دسته
کار در ارتفاع
خرما
لینک ها
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 49775
تعداد نوشته ها : 127
تعداد نظرات : 7
Rss
طراح قالب
GraphistThem259
قفل های هوشمند رو زب هروز در حال ب هروزشدن هستند، و هر روز
نمون ههایی بهتر و سازگارتر از آن وارد بازار م یشود.نمون ههایی که م یتوانید با
ریموت آن را کنترل نمایید، یا با یک سنسور ساده در جاسویچی خودتان درب را
Wi- این توانایی را ب هشما م یدهد تا با کمک Genie باز نمایید. حالا در ببازکن
و استفاده از اسمارت فون خودتان درب منزلتان را باز کنید. این در ببازکن Fi
م یتواند از هر دو ویژگی اینترنت و بلوتوث برای باز نمودن درب خانه اقدام
نماید.این ویژگی م یتواند ب هشما کمک نماید تا حتی برای افراد مهمان در خانه
و یا پیشخدمت خانه کلید الکترونیکی بسازید و اجازه دهید زمان خاصی که شما
تعیین کرد هاید وارد منزلتان شوند.

قف لهای هوشمند را بشناسیم
دوا ندوان مسیر محل کار تا خانه را طی کرد هاید تا هر چه زودتر، سریال
مورد علاق های را که ما هها پیگیرش بود هاید تماشا کنید. اما ناگهان متوجه
م یشوید کسی خانه نیست و پشت دری ماند هاید که کلید آن را اتفاقا هما نروز

انقلاب دیجیتال ب هنحو چشمگیری جنب ههای مختلف زندگی روزمر همان را
دچار تغییر و تحول کرده، و هر روز شاهد ظهور اخترا عها و دستاوردهای جدیدی
هستیم که رو شهای سنتی را ب هکلی محو یا دستخوش تغییری شگرف م یکند.
تلویزیون، تلفن و حتی یخچال و لبا سشویی هوشمند، پدید ههایی است که در
همین چند سال اخی، یکباره خبر هوشمند شد نشان را شنید هایم.
با توجه به این نکته که وسایل مختلف زندگی پیرامو نمان در حال هوشمند
شدن و تعامل تنگاتنگ با اینترنت است، نم یتوان آیند های را تصور کرد که در
چش مانداز آن، خان هها ب ههمی نشکل سنتی امروز باقی بمانند. شاید اگر در آینده
زندگی م یکردید، کافی بود به یکی از اهالی خانه تلفن بزنید تا او از راه دور در را
برای شما باز کند، یا حتی خان هها فاقد قفل و کلید بودند و کامپیوتری مرکزی با
تشخیص چهره شما، در را برایتان باز م یکرد.
اگرچه مد تزمان زیادی است نظری هها و طر حهای مختلفی را درباره
خان ههای هوشمند م یشنویم، ولی هنوز به را هحل جامعی نرسید هایم که بتواند
با قیمت ارزان و معقول، خان های را که در آن زندگی م یکنیم با وسایل هوشمند
درون آن همسو کند. هنوز قف لهای درشت و دسته کلی دهای جاگیر، وظیفه
محافظت از خانه و کاشان همان را ب هعهده دارند که در صورت گم شدن یا صدمه
دیدن، م یتواند ما را پشت در خانه نگاه دارد. با همه ویژگ یهایی که قف لهای
مکانیکی سنتی از قبیل ضد آت شسوزی و انفجار برای خود دس ت وپا کرد هاند،
نم یتوانند در صورت شکسته شدن و سرقت، صاح بخان هی از هم هجا ب یخبر را
آگاه کنند. با توجه به همین موارد است که نیاز به خان ههای هوشمند ب هخصوص
قف لهای هوشمند ب هشدت احساس م یشود، و این روزها مهندسان زیادی در
سراسر دنیا م یکوشند حفاظ خان هها را با دنیای دیجیتال پیوند دهند، و آ نها را
هوشمند کنند.
ویژگی مشترک تمام قف لهای هوشمندی که تا ب هحال ساخته شده، این
است که م یتوان به کمک یک تلفن هوشمند و برنامک مخصوص آ نها را
کنترل و مدیریت کرد. برخی از این سیست مهای ابداعی که تاکنون معرفی شده
است، ب هکلی جایگزین قفل و کلید سنتی م یشوند، د رحال یکه برخی دیگر تنها
با افزودن یک دستگاه جم ع وجور کوچک، در و قفل آن را به یک نمونه دیجیتال
تبدیل م یکنند. کلید برخی تنها نزدیک کردن تلفن هوشمند یا یک اشاره انگشت
دست است و برخی دیگر نیاز به شناسایی چهره دارند. ب هه رحال این قف لها
هر چه باشد، نوید تغییری بنیادین را در یکی از وسایلی م یدهد که قر نهاست
ب ههمان ساختار اولیه باقی مانده، و تنها ظاهر آن تغییر کرده است. در ادامه پنج
نمونه قفل هوشمند را که توانست هاند با موفقیت مرحله طراحی و ساخت را پشت
سر بگذارند و به محبوبیت برسند، معرفی کرد هایم. ذکر این نکته ضروری است
که قف لهای هوشمند تا فراگیر شدن و رسیدن به نقط های که عاری از هرگونه

(August) ۱- قفل هوشمند آگوست
قفل هوشمند آگوست، بدون شک یکی از بهترین نمون ههای موجود
است که با ظرافت خاصی طراحی و ساخته شده است. این قفل دایر هشکل
که از آلومینیوم صیقل یافته ساخت هشده، ب هکلی جایگزین قفل قدیمی روی در
منزلتان م یشود که م یتوان آن را با سیست معام لهای رایج تلف نهای هوشمند
همچون آی.او.اس و اندروید یا یک برنامک تحت وب کنترل کرد. این قفل
لیست افرادی را که کلید دیجیتالش را دارند و بازش کرد هاند ارائه م یدهد، و
این اختیار را به صاحبش م یدهد تا به هر تعداد که مایل است کلید دیجیتال در
اختیار اعضای خانواده و دوستان و آشنایانش قرار دهد. علاوه بر امکان تعریف
افراد مختلف، آگوست این امکان را دارد تا مد تزمان  روز یا ساعت  برای کلید
افراد غریبه معین کند. سیستم این قفل هوشمند ب هکمک تکنولوژی بلوتوث و
نزدیک کردن تلفن به آن کار م یکند. فرد برای باز کردن در نیازی به لمس در یا
نمایشگر تلفنش ندارد. لازم به ذکر است که این قفل، فقط ۲۰۰ دلار قیمت دارد و
با باتر یهایی که درون آن قرار م یگیرد، کار م یکند.
(Schlage) ۲- قفل هوشمند شِلیج
این قفل در عوض استفاده از یک سیستم کاملا هوشمند، هنوز همان
اصالت و ویژگ یهای یک قفل قدیمی را یدک م یکشد. شلیج با قفل موجود روی
در ب هکلی تعویض م یشود و علاوه بر آن که کلید معمولی به داخلش م یرود، یک
صفحه کلید پوشانده شده با ارقام را نیز در اختیار صاحبش قرار م یدهد. با این
قفل م یتوان تا ۱۹ کد مختلف با بازه زمانی تعری فشده برای افراد گوناگون تنظیم
کرد که در صورت نیاز امکان بازتنظیم و پاک کردن هر کدام از کد های تعری فشده
وجود دارد.
نکته مهم درباره قفل این است که م یتوان آن را از راه دور نیز باز و بسته کرد.
ولی استفاده از این قابلیت، مستلزم پرداخت هزین های ماهانه به شرکت سازنده
آن است.
(Goji) ۳- قفل هوشمند گوجی
این قفل که نام جالبی هم دارد، یکی از جدیدترین نمون ههای تولی دشده
است که از دل یک ایده دانش بنیان بیرون آمده است. همچون قفل آگوست،
گوجی ب هشکل یک دیسک است که ب هآسانی پشت در روی قفل قدیمی نصب
 روی دیسکی که پشت در نصب م یشود، نمایشگری وجود دارد که
پیام خوشامدگویی برای فرد داخ لشونده به نمایش م یگذارد. اما غیر از این
نمایشگر جال بترین ویژگی گوجی دوربین کوچکی است که روی آن نصب شده
تا هنگام ورود هر فرد، از چهره وی عکس بگیرد، و این امکان را دارد تا تصویر
را برای صاحبش ارسال کند. همچنین گوجی با اتصال به اینترنت م یتواند از
هرجایی توسط صاحبش باز یا بسته شود. زمانی که صاحب قفل به در نزدیک
شود، گوجی ب هصورت خودکار با ایجاد یک ارتباط ایمن از طریق بلوتوث با تلفن
هوشمند فرد بدون نیاز به هیچ لمسی در را باز م یکند. این قفل ب هگون های ساخته
شده که اگر صاحب آن پس از باز کردن قفل از وارد شدن به خانه منصرف شود،
در بسته شود. گوجی با چهار عدد باتری قلمی کار م یکند که انرژی مورد نیاز آن را
برای مدت یک سال فراهم می کند.
(Lockitron) ۴- قفل هوشمند لاکیتران
این قفل نمونه هوشمند نسبتا ساده ای است که کاملا روی قفل در پشت
در خانه نصب م یشود. لاکیتران ب هکمک یک برنامک تحت وب  که م یتوان
از آن روی همه تلف نهای هوشمند استفاده کرد  تنها با یک ضربه انگشت در را
با ز وبسته م یکند.
با این قفل نیز ب هکمک برنامک آن م یتوان دسترسی به اعضای خانواده و
دوستان داد. از آنجا که این قفل فرستنده شبکه ب یسیم (وای فای) در دل خود
دارد، م یتواند اخطارها و اعلاناتی را مبنی بر باز و بسته شدن قفل در هر جایی
که باشید برایتان ارسال کند. اگرچه پلاستیکی بودن جنس این قفل ۱۷۹ دلاری
یکی از معایبش ب هشمار م یرود؛ ولی شیوه نصب آسانی دارد.
(Kevo) ۵- قفل هوشمند کیوو
این قفل هوشمند ب هصورت کامل صاحبش را از شر قفل قدیمی نجات
م یدهد و ب هکمک بلوتوث کار م یکند و فقط با تلف نهای هوشمند آیفون
سازگاری دارد.
برای باز کردن قفل تنها کافی است با آیفون خود نزدیک در شوید و قفل را
با انگشت خود لمس کوتاه کنید، تا حلقه دور آن به رنگ سبز دربیاید و باز شود.
همانند قف لهای دیگر م یتوان برای کیوو کلی دهای دیجیتال مختص افراد
مختلف ایجاد کرد و آ نها را از طریق برنامک مخصوص روی تلفن هوشمند
ارسال و همچنین کنترل کرد.
مترجم: رامین فتوت / Wired

دسته ها :
يکشنبه بیست و نهم 11 1396
افتتاح سیستم ثبت تخلف چراغ قرمز با اولین دوربین ایرانی
سیستم ثبت تخلف چراغ قرمز که در آن از دوربی نهای کاملا ایرانی
استفاده شده است، در مقر فرماندهی پلیس راهور یکی از شهرستا نهای استان
کردستان افتتاح شد.
سرهنگ سید عارف قادرزاده، رئی سپلیس راهنمایی و رانندگی استان
کردستان، با اشاره به سیست مهای ثبت تخلف نصب شده، گفت: این دوربی نها
خبرهایی در مورد نصب و اجرای دوربین مداربسته
با توجه به لزوم کاهش تصادفات و نیاز ما به نظ مبخشی معابر شهری، و همچنین
پیشگیری از وقوع برخی تخلفات که منجر به تصادفات م یشوند، در محل نصب
گردید هاند.
وی همچنین با ذکر بومی بودن سیست مهای مورد استفاده، افزود:
مجموع های که در این پروژه فعالیت کردند از کارشناسان و متخصصان داخلی
بود هاند و بر اساس اعلام آ نها گویا از دانشی کاملا بومی نیز در این سیست مها
استفاده شده است.
انجام کلیه امور چاپی (چاپ و نشر یزدا)
ماهنامه ی
تلفن: ۲۲۸۸۵۶۴۷
ماهنامه ی
تلفن: ۲۲۸۸۵۶۴۷
ماهنامه ی
راهنمای جامع صنعت
تهویه و تاسیسات
منتشر شد.
ماهنامه ی
تلفن: ۲۲۸۸۵۶۴۷
جاده ابریشم
www.jadeabrisham.com
تلفن: ۲۶۴۰۴۲۰۷
ایمن گستر ساعی
www.igs.co.ir
۶۶۹۰۸۸۸۲- تلفن: ۴
جهانبان پایدار ایلیا
مرکز پخش محصولات
Silex حفاظتی
تلفن: ۶۶۷۶۰۳۹۶
۱۵
www.khanetasisat.ir www.hvac.ir www.yazdapub.ir www.hvachousemag.ir www.khanetasisatmag.ir
۲۲۸۸۵۶۴۷- جهت تهیه کتا بهای جدید با ما تماس بگیرید ۵۰ « نشر یزدا و گروه نشریات » تاز ههای
حسین پروندی شهردار قروه نیز اظهار کرد: این سیستم تمامی تخل فهای
شرق به غرب و غرب به شرق چهارراه را ثبت م یکند که شامل تخلف عبور از خط
عابر پیاده، و همچنین عبور مستقیم از چراغ قرمز م یشود. دوربی نهای نظارتی
نیز در این چهار راه نصب شده که دارای قابلیت زوم با متراژ بالا م یباشند. این
دوربی نها تا تقاطع چهارراه بوعلی را پوشش م یدهند و زاوی هی دید آ نها ۳۶۰
درجه است. نحو هی اجرای این پروژه نیز ب هصورت پیمانی بود که شرکت تاجران
جاده ابریشم اجرای آن را بر عهده داشت.
سپهر سرپرست فرمانداری قروه اظهار داشت: این امر که سیست مهای
نصب شده بومی هستند، مای هی خوشحالی ماست. به هر حال این امر به
ما کمک م یکند تا با استفاده از کارشناسان متخصص در این زمین هها، از
وابستگ یها رهایی پیدا کنیم. نکت ه بعدی نیز امنیت این روند است که از درج هی
اهمیت بالایی برخوردار است.
انجام کلیه امور چاپی (چاپ و نشر یزدا)
۱۶
آریا دژنت
www.ariadezh.org
تلفن: ۸۸۲۱۵۴۸۵
دوره های آموزشی خانه تاسیسات
تلفن: ۲۲۸۸۵۶۴۷
ماهنامه
تاسیسات
بهداشتی
به زودی...
پویا
www.pouyacctv.com
تلفن: ۲۲۳۵۲۴۱۹
بلوط نت
www.networkcamer.com
تلفن: ۲۲۲۱۱۱۴۶
ماهنامه ی
تلفن: ۲۲۸۸۵۶۴۷
آب و آتش
www.waf-co.com
تلفن: ۲۲۸۷۷۲۰۷
www.khanetasisat.ir www.hvac.ir www.yazdapub.ir www.hvachousemag.ir www.khanetasisatmag.ir
۲۲۸۸۵۶۴۷- جهت تهیه کتا بهای جدید با ما تماس بگیرید ۵۰ « نشر یزدا و گروه نشریات » تاز ههای
اولین سامانه « کارابین » با نام تجاری embedded دوربین پلا کخوان
کاملا بومی در نوع خود است که تمامی مراحل طراحی سخ تافزاری و
نر مافزاری، سیست مسازی و همچنین هسته پردازشی آن توسط جمعی از
نخبگان علمی رشته فیزیک و مخابرات دانشگا ههای تهران و شریف و متناسب
با نیاز بومی ایران طراحی شده است.
منبع : خبرگزاری مهر
عملیات اجرایی طرح فیبر نوری و نصب دوربی نهای چندمنظوره
آغاز شد
فریدون وکیلی رئیس کمیسیون شه رسازی شورای شهر،نصب
دوربی نهای چندمنظوره در میادین و تقاط عهای شهر شهریار را در راستای
ارتقای ضریب امنیت و رفع مشکلات ترافیکی دانست.
در غرب تهران فریدون وکیلی، رئیس کمیسیون شه رسازی شورای
شهر شهریار، در گفتگویی با برنا ، نصب دوربی نهای چندمنظوره در میادین و
تقاط عهای شهر شهریار را در راستای ارتقای ضریب امنیت و رفع مشکلات
ترافیکی دانست، ودر ادامه افزود : در این راستا عملیات زیرسازی، کاب لگذاری
فیبر نوری و نصب دوربی نها در شهر شهریار آغاز شده است.
وی اظهار داشت:با نصب و را هاندازی دوربی نهای چن دمنظوره ، میادین و
تقاط عها و ساختما نهای اصلی شهر شهریار زیر پوشش قرار گرفته، که این امر
نقش مهمی در پیشگیری ترافیک و سرقت خواهد داشت.
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر شهریار در بخش دیگری از
شهر شهریار، ایجاد یک ITS سخنان خود خاطرنشان کرد : با توجه به مطالعات
بستر مخابراتی استاندارد بر پایه شبکه فیبر نوری برای انتقال تصاویر دوربی نها
و اطلاعات چرا غهای راهنمایی به مرکز کنترل ترافیک شهرداری، ب هعنوان
شبکه فیبر نوری در دستور کار معاونت حم ل ونقل و ترافیک شهرداری شهریار
قرار گرفت.
وی در خاتمه افزود : این شبکه در دو فاز ( مرکز شهر شهریار ، اندیشه و
وائین در فاز یک) و (منطقه کهنز و امیریه در فاز دوم )ب هطول تقریبی ۳۷ کیلومتر

و در دو رینگ (ب هشکل لوپ) برای پوشش دادن به ۳۲ نقطه و همچنین پوشش
۱۱ ساختمان اصلی شهر شهریار، بر اساس اولویت در مدت یکسال با اعتباری
بالغ بر سه و نی ممیلیارد تومان از سوی شهرداری شهریار در حال انجام است .
منبع : خبرگزاری برنا
نصب یک دوربین در هر ۲۰ کیلومتر جاد ه
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هر ۲۰ کیلومتر یک دوربین در جاد ههای
کشور نصب م یشود گفت: سرعت متوسط خودروها بین دو دوربین انداز هگیری
م یشود.
عباس آخوندی گفت : حدود ۱۲۱ کیلومتر بزرگراه در استان اصفهان به
مناسبت دهه فجر آماده بهر هبرداری است، که حدود ۶۵ میلیارد تومان هزینه
شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از تعیی نتکلیف پروژه کنارگذر شرقی
اصفهان خبر داد و گفت: طول کنارگذر شرقی اصفهان حدود ۹۴ کیلومتر است،
که ساخت این پروژه هم برای مردم اصفهان و هم برای عابران محور شمال -
جنوب بسیار مهم است.
عضو کابینه دولت یازدهم درباره آخرین وضعیت پروژه خط
آهن سری عالسیر تهران - قم - اصفهان گفت: رئی سجمهور بر آغاز
عملیات اجرایی این خط آهن تاکید کرد که ب هزودی اجرایی م یشود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: ۱۲ میلیارد تومان برای ایمنی علائم و سیست مهای
آشکارسازی ب همنظور افزایش ایمنی تردد اعتبار هزینه شده است.
وی گفت: ایمنی یک موضوع نسبی است و عامل انسانی نقش بسیار
مهمی در بروز حوادث جاد های دارد، و حدود ۲۰ میلیون نفر در جاد ههای کشور
رانندگی م یکنند و رفتار انسانی در جاد هها بسیار مهم است.
آخوندی تاکید کرد : اقدامی که باید انجام دهیم این است که با علائم
آشکارساز، سطح ایمنی در جاد هها را افزایش دهیم، و باید نظام کنترل مدیریت
جاد هها را هم اجرایی کنیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در هماهنگی بسیار خوبی که با پلیس صورت
گرفته، وضعیت ایمنی جاد هها بهبود م ییابد و اطلاعات ثب تشده ۲۴۰ دوربین
که پیش از این تخلفات را ثبت م یکرد، اما در اختیار پلیس قرار نم یگرفت ، به
پلیس راهور ارائه م یشود.
وی ادامه داد: البته بر اساس طرح بسیار بزرگی که در دست انجام است
حدود هزار و ۸۰۰ دوربین دیگر برای تمام را ههای شریانی کشور در نظر گرفته
شده تا در هر ۲۰ کیلومتر در جاد ههای کشور یک دوربین نصب و سرعت متوسط
خودروها میان دو دوربین انداز هگیری شود، که این طرح ب هزودی اجرایی
م یشود. اما مه مترین موضوع علاوه بر مباحث فنی و مهندسی در جهت
بهبود ایمنی را هها، تغییر رفتار رانندگان است که باید این موضوع در کل جامعه
فرهن گسازی شود.
آخوندی درباره پروژ ههای مسکن مهر استان اصفهان نیز گفت: در دهه
فجر امسال بیش از ۱۲ هزار واحد مسکن مهر واگذار شد و خوشبختانه در استان
اصفهان پیشرفت پروژ هها بسیار خوب بود، ب هطور یکه از حدود ۲۱۱ هزار
مسکن مهر در این استان، ۲۴ هزار پروژه باقی مانده است که تلاش م یکنیم تا
پایان سال ۹۴ تکمیل شود.

بهزاد جلیلیان در دهگلان با اشاره به موقعیت خاص این شهرستان
ب هعنوان یکی از مسیرهای ورودی و خروجی به استان کردستان اظهار کرد:
باتوجه به در پیش بودن مسافر تهای نوروزی و تردد در مسیر دهگلان، قرارگاه
نوروزی پلیس راهور در دهگلان تشکیل م یشود. وی با تشریح برنام ههای
پی شبین یشده پلیس راهور دهگلان در ایام نوروز، بیان داشت: اقدامات خاصی
در این راستا در دستور کار قرار گرفته و با هماهنگ یها که با سایر ادارات متولی در
امر ترافیک صور تگرفته، امیدواریم نوروزی بدون دغدغه و مشکلی را داشته
باشیم. فرمانده پلیس راهور دهگلان از نصب دوربین ثبت تخلفات در سطح
معابر شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام برای ثبت تخلفات در اماکنی که
ماموران پلیس راهور حضور ندارند انجام م یشود، و قطعا امنیت و نظم ترافیکی
بیشتری را ب هدنبال خواهد داشت. جلیلیان نصب بنر حاوی پیا مهای ترافیکی در
معابر ورودی و خروجی شهر را از دیگر اقدامات پلیس راهور دهگلان در راستای
ارتقای فرهنگ ترافیکی در این شهرستان نام برد و اظهار کرد: ایجاد بسترهای
لازم در راستای ارتقای سطح فرهنگ ترافیک از اولوی تهای پلیس راهور در این
شهرستان است. به گفته وی، دفاتر پلیس + ۱۰ و همچنین مرکز تعویض پلاک
این شهرستان در ایام نوروز نیز برای رفاه حال همشهریان و مسافرین فعال
هستند. فرمانده پلیس راهور دهگلان همچنین به هماهنگی بین پلیس راهور
و هلال احمر شهرستان اشاره کرد و افزود: با همکاری هلال احمر شهرستان
و ارائه آموز شهای کامل راهنمایی و رانندگی تعدادی پلیس یار جوان را فعال که
اقدام به روانسازی ترافیکی خواهند کرد. جلیلیان با اشاره به دیگ راقدامات پلیس
راهور دهگلان برای تامین امنیت مسافران گفت: با هماهنگی فرمانداری تعداد
خودروی دولتی نیز در راستای کنترل نامحسوس درسطح شهر فعال خواهد
شد. وی در پایان ضمن آرزوی سفری خوش و ایمن برای مسافران خواستار
رعایت قوانین و مقررات رانندگی از سوی آنان شد، و بیان داشت: تمام تلاش
پلیس راهور ایجاد بستری برای ارتقای امنیت مسافران و مردم در زمان تردد در
مسیرها بوده و تحقق اهداف ما نیاز به همکاری بیش از پیش خود مردم دارد.
منبع : واحد خبری سنندج
نصب ۶ دوربین کنترل سرعت در جاده ساحلی گناوه
مدیرکل حم ل ونقل و پایانه های استان بوشهر گفت: با توجه به حادث هخیز
بودن برخی نقاط جاده ساحلی گناوه به بوشهر، نصب شش دوربین کنترل
سرعت در این محور در دست اجراست.
حمیدرضا علم درگف ت وگو با ایرنا افزود: این دوربی نها نقش بسیار

تاثیرگذاری در کاهش تصادفات و حوادث و تلفات ناشی از آ نها در این راه
ارتباطی دارد، که تلاش م یکنیم نصب آ نها تا پیش از نوروز انجام شود.
وی یادآورشد: سال گذشته بزرگراه برازجان – بوشهر بیشترین تصادفات
جاد های را در این استان داشت، که پس از نصب دوربی نهای کنترل سرعت
ه ماکنون این محور در این زمینه رتبه پنجم را دارد، که نشا ندهنده نقش
دوربی نهای هوشمند در کاهش چشمگیر تصادفات جاد های است.
علم یادآورشد: در ۱۰ ماه اول امسال ۱۹۲ نفر در اثر تصادفات رانندگی در
جاد ههای برو نشهری و را ههای روستایی استان بوشهر جان خود را از دست
داد هاند که این تعداد تلفات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۸٫۷
درصدی در جاد ههای برو نشهری و با کاهش ۷٫۱ درصدی تلفات در را ههای
روستایی همراه بوده است.
وی اضافه کرد: جاد ههای گناوه – دیلم، ساحلی دلوار- دیر و برازجان به
گناوه ب هترتیب محورهایی هستند که در مدت یا دشده بیشترین تلفات را ب هخود
اختصاص داد هاند.
مدیرکل حم ل ونقل و پایان ههای استان بوشهر گفت: آمارها نشان م یدهد
که در ۱۰ ماه اول امسال بزرگرا هها ۲۴ درصد، را ههای اصلی ۵۶ درصد و را ههای
فرعی - روستایی ۲۰ درصد تلفات جاده ای استان بوشهر را ب هخود اختصاص
داد هاند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بزرگراه ها ۳۲ درصد کاهش،
را ههای اصلی ۳۴ درصد افزایش و را ههای فرعی – روستایی ۸ درصد کاهش
تلفات داشت هاند.
علم ادامه داد: با توجه به اینکه در تعطیلات آستانه نوروز قرار داریم، و
ب یشک میزبان مسافران زیادی در این ایام خواهیم بود، ایم نسازی محورها با
همکاری دستگا ههای متولی و مرتبط ب هجد در دستور کار قرار گرفته است.
منبع : خلیج فارس
نصب دوربین مداربسته برای حفاظت هوشمند محیط زیست
در حال حاضر دو هزارو ۸۰۰ محیط بان در سطح کشور داریم که با وجود
۱۷ میلیون هکتار عرصه محی طزیست و این تعداد نیرو، حفاظت آن امکا نپذیر
نیست.
فرمانده یگان حفاظت سازمان محی طزیست گفت: عرص ههای حفاظتی
محی طزیست کشور از طریق نصب دوربین مداربسته هوشمندسازی م یشوند،
و عزم سازمان برای حفاظت هوشمند مناطق جدی است.
سرهنگ حمیدرضا خی لدار روز سه شنبه در حاشیه نامگذاری پاسگاه

در جمع « عبدالله یاری » محی طبانی روستای زناوله شهرستان ملایر به نام شهید
خبرنگاران افزود: سال آینده طرح حفاظت مناطق اجرایی خواهد شد، و مناطق
حفاظ تشده محی طزیست ب هصورت پایلوت هوشمند م یشوند.
وی اظهار داشت: حفاظت هوشمند مناطق از قبل در دستور کار سازمان
حفاظت محی طزیست بود، اما ب هدلیل عدم تامین اعتبار این امر اجرایی نشد،
که در حال حاضر دستور رییس سازمان بر اجرای این طرح است و باید ب هسمت
حفاظت نوین پیش برویم.
وی سلا حهای شکاری را تهدید جدی برای محی طبانان دانست و افزود:
پیگیر هستیم تا محدودی تهای قانونی لازم را تصویب کنیم، تا از این طریق
بتوانیم محی طبانان را حمایت کنیم.
خی لدار ادامه داد: یکی از معضلات موجود این است که محی طبانان
در مناطقی دور مشغول فعالیت هستن، و شکارچیان متخلف به امید اینکه
م یتوانند فرار کنند، با محی طبانان درگیر م یشوند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون، دولت موظف است تعداد سلاح شکاری
را با تشخیص محی طزیست به تعداد قابل برداشت حیات وحش برساند، اظهار
کرد: در این رابطه پیشنهاد دادیم مجوزهای حمل و نگهداری سلا حهای
شکاری به مجوز نگهداری تبدیل شود و ب هعنوان لایحه در مجلس به تصویب
برسد.
سرهنگ خی لدار در عین حال کمبود نیرو را یکی از دیگر مشکلات این
حوزه برشمرد و گفت: در حال حاضر در کل کشور ۱۷ میلیون هکتار عرصه
محی طزیست در حفاظت یگان است و ۵۸۰ پاسگاه فعال محی طبانی داریم، در
حال یکه برخی محی طبان یهای ما یک یا دو نیرو بیشتر ندارند.
وی از هیا تدولت و نمایندگان مجلس درخواست کرد: مجوز استخدام
ساختار سازمانی یگان حفاظتی که بالغ بر ۱۰ هزار نفر است را صادر کنند، تا
این سازمان هر سال بخشی از نیروی خود را جذب کند و بتوانیم در عرصه
محی طزیست بیشتر فعال باشیم.
خی لدار یادآور شد: در حال حاضر دو هزارو ۸۰۰ محیط بان در سطح کشور
داریم که با وجود ۱۷ میلیون هکتار عرصه محی طزیست و این تعداد نیرو، حفاظت
آن امکا نپذیر نیست.
وی همچنین از تصویب نظام آموزشی و دستورالعمل خدمتی محی طبانان
خبر داد و اذعان داشت: شیفت خدمتی محی طبانان یک نقیصه بزرگ است که
با هیچ قانون استخدامی کشور همخوانی ندارد، ب هطور یکه محی طبانان هر ماه
۱۸ شبانه روز خدمت و ۱۲ شبانه روز استراحت دارند.
خی لدار گفت: در این راستا دستورالعمل خدمتی آ نها همانند نیروهای
مسلح یعنی در ماه ۱۷۶ ساعت موظفی است که در حال نهایی شدن است و بر
اساس آن، محی طبانان ۲۰ شبانه روز استراحت و ۱۰ روز خدمت م یکنند و مازاد
کار آ نها هم پس از تامین اعتبارات، پرداخت خواهد شد.
وی در خصوص نظام آموزشی توام با درجات محی طبانان نیز بیان داشت:
همانند نیروهای مسلح، آموز شهای طولی را در پنج دوره برای محی طبانان
درنظر گرفت هایم که ه ماکنون، ۸۰۰ نفر آموزش دید هاند و حدود ۴۵۰ نفر باقی
ماند هاند که بعد از آموزش، پایا ننامه دوره به آ نها اعطا م یشود که بر اساس آن
درجات آ نها نیز ارتقا پیدا م یکند.
فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محی طزیست همچنین محی طبانی،
محی طداری، افسر محی طداری و ارشد محی طداری را از درجات محی طبانان
برشمرد و افزود: این درجات توسط معاون توسعه مدیریت سازمان ابلاغ شده و
مهم دستورالعمل خدمتی است که اگر در ستاد کل نیروهای مسلح تصویب شود،
ساعت کار و اعتبارات مورد نیاز در خصوص کمبود دریافتی به آ نها را تامین
م یکنیم.

در دهمین روز از ایام دهه فجر، با حضور فرمانده یگان حفاظت محی طزیست
کشور، معاون استاندار همدان و جمعی از مسوولان استانی و شهرستانی،
پاسگاه محی طبانی روستای ازناوله ملایر در منطقه حفاظ تشده لشگردر به نام
نامگذاری شد. « عبدالله یاری » شهید
شهید عبدالله یاری دارای آخرین درجه محی طبانی یعنی ارشد محی طدار
است که برای حفظ عرص ههای محی طزیست کشور و جلوگیری از ورود
شکارچیان متجاوز در منطقه لشگردر ملایر در مرداد ماه سال ۹۱ به مقام والای
شهادت نایل شد.
شهرستان ملایر با دارا بودن جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر در جنوب شرقی
استان و ۷۵ کیلومتری شهر همدان واقع شده است.
منبع : ایرنا
جرائم رانندگی هزینه نصب دوربی نهای کنترل ترافیک سقز را
تامین می کند
فرماندار ویژه شهرستان سقز گفت: مبلغ سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از
محل درآمد جرائم رانندگی برای نصب دوربی نهای مداربسته کنترل ترافیک در
۲۱ نقطه شهر در سال جاری اختصاص یافت.
عل یاکبر ورمقانی در نشست شورای ترافیک سقز با بیان اهمیت موضوع
کنترل و کاهش ترافیک، افزود: سال گذشته نیز سه میلیارد ریال از محل
اعتبارات تملک دارایی به این موضوع اختصاص داده شده بود.
وی در این جلسه خواستار را هاندازی کارت پارک الترونیکی برای استفاده
بهینه از مکا نهای پارک در تعدادی از خیابا نهای سطح شهر و همچنین
خ طکشی خیابا نها شد.
وی با عنوان اینکه شهرداری با همکاری بخش خصوصی پارکینگ طبقاتی
مناسبی در مرکز شهر ساخته است، یادآور شد: باید مسافران و گردشگران در ایام
نوروز ب هسمت این پارکینگ هدایت شوند، تا هم شاهد ترافیک کمتر باشیم، وهم
آ نها بتوانند از بازار خرید کنند.
سرگرد غلامرضا صدفی فرمانده پلی سراه سقز هم با عنوان اینکه را هاندازی
کارت پارک الترونیکی در قانون راهنمایی نیز آمده است، بیان کرد: در تعدادی
از شهرهای بزرگ سیستم سنتی اخذ وجه در برابر پارک نمودن خودرو مورد
سو ءاستفاده قرار گرفته است.
صابر زارعی معاون فنی وعمرانی فرمانداری سقز هم خواستار بهسازی،
ترمیم و لک هگیری خیابا نهای سطح شهر و ب هویژه ورود یهای منتهی به سقز
شد.
در این جلسه ضیا ءالدین نعمانی شهردار سقز و باقی رحما نپور، رئیس
شورای اسلامی سقز نیز خبر دادند که الکترونیکی کردن کارت پارک در دستور
کار شهرداری قرار دارد و این اداره از طریق بخش خصوصی در این زمینه اقدام
خواهد کرد.

نصب دوربین های هوشمند برای کاهش تخلفات در قم
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم، از نصب دوربی نهای
هوشمند برای کاهش تخلفات در قم خبر داد.
سرهنگ احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل شورای
معتمد پلیس گفت: شورای معتمد پلیس ب هصورت پایلوت در مناطق تولید دارو،
شهید بهشتی، خیام و ۳۰ متری کیوانفر تشکیل شده است که این شوراها با
حضور ائمه جماعت، بازنشستگان نیروهای مسلح و معتمدین محل و همچنین
مدیران مدارس فعالیت م یکند.
وی گفت: از جمله فعالی تهای شورای معتمد پلیس م یتوان به نصب
دوربی نهای هوشمند و رصد فعالی تها توسط دوربی نها اشاره کرد که این
امر موجب کاهش سرقت و آسی بهای اجتماعی م یشود. همچنین مسایل
ترافیکی و تخلفات راهنمایی و رانندگی نیز با این دوربی نها قابل کنترل است.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم با بیان اینکه دوربی نهای
هوشمند در سطح شهر قم برای نظارت بیشتر فعال م یشوند، افزود: رویکرد
جدید پلیس فعا لتر شدن پلیس هوشمند در سطح شهر خواهد بود.
وی با اشاره به ثب تنام پلیس افتخاری در استان قم افزود: علاقمندان به
همکاری با پلیس، م یتوانند ثب تنام کرده و پس از انجام اقدامات مقدماتی با
پلیس همکاری کنند.
صادقی ادامه داد: تاکنون بیش از ۲۰۰ پلیس افتخاری از آموز شهای لازم
بهر همند شد هاند، و تا ۲ هزار نفر پلیس افتخاری ثب تنام م یشوند.
نصب دوربین در تمام جاد هها تا ۲ سال آینده
در حال حاضر ۴۰۰ دوربین در سراسر کشور فعال هستند که برای رسیدن
امکانات نظارتی به تمام جاد هها نیاز به یک بودجه قطعی وجود دارد.
کشاورزیان از نصب دوربی نهای نظارتی و ثبت تخلف در تمام جاد ههای

شریانی کشور تا ۲ سال آینده خبر داد و گفت: در حال حاضر ۴۰۰ دوربین در
سراسر کشور فعال هستند که برای رسیدن امکانات نظارتی به تمام جاد هها نیاز
به یک بودجه قطعی وجود دارد.
داود کشاورزیان در نشست هفته حم ل ونقل با بیان اینکه عملیات راهداری
زمستانی امسال از ۱۹ آذر آغاز ب هکار کرده و تا فروردین ماه ادامه خواهد داشت،
اظهار کرد: با توجه به افزایش صددرصدی اعتبارات امیدواریم راهداری امسال
نسبت به سا لهای قبل از استاندارد مطلوبی برخوردار شود.
وی افزود: امیدواریم با ادامه یافتن همین روند تا سال آینده راهداری ایران
نسبت به استاندار دها و قوانین بالادستی نظام نزدی کتر شود
کشاورزیان از نصب دوربی نهای نظارتی و ثبت تخلف در تمام جاد ههای
شریانی کشور تا ۲ سال آینده خبر داد و گفت: در حال حاضر ۴۰۰ دوربین در
سراسر کشور فعال هستند که برای رسیدن امکانات نظارتی به تمام جاد هها نیاز
به یک بودجه قطعی وجود دارد.
وی ادامه داد: با توجه به نیاز کشور به این ارگا نهای نظارتی در طرحی با
ارزش ۹۰۰ میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی تمام ۳۴ هزار راه شریانی
کشور دارای دوربین ثبت تخلف شوند. همچنین نگهداری و بهر هبرداری از این
دوربی نها نیز تا ۵ سال در اختیار بخش خصوصی خواهد بود.
رییس سازمان راهداری کشور با اشاره به کاهش ۶ درصدی تلفات جاد های
در ۷ ماهه نخست امسال، ابراز امیدواری کرد با تامین بودجه موردنیاز برای
بهبود راهداری این آمار طبق برنام ههای بلندمدت روند کاهشی خود را حفظ
کند.
کشاورزیان همچنین از نهایی شدن طرح اختصاص اعتبار متمرکز برای
راهداری جاد ههای غیرشریانی خبر داد و گفت: با توجه به مذاکرات انجا مشده
با معاونت برنام هریزی و نظارت راهبردی ریی سجمهور بودجه موردنیاز برای
راهداری تامین شده، و با تخصیص منابع موردنیاز را ههای غیرشریانی ما نیز از
یک راهداری مناسب برخوردار شوند.
منبع : باشگاه خبرنگاران
نصب دوربین روی لباس پلیس آمریکا
ماموران پلیس امریکا موظف شدند هنگام ماموریت و گش تزنی دوربینی
کوچک بر روی یقه خود نصب کنند، تا اقداماتی که انجام می دهند فیل مبرداری
شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه خبری فرانس ۲۴ ، باراک اوباما
رئی سجمهور آمریکا درپی تشدید ناآرام یها اعلام کرد از این بعد بر ماموران

پلیس دوربین نصب خواهد شد.
در ل سآنجلس، ماموران پلیس این وسیله جدید را آزمایش کردند.
بدی نترتیب که از این زمان به بعد، ماموران پلیس هنگام ماموریت و گش تزنی
موظفند یک دوربین کوچک بر روی یقه گردن خود نصب کنند، تا اقداماتی که
پلیس حامل دوربین در ماموریت انجام م یدهد فیل مبرداری کند.با کمک این
دوربین ، م یتوان ب یگناه بودن یا خلافکار بودن مظنونان تشخیص داد.
منبع : خلاصه خبر از واحد مرکزی خبر
نصب دوربین های نظارتی درمحور یزد – ابرکوه
مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان یزد از نصب دوربی نهای
نظارت تصویری در محور یزد – ابرکوه خبر داد.
ITS جواد ذاکر با بیان این خبر اظهار داشت : در راستای گسترش تجهیزات
که ب هتدریج جزء لاینفک امور راهداری و حم ل ونقل جاد های محسوب م یشود،
دو دوربین نظارت تصویری به جمع دوربی نهای نظارتی مرکز مدیریت را هها
اضافه شد.
وی افزود : پس از شناسایی نقاط پرحادثه، نصب این دوربی نها در نقاط
مذکور در مسیر تفت - ابرکوه در محدوده عقا بکوه و گردنه برفگیر عل یآباد در
اولویت قرار گرفت و نصب شد.
ذاکر خاطرنشان ساخت : از مانیتورینگ تصاویر حاصل در مرکز مدیریت
را ههای راهداری ب همنظور عملیات راهداری زمستانی و حفاظت حریم را هها
و مدیریت اکی پهای امداد و نجات وقایع جاد های و کنترل آنلاین ترافیک و
همچنین مدیریت گش تهای راهداری و بررسی ایمنی کارگا ههای جاد های و
غیره استفاده م یشود.
این مقام مسوول ادامه : در حال حاضر تصاویر ۱۲ عدد دوربین در این مرکز
مورد بهر هبرداری است.
منبع : قدس آنلاین یزد
نصب دوربین کنترل سرعت در ۲۰۰ کیلومتر از محورهای
ارتباطی چهارمحال و بختیاری
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: برای
نصب دوربین کنترل سرعت در ۲۰۰ کیلومتر از محورهای ارتباطی این استان،
برنام هریزی شده است.
گودرز امیری امروز در گف ت وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، اظهار کرد:
ب همنظور افزایش ایمنی در جاد ههای استان چهارمحا ل وبختیاری، برنام هریزی
برای نصب دوربی نهای کنترل سرعت در ۲۰۰ کیلومتر از محورهای ارتباطی این
استان در سال جاری صورت گرفته است.
وی گفت: اداره کل حم ل ونقل و پایان ههای استان چهارمحا ل وبختیاری،
باید در سری عترین زمان ممکن، نسبت به نصب دوربی نهای نظارت تصویری
در ۲۰۰ کیلومتر از محورهای ارتباطی این استان، اقدامات لازم را اجرایی و
عملیاتی کند.

امیری تاکید کرد: ب ههمی نمنظور، بایستی مسوولان دستگا ههای اجرایی
مرتبط در استان چهارمحا ل وبختیاری، نسبت به جذب سری عتر اعتبارات لازم
در این زمینه و جلوگیری از بازگشت آن به خزانه، اقدامات لازم را انجام دهند.
این مسوول افزود: استانداری چهارمحا ل وبختیاری نیز، ب همنظور نصب
جایگاه رادیویی دوربی نهای کنترل سرعت در محورهای ارتباطی این استان، ۲
میلیارد ریال اختصاص داده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحا ل وبختیاری تصریح کرد:
اداره کل حم ل ونقل و پایان ههای این استان، مجری نصب دوربی نهای نظارت
تصویری در محورهای ارتباطی استان است.
وی اظهار داشت: نصب دوربی نهای نظارت تصویری در محورهای
ارتباطی کشور و استان چهارمحا ل وبختیاری، امکان پخش زنده تصاویر و
وضعیت جوی جاد هها و همچنین اطلا عرسانی ب هموقع و سریع وضعیت جوی
را ههای ارتباطی را فراهم م یکند.
امیری خاطرنشان کرد: روان شدن عبور و مرور در محورهای ارتباط،
مه مترین دستاورد نصب دوربی نهای نظارت تصویری در محورهای ارتباطی
کشور و استان چهارمحا ل وبختیاری ب هشمار م یرود.
وی بیان داشت: نصب دوربی نهای نظارت تصویری در محورهای ارتباطی
کشور و استان چهارمحا ل وبختیاری، افزایش ایمنی حم ل ونقل در سفرهای
ه موطنان و گردشگران داخلی و خارجی را ب هدنبال دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحا ل وبختیاری اضافه
کرد: با نصب دوربی نهای نظارت تصویری در محورهای ارتباطی، م یتوان
زمینه کاهش تصادفات، افزایش ایمنی در حم ل ونقل جاد های و ارتقای آسایش
ه موطنان و گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کرد.
وی عنوان داشت: مسوولان استان چهارمحا ل وبختیاری نیز، در یک سال
گذشته با برنام هریز یهای علمی و کارشناسی و استفاده از توان مهندسی موجود
در این استان، زمینه اختصاص اعتبارات ملی و استانی، به پروژ ههای جاد های
مختلف، با هدف ارتقای کمی و کیفی ایمنی حم ل ونقل در را ههای ارتباطی را
فراهم کرد هاند.
امیری اظهار کرد: دولت تدبیر و امید در زمان فعالیت خود، برای
ارتقای کیفی و کمی محورهای ارتباطی و افزایش ایمنی در را هها، اقدامات
علمی و کارشناسی فراوانی را در نقاط مختلف کشور، ب هویژه در استان
چهارمحا لوبختیاری انجام داده است.

وی گفت: تمامی مردم و مسوولان بایستی برای افزایش ایمنی در
محورهای ارتباطی و ب همنظور جلوگیری از تصادفات جاد های، نسبت به رعایت
قوانین راهنمایی و رانندگی، اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحا ل وبختیاری تاکید کرد:
افزایش اختصاص اعتبارات ملی، نقش مهمی در ارتقای محورهای ارتباطی و
کاهش تصادفات جاد های دارد.
وی افزود: ب ههمی نمنظور، مسوولان استان چهارمحا ل وبختیاری،
تمامی تلاش خود را برای جذب بیشتر اعتبارات ملی و ارتقای کمی و کیفی
محورهای ارتباطی در نقاط مختلف این استان، انجام م یدهند.
امیری تصریح کرد: مسوولان ملی نیز، توجه ویژ های برای ارتقای
را ههای کشور، ب هویژه در مناطق کمترتوسعه یافته و غیربرخوردار مانند استان
چهارمحا ل وبختیاری دارند.
منبع : فارس نیوز
نصب بیش از ۱۵۰۰ دوربین در مجتم عهای تجاری و بازارهای
دوبی
پلیس دوبی از نصب و فعالیت بیش از ۱۵۰۰ دوربین مداربسته در مراکز و
مجتمع های تجاری و بازارهای شی خنشین دوبی خبر داد.
پلیس دوبی در گزارشی اعلام کرد که مرکز پلیس دوبی با همکاری
شهرداری دوبی به نصب و کنترل دوربی نهای مداربسته در تمامی مراکز و
مجتم عهای تجاری و بازارهای شی خنشین دوبی اقدام کرده است.
براساس این گزارش، بیش از ۱۵۰۰ دوربین مداربسته در این مکا نها
ب هصورت ۲۴ ساعته فعالیت م یکنند که در مرک زپلیس دوبی تحت کنترل
م یباشند.
پلیس دوبی هدف از نصب دوربی نهای مداربسته را کنترل این مکا نها
برای امنیت و سلامت شهروندان اعلام کرده است.
منبع : ایسنا
نصب دوربی نهای کنترل سرعت در جاده بوشهر - گناوه
مدیرکل حم لونقل و پایان ههای استان بوشهر گفت: قرارداد نصب
دوربی نهای کنترل سرعت در جاده ارتباطی بوشهر به گناوه منعقد شده، وتا پیش
از پایان سال جاری این سیستم در این محور نصب و را هاندازی م یشود.
سید حمیدرضا علم روزیکشنبه درگف ت وگو با ایرنا، افزود: امسال محور
دالکی ب هعنوان راه پرترافیک ارتباطی استان بوشهر به فارس ب همنظور
ایم نسازی به دوربی نهای کنترل سرعت مجهز شد.
وی در بخش دیگری از این گف توگو بیان کرد: پشتیبانی و اعزام کاروان
راهیان نور استان بوشهر و آمادگی ناوگان حم ل ونقل این استان برای اعزام
این زائران به مناطق عملیاتی جنوب کشور، یکی از مه مترین برنام ههای این
سازمان است.
وی یادآور شد: ناوگان حم ل ونقل عمومی استان بوشهر یکی از جوا نترین
ناوگا نهای حم ل ونقل کشور است.
ایشان بیان داشت: آمادگی سروی سدهی عمومی به مردم در ایام تعطیلات
و نوروز در دستور کار جدی این سازمان است، و با برنام هریز یهای صور تگرفته
سروی سدهی به مردم استان بدون هیچ مشکلی انجام خواهد گرفت.
علم در باره حم ل ونقل در حوزه روستایی گفت: با انعقاد تفاه منام های با
کمیته امداد امام خمینی (ره)، این سازمان تسهیلاتی را به میزان ۱۵۰ میلیون
ریال با بهره چهار درصد برای خرید خودرو سواری بین شهری و روستایی برای
جاب هجایی مسافران قرار داده است.
وی افزود: پیگیر هستیم شرایطی را برای دریافت تسهیلات با نرخ پایین
برای متقاضیان جاب هجایی مسافران در محورهای « ون » برای خرید خودرو
استان فراهم کنیم.

علم بیان کرد: سازمان حم ل ونقل استان بوشهر هیچ مشکلی در زمینه
جاب هجایی مسافران ندارد، و آنان می توانند برای خرید بلی تهای اتوبوس از
طریق اینترنت نیز اقدام کنند.
منبع : استا ننیوز
دو دوربین مدار بسته در سطح شهر عنبرآباد
به همت شهردار محترم عنبرآباد، دو دوربین در چهاراه مسجد وس هراه
امیرآباد در حال نصب م یباشد.
حسی نزاده در ای نخصوص گفت:برای نصب این ۲دوربین در سطح شهر
بیش از ۹۵ میلیون تومان هزینه خواهد شد، تا نیروی انتظامی از این دوربی نها
جهت ضبط تخلفات وامنیت شهرستان استفاده نماید.
منبع : شهروند جنوبی

نصب دوربین در ایستگا ههای راه آهن
گروه ناجا- فرمانده پلیس را هآهن کشور اعلام کرد: تعدادی از نواحی
را هآهن مجهز به دوربین مداربسته در ایستگا هها شدند، و ایستگا ههای دیگر
اولوی تبندی و نصب دوربین در آنجا انجام خواهد شد.
امروز ،« امیر رحمت اللهی » به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سردار
در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در پن جماهه نخست امسال ۲۲۵ کیلوگرم
مواد مخدر در شبکه ریلی کشور کشف شد، که نسبت به مدت مشابه در سال
گذشته ۴ درصد رشد داشته و در این رابطه ۹۳۱ نفر دستگیر شدند. براساس
آمارها بیشترین کشفیات در یگا نهای پلیس را هآهن تهران، یزد، هرمزگان و
آذربایجان ب هدست آمده است.
وی با اشاره به شناسایی باند ترانزیت موادمخدر به ترکیه در قطار بی نالمللی
تهران - آنکارا، گفت: در این عملیات، پلیس موفق به کشف ۵ کیلو و ۶۰۰ گرم
حشیش و ۴ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک شد.
۲۶ میلیارد ریال ارزش ریالی کالاهای مکشوفه قاچاق
فرمانده پلیس را هآهن کشور، همچنین ارزش ریالی کالاهای قاچاق
مکشوفه را بیش از ۲۶ میلیارد ریال طی این مدت اعلام و خاطرنشان کرد: ۲۵۹
نفر در این رابطه دستگیر شدند. این میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال
قبل ۲۲۸ درصد افزایش داشته، در حال یکه اکثر کالاهای قاچاق کش فشده
شامل گوشی تلفن همراه، سیگار، لوازم جانبی رایانه، لوازم آرایشی و بهداشتی
است.
به گفته وی، طی این مدت، مقادیر قابل توجهی سیگار، دارو و تلفن همراه
قاچاق از قطارهای بی نالمللی کشف شده است.
کشف ۱۲۵ هزار لیتر نفت سفید در راه آهن اصفهان
این مقام ارشد انتظامی همچنین به کشف ۱۲۵ هزار لیتر سوخت از نوع نفت
سفید توسط پلیس آگاهی را هآهن اصفهان اشاره کرد.
کاهش ۱۶ درصدی سرقت در شبکه ریلی کشور
سردار رحم تالهی با اشاره به توسعه شبکه ریلی در بیش از د وسوم جغرافیای
کشور و نیز وجود ۱۱ هزار کیلومتر خط راه آهن، از کاهش ۱۶ درصدی سرقت در
داخل قطارها و تجهیزات را هآهن طی این مدت، خبر داد و گفت: امیدواریم با
را هاندازی قرارگاه مبارزه با سرقت در پلیس را هآهن با استفاده از نگاه کارشناسی
پلیس و شناخت جغرافیای جرم، هد فگذاری کاهش ۲۰ درصدی سرق تها

محقق شود.
وی به اقدامات فرهنگی پلیس اعم از آموزش همگانی با هدف ارتقاء سطح
آگاهی مسافران در ایستگا ههای را هآهن و نیز در داخل قطارها اشاره کرد، و
افزود: بر اساس آمارها با سالی ۳۰ میلیون تردد مسافر در را هآهن، میزان سرقت
از مسافران بسیار کاهش یافته است، و عمدتا مجرمان از ک متوجهی و غفلت
مسافران برای سرقت وسایل همراه استفاده م یکنند.
پروند ههای شاخص پلیس راه آهن
وی همچنین از دستگیری یکی از اوباش تحت تعقیب و سارقان حرف های
در قطار گرگان- تهران خبر داد و گفت: این فرد مدتی تحت تعقیب مراجع قضایی
بود که خوشبختانه با درایت ماموران قطار شناسایی و دستگیر شد.
رحم تالهی در ادامه از جلوگیری از سرقت ۱۰۰ تن آه نآلات را هآهن
خبر داد و گفت: چندی پیش، افرادی قصد داشتند ۱۳ تن آه نآلات ریلی را با
مجوز جعلی شرکت رجا برشکاری و انتقال دهندکه با هوشیاری ماموران پلیس
شناسایی و دستگیر شدند. در بررس یهای صور تگرفته مشخص شد این افراد
قصد داشتند ۱۰۰ تن آه نآلات دپو شده در منطقه را سرقت کنند.
فرمانده پلیس را هآهن کشور به دستگیری سارق حرف های توسط پلیس
را هآهن تهران - اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: این متهم با استفاده از قر صهای
خوا بآور و متادون و به روش تعارف آبمیوه مسموم، از مسافران سرقت م یکرد
که با هوشیاری پلیس در کاشان شناسایی و دستگیر و در بازجوی یها به سرقت در
قطار شیراز - تهران با همین روش اعتراف کرد.
کشف ۱۴۵ تن آهن الات و ادوات ریلی مسروقه
این مقام ارشد انتظامی از کشف ۱۴۵ تن آه نآلات و ادوات ریلی مسروقه
در پنج ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: نسبت به مدت مشابه سال قبل، این
میزان ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده است.
به گفته وی، طی این مدت، ۱۷ دستگاه اتومبیل مسروقه، ۶۱ دستگاه
اتومبیل دارای دستور توقیف و ۱۸ دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد.
رحم تالهی با اعلام افزایش ۱۰ درصدی دستگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز
و رشد ۹۵ درصدی دستگیری اتباع بیگانه دارای مدارک جعلی، خاطرنشان کرد:
در سال جاری، ۱۳۱ هزار نفر تبعه بیگانه شامل زائر، توریست و کارشناسان طرف
قرارداد را هآهن تحت پوشش امنیتی و انتظامی پلیس را هآهن مسافرت کردند.

کاهش ۴۷ درصدی تصادف عابر با قطار
فرمانده پلیس را هآهن کشور در ادامه به ارائه پیشنهادات پلیس برای کاهش
تصادفات عابر و قطار اشاره کرد و افزود: اکثر تصادفات در حوزه را هآهن تهران،
شمال، شمال غرب و اراک رخ م یدهد، لذا پلیس آمادگی خود را برای استقرار
نیرو در نقاط حادث هخیز و ارائه آموزش به ساکنان اعلام کرده است. با اقدامات
صور تگرفته و نیز نصب علایم هشداردهنده، میزان تصادفات عابر با قطار ۴۷
درصد کاهش یافته که فقط ۱۱ نفر در اثر برخورد با قطار جان خود را از دست دادند.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: در بحث برخورد قطار با عابران
پیاده، پلیس نقش چندانی ندارد، لکن با توجه به ظرفیت و پتانسیل نیروی
انسانی که در طول شبکه ریلی وجود دارد، پیشنهاداتی در این خصوص به
مدیرعامل را هآهن ارائه دادیم و تصمیمات خوبی نیز اتخاذ شد.
به گفته وی، کاهش ۲۷ درصدی برخورد قطار با وسایل نقلیه نتیجه تبدیل
گذرگا ههای همسطح به غیر همسطح، احداث زیرگذر و... است.
سامان دهی اماکن متروکه و ابنیه قدیمی راه آهن در دستور کار پلیس
فرمانده پلیس را هآهن کشور با اشاره به وجود ابنیه قدیمی را هآهن که بعضا
شرایط را برای تجمع معتادان و افراد ولگرد فراهم م یکند، گفت: بنا به پیشنهاد
پلیس، طرح ساما ندهی این اماکن آغاز و تغییر کاربری و بهبود وضعیت آ نها در
دستور کار قرار گرفته است.
رحم تالهی گفت: در پنج ماهه امسال ۱۸ مرحله طرح انضباط اجتماعی
اجرا که ۹۰ نفر از افراد معتاد و ولگرد در این طرح دستگیر شدند.
وی تصریح کرد: ب هدلیل ورود بخش خصوصی به را هآهن و تصدی
بسیاری از مشاغل خدماتی و وجود شرک تهای پیمانکاری متعدد ب همنظور
حصول اطمینان از تردد کلیه افراد به محیط را هآهن پیشنهاد استفاده از لباس
متحدالشکل و الصاق کارت شناسایی به را هآهن ارائه گردید، که این موضوع نیز
ساما ندهی خواهد شد.
نصب دوربین در ایستگا ههای راه آهن
این مقام ارشد انتظامی درباره نصب دوربین در ایستگا ههای را هآهن،
تصریح کرد: کنترل الکترونیکی و استفاده از ف نآور یهای نوین در دستور کار
قرار دارد. تعدادی از نواحی را هآهن مجهز به دوربین مداربسته در ایستگا هها
شدند، و در ایستگا ههای دیگر اولوی تبندی شده و نصب دوربین در آنجا انجام
خواهد شد.
وی درباره نصب دوربین در واگ نهای قطار، نیز گفت: پس از بررسی
صور تگرفته به این نتیجه رسیدیم که اولویت چندانی برای اینکار وجود ندارد.
علاوه بر این کوپ هها نیز حکم حریم خصوصی را دارد، و در داخل راهرو نیز با
توجه به حضور ماموران نیازی به نصب دوربین نیست.
هنجارمند سازی رفتارها و تذکر اولویت پلیس راه آهن در برخورد با افراد
بدحجاب
رحم تالهی درباره طرح امنیت اخلاقی نیز گفت: در این طرح، رویکرد
پلیس را هآهن مبتنی بر دستورالعمل ناجاست، و افرادی که از طریق را هآهن
مسافرت م یکنند از جامعه جدا نیستند. هنجارمن دسازی رفتارها و تذکر اولویت
اول پلیس را هآهن است، و د رصورت یکه افراد وضعیت خود را اصلاح نکنند،
براساس قانون با آ نها برخورد م یشود. خوشبختانه مواردی که در را هآهن پیش
م یآید اکثرا با تذکر حل م یشود و نیازی به برخورد پلیس نیست.
فرمانده پلیس را هآهن کشور در خاتمه با اشاره به حضور نیروهای پلیس
زن در ۱۸ یگان انتظامی، گفت: مسلما یکی از وظایف پلیس برخورد با
ناهنجار یهاست، و پلیس در صورت مشاهده از سفر این افراد جلوگیری
م یکند.
منبع : پایگاه خبری پلیس
دسته ها :
يکشنبه بیست و نهم 11 1396

زندان از دیدگاه زندانیان

معاونت حقوقی سازمان ق.ن.م

وقتی که در‌ کوچه‌ را‌ پشـت سـرم آهـسته بستم و به طرف خیابان‌ حرکت کردم،غم سنگینی بر دلم سایه افکند‌؛جرأت نگاه کردن بـه‌ آنچه که در جیبم کتم جای داده بودم را‌ برای دومین بار نداشتم‌؛ اندازه‌اش‌ به قـدر کف دست بچه سـه سـاله‌ام بود؛اما عجب سنگینی‌ داشت!

در حالی که یقه کتم را به دلیل سردی و برودت هوا بالا کشیده‌ بودم،وارد بازار سر پوشیده طلافروشی‌ شدم؛گرمای نسبتا بهتری‌ از هوای سرد بیرون در خود احساس کـردم.روبه روی طلا

دادرسی » خرداد و تیر 1382 - شماره 38 (صفحه 89)

فروشی...ایستادم،خدا خدا می‌کردم تا شاید صاحب آن نباشد و پسرش که از خدمت ترخیص شده‌ است‌ آن جا باشد،تا مرا نشناسد. دلم عجیب درد گرفت؛گویا بغض با تمام سوزش اسیدی خـیال‌ داشـت حنجره‌ام را بشکافد و حتی قادر بود تا جلوی اشک را هم‌ بگیرد‌؛دست‌ لرزانم را به جیب بغلم بردم و طلایی را که برای‌ تولدش خریده بودم بیرون آوردم؛طلایی که نام او را روی آن‌ حک کرده بـودند.

مـادرش به دلیل ناراحتی‌ روحی‌ و افسردگی شدید علی‌رغم‌ التماسهای شدید من و بی‌اعتنایی و بی‌عاطفگی برادرش،چون‌ سایه لب دیوار،شبانگاهی از روی دیوار گلی روح مجروحم پر کشیده‌ بود،و من همیشه در اعماق روح زخمی‌ام‌،گرمی‌ وجودش‌ را هـمانند گـرمی آفتاب مانده‌ بر‌ دیوار‌ گلی،حس می‌کردم؛و هنوز این حس‌ در من باقی است،همچون احساس پرنده مهاجری زخمی بال!

هرکسی از شهادت ابا عبدالله‌(ع)بر‌ فراخور‌ عشق‌ بازی‌اش،پرده‌ای در روح و ذهـن خـود دارد‌.امـا‌ من بر این باورم کـه‌ حـضرت سـید الشهدا(ع)در هنگامه وداع،به وسعت قدرت لایزال، قبض روح شد.دست‌ هرکس‌ که‌ می‌خواهد که باشد،اگر به گوش یا گردن دل بندش‌ رفـت کـه یـادگار را برگیرد،و یا چشم خاطره‌ای را و یا لب«هدیه»ای را بر کـند دسـت می‌لرزد‌ و چشم‌ اشک‌ می‌ریزد. دست امام به عظمت و بزرگی امام و چشم امام به زلالی‌ و پاکی‌‌ کوثر لرزید و اشک ریـخت چـه بـرسد به آستان او،کسی چون‌ من!

پنج ماه تحمل فشار‌ قـطع‌ شدن‌ حقوق و عقب افتادن وام منزل‌ و کمبود خورد و خوراک،امانم را بریده بود‌.

طلاهای‌ همسرم‌ را در خرید منزل 120 متری با سـاخت سـی و پنـج سال!که هشت سال‌ از‌ وام‌ آن هنوز باقی است،به یغما بـردم،در ایـن پنج ماه مقداری هم از‌ وسایل‌ جهیزیه‌اش را،که اگر چه وانمود می‌کرد به آنها احتیاجی ندارد،امـا در‌ گـریه‌های‌ آهـسته‌اش‌ در کنار درخت گیلاس وسط حیاط،حکایتی دیگر نهفته بود؛نمی‌خواست‌ اشک‌هایش را بـبینم‌،مـی‌ترسید‌ شـاید صدای شکسته شدنم را بشنود! در این پنج ماه،در ماه اول‌ مشغول‌ مسافر‌ کشی در آژانس دور افتاده‌ای شـدم تـا کـسی مرا نشناسد در اولین روز،مسافری داشتم‌، شخصی‌ بود که می‌خواست دربست به تبریز برود.وقـتی مـدتی در ماشین نشست‌،به‌ من‌ گفت:جناب!مسافرکشی برای رئیس‌ کلانتری خوبیت ندارد!گـفتم شـما را بـه جا نمی‌آورم.گفت‌:روزی‌ به‌‌ جرم مستی در گشت شبانه ما را گرفتی و به کلانتری بـردی،یـادت‌‌ می‌آید؟!گفتم‌:مگر جوانی نکردی که سیلی به گوشم زدی و گفتی...خوری نکرده‌ام!

عذر خـواستم،البـته نـه از‌ کار‌ مسافر کشی،به او گفتم:دم‌ غروب است،شاید تبریز برف آمده‌ باشد‌ و من هـم وسـایل برف‌گیری‌ ندارم!

از جانم‌ نترسیدم‌؛چون‌ بارها به وسیله اراذل و اوباش به قتل‌، اسـیدپاشی‌،ربـودن فـرزند و غیره تهدید شده بودم،فقط ترسیدم که‌ روحم بیشتر از اینها‌ جریحه‌دار‌ شود!

نامادری...زن خوبی اسـت‌؛امـا‌ بـالاخره نامادری‌ است‌!وقتی‌‌ چند روز قبل خواسته بود تا‌ گوشواره‌ها‌ را از گوش و گردنبند را از گـردنش درآورد،غـوغا شده بود؛لبته‌ من‌ به او گفته بودم که خیال‌‌ فروش آنها را دارم‌؛اما‌ نه این‌گونه بـی‌رحمانه.بـا او‌ خیلی‌ دعوا کردم؛ البته این روزها که دیگر خودم هم از خودم و اخـلاق بـدم‌ رنجیده‌ و فراری‌ام،چه رسد به اهل‌ و عـیال‌!

شـب‌ کـه در بغلم‌ نشسته‌ بود و موهای نرمش را‌ نوازش‌ مـی‌کردم، خـوابش برد.عادت دارد تا در بغلم می‌خوابد و بعدهم من او را به‌‌ رختخوابش‌ می‌برم،دستم را زیر گـوش‌های نـرم‌ و لطیفش‌ بردم.اما‌ دستم‌ مـی‌لرزید‌؛ای امـان از اشک‌!ای امـان از ایـن مـذاب سفید آتشفشانی!ای امان از...

یاد فرزندان امـام حـسین(ع)افتادم‌.فکر‌ و احساس بسیار بدی‌ به من دست‌ داد‌.احساس‌ می‌کردم‌ شمر‌ شـده‌ام،خـولی شده‌ام‌، سنان‌ نامردم و...

از خودم بدم آمـد.احساس کردم دارم آتش مـی‌گیرم؛احـساس‌ کردم دارم می‌سوزم؛احساس کردم‌ اگـر‌ بـه‌ صدای بلند گریه نکنم‌ حتما سکته می‌کنم‌ حوله‌ای‌ را‌ از‌ کنار‌ آیینه‌ برداشتم و به دهـانم‌ فـرو بردم و در آن طرف حیاط،زیر نـور مـاه نـعره زدم.تا توانستم‌ اشـک ریـختم و سوختم و سست و بی‌رمق شـدم هـمچون صحرای‌ خشک و تکیده.در‌ گوشه‌ای از حیاط نشستم و به سنگینی شب و سکوتش خیره ماندم.و مدتی بـعد هـمچون خاکسرتی که باد او را به تمسخر گـرفته بـاشد از هم پاشـیدم!

وقـتی وارد مـغازه طلافروشی شدم‌،بدون‌ ایـنکه به دستم نگاه‌ کنم،دو گوشواره و یک عدد پلاک را روی ویترین گذاشتم و گفتم: لطفا حساب کنید و پولش را بدهید.در حـال مـحاسبه بود که دستی‌ به شانه‌ام‌ خـورد‌.بـرگشتم و صـاحب مـغازه را دیـدم.رنگم پرید. نـمی‌خواستم آقـای...مرا ببیند.گفت:جناب!کم پیدایی؟اندکی‌ دلم راحت شد.و ادامه داد:البته جسته و گریخته خبرهایی‌ در‌ شهر هست.گفتم:چـه خبری؟گفت:ظـاهرا‌ مـشکلاتی‌ برایتان پیش‌ آمده!به هر حال بـگذریم،حـالا کـجا هستی؟آب پاکـی را ریـخت رویـ‌ دستم؛ماندم چه بگویم.گفتم:در تهران هستم،برای دوره.گفت‌‌ چه‌ دوره‌ای؟گفتم:دوره عالی!...یعنی دوره‌ای‌ که‌ برای ورود از سروانی به سرگردی!

راستش سال 82زمان ترفیع سرگردی‌ام هم بود؛اما بـا توجه به‌ اتهام اخیر،سرگردی موکول به حکم دادگاه و فعلا سروانی هم از دست‌ می‌رود‌!به هر حال،گفتم:در خدمت هستیم!ای امان از

دادرسی » خرداد و تیر 1382 - شماره 38 (صفحه 90)

دست زمان!مگر زمان می‌گذشت!کاش قلم پایم مـی‌شکست؛مـردک‌ ول کن نبود،در حال باز جویی بود؛پسرش با‌ گفتن‌ قیمت طلاها‌،مرا از بن‌بست و پدرش را از مفتّشی راحت کرد.به سی دو هزار توان. گفتم:پارسال هر‌ دو را خریده بودم سی و هفت هزار تـوان گـفت: طلاست و نوسان‌ قیمت‌.

گویا‌ با حمله امریکا کار می‌کرد و دلار بالا و پایین می‌کرد.زورش‌ رسیده بود و به دو قطعه طلای فکستنی ‌‌من‌!

طلاها را برداشت و پولش را بـه مـن داد.اگر چه هوا سرد بـود‌،امـا‌ عرقی‌ لزج بر بدنم احساس می‌کردم.تب هم نداشتم!خیال می‌کردم‌ اگر طلاها را نبینم راحت‌ می‌شوم؛ام حالا پولهای کاغذی از طلاها هم سنگین‌تر بود،گویا تـیر آهـنی‌ را مچاله کرده و در‌ جیب‌ شـلوارم جـا داده بودم!

برگشتم به منزل.اما احساس بدی داشتم؛احساس شرم،احساس‌ بعد از غارت!

وارد منزل شدم،نفسم بالا نمی‌آمد؛ای کاش مرگ دست آدم‌ بود و در زمانی‌ که دیگر نمی‌تواند بکشد و تحمل کـند،خـلاص می‌شد. دخترم جلویم دوید؛ای وای...

پاهایم را گرفت.صورتش را به پاهایم مالید؛شاید طفلکی می‌دانست‌ پدر جنایتکار و جانی‌اش از شدت ناراحتی دچار‌ لرزش‌ پا شده و لازم است پاهایش را بگیرد تا لرزش آن معلوم نشود!

بی‌اختیار گریه کردم؛امـا دیـگر حوله‌ای در جـلوی دهانم نگرفتم. پشت به در تکیه دادم و گریه امانم را‌ بریده‌ بود.همسرم سراسیمه‌ وارد خساط شد و با دو دست بر سـرش کوبید و گفت:یا امام غریب!چه‌ شده!؟در حال گریه گفتم:هـیچ،هـیچ.فـاطمه را ساکت کن،چیزی‌ نیست‌.فاطمه‌ هراسان شده بود و می‌لرزید.او را بغل گرفتم و گفتم: نترس بابا!نترس عزیزم!بـچه ‌ ‌را از مـن گرفت.لب حوض نشستم و صورتم را که هنوز اشک از آن سرازیر‌ بود‌،شستم‌.همسرم با گـریه‌ قـسم مـی‌خورد‌ که‌ تو‌ را به مرگ فاطمه،چه شده است؟گفتم:هیچ‌ چی نشده فقط طلاهای بچه را فروخته‌ام و روی دیـدن او را ندارم، دلم نمی‌آید‌،جگرم‌ می‌سورد‌؛گفت:تو آخرش مرا دق مرگ می‌کنی! به‌ دیوار‌ تـکیه دادم و روی دیدن صورت فاطمه را نـداشتم. نـمی‌دانستم اگر طلاهایش را خواست،به او چطوری توضیح دهم! یک‌ ماه‌ که‌ زندان بودم،به وی گفته بودند که بابا به مأموریت‌ رفته‌ است.یکی از دو روز بعد از زندان،از دهانم پرید و گفتم و که زندان چطور جـایی است‌ و غیره‌.دیدم‌ فاطمه به من خیره شده است.گفت:تو مأموریت در زندان‌ بودی؟!گفتم‌:نه دخترم!گفت:مگر نگفتی دروغگو دشمن خداست!؟گفتم:چرا دخترم!لبش را ورچید و گفت دیگه‌ مأموریت‌ نرو‌!!!

چـند‌ روز بـعد،قبل از خواب به من گفت:بابا من دیشب خواب‌‌ دیدم‌ هاپو‌ منو دنبال می‌کرد.خیلی گریه کردم.مامان می‌که طلاهای‌ تو را که در حال‌ دویدن‌ بودی‌،افتاده هاپو آنها را خورده سـات! بـه چشمان گیلاس گونه‌اش خیره شدم.گفتم:مامانت‌ راست‌‌ می‌گوید عزیزم!هاپو طلاهای تو را برداشته.من می‌روم از شکمش در می‌آورم‌.گفت‌:نرو‌ بابا!من طلا نمی‌خوام.هاپو تو را می‌خوره نرو!سـر کـوچکش را به سینه‌ام‌ چسباندم‌ و باز به آسمان‌ خیره شدم!و باز امان از پرده اشک که نمی‌گذاشت آسمان‌ صاف‌‌ را‌ درست ببینم!راست می‌گفت بچه‌ام!هاپو طلاها را برده بود! جناب آقای...عذر را بنده‌ را‌ بـه دلیـل مـقدمه اخیر ببخشید. حال و هوای قـلم فـرسایی نـیز ندارم.دیگر‌ میان‌ قلم‌ و کاغذ نمی‌توانم رفاقتی ایجاد کنم.اما چه کنم که خدای متعال می‌ فرماید:

«ن و القلم و مایسطرون‌»

امروز‌ در‌ مـقابل شـما ایـستاده‌ام با پرونده‌ای به مظنونیت ارتشاء با هفده سـال خـدمت‌ سرشار‌ از تشویق(17 فقره).به دلیل مبارزه‌ بی‌امان با اراذل و اوباش،شرکت در مسابقات قرآن ناجا‌،عدم‌‌ دریفات رشوه،صراقت خدمتی و غـیره.و بـا سـیزده سال باقی‌ مانده!و چشمان اشکبار‌ دختری‌ بی‌مادر که آیا سـایه هر چند بی‌رنگ‌ پدر‌ از‌ روی سرش دور می‌شود یا خیر؟

ده بیست‌ روز‌ قبل که برای خرید دارو به داروخانه می‌رفتم، چشمم به پژوی 405 جگری‌ رنـگی‌ خـورد کـه در پشت فرمان‌ آن‌‌ سعید...با‌ علی‌...نشسته‌ بودند.(سعید معروف بـه...و عـلی معروف‌ به‌...)!

می‌دانستم پرونده بنده را می‌دانند.به همین دلیل،سعید از ماشین پیاده‌ شد‌ و دست به شـانه‌ام گـذاشت.سـریع برگشتم‌.گفت: سروان نترس!گفتم‌:شکارچی‌ از شکار نمی‌ترسد.شکار از‌ شکارچی‌ واهمه دارد!(در سـال 78 در جـریان دسـتگیری هر دو که رئیس تیم‌ تجسسّ‌ شهری بودم،هر دو متهم‌ به‌ سرقت‌،راه‌ زنی کـه‌ بـا‌ لبـاس نیروی انتظامی و قمه‌کشی‌ بودند‌ که با تیراندازی‌ من مواجه شده بودند به طوری کـه فـعلا به دلیل اصابت‌ گلوله‌ به‌ ناحیه شکم،ظاهرا مقطوع النسل‌ شده‌ است.)گـفت‌:سـروان‌! مـی‌گویند‌ در زندان بودی!؟گفتم:بله‌ می‌خواستم اطمینان کنم‌ آنجا هستی یا نه،چون می‌دانی که گـفته بـودم هر جا بروی‌‌ دنبالت‌ می‌آیم.گفت:خواب دیدی خیر باشد‌.آزادی‌ خرمشهر‌ و غـیره‌ عـفو‌ خـوردی.پنج ماه‌ است‌ بیرونی.حالا که دولت جوابت‌ کرده بیا و وارد باند ماشو و مثل ما لباس نـظامی بـپوش تا‌ راه‌ زنی‌‌ کنیم.گفتم شیر با کفتار هم غذا‌ نمی‌شود‌،بـلکه‌ کـفتار‌ بـاقی‌ مانده‌‌ غذای شیر را می‌خورد.گفت:پنج ماه زبانت را قطع نکرده!

گوسفند نذر کرده‌ام که وقـتی اخـراج شـدی و محاکمه شدی‌ قربانی کنم...تحمله این جمله را نداشتم‌.دیگر زبانم گرفت. شـکمش را نـشان داد و گفت:شما شلیک کردی ولی من زنده‌ ماندم.حالا نوبت من است و...!به عنوان متهم مطرح هـستم

دادرسی » خرداد و تیر 1382 - شماره 38 (صفحه 91)

و در مـقابل دادگاهی ایستادم که فردی‌ بی‌حیا‌ و قیح مدعی‌ است مبلغ پنجاه هزار تـومان مـن از او گرفته‌ام تا چند شناسنامه‌ خالی را به صـاحبش بـدهم.وقـتی از آن پول به وی پاداش داده‌ام‌ که پولها‌ با‌ شمارش شـده هـم خوانی نکرد.(تا کور شود هر که در او غش باشد)و نخواست بداند که آدم دروغـگو در یـک جایی اشتباه‌‌ می‌کند‌ و نمی‌دانست اگـر پولهـا شمارش شـده‌ و هـم‌خوانی‌ نـکند رسوا می‌شود و اگر نیت رشوه داشـتم،آن پولهـا را در اتاق خلوتی از او می‌گرفتم و افسری مغرض و خدانشناس،اما میز و صندلی و مقام‌شناس و خوش‌خدمت‌ کـه‌ وقـیحانه‌تر از او مدعی‌ است‌ که به‌ عباس ایـست دادم،متواری شد.اما از خـودم نـمی‌پرسد،چرا با بی‌سیم‌ مرا صـدا نـزد!یگانهای دیگر را بگوش ننمود،با ماشین یا موتورش‌ دنبالم نیامد که یقه‌ مـرا‌ بـگیرد و یا پوست مرا بکند و نـقص کـار خـودش را با متواری جـلوه دادن مـن پوشان.جانبازی که مـدعی‌ دادن پنـجاه هزار تومان به من است،که لیاقت انتساب به واژه‌ جانبازی‌‌ را ندارد‌.کسی اسـت کـه بارها خبرهایی برای من آورد که فـلان‌ خـلافکار،در سرقت فـلان مـغازه یـا منزل‌ دست دارد؛اما روزی شـریک‌ وی به نام خسروی را که‌ در‌ باند‌ فساد و لواطی دستگیر کرده بودم‌ از من خواست تا از پرونده رهـا نـمایم ولی این کار را ‌‌نکردم‌،خیلی به‌ مـن مـی‌گفت آبـروی مـن بـنگاه و خودم در محل مـی‌رود،در زنـدان‌ که‌ به‌‌ او گفتم تو که به نام من چنین غلطی کردی چرا به من نسبت‌ نـاجوانمردانه‌ مـی‌دهی در حـالی که دستهایش را به هم می‌مالید گفت: سـروان نـاراحت نـشو‌!ایـن بـه آن در‌.(مـوضوع‌ خسروی تلافی شد، ناراحت نباش!!)امروز این شهر مرا در مرحله دوم،افسر نیروی‌ انتظامی می‌شناسد ولی در وهله اول به عنوان شاعر استان و نوکر حضرت اباعبداله(ع)با تخلص عارف اردبیلی‌ و قـاری نیروی انتظامی‌ در سطح شهر می‌شناسند.

تمام عمرم به برخورد با قمه‌کشها،سارقان،معترضان به نوامیس‌ مردم،عربده‌کشها و غیره گذشته است.ولی الان با این پرونده‌ چنان ضربه خوده‌ام که‌ تمام‌ مقاوتم از بـین رفـته و قادر نیستم که‌ حتی به کنایه‌ها و هتاکیهای کسانی که روزی با آنها به عنوان‌ خلافکار برخورد می‌کردم،کمترین پاسخی بدهم.به سر در منزلم‌ کثافت مالیدند‌ و من‌ فقط اشک ریختم!امـا نـیروی انتظامی فعلا بدون هیچ دستوری و حکمی از سوی دادگاه،درخواست تنزیل یک‌ درجه برای من نموده است بماند که امسال می‌بایست سرگرد می‌ شـدم‌!!؟فعلا مـنوط‌ قصد قلم فرسایی و مانور بـا کـلمات را ندارم.من نمی‌ گویم در مقابل آن همه عده‌ای که در طول خدمتم در اردبیل. قریب یازده سال.

بهچنگ قانون انداختم(عده‌ای‌ که‌ در‌ زمان‌ باز داشت موقت از‌  حفاظ پنجره آهـنی‌ بند نظامی دهان بـه درب کـشویی‌ درب آهنی گذاشته با فحاشی رکیک و تهدید جانی و فحش ناموسی‌ حضورم را در زندان به‌ فال‌ نیک‌ گرفتند!)کم آورده و جا زده‌ام،نه! تمام سلول‌های‌ من‌ در مقابل مخاطره‌آفرینان نظم و امنیت بسان‌ تبعین از امریه مـقام مـعظم ولایت در برخورد جدی با اراذل‌واوباش و باندهای مخوف‌ سرقت‌ و فحشاقد‌ برافراشته است.فقط عرض می‌کنم، شوالیه‌گری و سامورایی بودن مرا که‌ همان غرور نظامی‌گری و عشق والا و مقدس من به خدمت به دولتم و بـه کـیان و ناموس‌ مـردمم که مجموعه هم‌ و غم‌ مقام‌ عظمای ولایت می‌باشد را به من‌ برگردانید.من سیزده سال دیگر‌ خدمت‌ دارم کـه اگر خدا بخواهد باید طی کنم،اما با کدام روحیه؟!

من در مـقابل پرونـده‌ای قـرار‌ دارم‌ که‌ افسر خداشناسی بازرسی با تحریک دو سه افسر دیگر،با گزارش کذب‌ فرار‌ من‌ از صحنه و نـامردی ‌ ‌جـانبازی که بعدا معلوم شد سابقه دار هم بوده است،تمام‌‌ زندگی‌ام‌ را‌ به اتهام واهـی بـاخته‌ام.هـفده سال سابقه خدمت بدون‌ محاکمه و زندان و غیره دارم.جناب‌ آقای‌ رئیس!عاجزانه استدعا دارم مرا از سقوط بـه دامن اراذل‌واوباش نجات دهید.که‌ به‌ قول‌ یکی‌ از آنها که به من گـفت:حقوقت پنج ماه اسـت قـطع شده،پول‌ خواستی‌‌ روی ما حساب کن!ما دولت نیستیم که مأمور جانفدار را خراب کنیم‌. که‌ به‌ دهانش زدم و گفتم به نان خشک می‌سازم ولی به پول کثیف‌ شما هرگز.

به خدا‌ قسم‌!در عرض این پنج مـاه بی‌پولی و با این خرج و مخارج‌ و تورم،بارها‌ و بارها‌ به‌ فکر افتادم در کار خلاف(قاچاق سیگار)هم‌ که شده وارد شوم و دل به دریا‌ بزنم‌ و خرج‌ روزانه خانواده‌ام را در بیاورم،اما وقتی در مقابل آیینه قـرار گـرفتم‌،گریه‌ام‌ گرفت که:کلانتر کلانتری،سلطان صاحب قرآن،قطاع النفس اراذل‌واوباش،می‌خواهد قاچاقچی شود!

اما بحمد الله‌ به‌ نان خالی ساختم تا امروز.اما به مرگ دخترم قسم، از خودم‌ مـی‌ترسم‌،مـی‌ترسم با غرور لگد مالی شده‌ام و شماتت‌های‌‌ دشمنان‌ دوست‌ نما،بخصوص اراذل‌واوباش،مجبور شدم قدم به‌‌ جاده‌ انحراف بگذارم و به دامن آنها سقوط کنم.شیطان گولم می‌زند که تا بـه‌ حـال‌ فعل حرام،شرب خمره،غیره‌ و غیره‌ و نکردی،به‌ جلسات‌‌ صوت‌ و لحن،درک مفاهیم قرآنی رفتی،بیست‌ سال‌ شعر برای امام‌ حسن گفتی،نه غزلی،نه قصیده‌ای در مدح یار‌،بهار‌،چـشم و ابـرو غـیره.اسم امام حسین‌(ع)که مـی‌آید غـش مـی‌کنی‌ و عین‌ زنهای‌ بچه مرده گریده می‌کنی‌،و این‌ حال و روز توست.

اما گریه می‌کنم و رو به آسمان فریاد می‌زنم که یا‌ رب‌!مرا بـبخش، مـرا دریـاب که‌ شیطان‌ مرا‌ می‌برد.

جناب رئیس‌!بنده‌ امـام زاده نـیستم.خیلی‌ گناه‌ کرده‌ام؛اما نه فعل حرام،خواهش می‌کنم،غرور مرا،اعتقادات مرا،دختر بچه‌ مظلوم‌ و مادر‌ از دست رفـته‌ام را بـه مـن‌ برگردانید‌.

و افوض امری‌ الله‌ ان‌ الله بصیر بالعباد

دسته ها :
شنبه بیست و هشتم 11 1396
X