردار
در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در پن جماهه نخست امسال ۲۲۵ کیلوگرم
مواد مخدر در شبکه ریلی کشور کشف شد، که نسبت به مدت مشابه در سال
گذشته ۴ درصد رشد داشته و در این رابطه ۹۳۱ نفر دستگیر شدند. براساس
آمارها بیشترین کشفیات در یگا نهای پلیس را هآهن تهران، یزد، هرمزگان و
آذربایجان ب هدست آمده است.
وی با اشاره به شناسایی باند ترانزیت موادمخدر به ترکیه در قطار بی نالمللی
تهران - آنکارا، گفت: در این عملیات، پلیس موفق به کشف ۵ کیلو و ۶۰۰ گرم
حشیش و ۴ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک شد.
۲۶ میلیارد ریال ارزش ریالی کالاهای مکشوفه قاچاق
فرمانده پلیس را هآهن کشور، همچنین ارزش ریالی کالاهای قاچاق
مکشوفه را بیش از ۲۶ میلیارد ریال طی این مدت اعلام و خاطرنشان کرد: ۲۵۹
نفر در این رابطه دستگیر شدند. این میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال
قبل ۲۲۸ درصد افزایش داشته، در حال یکه اکثر کالاهای قاچاق کش فشده
شامل گوشی تلفن همراه، سیگار، لوازم جانبی رایانه، لوازم آرایشی و بهداشتی
است.
به گفته وی، طی این مدت، مقادیر قابل توجهی سیگار، دارو و تلفن همراه
قاچاق از قطارهای بی نالمللی کشف شده است.
کشف ۱۲۵ هزار لیتر نفت سفید در راه آهن اصفهان
این مقام ارشد انتظامی همچنین به کشف ۱۲۵ هزار لیتر سوخت از نوع نفت
سفید توسط پلیس آگاهی را هآهن اصفهان اشاره کرد.
کاهش ۱۶ درصدی سرقت در شبکه ریلی کشور
سردار رحم تالهی با اشاره به توسعه شبکه ریلی در بیش از د وسوم جغرافیای
کشور و نیز وجود ۱۱ هزار کیلومتر خط راه آهن، از کاهش ۱۶ درصدی سرقت در
داخل قطارها و تجهیزات را هآهن طی این مدت، خبر داد و گفت: امیدواریم با
را هاندازی قرارگاه مبارزه با سرقت در پلیس را هآهن با استفاده از نگاه کارشناسی
پلیس و شناخت جغرافیای جرم، هد فگذاری کاهش ۲۰ درصدی سرق تها

محقق شود.
وی به اقدامات فرهنگی پلیس اعم از آموزش همگانی با هدف ارتقاء سطح
آگاهی مسافران در ایستگا ههای را هآهن و نیز در داخل قطارها اشاره کرد، و
افزود: بر اساس آمارها با سالی ۳۰ میلیون تردد مسافر در را هآهن، میزان سرقت
از مسافران بسیار کاهش یافته است، و عمدتا مجرمان از ک متوجهی و غفلت
مسافران برای سرقت وسایل همراه استفاده م یکنند.
پروند ههای شاخص پلیس راه آهن
وی همچنین از دستگیری یکی از اوباش تحت تعقیب و سارقان حرف های
در قطار گرگان- تهران خبر داد و گفت: این فرد مدتی تحت تعقیب مراجع قضایی
بود که خوشبختانه با درایت ماموران قطار شناسایی و دستگیر شد.
رحم تالهی در ادامه از جلوگیری از سرقت ۱۰۰ تن آه نآلات را هآهن
خبر داد و گفت: چندی پیش، افرادی قصد داشتند ۱۳ تن آه نآلات ریلی را با
مجوز جعلی شرکت رجا برشکاری و انتقال دهندکه با هوشیاری ماموران پلیس
شناسایی و دستگیر شدند. در بررس یهای صور تگرفته مشخص شد این افراد
قصد داشتند ۱۰۰ تن آه نآلات دپو شده در منطقه را سرقت کنند.
فرمانده پلیس را هآهن کشور به دستگیری سارق حرف های توسط پلیس
را هآهن تهران - اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: این متهم با استفاده از قر صهای
خوا بآور و متادون و به روش تعارف آبمیوه مسموم، از مسافران سرقت م یکرد
که با هوشیاری پلیس در کاشان شناسایی و دستگیر و در بازجوی یها به سرقت در
قطار شیراز - تهران با همین روش اعتراف کرد.
کشف ۱۴۵ تن آهن الات و ادوات ریلی مسروقه
این مقام ارشد انتظامی از کشف ۱۴۵ تن آه نآلات و ادوات ریلی مسروقه
در پنج ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: نسبت به مدت مشابه سال قبل، این
میزان ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده است.
به گفته وی، طی این مدت، ۱۷ دستگاه اتومبیل مسروقه، ۶۱ دستگاه
اتومبیل دارای دستور توقیف و ۱۸ دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد.
رحم تالهی با اعلام افزایش ۱۰ درصدی دستگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز
و رشد ۹۵ درصدی دستگیری اتباع بیگانه دارای مدارک جعلی، خاطرنشان کرد:
در سال جاری، ۱۳۱ هزار نفر تبعه بیگانه شامل زائر، توریست و کارشناسان طرف
قرارداد را هآهن تحت پوشش امنیتی و انتظامی پلیس را هآهن مسافرت کردند.

کاهش ۴۷ درصدی تصادف عابر با قطار
فرمانده پلیس را هآهن کشور در ادامه به ارائه پیشنهادات پلیس برای کاهش
تصادفات عابر و قطار اشاره کرد و افزود: اکثر تصادفات در حوزه را هآهن تهران،
شمال، شمال غرب و اراک رخ م یدهد، لذا پلیس آمادگی خود را برای استقرار
نیرو در نقاط حادث هخیز و ارائه آموزش به ساکنان اعلام کرده است. با اقدامات
صور تگرفته و نیز نصب علایم هشداردهنده، میزان تصادفات عابر با قطار ۴۷
درصد کاهش یافته که فقط ۱۱ نفر در اثر برخورد با قطار جان خود را از دست دادند.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: در بحث برخورد قطار با عابران
پیاده، پلیس نقش چندانی ندارد، لکن با توجه به ظرفیت و پتانسیل نیروی
انسانی که در طول شبکه ریلی وجود دارد، پیشنهاداتی در این خصوص به
مدیرعامل را هآهن ارائه دادیم و تصمیمات خوبی نیز اتخاذ شد.
به گفته وی، کاهش ۲۷ درصدی برخورد قطار با وسایل نقلیه نتیجه تبدیل
گذرگا ههای همسطح به غیر همسطح، احداث زیرگذر و... است.
سامان دهی اماکن متروکه و ابنیه قدیمی راه آهن در دستور کار پلیس
فرمانده پلیس را هآهن کشور با اشاره به وجود ابنیه قدیمی را هآهن که بعضا
شرایط را برای تجمع معتادان و افراد ولگرد فراهم م یکند، گفت: بنا به پیشنهاد
پلیس، طرح ساما ندهی این اماکن آغاز و تغییر کاربری و بهبود وضعیت آ نها در
دستور کار قرار گرفته است.
رحم تالهی گفت: در پنج ماهه امسال ۱۸ مرحله طرح انضباط اجتماعی
اجرا که ۹۰ نفر از افراد معتاد و ولگرد در این طرح دستگیر شدند.
وی تصریح کرد: ب هدلیل ورود بخش خصوصی به را هآهن و تصدی
بسیاری از مشاغل خدماتی و وجود شرک تهای پیمانکاری متعدد ب همنظور
حصول اطمینان از تردد کلیه افراد به محیط را هآهن پیشنهاد استفاده از لباس
متحدالشکل و الصاق کارت شناسایی به را هآهن ارائه گردید، که این موضوع نیز
ساما ندهی خواهد شد.
نصب دوربین در ایستگا ههای راه آهن
این مقام ارشد انتظامی درباره نصب دوربین در ایستگا ههای را هآهن،
تصریح کرد: کنترل الکترونیکی و استفاده از ف نآور یهای نوین در دستور کار
قرار دارد. تعدادی از نواحی را هآهن مجهز به دوربین مداربسته در ایستگا هها
شدند، و در ایستگا ههای دیگر اولوی تبندی شده و نصب دوربین در آنجا انجام
خواهد شد.
وی درباره نصب دوربین در واگ نهای قطار، نیز گفت: پس از بررسی
صور تگرفته به این نتیجه رسیدیم که اولویت چندانی برای اینکار وجود ندارد.
علاوه بر این کوپ هها نیز حکم حریم خصوصی را دارد، و در داخل راهرو نیز با
توجه به حضور ماموران نیازی به نصب دوربین نیست.
هنجارمند سازی رفتارها و تذکر اولویت پلیس راه آهن در برخورد با افراد
بدحجاب
رحم تالهی درباره طرح امنیت اخلاقی نیز گفت: در این طرح، رویکرد
پلیس را هآهن مبتنی بر دستورالعمل ناجاست، و افرادی که از طریق را هآهن
مسافرت م یکنند از جامعه جدا نیستند. هنجارمن دسازی رفتارها و تذکر اولویت
اول پلیس را هآهن است، و د رصورت یکه افراد وضعیت خود را اصلاح نکنند،
براساس قانون با آ نها برخورد م یشود. خوشبختانه مواردی که در را هآهن پیش
م یآید اکثرا با تذکر حل م یشود و نیازی به برخورد پلیس نیست.
فرمانده پلیس را هآهن کشور در خاتمه با اشاره به حضور نیروهای پلیس
زن در ۱۸ یگان انتظامی، گفت: مسلما یکی از وظایف پلیس برخورد با
ناهنجار یهاست، و پلیس در صورت مشاهده از سفر این افراد جلوگیری
م یکند.
منبع : پایگاه خبری پلیس
دسته ها :
يکشنبه بیست و نهم 11 1396
X